Програма за развитие на селските райони 2014-2020 Гстраница3/13
Дата18.06.2017
Размер2.56 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите


Към обектите за предпазване от вредното въздействие на водите спадат:

 • съоръжения за отвеждане на излишните повърхностни и подземни води от 1,7 млн. дка преовлажнени и заблатени, с което се подобряват условията за тяхното използване

 • съоръжения за предпазване от заливане на прилежащите площи - предпазни диги (Дунавски и вътрешни предпазни диги) и корекции на реки. Чрез тях от заливане се предпазват 1,4 млн. дка земеделски земи, населени места, стопански и др. обекти и национална пътна, железопътна и техническа инфраструктура. С изграждането на корекциите на реките са предпазени от ерозиране и удълбаване дъната на същите.

Корекции на реки и предпазни диги по райони на басейново управление на водите
Район

Корекции на реки

Вътрешни предпазни диги

Дунавски диги

Общо за диги

км

км

км

км

1

Дунавски район

957.64

68.42

253.36

321.78

2

Черноморски район

646.05

-

-

-

3

Източно-беломорски район

1198.02

175.20

0.00

175.20

4

Западно-беломорски район

355.45

-

-

-

Общо

3157

244

253

496.98

Горната таблица дава информация за дължините на брегозащитните съоръжения по Басейнови дирекции. В нея се вижда, че основната дължина на брегозащитните съоръжения е съсредоточена в Дунавски и Източно-беломорски район, главните райони, в които са съсредоточени най-големите речни корита, които създават предпоставки за изграждане на тези съоръжения.

Общата дължина на дигите в страната е 497 км, разделена на дунавски 253 км и вътрешни предпазни диги 244 км, а корекциите на реките са 3157 км.


Корекции на вътрешни реки


В общ план проблемите при тях са най-сериозни:

 • Значителна промяна проектните параметри на корекциите.

 • Късане на предпазните диги – незначителна част вследствие на формирани високи вълни от интензивно снеготопене и валежи и преобладаваща част от организации или лица по различни поводи.

 • Разрушаване на шлюзове, предимно металните им части, което е предпоставка за сериозни щети при високи води.

 • Изграждане на многобройни рампи с нарушаване профила на дигите.

 • Безконтролно и без правила изземване на инертни материали от корекциите на реките предизвикващо:

 • промяна нивелетата на дъното на реките;

 • разрушаване на дънни прагове и изградени бентове при водохващания;

 • разрушаване на надлъжни и напречни брегоукрепителни съоръжения;

 • разрушаване на бермите;

 • разрушаване на шлюзове и предпазни диги;

 • “увисване” на водовземанията;

 • подкопаване устоите на мостове от националната пътна мрежа.

 • Височината на дигите не отговаря на променения профил на реките.

 • Стесняване на сечението от новоизградени съоръжения /мостове/.

Необходима е преоценка на част от корекциите при новосъздадените условия на протичане и възстановяване на разрушените съоръжения.

Съгласно съществуващите нормативни документи, разрешителни за добив на инертни материали се издават от структурите на МОСВ без становище от стопанисващия корекцията.

Крайно наложителна е промяна в смисъл, разрешително да се издава след становище от стопанина с правила за разработка и контрол.

Съоръжения за отводняване


Тук проблемите се дължат предимно на дългогодишната експлоатация:

 • Част от основните помпени станции са в действие от 60–70 години със силно амортизирани машинна, ел. част и сграден фонд, както и почти напълно корозирали напорни части под дигите /главно за дунавските/, което е предпоставка за тежки последици.

 • В следствие на това състояние и напрегнатия режим на работа се стига до чести аварии свързани със значителни капиталовложения за възстановяване.

 • Обрасли и затлачени открити отводнителни канали след дългогодишната експлоатация и липса на подходяща техника за почистване, както и постоянния недостиг на средства.

 • Закритите дренажни смукатели са частично или напълно запушени.

 • Неотложна е реконструкцията на част от съоръженията и поетапно възстановяване на останалите.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница