Програма за развитие на селските райони Държава България Регионстраница5/96
Дата31.05.2017
Размер13.04 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   96

4.1.2.Силни страни, установени в програмния район


Социално-икономическо положение в селските райони

·      Запазена богата природна среда, предлагаща привлекателни среда за живот;

·      Територии с уникален характер и неусвоен потенциал за развитие на туризма, съчетаващи природни и културни ценности;

·      Добре изградена мрежа от малки градски центрове, сравнително равномерно разположени на територията на страната, осигуряващи основни услуги за населението;

·      Добре развита мрежа от детски градини и училища, осигуряващи основни публични услуги за населението; 

·      Изградена пътна и водоснабдителна инфраструктура;

·      Съхранени традиционни занаяти, услуги и технологии за преработка на храни, които създават заетост и допълнителни доходи в селските райони;

·      Съхранени местни общности, културни традиции и активизиране на читалищата и неправителствените организации;

·      Създаден капацитет (знания, опит, ресурси, мрежи) за подпомагане на инициативи за местно развитие по подхода ЛИДЕР - на национално ниво и в част от територията от селските райони;

·      Натрупан опит в прилагане на подхода Лидер на една четвърт от територията на селските райони.

Селско и горско стопанство и хранително-вкусова промишленост

·      Благоприятен агро-екологичен потенциал за развитие отглеждане на различни земеделски култури;

·      Бързо развиващ се сектор на биологичното земеделие;

·      Високи изисквания на българските потребители към качеството на храните и предпочитание към местните храни;

·      Нарастващ брой земеделски стопанства и фирми от хранителната промишленост, ориентиращи фирмените си стратегии към качество и иновации;

·      Консолидирана и частично модернизирана хранителна промишленост;

·      Увеличена експортна ориентация на производството;

·      Достъп до пазарите на ЕС, традиционно присъствие на пазарите в Русия, ОНД и Близкия Изток;

·      Развита система за аграрно образование, наука и съветнически услуги;

·      Традиции в създаването и отглеждането на гори, дърводобива и горската промишленост.

Околна среда/климат

·      Богато биоразнообразие и разнообразен ландшафт;

·      Зоните с най-богато и ценно биоразнообразие са защитени от националното законодателство - зоните от Натура 2000 обхващат една трета от територията на страната;

·      Наличие на адаптирани към местните условия местни породи и растителни видове;

·      Голям дял на полуестествени затревени площи, благоприятстващи развитието на пасищно животновъдство;

·      Постепенно развитие на биологичното земеделие;

·      Тенденция в подобряване на качеството на водите;

·      Опит в защитата от ерозия и положителна тенденция за ограничаване на ветровата и водна ерозия; полезащитни пояси;

·      Голям дял на горските територии, които допринасят за предотвратяване на промените в климата;

·      Добро здравословно състояние на горските екосистеми;

·      Инвентаризирани горски територии.

 

4.1.3.Слаби страни в програмния район


Социално-икономическо положение в селските райони

·      Намаляване и застаряване на населението, миграция, особено на младо и високо образовано население;

·      Намаляване на гъстотата на населението и риск от обезлюдяване на част от териториите;

·      Слаба икономическа активност, ниска степен на предприемачество;

·      Ниска степен на диверсификация и на добавяне на стойност в селската икономика;

·      Неразвити туристически атракции и инфраструктура;

·      Намаляване на работната сила, по-нисък образователен статус на работната сила, риск от загуба на квалификация и умения поради дългосрочна безработица;

·      Висок риск от бедност и социално изключване, особено сред ромите, уязвимите групи и възрастните; 

·      Сравнително ниско качество на социалните услуги в селските райони;

·      Лошо състояние на изградената техническа инфраструктура и ниска енергийна ефективност на публичните обекти;

·      Непълно покритие на територията на селските райони с фиксирана широколентова инфраструктура и ниско използване информационните и комуникационни технологии от населението и бизнеса;

·      Недостатъчно развит капацитет на местните общности за включване и управление на инициативи за местно развитие.Селско и горско стопанство и хранително-вкусова промишленост

·      Поляризирана структура на стопанствата;

·      Неблагоприятна възрастова и образователна структура на управителите на стопанствата и заетите в земеделието;

·      Незавършено преструктуриране и модернизация на малките стопанства;

·      Тенденция на спад на традиционно отглежданите земеделски култури в България в т.ч. месо, мляко, плодове и зеленчуци;

·      Раздробена собственост върху земята и горите, които са частна собственост;

·      Слаба диверсификация на стопанската дейност в земеделските стопанства;

·      Амортизирано оборудване и морално остарели технологии в част от земеделските стопанства и в горското стопанство;

·      Ниска производителност на труда в селското и горското стопанство, хранително-вкусовата промишленост и дървопреработващата промишленост;

·      Ниска инвестиционна активност, недостатъчни инвестиции в технологична модернизация и иновации в селското и горско стопанство и преработващата промишленост;

·      Силна зависимост от вноса на суровини в някои подотрасли на хранително-вкусовата промишленост (основно месна, млечна и консервна);

·      Неблагоприятна структура на износа и вноса на селскостопански стоки - непреработените земеделски продукти преобладават в износа, а преработените във вноса;

·      Слаби вертикални връзки, коопериране и сътрудничество в хранителната верига;

·      Слабо коопериране между земеделските стопани и слаби пазарни позиции, включително и поради нелоялна конкуренция от вносна продукция и злоупотреба с пазарна сила на посредници;

·      Стари технологии и съоръжения в хидромелиоративната инфраструктура извън стопанствата и лошо поддържане и ползване на инфраструктурата; проблеми в стопанисването и използването на хидромелиоративните съоръжения;

·      Слаба организация за трансфера на знания в земеделието, ХВП и горското стопанство; недостатъчно ефективна връзка между научно-изследователските и образователни институти и бизнеса;

·      Неразвити механизми за управление на риска;

·      Ограничен достъп до кредит и външно финансиране, особено за малките и средни стопанства.

Околна среда/климат

·      Унищожение на ценни полу-естествени местообитания посредством разораване, строителна дейност и използване на синтетични торове и химикали;

·      Неефективно използване на природните ресурси, включително свръх експлоатиране; замърсявания, нарушен воден баланс;

·      Хидроморфологичен натиск върху водните тела, в това число пресушаване или прекъсване на връзката между съседни влажни зони, регулиране на водния отток и изграждане на хидротехнически и хидромелиоративни съоръжения

·      Големи площи, изправени пред загуба на многофункционалността на почвите вследствие водна и ветрова ерозия; намаляване на хумусния слой на почвата; засоляване, вкиселяване и механично унищожение на почвите;

·      Монокултурни производствени модели;

·      Земеделието е източник на парникови газове, влияещи върху климатичните промени;

·      Недостатъчна осведоменост и познания на земеделските стопани относно природната стойност на земята и устойчивото земеползване и промените в климата;

·      Недостатъчна гъстота и незадоволително състояние на горската пътна мрежа;

·      Недостатъчно интегриране на дейностите по запазване на биологичното разнообразие с горското планиране и със стопанисването на горите;

·      Недостиг на инвестиции в непродуктивни инвестиции, свързани с прилагането на екологосъобразни практики;

·      Ниска степен на ползване на алтернативни източници на енергия;

·      Недостатъчни инвестиции в мерки за предотвратяване на пожари и природни бедствия;

·      Премахване на характеристики на ландшафта (храсти и дървета) с цел получаване на преки плащания в рамките на първи стълб на ОСП.

·      Недостатъчен капацитет за осигуряване на консултантски услуги за опазване на околната среда и екосистемите и адаптиране към климатичните промени.

 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   96


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница