Програма за развитие на селските райони Държава България Регион



страница7/96
Дата31.05.2017
Размер13.04 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   96

4.2.Оценка на потребностите


Наименование (или референтен номер) на потребността

P1

P2

P3

P4

P5

P6

Междусекторни цели

1A

1B

1C

2A

2B

2C+

3A

3B

4A

4B

4C

5A

5B

5C

5D

5E

6A

6B

6C

Околна среда

Смекчаване на последиците от изменението на климата и приспособяване към тях

Иновации

1A-1: Повишаване на осведомеността

X

X

X

X

X




X




X




X

X

X

X

X

X

X







X

X




1A-2: Повишаване на капацитета за предоставяне на съветнически услуги

X







X

X




X




X

X

X

X

X

X

X

X

X







X

X




1Б-1: Подобряване на организацията за трансфер на знания и иновации




X

X

X

X




X




X

X

X

X

X

X

X

X

X







X

X




1Б-2: Подобряване на капацитета на участниците в организацията за трансфер на знания и иновации




X





























































1В-1: Повишаване квалификацията и управленските умения




X

X

X

X




X




X

X

X

X

X

X

X

X










X

X

X

2А-1: Повишаване на конкурентоспособността на стопанства в секторите мляко, месо, плодове и зеленчуци и етерично-маслени и лекар










X

X




X




























X







X







2А-2: Повишаване на жизнеспособността и устойчивостта на малките земеделски стопанства










X







X




X






















X

X




X







2А-3: Подобряване на достъпа до външни финансови средства










X

X




X

X











































2А-4: Ускоряване на модернизацията и технологичното обновление на земеделските стопанства










X

X




X











































X

2А-5 Ускоряване на процеса на комасация на земята










X























































2Б-1 Увеличаване на броя и развитие на стопанствата на млади земеделски стопани с подходяща квалификация










X

X




X











































X

2В-1 Подобряване на икономическите резултати на фирмите в горското стопанство, дърводобива и първичната преработка на дървесина
















X




























X

X
















3А-1 Подобряване на вертикалното и хоризонталното сътрудничество между земеделските производители, преработватели и търговци










X

X




X











































X

3А-2 Ускоряване на иновациите, подобряване на енергийната ефективност и технологичното обновление в хранителната промишленост










X







X
















X

























X

3А-3: Подобряване условията на отглеждане на животните и повишаване качеството на произвежданите животински продукти










X







X














































3А-4 Скъсяване веригите на доставки, насърчаване на местните пазари и подобряване на маркетинга на земеделски продукти










X

X




X














































3Б-1: Подобряване на управлението на риска в земеделските стопанства






















X





































X




4A-1: Съхранение на дела на полу-естествените тревни местообитания с висока природна стойност

























X








































4A-2: Съхранение и възстановяване на ценните местообитания и видове в местата по Натура 2000

























X








































4А-3: Съхранение на дела на горите с висока консервационна стойност

























X



















X













X




4А-4: Опазване на застрашените от изчезване редки породи животни и традиционни, застрашени от изчезване сортове растения

























X








































4А-5: Подпомагане на земеделието в райони с природни ограничения

























X






















X

X













4А-6: Въвеждане на системи за превенция на пожарите в горите

























X



















X










X

X




4Б-1: Предотвратяване и намаляване на замърсяването от селското стопанство




























X





































4Б-2:Увеличаване на дела на биологичното производство










X







X




X

X

X


































4В-1: Съхранение и увеличаване на почвеното плодородие































X


































5А-1: Възстановяване и реконструкция на хидромелиоративната инфраструктура










X

X













X




X































5Б-1: Повишаване на енергийната ефективност










X

























X

X







X

X













5В-1: Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи мощности за преработка на отпадъци остатъци и други суровини в био енер








































X

























5В-2: Увеличаване на площите с бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия








































X

























5В-3: Възползване от принципите на биоикономиката за повишаване на ресурсната ефективност и добавената стойност








































X







X







X

X




5Г-1: Принос към Третия национален план за действие по изменение на климата за намаляване на емисиите от земеделски източници











































X













X







5Д-1: Увеличаване лесистостта и възстановяване на горския потенциал































X













X










X







6А-1: Повишаване на инвестициите в неземеделските сектори на селските райони

















































X

X




X

X

X

6А-2: Развитие на предприемачеството в селските райони

















































X
















6Б-1: Подобряване на социалната инфраструктура

















































X

X













6Б-2: Подобряване на техническата инфраструктура


































X













X

X













6Б-3: Подобряване на туристическата инфраструктурата

















































X

X













6Б-4: Развитие на местния капацитет за устойчиво развитие

X














































X

X




X




X

6В-1 Осигуряване на достъп до фиксирана широколентова мрежа в селските територии без покритие

















































X

X

X







X
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   96


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница