Програма за развитие на селските райони 2014-2020 чрез подхода водено от общностите местно развитиеДата24.10.2018
Размер84.55 Kb.

Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони

Европа инвестира в селските райони”


Утвърждавам: ………п/п……

Заместник Председател на УС на СНЦ “МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица“

/Женета Милкова/

* заличена информация на основание чл.2 от ЗЗЛДПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020

чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

ОБЯВА
за прием на проектни предложения по

Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване

по подмярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия» от Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица”,

финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

На основание Решение на Управителния съвет на СНЦ „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица” от 26.06.2018 г., чл.62, т.4 от Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХГ и Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица”СДРУЖЕНИЕ “МИГ КОТЕЛ, СУНГУРЛАРЕ И ВЪРБИЦА”
обявява процедура за прием на проектни предложения по подмярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия»

Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата:

 • Повишаване конкурентноспособността на територията посредством инвестиции в неземеделски дейности;

 • Създаване на заетост и диверсификация на незeмеделските дейности;;

 • Развитие на технологиите в областта на „зелената икономика“, включително на енергия от ВЕИ за собствено потребление;

 • Развитие на туризъм, съчетаващ природни и културни ценности.

Основните резултати по мярката ще осигурят съхраняване на природните и културни ресурси на територията, чрез популяризиране на територията, повишаване на туристическата атрактивност и достъп до основни туристически обекти и услуги и ще спомогнат за повишаване качеството на живот на територията на МИГ и създаване на възможности за развитие на територията на МИГ.

Мярката ще подпомогне и за развитие на динамична жизнена среда и подобряване качеството на живот чрез развитие на хоризонтални и междусекторни партньорства и взаимодействие за инициативи от общ интерес за по-пълноценното използване на културно-историческото наследство.

Допустими кандидати:


 1. Общини Котел, Сунгурларе и Върбица за всички дейности, при условия:

  • Да се изпълняват в съответствие с общинския план за развитие на съответната община и да са съгласувани със Стратегията за местно развитие;

  • Дейности за строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици, тротоари и съоръжения, и принадлежностите към тях са допустими, ако са изградени или реконструирани ВиК системите или не се предвижда да се изграждат или реконструират ВиК системи за период от седем години от датата на кандидатстване.

 2. ЮЛНЦ - за дейности, свързани със социалната и спортната инфраструктура, и културния живот, които имат седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ и осъществява дейностите по проект на територията на действие на МИГ.

 3. Читалища - за дейности, свързани с културния живот;

 4. МИГ е допустим получател на финансова помощ, ако: проектът, за който кандидатства за финансиране, е в обществена полза; никой от членовете на колективния върховен орган и на колективния управителен орган, както и свързано с него лице по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон, не е изпълнител или подизпълнител на дейностите на проекта, и не е постъпило друго предложение за финансиране по мярката по провежданата процедура.

Допустими дейности:

Предоставя се безвъзмездна финансова помощ за: • Строителство, реконструкция, рехабилитация на улици, тротоари и съоръженията към тях;

 • Изграждане, обновяване на паркове, площади, градинки, улично озеленяване;

 • Изграждане, реконструкция, ремонт на социална инфраструктура извън процеса на деинституционализация на деца или възрастни, включително транспортни средства;

 • Енергийна ефективност в общински сгради, в които се предоставят обществени услуги;

 • Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване, обзавеждане на спортна инфраструктура;

 • Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, оборудване, обзавеждане на обекти, свързани с културния живот вкл. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;

 • Реконструкция, ремонт, оборудване, обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение на територията на МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица.Допустими за финансова помощ са следните разходи:

 • Изграждането, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;

 • Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива;

 • Закупуване и или разработване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;

 • За ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и др.;

 • Разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проекта.


Период за прием:

Процедурата е с няколко крайни срока за кандидатстване, които се определят, както следва:


Първи прием:
Начален срок: 30. 07. 2018

Краен срок: 30. 10. 2018 г. 17.00 часа.

Втори прием - при наличие на остатъчни средства след първи прием:
Начален срок: 13. 02. 2019

Краен срок: 13. 05. 2019 г. 17.00 часа.

Трети прием - при наличие на остатъчни средства след втори прием:
Начален срок: 26.08. 2019

Краен срок: 26. 11. 2019 г. 17.00 часа.

Бюджет на приема: 900 000 лв.

Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:

Минимален размер на допустимите разходи за проект - 10 000 лв.
Максимален размер на допустимите разходи за проект:

 • за проекти на общините - 390 000 лева;

 • за проекти на неправителствени организации и читалища - 200 000 лева.

 • за проекти на „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица“ - в размер до 10 % от бюджета в стратегията от ЕЗФРСР.

Процент на съфинансиране на проекти към Стратегията за ВОМР:

 • 100% за бенефициенти общини, ЮЛНЦ и читалища, и МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица, когато проектът не генерира приходи;

 • Проектът генерира приходи – финансирането се определя въз основа на анализ разходи-ползи.

 • Когато размерът на допустимите разходи по инвестициите е в размер до левовата равностойност на 50 000 евро или 97 791,50 лева по официалния курс на БНБ за един проект, който е с установен потенциал за генериране на приходи се предвижда финансиране в размер на 100%.


Критерии за избор на проекти и тяхната тежест:
Заявленията за подпомагане следва да са в съответствие с действащото българско законодателство в областта на инвестиционното проектиране и разпоредбите на Закона за устройство на територията. Всички предложения за проекти се проверяват за съответствие с критериите за допустимост. Всички проекти, които отговарят на критериите за допустимост се класират по следните приоритетни критерии, подредени по тежест, като точния броят на точките за всеки приоритетен критерий ще бъде фиксиран в разработената от МИГ методика за оценка при изготвяне на документите за кандидатстване.


КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

ТОЧКИ

 1. Проектът обхваща повече от 1 населено място на територията на МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица, когато получател на помощта е община, и/или ползите и резултатите по проекта обхващат повече от едно населено място.

20


2. Получател на помощта е ЮЛНЦ / читалище от територията на МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица;


153. Проектът, обхваща брой преки/непреки ползватели от местната общност на територията на МИГ:

 • до  500 брой

 • от 501 до 1500 брой

 • над 1501 брой

10 т.


15 т.

20т.4. Посочени са конкретни задачи и отговорности на бенефициента/ ползвателите/ социални или публични партньори/ местни институции и др. за поддръжка на инфраструктурата и развитие на услугата.


10 т.


5. Проекти съдържащи дейности за повишаване на енергийната ефективност


10 т.


6. Резултатите от проекта са в пряка полза на деца, младежи ( до 29 г.), или жени и/или представители на уязвими или малцинствени групи от територията на МИГ.


10 т.


Максимален брой точки


85


Подпомагат се проекти получили минимум 30 точки
Лица за контакти място за достъп до подробна информация:

 • Изпълнителен директор – Петя Шиварова, тел. +359 885 895 903

 • Експерт по прилагане на Стратегията за ВОМР – Ренета Христова, тел. +359 884 696 833

Всеки работен ден от 8,30 до 17.00 часа в офиса на СНЦ „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица“ на адрес: гр. Котел, ул.“Изворска“ № 21
Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а писмени разяснения ще бъдат дадени в срок до две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

 • Въпроси:

Допълнителни въпроси могат да се задават само и единствено по електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти:
Адрес на електронна поща: vomrkotel@gmail.com

Пакетът документи за кандидатстване е публикуван на интернет страницата на СНЦ „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица“: http://mig-ks.com/, както и на единния информационен портал: www.eufunds.bg


Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:

 • в ИСУН на адрес https://eumis2020.government.bg,

 • на електронната страница на „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица“

http://www.mig-ks.com и

 • в офиса на МИГ-а в гр. Котел, ул. „Изворска“ №21.

Начин на подаване на проектните предложения:

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg, където е налично ръководство за работа със системата, лично от законния представител на кандидата или от упълномощено от него лице.www.eufunds.bg

Проект: „Изпълнение на Стратегия за ВОМР”, Споразумение № РД 50-194/29.11.2016 г., СДРУЖЕНИЕ „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица”

гр.Котел, ул.”Изворска” 21, e-mail: vomrkotel@gmail.com, http://mig-ks.com/

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница