Програма за развитие на селските райони Държава България Регионстраница6/96
Дата31.05.2017
Размер13.04 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   96

4.1.4.Възможности, установени в програмния район


 

·      Разширяване на пазарите и нарастване на потребителско търсене на хранителни продукти, с гарантирано качество и произход, местни продукти, както и биологични продукти и продукти, произведени при високи стандарти на опазване на околната среда и хуманното отношение към животните;

·      Повишено търсене на културно-исторически, спа и балнеологичен, приключенски, еко и селски туризъм;

·      Развитие на технологиите в областта на зелената икономика, включително ВЕИ;

·      Развитие на иновациите в областта на социалните услуги;

·      Развитие на екосистемните услуги;

·      Улеснен достъп до нови знания, технологии и практики вследствие членството в Европейския съюз;

·      Ново отношение на обществото към мултифункционалната роля на земеделието и горите, и тяхната роля за опазване на околната среда и създаването на нови производствени цикли;

·      Повишаване на търсенето на селскостопански продукти на международните пазари;

·      Издаване на заповедите за обявяване на защитените зони за местообитанията в рамките на Натура 2000.

 

 

4.1.5.Заплахи в програмния район


  • ·      Нисък икономически растеж в страната, особено с ефект върху заетостта и квалификацията и бедността;

·      Продължаващ ефект на икономическата криза в останалите страни-членки на ЕС, които са основни търговски партньори в стокообмена със стоки на аграрния сектор и ХВП, което може да доведе до понижено търсене;

·      Увеличаване на териториалните различия в качеството на живот и доходите, ускоряващи вътрешната и външна миграция на населението на селските райони;

·      Загуба на квалифицирана работна ръка и недостиг на работна сила, поради неконкурентно заплащане на труда;

·      Нарастващата роля на транснационалните компании в хранителната верига;

·      Нарастване на цените на използваните ресурси и материали (земя, труд, горива и др.) при производството и преработката на земеделски и горски продукти;

·      Циклични спадове и големи колебания в цените на селскостопанските стоки;

·      Увеличаване на замърсяването в следствие на интензивно земеделие, производствени дейности, транспорт и туризъм;

·      Глобалната промяна на климата, попадане на страната в зона на засушаване и рискове, свързани с природни бедствия (т.е. наводнения, злополуки, пожари, суша). 

 

4.1.6.Общи показатели за контекста


I Социално-икономическо състояние на селските райони

1 Население

Име на показателя

Стойност

Мерна единица

Година

общо

7 284 552

Inhabitants

2013

селски райони

37,3

% of total

2013

междинни райони

44,8

% of total

2013

градски райони

17,9

% of total

2013

2 Възрастова структура

Име на показателя

Стойност

Мерна единица

Година

общо < 15 години

13,4

% of total population

2012

общо 15 - 64 години

67,8

% of total population

2012

Общо > 64 години

18,8

% of total population

2012

селски райони < 15 години

13,3

% of total population

2012

селски райони 15 - 64 години

66,7

% of total population

2012

селски райони > 64 години

20

% of total population

2012

3 Територия

Име на показателя

Стойност

Мерна единица

Година

общо

110 900

Km2

2012

селски райони

53,6

% of total area

2012

междинни райони

45,2

% of total area

2012

градски райони

1,2

% of total area

2012

4 Гъстота на населението

Име на показателя

Стойност

Мерна единица

Година

общо

67,1

Inhab / km2

2012

селски райони

46,7

Inhab / km2

2012

5 Равнище на заетост

Име на показателя

Стойност

Мерна единица

Година

общо (15-64 години)

58,8

%

2012

мъже (15-64 години)

61,3

%

2012

жени (15-64 години)

56,3

%

2012

* селски райони (слабонаселени) (15-64 години)

50,7

%

2012

общо (20-64 години)

63

%

2012

мъже (20-64 години)

65,8

%

2012

жени (20-64 години)

60,2

%

2012

6 Равнище на самостоятелната заетост

Име на показателя

Стойност

Мерна единица

Година

общо (15-64 години)

10,5

%

2012

7 Равнище на безработица

Име на показателя

Стойност

Мерна единица

Година

общо (15-74 години)

12,3

%

2012

младежи (15-24 години)

28,1

%

2012

селски райони (слабонаселени) (15-74 години)

17,1

%

2012

младежи (15-24 години)

34,5

%

2012

8 БВП на глава от населението

Име на показателя

Стойност

Мерна единица

Година

общо

47

Index PPS (EU-27 = 100)

2012

* селски райони

27,8

Index PPS (EU-27 = 100)

2010

9 Равнище на бедността

Име на показателя

Стойност

Мерна единица

Година

общо

49,3

% of total population

2012

* селски райони (слабонаселени)

61,4

% of total population

2012

10 Структура на икономиката (брутна добавена стойност)

Име на показателя

Стойност

Мерна единица

Година

общо

34 074

EUR million

2012

първичен сектор

6,4

% of total

2012

вторичен сектор

30,4

% of total

2012

третичен сектор

63,2

% of total

2012

селски райони

24,5

% of total

2010

междинни райони

35,4

% of total

2010

градски райони

40,2

% of total

2010

11 Структура на заетостта

Име на показателя

Стойност

Мерна единица

Година

общо

3 281,9

1000 persons

2012

първичен сектор

19,4

% of total

2012

вторичен сектор

25,7

% of total

2012

третичен сектор

54,8

% of total

2012

селски райони

33

% of total

2009

междинни райони

42,2

% of total

2009

градски райони

24,8

% of total

2009

12 Производителност на труда по икономически сектори

Име на показателя

Стойност

Мерна единица

Година

общо

10 382,4

EUR/person

2012

първичен сектор

3 417,6

EUR/person

2012

вторичен сектор

12 253,6

EUR/person

2012

третичен сектор

11 973,1

EUR/person

2012

селски райони

6 135,2

EUR/person

2009

междинни райони

6 828,3

EUR/person

2009

градски райони

12 707,4

EUR/person

2009II Земеделие/Секторен анализ

13 Заетост в зависимост от икономическата дейност

Име на показателя

Стойност

Мерна единица

Година

общо

2 934

1000 persons

2012

селско стопанство

168,1

1000 persons

2012

селско стопанство

5,7

% of total

2012

горско стопанство

19,4

1000 persons

2012

горско стопанство

0,7

% of total

2012

хранително-вкусова промишленост

96,1

1000 persons

2012

хранително-вкусова промишленост

3,3

% of total

2012

туризъм

152,7

1000 persons

2012

туризъм

5,2

% of total

2012

14 Производителност на труда в селското стопанство

Име на показателя

Стойност

Мерна единица

Година

общо

3 825,9

EUR/AWU

2010 - 2012

15 Производителност на труда в горското стопанство

Име на показателя

Стойност

Мерна единица

Година

общо

10 086,7

EUR/AWU

2008 - 2010

16 Производителност на труда в хранително-вкусовата промишленост

Име на показателя

Стойност

Мерна единица

Година

общо

7 119,6

EUR/person

2010

17 Земеделски стопанства

Име на показателя

Стойност

Мерна единица

Година

общо

370 490

No

2010

размер на стопанството < 2 хектара

308 110

No

2010

размер на стопанството 2-4,9 хектара

30 390

No

2010

размер на стопанството 5-9,9 хектара

10 730

No

2010

размер на стопанството 10-19,9 хектара

6 820

No

2010

размер на стопанството 20-29,9 хектара

2 950

No

2010

размер на стопанството 30-49,9 хектара

3 060

No

2010

размер на стопанството 50-99,9 хектара

2 930

No

2010

размер на стопанството >100 хектара

5 490

No

2010

икономически размер на стопанството < 2000 стандартен производствен обем

255 110

No

2010

икономически размер на стопанството 2000 - 3999 стандартен производствен обем

59 480

No

2010

икономически размер на стопанството 4000 - 7999 стандартен производствен обем

26 290

No

2010

икономически размер на стопанството 8000 - 14 999 стандартен производствен обем

12 510

No

2010

икономически размер на стопанството 15 000 - 24 999 стандартен производствен обем

6 060

No

2010

икономически размер на стопанството 25 000 - 49 999 стандартен производствен обем

4 750

No

2010

икономически размер на стопанството 50 000 - 99 999 стандартен производствен обем

2 570

No

2010

икономически размер на стопанството 100 000 - 249 999 стандартен производствен обем

1 990

No

2010

икономически размер на стопанството 250 000 - 499 999 стандартен производствен обем

1 010

No

2010

икономически размер на стопанството > 500 000 стандартен производствен обем

730

No

2010

среден физически размер

12,1

ha UAA/holding

2010

среден икономически размер

6 846,79

EUR of SO/holding

2010

среден размер, изразен в единици работна ръка (лица)

2

Persons/holding

2010

среден размер, изразен в единици работна ръка (годишни работни единици)

1,1

AWU/holding

2010

18 Земеделски площи

Име на показателя

Стойност

Мерна единица

Година

обща използвана земеделска площ

4 475 530

ha

2010

обработваема

69,8

% of total UAA

2010

трайни тревни насаждения и ливади

27,7

% of total UAA

2010

трайни насаждения

2,2

% of total UAA

2010

19 Земеделска площ за биологично земеделие

Име на показателя

Стойност

Мерна единица

Година

сертифицирана

11 974

ha UAA

2012

в процес на превръщане

27 164

ha UAA

2012

дял на използваната земеделска площ (сертифицирана и в процес на превръщане)

0,8

% of total UAA

2010

20 Поливни площи

Име на показателя

Стойност

Мерна единица

Година

общо

90 400

ha

2010

дял на използваната земеделска площ

2

% of total UAA

2010

21 Животински единици

Име на показателя

Стойност

Мерна единица

Година

общо

1 149 470

LSU

2010

22 Заети лица в стопанствата

Име на показателя

Стойност

Мерна единица

Година

постоянно наети лица в стопанствата

738 900

Persons

2010

постоянно наети лица в стопанствата

389 110

AWU

2010

23 Възрастова структура на ръководителите на стопанствата

Име на показателя

Стойност

Мерна единица

Година

общ брой на ръководителите на стопанствата

370 490

No

2010

дял на лицата на възраст < 35 години

6,9

% of total managers

2010

съотношение на лицата на възраст <35 / >= 55 години

11

No of young managers by 100 elderly managers

2010

24 Квалификация на ръководителите на стопанствата в областта на селското стопанство

Име на показателя

Стойност

Мерна единица

Година

дял от общия брой на ръководителите с основна квалификация в областта на селското стопанство и пълен курс на професионално селскостопанско обучение

3,4

% of total

2010

дял на ръководителите < 35 години с основна квалификация в областта на селското стопанство и пълен курс на професионално селскостопанско обучение

5,7

% of total

2010

25 Земеделски факторен доход

Име на показателя

Стойност

Мерна единица

Година

общо

3 522

EUR/AWU

2012

общо (индекс)

147,3

Index 2005 = 100

2012

26 Земеделски предприемачески доход

Име на показателя

Стойност

Мерна единица

Година

Жизнен стандарт на земеделските производители

3 090,6

EUR/AWU

2012

Жизнен стандарт на земеделските производители като отношение спрямо жизнения стандарт на заетите лица в други сектори

78,6

%

2012

27 Обща факторна производителност в селското стопанство

Име на показателя

Стойност

Мерна единица

Година

общо (индекс)

106,6

Index 2005 = 100

2009 - 2011

28 Бруто образуване на основен капитал в селското стопанство

Име на показателя

Стойност

Мерна единица

Година

бруто образуване на основен капитал

178,28

EUR million

2011

дял на брутната добавена стойност в селското стопанство

9,9

% of GVA in agriculture

2011

29 Гори и други залесени площи (000)

Име на показателя

Стойност

Мерна единица

Година

общо

3 927

1000 ha

2010

дял от общата сухоземна площ

36,1

% of total land area

2010

30 Туристическа инфраструктура

Име на показателя

Стойност

Мерна единица

Година

леглова база в обекти за колективно туристическо настаняване

274 733

No of bed-places

2011

селски райони

19,3

% of total

2011

междинни райони

76,1

% of total

2011

градски райони

4,6

% of total

2011III Околна среда/климат

31 Земна покривка

Име на показателя

Стойност

Мерна единица

Година

дял на земеделската земя

51,7

% of total area

2006

дял на естествените пасища

3,5

% of total area

2006

дял на горската земя

31,4

% of total area

2006

дял на земите в преход, заети с горски и храстови насаждения

6,6

% of total area

2006

дял на естествените земи

0,9

% of total area

2006

дял на изкуствените земи

5

% of total area

2006

дял на другите площи

0,9

% of total area

2006

32 Райони с природни ограничения

Име на показателя

Стойност

Мерна единица

Година

общо

27,6

% of total UAA

2007

планински региони

19,2

% of total UAA

2007

други

8,4

% of total UAA

2007

специфични

0

% of total UAA

2007

33 Интензивност на селското стопанство

Име на показателя

Стойност

Мерна единица

Година

ниска интензивност

87,6

% of total UAA

2007

средна интензивност

8

% of total UAA

2007

висока интензивност

4,4

% of total UAA

2007

паша

30,1

% of total UAA

2010

34 Райони по „Натура 2000“

Име на показателя

Стойност

Мерна единица

Година

дял от територията

34,3

% of territory

2011

дял от използваната земеделска земя (в т.ч. естествени пасища)

22,2

% of UAA

2011

дял от общата горска земя

53,1

% of forest area

2011

35 Индекс за птици, обитаващи обработваема земя

Име на показателя

Стойност

Мерна единица

Година

общо (индекс)

89

Index 2000 = 10036 Природозащитен статус на земеделските местообитания (пасища)

Име на показателя

Стойност

Мерна единица

Година

благоприятен

21

% of assessments of habitats

2012

Comment: Към момента са поставени заместващи индикатори, базирани на изследване, публикувано в EIONET(European Topic Centre on Biological Diversity), habitat report, range(km2). До края на 2018 г., специално изследване по линия на техническа помощ ще бъде проведено, и когато са налице данните, стойностите ще се въвеждат в рамките на текущото изменение на програмата.

неблагоприятен - незадоволителен

43

% of assessments of habitats

2012

Comment: Към момента са поставени заместващи индикатори, базирани на изследване, публикувано в EIONET(European Topic Centre on Biological Diversity), habitat report, range(km2). До края на 2018 г., специално изследване по линия на техническа помощ ще бъде проведено, и когато са налице данните, стойностите ще се въвеждат в рамките на текущото изменение на програмата.

неблагоприятен - лош

0

% of assessments of habitats

2012

Comment: Към момента са поставени заместващи индикатори, базирани на изследване, публикувано в EIONET(European Topic Centre on Biological Diversity), habitat report, range(km2). До края на 2018 г., специално изследване по линия на техническа помощ ще бъде проведено, и когато са налице данните, стойностите ще се въвеждат в рамките на текущото изменение на програмата.

неизвестен

0

% of assessments of habitats

2012

Comment: Към момента са поставени заместващи индикатори, базирани на изследване, публикувано в EIONET(European Topic Centre on Biological Diversity), habitat report, range(km2). До края на 2018 г., специално изследване по линия на техническа помощ ще бъде проведено, и когато са налице данните, стойностите ще се въвеждат в рамките на текущото изменение на програмата.

37 Селско стопанство с висока природна стойност

Име на показателя

Стойност

Мерна единица

Година

общо

32,4

% of total UAA

2007

38 Защитени гори

Име на показателя

Стойност

Мерна единица

Година

клас 1.1

1,5

% of FOWL area

2011

клас 1.2

3,3

% of FOWL area

2011

клас 1.3

0,1

% of FOWL area

2011

клас 2

13,2

% of FOWL area

2011

39 Водочерпене за земеделски цели

Име на показателя

Стойност

Мерна единица

Година

общо

355 609,8

1000 m3

2010

40 Качество на водите

Име на показателя

Стойност

Мерна единица

Година

Потенциален излишък на азот в земеделската земя

28,3

kg N/ha/year

2005 - 2008

Потенциален излишък на фосфор в земеделската земя

-1,8

kg P/ha/year

2005 - 2008

Нитрати в сладки води — Повърхностни води: Добро качество

78,3

% of monitoring sites

2010

Нитрати в сладки води — Повърхностни води: Средно качество

18,5

% of monitoring sites

2010

Нитрати в сладки води — Повърхностни води: Лошо качество

3,3

% of monitoring sites

2010

Нитрати в сладки води — Подпочвени води: Добро качество

67,3

% of monitoring sites

2010

Нитрати в сладки води — Подпочвени води: Средно качество

22,4

% of monitoring sites

2010

Нитрати в сладки води — Подпочвени води: Лошо качество

10,3

% of monitoring sites

2010

41 Органични вещества в почвите на обработваемата земя

Име на показателя

Стойност

Мерна единица

Година

Оценка на общото съдържание на органичен въглерод

NA

mega tonsСредно съдържание на органичен въглерод

NA

g kg-142 Причинена от вода ерозия на почвата

Име на показателя

Стойност

Мерна единица

Година

степен на загуба на почва поради причинена от вода ерозия на почвата

2,2

tonnes/ha/year

2006

засегната земеделска площ

69

1000 ha

2006 - 2007

засегната земеделска площ

1,1

% of agricultural area

2006 - 2007

43 Производство на енергия от възобновяеми източници в селското и горското стопанство

Име на показателя

Стойност

Мерна единица

Година

от селско стопанство

26,5

kToe

2010

от горско стопанство

942

kToe

2010

44 Потребление на енергия в селското стопанство, горското стопанство и хранително-вкусовата промишленост

Име на показателя

Стойност

Мерна единица

Година

селско и горско стопанство

207

kToe

2011

използване на хектар (селско и горско стопанство)

23

kg of oil equivalent per ha of UAA

2011

хранително-вкусова промишленост

235

kToe

2011

45 Емисии на парникови газове от селското стопанство

Име на показателя

Стойност

Мерна единица

Година

общо селско стопанство (CH4 и N2O и емисии/поглъщания в почвата)

7 909,4

1000 t of CO2 equivalent

2010

дял от общите емисии на парникови газове

15

% of total net emissions

2010

4.1.7.Специфични за програмата показатели за контекста


Сектор

Код

Име на показателя

Стойност

Мерна единица

Година
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   96


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница