Програма за развитие на селските райони Държава България Регионстраница96/96
Дата31.05.2017
Размер13.04 Mb.
1   ...   88   89   90   91   92   93   94   95   96

18.2.Statement by the functionally independent body from the authorities responsible for the programme implementation confirming the adequacy and accuracy of the calculations of standard costs, additional costs and income forgone


Удостоверение от Съюз на икономистите в България за потвърждаване на адекватността и точността на изчисленията в стандартна таблица на разходите на единица продукт по мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“

Професор Кръстьо Петков, Председател на Управителния съвет на Съюза на икономистите в България, неправителствена организация в частна полза, учредена в СГС ф.д. 4944/ 1990 г., която е функционално независима организация от Министерство на земеделието и храните и от Държавен фонд „Земеделие“ декларира, че изчисленията в стандартната таблица на разходите на единица продукт по мярка 1 от ПРСР 2014-2020 г. са извършени по коректен, справедлив и проверим метод, основаващ се на проверими данни за минали периоди за отделните бенефициенти на базата на информацията от прилагането на мярка 111 от ПРСР 2007-2013 г. Използваните данни от статистическото множество са представени на основата на прилагане на условията и допустимите разходи по мярка 111 от ПРСР 2007-2013 г. В резултат на извършената верификация е съставен доклад № 001, приет от експертна група на СИБ  с председател проф. д-р Кр. Петков, председател на УС на СИБ на  16.12.2014 г.Удостоверение от Съюз на икономистите в България за потвърждаване на адекватността и точността на изчисленията в стандартна таблица на разходите на единица продукт по мярка 2 „Консултантски услуги,  услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството”

Професор Кръстьо Петков, Председател на Управителния съвет на Съюза на икономистите в България, неправителствена организация в частна полза, учредена в СГС ф.д. 4944/ 1990 г., която е функционално независима организация от Министерство на земеделието и храните и от Държавен фонд „Земеделие“ декларира, че изчисленията в стандартната таблица на разходите на единица продукт по мярка 2 са извършени по коректен, справедлив и проверим метод, основаващ се на проверими данни за минали периоди за отделните бенефициенти на базата на информацията от прилагането на Мярка 143 и Мярка 114 от ПРСР 2007-2013 г. Използваните данни от статистическото множество са представени на основата на прилагане на условията и допустимите разходи по Мярка 143 и Мярка 114  ПРСР 2007-2013 г. В резултат на извършената верификация е съставен доклад № 002, приет  от експертната група на СИБ с председател проф. д-р Кръстьо Петков, председател на УС на СИБ на 16.12.2014 г.Удостоверение, потвърждаващо адекватността и точността на изчисленията по мерки 10, 11, 12, 13, 14 и подмерки 16.1, 16.2, 16.4, 19.1, 19.3 и 19.4 от ПРСР 2014 – 2020 г.

Екип от независими експерти в състав Красимира Кънева, Диляна Митова, Тотка Митова, Емилия Соколова, Васил Стойчев и Божидар Иванов е изработил и изчислил компенсаторните премии по мерки 10, 11, 12 и 13.  Екипът удостоверява, че разработените подход и методика са значими и направените изчисления са акуратни. Екипът потвърждава, че изработената методика и следваният подход са в съответствие с правилата и методическите принципни изискванията на ЕК.

Изработването и изчисляването на компенсаторните премии по мярка 14 е извършено от независим изпълнител Божидар Иванов. Изпълнителят удостоверява, че разработеният подход и развита методика са значими и надеждни, като направените изчисления са акуратни. Той потвърждава, че изработената методика и следваният подход са в съответствие с правилата и методическите принципни изискванията на ЕК.

Методиките за изчисление на опростените разходи по подмерки 16.1, 16.2, 16.4, 19.1 19.3 и 19.4 са извършени от Съюза на икономистите в България, който е функционално независим орган от Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие“. Изпълнителят удостоверява и гарантира, че съответните изчисления са адекватни и точни и са направени въз основа на метода за коректно, справедливо и доказуемо изчисление.19.Преходни условия

19.1.Описание на преходните условия по мерки


Описание на преходните условия по мерки

Мерките с продължаващи многогодишни ангажименти, сключени в рамките на Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. в съответствие с Регламент (EО) 1698/2005 за подкрепа на развитието на селските райони чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, при които периодът за плащане продължава след крайния допустим срок за плащания по Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.,  ще бъдат признати и уредени в рамките на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., в съответствие с Регламент (ЕС) № 1310/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно определяне на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), за изменение на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на ресурсите и тяхното разпределение за 2014 г. и за изменение на Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета и Регламенти (ЕС) № 1307/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с прилагането им през 2014 г.

За всички разходи по мерките, по които поетите ангажименти за изплащане на помощта продължават след крайния допустим срок за плащания по ПРСР 2007-2013 г., ще бъде приложен делът на финансиране от ЕЗФРСР за съответната мярка от ПРСР 2014-2020 г., посочен в Раздел 10.

Операциите, по които е поет ангажимент за изплащане на помощта след крайния допустим срок за плащания по ПРСР 2007-2013 г.  са ясно идентифицирани в системите за управление и контрол на РА.  • Мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“

По сключените по мярката договори за предоставяне на финансова помощ в периода 2012 – 2014 г. вторият транш на финансовата помощ трябва да бъде изплатен след крайния допустим срок за плащания по ПРСР 2007-2013 г. Разходите за изплащане на втория транш от помощта ще бъдат отнесени към бюджета на подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“ от ПРСР 2014-2020 г. В съответствие с чл. 88 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 за договорите в процес на изпълнение ще се прилагат условията, уредени в Регламент (ЕО) № 1698/2005. Разходите по мярката, за които е поет ангажимент за изплащане на помощта от бюджета на подмярка 6.1., ще бъдат извършени най-късно през 2019 г.  

  • Мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“

Финансовата помощ по мярка 141 е в размер левовата равностойност на 1500 евро годишно за период максимум 5 години. По сключените по мярката договори за предоставяне на финансова помощ през 2013 г. второ, трето, четвърто и пето плащане следва да бъдат извършени след крайния допустим срок за плащания по ПРСР 2007-2013 г. Разходите за извършване на второ, трето, четвърто и пето плащане на помощта ще бъдат отнесени към бюджета на подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства” от ПРСР 2014-2020 г. В съответствие с чл. 88 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 за договорите в процес на изпълнение ще се прилагат условията, уредени в Регламент (ЕО) № 1698/2005. Разходите по мярката, за които е поет ангажимент за изплащане на помощта от бюджета на подмярка 6.3, ще бъдат извършени най-късно през 2018 г.

  • Мярка 142 „Създаване на групи на производители”

Финансовата помощ по мярката е под формата на годишно плащане, отпускана за пет последователни години, считано от датата на признаване на организацията на производителите. За периода 2007-2013 г. по мярката са сключени 4 договора на обща стойност 884 699 лв., извършено е 1 плащане на стойност 28 408 лв. Разходите за следващите плащания по сключените договори ще бъдат отнесени към бюджета на мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производителите” от ПРСР 2014-2020 г. В съответствие с чл. 88 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 за договорите в процес на изпълнение ще се прилагат условията, уредени в Регламент (ЕО) № 1698/2005. Разходите по мярката, за които е поет ангажимент за изплащане на помощта от бюджета на мярка 9, ще бъдат извършени най-късно през 2019 г.

  • Мярка 214 „Агроекологични плащания“

Финансовата помощ по мярката се предоставя под формата на компенсаторно плащане за хектар при поемането на петгодишен агроекологичен ангажимент от страна на земеделските стопани. При недостиг на средства в рамките на бюджета на мярка 214 „Агроекологични плащания“ разходите по поетите и изпълнявани ангажименти за всички допустими заявления по мярката, извършени преди крайния допустим срок по ПРСР 2007-2013 г. ще се извършват съгласно чл. 3 на Регламент (ЕС) № 1310/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. Разходите по поетите и изпълнявани ангажименти за всички допустими заявления по мярката, извършени след крайния допустим срок за плащания по ПРСР 2007-2013 г. ще бъдат отнесени към бюджета на мярка 10 „Агроекология и климат“ и мярка 11 „Биологично земеделие“. В съответствие с чл. 88 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 за заявленията в процес на изпълнение ще се прилагат условията, уредени в Регламент (ЕО) № 1698/2005. Разходите по мярката, за които е поет ангажимент за изплащане на помощта от бюджета на мерки 10 и 11, ще бъдат извършени най-късно през 2018 г.

През календарната 2014 г. в рамките на кампанията за директни плащания на площ не са поемани нови правни ангажименти по мярката.  • Мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи”

Финансовата помощ по мярката се предоставя за инвестиции, извършвани върху всички неземеделски земи на територията на цялата страна, включително и за създаване на горски култури, тяхното отглеждане и поддържане до 5 години след залесяването. Разходите за следващите плащания по сключените договори ще бъдат отнесени към бюджета на мярка 8 ”Инвестиции в развитието на горски територии и подобряване на жизнеспособността на горите”, подмярка 8.1 „Залесяване и създаване на горски масиви – разходи за създаване“ и подмярка 8.2 „Залесяване и създаване на горски масиви – разходи за поддръжка“. В съответствие с чл. 88 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 за заявленията в процес на изпълнение ще се прилагат условията, уредени в Регламент (ЕО) № 1698/2005. Разходите по мярката, за които е поет ангажимент за изплащане на помощта от бюджета на мярка 8, ще бъдат извършени най-късно през 2020 г.

  • Мерки 313 „Насърчаване на туристическите дейности“, 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ и 322 „Обновяване и развитие на населените места“

По мерките се предоставя безвъзмездна финансова помощ за инвестиции в изграждане или обновяване на туристическа инфраструктура; инфраструктура и оборудване с цел развитие на населението и икономиката в селските райони; инвестиции в паркове, зелени площи, улици, площади, тротоари и обновяване на сгради в населените места от селските райони. Допустимите разходи за междинни и окончателни плащания по поети правни ангажименти с бенефициери, за които не е наличен бюджет от ПРСР 2007-2013 г. и които ще бъдат извършени след крайния допустим срок за плащания по ПРСР 2007-2013 г. ще бъдат отнесени към бюджета на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ в съответствие с чл. 16 от Делегиран Регламент № 807/2014 г. В съответствие с чл. 88 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 за заявленията в процес на изпълнение ще се прилагат условията, уредени в Регламент (ЕО) № 1698/2005.Разходите по мерки 313, 321 и 322, за които е поет ангажимент за изплащане на помощта от бюджета на мярка 7, ще бъдат извършени най-късно през 2017 г.  

19.2.Ориентировъчна таблица за пренос на средства


Мерки

Общо планирано участие от Съюза за периода 2014—2020 г. (в евро)

М01 — Трансфер на знания и действия за осведомяване (член 14)

0,00

М02 — Консултантски услуги, услуги по управление на стопанство и услуги по заместване в стопанство (член 15)

0,00

M04 — Инвестиции в материални активи (член 17)

0,00

M06 — Развитие на стопанства и предприятия (член 19)

22 750 000,00

М07 — Основни услуги и обновяване на селата в селските райони (член 20)

211 377 155,00

М08 — Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване на жизнеспособността на горите (членове 21 — 26)

2 148 000,00

M09 — Създаване на групи и организации на производителите (член 27)

350 000,00

M10 — Агроекология и климат (член 28)

41 300 000,00

М11 — Биологично земеделие (член 29)

5 100 000,00

M12 — Плащания по „Натура 2000“ и Рамковата директива за водите (член 30)

0,00

М13 — Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения (член 31)

0,00

M14 — Хуманно отношение към животните (член 33)

0,00

М15 — Екологични услуги и услуги във връзка с климата в горското стопанство и опазване на горите (член 34)

0,00

M16 — Сътрудничество (член 35)

0,00

M19 — Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — водено от общностите местно развитие) (член 35 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

0,00

М20 — Техническа помощ държави членки (членове 51 — 54)

0,00

Total

283 025 155,00

20.Тематични подпрограми


Thematic sub-programme name

Тематична подпрограма за развитие на малки земеделски стопанства в Република България - 2014-2020

21.Документи


Заглавие на документа

Вид документ

Дата на документа

Локален референтен номер

Референтен номер на Комисията

Контролна сума

Файлове

Дата на изпращане

Изпратено от

Приложения към ПРСР 2014-2020

2 Държава членка или административен район — приложение

29-04-20154231110571

Annexes_RDP_2014_2020_20 4 2015_final

29-04-2015

naspaant

Приложения към Раздел 3 - предварителна оценка

3 Доклад от предварителната оценка — приложение

29-04-20154140620906

Приложение към раздел 3_Нетехническо резюме на информацията от Доклада по екологична оценка

Приложение към раздел 3_Обобщена справка за съответствието на ПРСР с постановеното в Становището на МОСВ за ЕО

Приложение към Раздел 3_Преглед на препоръките_ резюме

Приложение към раздел 3_FINAL Ex ante report BG RDP 2014-2020_BG

Приложение към Раздел 3_SEA_RDP

Приложение към раздел 3_Информация за проведените консултации с обществеността и заинтересованите органи по опазване на околната среда

Приложение към Раздел 3_Таблица с препоръките от предварителната оценка


29-04-2015

naspaant

Тематична подпрограма за малки стопанства 2014-2020

20 Тематични подпрограми — приложение

29-04-2015428899961

Tematichna podprograma za malki stopanstva

Tematichna podprograma za malki stopanstva-2015-1-20-razpred finans sredstva29-04-2015

naspaant1   ...   88   89   90   91   92   93   94   95   96


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница