Програма за развитие на селските райони 2014-2020 Гстраница13/13
Дата18.06.2017
Размер2.56 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Прилагането на Програмата ще се осъществява от УО и от РА. Управляващият орган (дирекция РСР) ще бъде отговорен за прилагането на мерките по чл. 29, 30, 31, 32 и 33 на предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от ЕЗФРСР, ос 4 ЛИДЕР и мярка “Техническа помощ”.Прилагането на другите мерки от Програмата ще се делегира на РА, чрез договора/ споразумението споменати по-горе.

Рамкова схема на прилагане: • Прилагане на мерките по чл. 29, 30, 31, 32 и 33 на предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от ЕЗФРСР:

Основни етапи:

 • ;

 • ;

 • ;

 • …..

(Бележка: Следва да се преценят след разписване на мерките от ПРСР 2014-2020)

 • Прилагане на ос 4 ЛИДЕР

…………………

(Бележка: Следва да се прецени след разписване на ос 4 ЛИДЕР на ПРСР 2014-2020) • Прилагане на мярка „Техническа помощ“ (включително Националната селска мрежа)

Прилагането на дейностите по Техническа помощ включително тези, свързани с Националната селска мрежа ще се извършва под отговорността на МЗХ.Отдел „…..” от дирекция „Развитие на селските райони” ще ръководи сключването на договорите и прилагането на Техническа помощ в съответствие с изискванията на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. и чл. 51 от предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), където са посочени изискванията и дейностите, които ще се подпомагат по Техническа помощ.Сключването на договорите за дейностите по Техническа помощ ще се извършва в съответствие с действащото национално законодателство, чрез възлагане на обществени поръчки. Организацията и провеждането на обществените поръчки ще се извършва от дирекция „………” на МЗХ и от РА (за дейностите по които РА е бенефициент). Дирекция „Развитие на селските райони ще наблюдава и контролира прилагането на дейностите по Техническа помощ, докато РА ще е отговорна за извършване на плащанията.

 1. Акредитирана Разплащателната агенция

Съгласно чл. 7 на проект за Регламент на европейския парламент и на съветаотносно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика, Разплащателните агенции са отдели или органи на държавите членки, отговарящи за управлението и контрола на разходите, посочени в член 4, параграф 1 и член 5. С изключение на плащанията, изпълнението на тези задачи може да бъде делегирано.

До 15 февруари в годината, следваща съответната финансова година, лицето, което отговаря за акредитираната разплащателна агенция, изготвя:

а) годишния финансов отчет за разходите, направени при изпълнение на поверените на акредитираната разплащателна агенция задачи, придружен от необходимата информация за уравняването на сметките съгласно член 53;

б) декларация за управлението във връзка с изчерпателността, точността и достоверността на отчетите, доброто функциониране на системите за вътрешен контрол, както и законосъобразността и редовността на съответните трансакции;

в) годишно обобщение на окончателните одитни доклади и на извършените проверки, включително анализ на характера и степента на установените грешки и на слабостите в системите, както и коригиращите действия, които следва да се предприемат.

По изключение Комисията може да удължи установения срок — 15 февруари, най-много до 1 март, след като бъде уведомена от съответната държава членка.

Разплащателните агенции управляват и упражняват контрол върху поверените им операции, свързани с публична интервенция, и носят цялостната отговорност в тази дейност.

Държавен фонд “Земеделие” е акредитиран като Разплащателна агенция (РА) в съответствие с чл. 6 от Регламент (EC) 1290/2005 г.

На основание чл. 2б от “Закона за подпомагане на земеделските производители” – за България се акредитира една Разплащателна агенция, чрез която се подпомагат земеделието, селските райони и рибарството със средства от Европейския земеделски фонд за гарантиране, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за рибарството и от държавния бюджет.

По отношение на извършените плащания, както и на комуникацията и съхранението на информация акредитираната Разплащателна агенция е отговорна за осигуряването на достатъчни гаранции, че: • подадените молби са в съответствие с изискванията и че в рамките на развитието на селските райони, процедурата за разпределение на помощи, както и тяхното съответствие с правилата на Общността, са проверени преди разрешаване на плащането;

 • за извършените плащания се водят точни и изчерпателни счетоводни сметки;

 • са извършени проверките, предвидени в законодателството на Общността;

 • са представени изискуемите документи, в сроковете и във вида, регламентирани в правилата на Общността;

 • документите са достъпни и се съхраняват по начин, който гарантира, че с течение на времето ще бъдат запазени в пълен набор, валидни и четливи, включително и електронните документи по смисъла на правилата на Общността.

Разплащателната агенция ще изпълнява всички задължения делегирани от Управителния орган на Програмата за развитие на селските райони. Тези делегирани задължения ще бъдат уточнени в договор/ споразумение между Управляващия орган и Държавен фонд”Земеделие”.

Отделите „……………” в рамките на Разплащателна Агенция

(Бележка: Следва да се отразят от ДФЗ-РА)Човешки ресурси

Общият брой на служителите в ДФЗ възлиза на ….. В отдел “…………” към Централно управление на РА към момента работят …. служители.

В 28 териториални поделения на РА има общ персонал от …. служители и в …областни офиси на РА - ….. Общият брой на служителите в „Техническия инспекторат” е 399.

Процедури за контрол

Целта на контролната функция е да провери фактите, на които се основават документите и молбите за плащане, за да установи тяхното съответствие с финансовите правила, сроковете и условията на договорите с бенефициентите. Този контрол включва административни проверки и проверки на място.

Административните проверки ще включват насрещни проверки на документи, както и статута на бенефициента.

Физическите проверки или проверките на място са важно условие за правото на финансова помощ.Задължение на определени отдели в ДФЗ-РА е да поддържат адекватни процедури за заявяване на проверки на място по обработваните заявки за плащане. Резултатите от контрола трябва да бъдат записани и взети предвид при обработката на досието. Има ясна процедура, основана на писмените доказателства, че подобни контроли действително съществуват и функционират добре.

Заявлението за кандидатстване и заявката за плащания се предават в …………….. служби на ДФЗ-РА, съответно от бенефициентите или от упълномощени лица. Проверки за съответствие с критериите за допустимост се изпълняват едновременно на …. ниво. Те са в пълно съответствие с изискванията на Регламент на комисията (ЕС) 1975/2006 (Бележка: Да се добави и друг регламент, ако има нов такъв), и са както следва:

Административните проверки на молбите за подпомагане включват проверка на:

1) Допустимост на дейността, за която се иска подпомагане;

2) Спазването на критериите за избор определени в ПРСР;

3) Съответствието на дейността, за която се иска подпомагане, с прилаганите национални и на Общността правила, по-специално и където е приложимо, обществените поръчки, държавните помощи и други задължителни стандарти, установени от националното законодателство или от ПРСР;

4) Основателността на предложените разходи, които ще бъдат оценявани използвайки подходяща система за оценка като допустими стойности, сравнение на различни оферти или комитет по оценка;

5) Надеждността на кандидата във връзка с предишни съ-финансирани дейности предприети от 2000 г.;

6) Административни проверки на заявките за плащане включват проверка на:

1) Доставката на съ-финансираните продукти и услуги;

2) Действителността на заявените разходи;

3) Сравняване на извършваните дейности с дейностите, за които молбата за подпомагане е била подадена и финансирана.

Подробни контролни листове за всяка мярка се попълват от експертите в …. служби на РА, докато …. експерти извършват процедурна проверка с цел да създадат условия за коректна работа на експертите и спазвайки принципа „четири очи”, в съответствие с акредитационните критерии на агенцията. Ръководството на РА извършва специални проверки.

Регулярните проверки от …. на ДФЗ-РА контролират коректното прилагане на мерките и оценката на възникналите инвестиционни разходи. Контролът се осъществява в съответствие с международните стандарти и се състои от доклади и препоръки насочени към ръководството на РА.

Проверките на място се изпълняват от отдел „………..” въз основа на предварителна заявка.Наблюдение

РА осигурява обезпечаването на УО с коректни данни за целите на наблюдението.

ДФЗ разполага с отделно звено (…..), което провежда вътрешни одити в изпълнение на Закона за вътрешен одит в публичния сектор. Задачата на това звено е да осигури независими оценки и консултации насочени към подобряване на дейностите на РА. РА не предвижда делегиране на функции на други изпълнители.

Организационната структура на РА е представена в органиграмата посочена по-долу.

……………………………………………………………………………………

(Бележка:ДФЗ-РА следва да представи актуална органиграма на структурата си) 1. Сертифициращ орган

Съгласно чл. 9 на проект за Регламент на европейския парламент и на съветаотносно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика, Сертифициращият орган е публичен или частен одиторски орган, определен от държавата членка, който представя становище, изготвено съгласно международно приетите одитни стандарти, относно изчерпателността, точността и достоверността на годишния финансов отчет на разплащателната агенция, доброто функциониране на нейната система за вътрешен контрол и законосъобразността и правомерността на разходите, за чието възстановяване е направено искане до Комисията. В становището се посочва също дали прегледът поставя под съмнение твърденията от декларацията за управлението.

Той е оперативно независим както от съответната Разплащателна агенция и координиращ орган, така и от органа, който е акредитирал тази агенция, и разполага с необходимия технически опит.

Чрез актове за изпълнение Комисията определя правила относно задачите на сертифициращите органи, включително проверките, както и сертификатите и докладите, които тези органи трябва да съставят, и придружаващата ги документация. Като се има предвид необходимостта от максимална ефективност на проверката на операциите и професионална одиторска преценка, при спазване на интегриран подход, в актовете за изпълнение се предвиждат също:

а) одиторските принципи, на които се базират становищата на сертифициращия орган, включително оценка на риска, вътрешни проверки и нужното равнище на доказателствата от одита;

б) одиторските методи, които ще използват сертифициращите органи за формулиране на становищата си предвид международните стандарти за одит, включително по целесъобразност използване на една интегрирана извадка за всяка група от населението и когато е уместно, възможност да се придружават проверките на място на разплащателните агенции.

Използвана литература:

В час Хидромелиорации:

При подготовката на материалът е използвана следната литература:

Литература: • Moteva, M.,V. Kazandjiev, V. Georgieva. 2009. Reference evapotranspirationin Bulgariaand the impactof climate change. Proc. 4th Conf. “Energy Efficiency & Agricultural Engineering, 1-3 Oct., Rousse, Bulgaria, 287-245

 • Мотева, М., В. Казанджиев, В. Георгиева. 2010. Влияние на климатичните промени върху еталонната евапотранспирация в България. Растениевъдни науки, 47, 2, 181-186

 • Moteva, M., V. Kazandjiev, V. Georgieva. 2010. Climate change and the hydrothermal and the evapotranspiration conditions in the planning regions of Bulgaria. Proc. 14th Intern. Wat. Tech. Conf. IWTC 2010, 21-23 March, Cairo, Egypt, 3-14.

 • Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор – обн. в ДВ бр. 96 и 97., 2007 г.

 • Чехларова – Симеонова и колектив 2010 г. „Интегрирано управление на напояването и отводняването в условия на климатични промени” Научен проект, ССА

 • Програма за възстановяване и развитие на на хидромелиорациите в Република България 2007-2013 г. МЗХ

 • Одитен доклад № 0300001811 за извършен одит на изпълнението на адаптационните мерки на правителството на република България във връзка с изменението в климата за периода от 01.01.2006 г. до 31.12.2010 г. в министерството на околната среда и водите, министерството на земеделието и храните и Министерството на вътрешните работи 20121 Производственият обем за даден земеделски продукт означава паричната стойност на брутната му продукция по цена франко земеделското стопанство. Стандартният производствен обем (СПО) означава стойността на продукцията, която отговаря на средната стойност за даден район за всеки един земеделски продукт. Производственият обем е равен на сбора на стойността на основния продукт или основните продукти и стойността на второстепенния продукт или второстепенните продукти. Тези стойности се изчисляват, като се умножи количеството на продукцията по цената франко земеделското стопанство. Не се включват ДДС, данъците върху продуктите и преките плащания.


2 Годишни работни единици (ГРЕ). ГРЕ е ново понятие за агростатистиката в България. Според определението дадено от Европейския съюз тя е равна на отработените часове от един платен работник при пълно работно време в рамките на една година. При изчисляването на обема на работната сила по данните на Структурна анкета 2000 е прието, че 1 ГРЕ е еквивалентна на 1856 отработени часа в годината.


3 НПО работещи с малцинствата ще бъдат включени в част от дейностите на Националната селска мрежа и използването на тези изяви за обмяна на информация и добри практики, както и да намерят начини за подобряване достъпа на информация за подпомагане по ПРСР на малцинствата.


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница