Програма за развитие на селските райони Държава България Регион



страница9/96
Дата31.05.2017
Размер13.04 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   96

4.2.3.1Б-1: Подобряване на организацията за трансфер на знания и иновации


Приоритети/области с поставен акцент

1Б) Укрепване на връзките между селското стопанство, производството на храни, горското стопанство и научноизследователската дейност и иновациите, включително с цел подобряване на екологичното управление и екологичните показатели

1В) поощряване на ученето през целия живот и професионалното обучение в секторите на селското и горското стопанство

2А) Подобряване на икономическите резултати на всички земеделски стопанства и улесняване на преструктурирането и модернизирането на стопанствата, особено с оглед на увеличаването на пазарното участие и ориентация и на разнообразяването в селското стопанство

2Б) Улесняване на навлизането на земеделски стопани с подходяща квалификация в селскостопанския сектор, и по-специално приемствеността между поколенията

3А) Подобряване на конкурентоспособността на първичните производители чрез по-доброто им интегриране в селскостопанската и хранителната верига посредством схеми за качество, които да добавят стойност към селскостопанските продукти, популяризиране на местните пазари и къси вериги на доставки, групи на производителите и организации и междубраншови организации

4А) Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ и в зони с природни или други специфични ограничения и земеделие с висока природна стойност, както и на състоянието на европейските ландшафти

4Б) Подобряване управлението на водите, включително управлението на торовете и пестицидите

4В) Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на управлението им

5А) Повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство

5Б) Повишаване на ефективността при потреблението на енергия в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост

5В) Улесняване на доставките и използването на възобновяеми източници на енергия, на странични продукти, отпадъци и остатъци, и други нехранителни суровини за целите на биоикономиката

5Г) Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от селското стопанство

5Д) Стимулиране на съхраняването и поглъщането на въглерода в сектора на селското и горското стопанство

6А) Улесняване на разнообразяването, създаването и развитието на малки предприятия, както и разкриването на работни места



Междусекторни цели

Околна среда

Смекчаване на последиците от изменението на климата и приспособяване към тях



Описание

За насърчаване на иновациите е необходимо е да се осигури взаимодействие между организациите работещи в създаването или трансфера на иновации, и крайните потребители на информацията – земеделски и горски стопани, преработватели, МИГ, браншови организации, местни власти и др. Необходимо е да се подсигури механизъм за поръчване на конкретни решения на местни проблеми, включително такива свързани с постигане целите на ОСР и ОСП на ниво стопанство. За целите на международния обмен на информация, знания и конкретни технически решения е необходимо създаване на организация за участие в ЕПИ, включително чрез създаването и регламентиране дейността на оперативни групи, включващи земеделски и горски стопани, преработватели, МИГ, браншови организации, организации осъществяващи научно-развойна дейност в България.

 

4.2.4.1Б-2: Подобряване на капацитета на участниците в организацията за трансфер на знания и иновации


Приоритети/области с поставен акцент

1Б) Укрепване на връзките между селското стопанство, производството на храни, горското стопанство и научноизследователската дейност и иновациите, включително с цел подобряване на екологичното управление и екологичните показатели

Междусекторни цели

Описание


Необходимо е подобряване на техническото обезпечаване дейността на научно-развойните звена участващи в оперативните групи (Тази потребност се адресира от ОПНОИР).

 

4.2.5.1В-1: Повишаване квалификацията и управленските умения


Приоритети/области с поставен акцент

1Б) Укрепване на връзките между селското стопанство, производството на храни, горското стопанство и научноизследователската дейност и иновациите, включително с цел подобряване на екологичното управление и екологичните показатели

1В) поощряване на ученето през целия живот и професионалното обучение в секторите на селското и горското стопанство

2А) Подобряване на икономическите резултати на всички земеделски стопанства и улесняване на преструктурирането и модернизирането на стопанствата, особено с оглед на увеличаването на пазарното участие и ориентация и на разнообразяването в селското стопанство

2Б) Улесняване на навлизането на земеделски стопани с подходяща квалификация в селскостопанския сектор, и по-специално приемствеността между поколенията

3А) Подобряване на конкурентоспособността на първичните производители чрез по-доброто им интегриране в селскостопанската и хранителната верига посредством схеми за качество, които да добавят стойност към селскостопанските продукти, популяризиране на местните пазари и къси вериги на доставки, групи на производителите и организации и междубраншови организации

4А) Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ и в зони с природни или други специфични ограничения и земеделие с висока природна стойност, както и на състоянието на европейските ландшафти

4Б) Подобряване управлението на водите, включително управлението на торовете и пестицидите

4В) Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на управлението им

5А) Повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство

5Б) Повишаване на ефективността при потреблението на енергия в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост

5В) Улесняване на доставките и използването на възобновяеми източници на енергия, на странични продукти, отпадъци и остатъци, и други нехранителни суровини за целите на биоикономиката

5Г) Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от селското стопанство

5Д) Стимулиране на съхраняването и поглъщането на въглерода в сектора на селското и горското стопанство


Междусекторни цели

Околна среда

Смекчаване на последиците от изменението на климата и приспособяване към тях

Иновации


Описание

За успешното икономическо представяне на земеделските и горските стопанства е необходимо управителите им да са наясно с модерните технологии в съответните производства, както и с изисквания на европейското и национално законодателство в стопанската им дейност. Тези знания са ключова предпоставка за успешните интервенции в рамките на ПО 2А, ПО 2Б.

Необходими са и по-добри знания и умения за скъсяване на веригата на доставки до крайните им клиенти (ПО 3А), включително чрез участието им в групи и организации на производителите, както и за по-умело управление на финансовите потоци на стопанствата, включително чрез участието им в схеми за управлението на риска (ПО 3Б).

На земеделските стопани са необходими и практически умения относно устойчивото стопанисване на земеделски земи в съответствие с потребностите на всички приоритетни области на Приоритет 4 и Приоритет 5, включително за устойчивото управление на земите в речните басейни (ПО 4Б), за икономическите и екологични възможности и ползи от техники за ефективно използване на ресурсите (ПО 5Б), както и относно конкретните иновации допринасящи за намаляване приноса и адаптиране на стопанствата към промените в климата (ПО 5Г).

Стопаните на гори също трябва да притежават необходимия минимум от знания и умения за адресиране на потребностите по Приоритет 5 на ПРСР, особено на потребностите на ПО 5В (принос на ВЕИ за биоикономиката) и ПО 5Д (поглъщането на СО2).

Потребности има и за повишаване на знанията и управленските умения в хранителната промишленост, а също и на предприемачите и заетите в неземеделски дейности в селската икономика (Тези потребности се адресират от ОПРЧР).

 

 



1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   96


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница