Програма за развитие на селските райони Държава България Регионстраница14/96
Дата31.05.2017
Размер13.04 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   96

5.4.Обобщена таблица, съдържаща информация за интервенционната логика, за приоритетните области и областите с поставен акцент, избрани за ПРСР, за количествено определените цели и комбинацията от мерки, които ще бъдат предприети за постигането на целите, включително планираните разходи (таблицата е генерирана автоматично от информацията, предоставена в раздели 5.2 и 11)


Приоритет 1

Област с поставен акцент

Наименование на целевия показател

Целева стойност 2023 г.

Планирани разходи

Комбинация от мерки

1A

T1: процент на разходи по членове 14, 15 и 35 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 във връзка с общите разходи за ПРСР (област с поставен акцент 1А)

2,67%
M01, M02, M16

1B

T2: общ брой на операциите за сътрудничество, подпомагани по мярката за сътрудничество (член 35 от Регламент (ЕС) № 1305/2013) (групи, мрежи/клъстери, пилотни проекти...) (област с поставен акцент 1Б)

470,00
M16

1C

T3: общ брой на участниците в обучения съгласно член 14 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 (област с поставен акцент 1В)

4 800,00
M01

Приоритет 2

Област с поставен акцент

Наименование на целевия показател

Целева стойност 2023 г.

Планирани разходи

Комбинация от мерки

2A

T4: процент на земеделските стопанства, получаващи подпомагане по ПРСР за инвестиции в преструктуриране или модернизация (област с поставен акцент 2A)

0,94%

253 067 467,60

M01, M02, M04, M06, M16

2B

T5: процент на земеделските стопанства, разполагащи с бизнес план за развитие/инвестиции за млади земеделски стопани, подпомагани по ПРСР (област с поставен акцент 2Б)

0,83%

100 864 735,10

M01, M02, M04, M06

2C+

Фирми, получили подпомагане (брой)

120,00

18 000 000,00

M08

Приоритет 3

Област с поставен акцент

Наименование на целевия показател

Целева стойност 2023 г.

Планирани разходи

Комбинация от мерки

3A

T6: процент на земеделските стопанства, получаващи подпомагане по схеми за качество, местни пазари и къси вериги на доставки и групи/организации на производителите (област с поставен акцент 3A)

0,12%

272 554 037,20

M01, M02, M04, M06, M09, M14, M16

3B

Брой на участниците в обучения по Мярка 1 "Трансфер на знания и действия за осведомяване " (number)

200,00

350 000,00

M01, M02

Приоритет 4

Област с поставен акцент

Наименование на целевия показател

Целева стойност 2023 г.

Планирани разходи

Комбинация от мерки

4A (agri)

T9: процент на земеделската земя, обхваната от договори за управление в подкрепа на биологичното разнообразие и/или ландшафти (област с поставен акцент 4А)

12,00%

955 417 399,60

M01, M02, M04, M10, M11, M12, M13, M16

4B (agri)

T10: процент на земеделската земя, обхваната от договори за управление с цел подобряване на управлението на водите (област с поставен акцент 4Б)

2,52%

4C (agri)

T12: процент на земеделската земя, обхваната от договори за управление с цел подобряване на управлението на почвите и/или предотвратяване на почвената ерозия (област с поставен акцент 4В)

1,18%

4A (forestry)

T8: процент на гори или други залесени райони, обхванати от договори за управление в подкрепа на биологичното разнообразие (област с поставен акцент 4А)

2,56%

27 680 623,20

M08, M12, M15

4B (forestry)4C (forestry)

T13: процент на горската земя, обхваната от договори за управление с цел подобряване на управлението на почвите и/или предотвратяване на почвената ерозия (област с поставен акцент 4В)

2,31%

Приоритет 5

Област с поставен акцент

Наименование на целевия показател

Целева стойност 2023 г.

Планирани разходи

Комбинация от мерки

5A

T14: процент на поливните площи, преминаващи към по-ефективна напоителна система (област с поставен акцент 5А)

49,78%

105 286 971,10

M01, M02, M04, M16

5B

T15: общи инвестиции за енергийна ефективност (в евро) (област с поставен акцент 5Б)

216 674 111,30

123 152 677,90

M01, M02, M04, M16

5C

T16: общ размер на инвестициите в производство на енергия от възобновяеми източници (в евро) (област с поставен акцент 5В)

149 544 703,80

115 211 488,70

M01, M02, M04, M07, M16

5D

T17: процент на ЖЕ, засегнати от инвестиции в управление на добитък с оглед намаляване на емисиите на парникови газове и/или на амоняк (област с поставен акцент 5Г)

1,58%

55 841 250,60

M01, M02, M04, M10, M16

T18: процент на земеделската земя, обхваната от договори за управление за намаляване на емисиите на парникови газове и/или на амоняк (област с поставен акцент 5Г)

0,16%

5E

T19: процент от земеделските и горските земи, обхванати от договори за управление, допринасящи за улавяне и съхранение на въглерод (област с поставен акцент 5Д)

0,02%

31 156 389,70

M01, M02, M08, M16

Приоритет 6

Област с поставен акцент

Наименование на целевия показател

Целева стойност 2023 г.

Планирани разходи

Комбинация от мерки

6A

T20: работни места, разкрити в подпомогнатите проекти (област с поставен акцент 6А)

4 270,00

127 945 241,00

M06

6B

T21: процент от населението в селските райони, обхванато от стратегии за местно развитие (област с поставен акцент 6Б)

22,91%

657 210 187,30

M07, M19

T22: процент от населението в селските райони, което се възползва от подобрените услуги/инфраструктура (област с поставен акцент 6Б)

33,36%

T23: работни места, разкрити в подпомогнатите проекти (Leader) (област с поставен акцент 6Б)

600,00

6C

T24: процент от населението в селските райони, което се възползва от нови или подобрени услуги/инфраструктура (ИКТ) (област с поставен акцент 6В)

1,64%

30 000 000,00

M07
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   96


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница