Програма за развитие на селските райони Държава България Регионстраница7/96
Дата31.05.2017
Размер13.04 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   96

4.2.Оценка на потребностите


Наименование (или референтен номер) на потребността

P1

P2

P3

P4

P5

P6

Междусекторни цели

1A

1B

1C

2A

2B

2C+

3A

3B

4A

4B

4C

5A

5B

5C

5D

5E

6A

6B

6C

Околна среда

Смекчаване на последиците от изменението на климата и приспособяване към тях

Иновации

1A-1: Повишаване на осведомеността

X

X

X

X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

XX

X
1A-2: Повишаване на капацитета за предоставяне на съветнически услуги

XX

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

XX

X
1Б-1: Подобряване на организацията за трансфер на знания и иновации
X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

XX

X
1Б-2: Подобряване на капацитета на участниците в организацията за трансфер на знания и иновации
X

1В-1: Повишаване квалификацията и управленските умения
X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X


X

X

X

2А-1: Повишаване на конкурентоспособността на стопанства в секторите мляко, месо, плодове и зеленчуци и етерично-маслени и лекар


X

X
X
XX2А-2: Повишаване на жизнеспособността и устойчивостта на малките земеделски стопанства


XX
X


X

X
X2А-3: Подобряване на достъпа до външни финансови средства


X

X
X

X2А-4: Ускоряване на модернизацията и технологичното обновление на земеделските стопанства


X

X
XX

2А-5 Ускоряване на процеса на комасация на земята


X2Б-1 Увеличаване на броя и развитие на стопанствата на млади земеделски стопани с подходяща квалификация


X

X
XX

2В-1 Подобряване на икономическите резултати на фирмите в горското стопанство, дърводобива и първичната преработка на дървесина
X
X

X
3А-1 Подобряване на вертикалното и хоризонталното сътрудничество между земеделските производители, преработватели и търговци


X

X
XX

3А-2 Ускоряване на иновациите, подобряване на енергийната ефективност и технологичното обновление в хранителната промишленост


XX
X

X

3А-3: Подобряване условията на отглеждане на животните и повишаване качеството на произвежданите животински продукти


XX


3А-4 Скъсяване веригите на доставки, насърчаване на местните пазари и подобряване на маркетинга на земеделски продукти


X

X
X


3Б-1: Подобряване на управлението на риска в земеделските стопанства


X

X
4A-1: Съхранение на дела на полу-естествените тревни местообитания с висока природна стойност

X
4A-2: Съхранение и възстановяване на ценните местообитания и видове в местата по Натура 2000

X
4А-3: Съхранение на дела на горите с висока консервационна стойност

XX

X
4А-4: Опазване на застрашените от изчезване редки породи животни и традиционни, застрашени от изчезване сортове растения

X
4А-5: Подпомагане на земеделието в райони с природни ограничения

X


X

X

4А-6: Въвеждане на системи за превенция на пожарите в горите

XX


X

X
4Б-1: Предотвратяване и намаляване на замърсяването от селското стопанство
X

4Б-2:Увеличаване на дела на биологичното производство


XX
X

X

X


4В-1: Съхранение и увеличаване на почвеното плодородиеX


5А-1: Възстановяване и реконструкция на хидромелиоративната инфраструктура


X

X

X
X5Б-1: Повишаване на енергийната ефективност


X

X

XX

X

5В-1: Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи мощности за преработка на отпадъци остатъци и други суровини в био енер
X

5В-2: Увеличаване на площите с бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия
X

5В-3: Възползване от принципите на биоикономиката за повишаване на ресурсната ефективност и добавената стойност
XXX

X
5Г-1: Принос към Третия национален план за действие по изменение на климата за намаляване на емисиите от земеделски източнициX

X5Д-1: Увеличаване лесистостта и възстановяване на горския потенциалX

X


X6А-1: Повишаване на инвестициите в неземеделските сектори на селските райони

X

X
X

X

X

6А-2: Развитие на предприемачеството в селските райони

X
6Б-1: Подобряване на социалната инфраструктура

X

X

6Б-2: Подобряване на техническата инфраструктура


X

X

X

6Б-3: Подобряване на туристическата инфраструктурата

X

X

6Б-4: Развитие на местния капацитет за устойчиво развитие

X


X

X
X
X

6В-1 Осигуряване на достъп до фиксирана широколентова мрежа в селските територии без покритие

X

X

XX
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   96


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница