Програма за развитие на туризма в община брезник 2009 2011 год. І. Аналитичен обзорДата05.03.2018
Размер157.48 Kb.
ОБЩИНА БРЕЗНИК

ПРОГРАМА

ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА БРЕЗНИК

2009 – 2011 год.І. АНАЛИТИЧЕН ОБЗОР.


 1. Оценка на природния потенциал.


1.1. Природо-климатични условия
Брезнишката община е разположена в западната половина на Граовското поле. Като част от Пернишка област обхваща територия от 404 кв.км. и представлява 16.9% от територията на областта. Общината граничи с общините: Перник, Трън, Земен, Ковачевци, Сливница, Драгоман и Божурище. Общината включва 35 селища, един град и 34 села.

Релефът е разнообразен. От североизток котловината граничи с Вискяр планина, а на юг и югозапад допира с Любаш и Черна гора. Географското разположение, разнообразния релеф и близостта до столицата създават благоприятни условия за развитие на туризма.

Средната надморска височина е 750 метра. Климатът е умерено-континентален с изразени температурни инверсии в долините.Средната температура на най-студения месец януари в Брезник е (-1,7 0С), а средната температура на най-топлия месец юли е 19,6 0С. Преобладаващите ветрове са от север и северозапад.

Климатичните фактори : температура, валежи, ветрове, влажност и др.създават подходящи условия за почивка и туризъм през всички сезони.

За развитието на туризма в общината от голямо значение е липсата на сериозни замърсители на атмосферата.

През територията на общината минават реките Светля, Конска, Мала река, река Романска.

Изграден е язовир за питейно водоснабдяване с. Красава и шест микроязовира в с. Бегуновци, гр. Брезник, с. Извор, с. Завала, с. Слаковци и с. Конска, използвани за рибо-развъждане и частично за напояване.

Микроязовирите и реките са подходящи за спортен риболов. В тях се развъждат основно шаран, бяла риба, бял амур, толстолоб, сом и др.

Общината се характеризира с много богато разнообразие от растителни видове. Най-разпространените са иглолистните, бук, дъб, върба, бреза, габър, липа, акация и др. В горските територии се срещат много диворастящи лечебни растения и храсти, като жълт кантарион, риган, мащерка, глог, шипка, липа, бял равнец и др., които създават много добри условия за пешеходен туризъм.

Като цяло се налага ИЗВОДА, че природните дадености в общината са особено благоприятни и създават много добри условия за пешеходен, риболовен, ловен, селски туризъм.


1.2. Антропогенни ресурси.
На територията на община Брезник има няколко десетки архитектурно-

художествени, археологически и исторически паметници.С национално значение са църквата „Света Петка”, Билинския манастир „Свети Архангел Михаил” от епохата на Второто Българско Царство., Мегалитен храм-паметник „Пусто Гърло”, Църквата „Свети Николай” с. Ноевци.

С местно значение са над 30 исторически паметници , църкви и манастири в цялата община.

В гр. Брезник и в селата Бегуновци и Слаковци има уредени музейни сбирки.

Църквата „Света Петка” със средновековната си архитектура и запазени стенописи от ХVІ век, с висока художествена стойност е обявена за архитектурно-художествен паметник на културата от национално значение. Запазена и до днес тя е обявена за духовна покровителка на град Брезник.

По-голямата част от църквите и манастирите в селата Билинци, Банище, Бегуновци, Извор, Горна Секирна, Долна Секирна, Ноевци, Ребро, Режанци, Садовик, Сопица, Слаковци са от епохата на Българското Възраждане.
 1. Селища и население

Община Брезник се състои от 35 населени места с над 50 махали.

Общински център е град Брезник. Общо населението на общината е 7 500 души, по-голямата част е съсредоточена в града. Съотношението градско към селско население е 60:40. Пет от селата са с население повече от 250 души. Голяма част (почти 50% от населените места са с население под 50 човека. Това са села, разположени в планинската част, в тях жителите са предимно в пенсионна възраст.


 1. Обща инфраструктура и услуги.
  1. Пътна мрежа и достъп.

Пътната мрежа в общината е сравнително добре изградена. През селищата на общината преминават пътища от републиканската пътна мрежа ( ІІ и ІІІ клас ): • Перник – Брезник – Трън;

 • Перник – Батановци – Пали лула – Ноевци – Непразненци – Гигинци – Габров дол;

 • Перник – Бабица – Божурище;

 • Перник – Брезник – Арзан – Сливница;

 • Перник – Брезник – Бегуновци – Кошарево – Станьовци – Долна Секирна – Горна Секирна.

Липсват пътища І – ви клас и автомагистрали.

Общинската пътна мрежа е 122,6 км.
  1. Водоснабдяване, канализация и електрификация.

Общината разчита изцяло на собствени водоизточници, което се обуславя от големия брой извори. Основни водоизточници са: язовир Красава; Довеждащ водопровод групата Секирна, местни водоизточници.

В гр. Брезник е изградена канализационна система., която е заустена в реката. В останалите населени места няма изградена канализационна система.

Електроенергийната система в общината е добре развита.
  1. Комуникации.

Всички населени места в общината са телефонизирани. В някои от селата поради лошо покритие е затруднена връзката с мобилните оператори.
  1. Отпадъци.

В града и селата е въведено организирано сметосъбиране и сметоизвозване.

Основно се генерират отпадъци свързани с битовата и селскостопанска дейност, както и отпадъци със строителен и производствен характер.


  1. Търговско и битово обслужване.

Нивото на търговските и битовите услуги е сравнително добро, като най-развити са в общинския център Брезник. В селата на общината има малки магазини за хранителни и битови стоки, а в по-големите села има и заведения. Бензиностанции и автосервизи има в гр. Брезник и в с. Ноевци. Районното управление на МВР е разположено в общинския център.
  1. Здравно обслужване.

В гр. Брезник функционира СБАЛВБ ( специализирана болница за активно лечение на вътрешни болести ), Спешна медицинска помощ, шест лични лекарски кабинети, стоматологични кабинети. В гр. Брезник има аптека.
  1. Образование.

В община Брезник функционират:

 • СОУ „В. Левски” – гр. Брезник;

 • ПГСС „Н. Й. Вапцаров” – гр. Брезник;

 • ОУ „Хр. Смирненски” – с. Ноевци;

 • ЦДГ „Брезица” – гр. Брезник;

 • ЦДГ – с. Ноевци.


3.8. Култура, традиции.
В община Брезник са регистрирани и развиват дейност 12 читалища : читалище „Просвещение в гр. Брезник, в селата Слаковци, Велковци, Ноевци, Кошарево, Станьовци, Д. Секирна, Банище, Бегуновци, Садовик, Сопица и Гигинци. Читалищата разполагат с добре уредени библиотеки.

Самодейните театрални състави, групата за автентичен фолклор, танцовите състави, формациите за словесен фолклор не само дават възможности за участие на населението в културния живот на страната, но имат значение за съхраняване и развитие на местните фолклорни традиции.

Знакови за селата и общината са неповторимите сурвакарски игри и общински карнавал провеждани ежегодно през м. януари. Местните селски събори и „Видов ден” гр. Брезник внасят неповторим колорит в духовния живот на селищата.

Денят на лозаря в с. Бегуновци, Тодоров ден в с. Слаковци, Лазаров ден в гр. Брезник се утвърдиха в културния календар със своята колоритност.
  1. Банково обслужване.

Банковото обслужване е организирано чрез Банка „ДСК” ЕАД с офис и банкомат в гр. Брезник.
 1. Туристическа инфраструктура и услуги.
  1. Туристически бази и услуги.

Туристическата инфраструктура в общината е изградена главно в гр. Брезник: • Хотелски комплекс „Бърдото” – категория 1 звезда;

 • Хотелски комплекс „язовир Слаковци” – категория 1 звезда;

 • Хижа „Брезите” – категория 2 звезди;

 • Леглова база „Горско стопанство” гр. Брезник.

Хотелските комплекси и хижа „Брезите”, както и заведенията, гостилница „Алекса” гр. Брезник, кафе-аперитив „Централ”, „Венеция” и „Кафетерия”, клуб „Екстаз” гр. Брезник, кафе-аперитив в с. Ноевци и др. предлагат отлична, възможности за почивка, отдих и спорт.

Една от природните и туристически забележителности на община Брезник е лесопарк „Бърдото”. В лесопарка е разположен хотел-ресторант „Бърдото” с модерна база: 15 двойни стаи, един апартамент и една тройна стая; зала за семинари и конференции – за около 20 участника; ресторант с около 150 места, предлагащ българска и европейска кухня; открит плувен басейн с голям воден бар.

В лесопарка е разположена и хижа „Брезите” със съвременна леглова база за 16 човека , традиционна кухня , много добри възможности за отдих и занимания.

От особено значение е църквата „Св.Петка”, класното училище, мегалитния храм-кладенец „Пусто Гърло”, останки от средновековни църкви, къщи с архитектурна и художествена стойност / къщата-близнак в с.Кошарево; чардаклийте къщи в с.Ръжавец/.

Красивия пейзаж на Брезнишкия край през четирите сезона и създадените отлични условия за екологичен, опознавателен и алтернативен туризъм привличат целогодишно наши и чуждестранни гости.

Брезник е прочут с лековитата „желязна” минерална вода. Тя извира в лесопарк „Бърдото”, запазил в недрата си спомени още от древноримската епоха. Водата, отличена със златен медал за своите лечебни свойства на Лондонското световно изложение през 1907 год. днес тече от красива чешма. В двора на църквата „Св.Петка” има втори извор с по-слаба минерализация на водата.

Лесопаркът, поддържан от общината и от Държавното горско стопанство, е истински зелен оазис за отмора и предлага неповторим уют на посетителите.

Поклонниците на чистата и красива природа могат да се насладят на невероятния пейзаж в местностите Бърдо, Гребен, Римски бани, Плетена бука, Црънча и др.

Брезник е с богато културно-историческо наследство, запазено в църкви, манастири и музеи. Сред най-посещаваните обекти в града са: църквата „Св.Петка”, етнографския музей, Билинския и Черногорския манастири.

На територията на Държавно горско стопанство Брезник са създадени отлични възможности за ловен и риболовен туризъм. Язовирите Слаковци, Бегуновци, Завала и Красава са зарибени със сом, толстолоб, бял амур и предлагат отлични условия за риболов и почивка.

Комплекс „Язовир Слаковци” предлага отлични условия за почивка и спортен риболов. Комплексът разполага с малък хотел, бунгала и ресторант, предлагащ традиционна кухня.

Брезнишко привлича и много любители на лова. Двата ловностопански района се стопанисват от девет ловни дружини. Най-голям е интересът към дивата свиня и хищниците вълк, лисица и чакал. Има и изобилие от дребен дивеч – пъдпъдъци, яребици и фазани.Добрите природни дадености и наличните ресурси създават отлични условия за развитието на селски, културен и ловен туризъм.

ІІ. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ТУРИЗМА В ОБЩИНАТА.


 1. Силни страни:

 • Добри природни дадености. Наличие на природни ресурси за развитие на туризма – климат, гори, водоеми, защитени зони, разнообразни възможности за туристически маршрути;

 • Културно – историческо наследство;

 • Спокойна и добра атмосфера за живот;

 • Добра леглова база;

 • Интерес към закупуване на имоти в общината;

 • Отсъствие на промишлени предприятия – потенциални замърсители на околната среда. Съхранена природа.

 • Наличие на водни басейни – язовири, басейни, реки;

 • Традиции във фолклора и художествената самодейност. Сурвакарски празници в селата от общината и карнавал в града;

 • Много добро съжителство между различните етноси и религии.

 1. Слаби страни.

 • Недостатъчна туристическа инфраструктура;

 • Липса на цялостен туристически продукт на територията на общината;

 • Неразвита сфера на занаятите;

 • Недостатъчна туристическа информация. Липса на културно-информационен център;

 • Тенденция на намаляване и застаряване на населението

 • Недостатъчен интерес за развитие на селския туризъм

 • Липса на средства за поддържане на културните и исторически паметници.

 1. Възможности.

 • Развитие на селски и екологичен туризъм;

 • Развитие на културен туризъм;

 • Развитие на планински, ловен и риболовен туризъм;

 • Изграждане и развитие на туристически атракции – спортен комплекс, площадки, басейни, тенис кортове, игрища;

 • Ремонт и рехабилитация на пътища, водопроводни и канализационни мрежи;

 • Проектиране и маркетинг на пешеходни маршрути с подходящи атракции и оборудване;

 • Организиране на традиционни прояви през годината, посветени на различни и характерни за селищата от общината, местни обичаи;

 • Изграждане на туристически информационен център;

 • Периодично издаване рекламни материали, популяризиращи природните и културни дадености на общината – каталози, фотоалбуми, дипляни и др.

 1. Заплахи.

 • Възможно разнопосочно и стихийно развитие на туризма;

 • Забавено решаване на екологични проблеми – замърсяване на реки и води;

 • Еднообразно предлагане на туристически дейности;

 • Разочарование на посетители, туристи от състоянието на инфраструктурата. Недостатъчно добро качество на услугите;

 • Очаквания у местното население общината да поеме прекомерни ангажименти за развитието на туризма.

Като обобщение може да направим извода, че предимствата и недостатъците за

развитието на туризма в общината са в състояние на взаимна уравновесеност.

Няма непреодолими заплахи за развитието на туризма, по-скоро има не докрай оползотворен потенциал и ресурс за развитие на туристическата дейност.

Стратегията следва да се съсредоточи към преодоляване вътрешни трудности и ориентиране към максимално използване на съществуващите дадености.


ІІІ. ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА.
Стратегическа цел:

Изграждане, развитие и подобряване на инфраструктурата, обслужваща туризма на територията на община Брезник – екотуризъм, селски, ловен и риболовен туризъм:

 • Ремонт и текуща поддръжка на пътища, свързващи туристическите обекти и забележителности;

 • Поддръжка на паметници на културата – исторически и архитектурни, манастири и църкви;

 • Изграждане на туристически информационен център.


Подцели:

 • Насърчаване развитието на малкия и среден бизнес за развитие на туризма. Професионално обучение и повишаване квалификацията на заетите в туристическия и обслужващ бизнес;

 • Създаване и укрепване на институционалната рамка за развитието на туризма в общината;

 • Разумно използване на природната среда при създаването на условия за отдих и развлечение на жителите и гостите на общината.


ІV. ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ

Необходимите средства за реализация на Програмата за развитие на туризма в община Брезник могат да бъдат осигурявани от следните източници: • Общински бюджет;

 • Такси от категоризацията на обектите;

 • Средства от външни източници – фондове на ЕС, Програми на министерства и ведомства;

 • Дарения.


V. ДЕЙНОСТИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА
А. Изграждане, развитие и подобряване на инфраструктурата

свързана с туризма в община Брезник
Дейност


Период на изпълнение


Изпълнител

Финансиране

1.

Площадно пространство на централната градска част – Брезник.

2009-2011 г.

Община Брезник

Проект „Красива България”

2.

Ремонт и рехабилитация на път за хотел-ресторант „Бърдото” и хижа „Брезите”.

2009-2011 г.

Община Брезник

Бюджет

Програми


3.

Ремонт и поддържане на средата около Желязната минерална вода.

2009-2011 г.

Община Брезник

Бюджет

4.

Изграждане на парково осветление и осветление на центровете на селата:

 • градска градина;

 • хотел-ресторант „Бърдото” и хижа „Брезите”;

 • музей;

 • читалище;

 • центровете на селата.

2009 г.

Община Брезник

Проект

5.

Ремонт на читалищни сгради в общината:

 • гр. Брезник;

 • с. Ноевци;

 • с. Садовик;

 • с. Велковци;

 • с. Кошарево;

 • с. Д.Секирна.

2009-2010 г.

Община Брезник

Читалищни настоятелст.ПРСР

6.

Изграждане на зони за отдих, спорт и туризъм в общината.

2010-2011 г.

Община Брезник

ПРСР

Оперативни програми7.

Ремонт на църкви, храмове и манастири и подобряване на прилежащата територия.

2010-2011 г.

Община Брезник

Църковни

настоятелст.


Оперативни програми

8.

Почистване на нерегламентираните сметища около селищата на общината.2009-2011 г.

Община Брезник, Кметства и Кметски наместнич.

Общински бюджет

9.

Поддържане на зелените площи, паркове, алеи и градини.2009-2011 г.

Община Брезник, Кметства и Кметски наместнич.

Общински бюджет

10.

Подобряване на сметосъбирането и сметоизвозването в общината.

2009-2011 г.

Община Брезник, Кметства и Кметски наместнич.

Общински бюджет

11.

Поставяне и поддържане на указателни и информационни табели.

2010-2011 г.

Община Брезник

Общински бюджет

12.

Съдействие за изграждане и подобряване на средата около микроязовирите в общината.2010-2011 г.

Община Брезник,концесионери и наематели

Програми, Частен бизнес


Б. Създаване на структури за логистика
Дейност


Период на изпълнение


Изпълнител

Финансиране

1.

Създаване на Консултативен съвет по туризъм ( съгласно чл.10 от ЗТ ).

м. декември 2009 г.

м. януари

2010 г.


Община Брезник
2.

Изграждане на туристическо природолюбителско дружество.

м. април-май

2010 г.


Община Брезник, училища, читалища
3.

Разработване на каталог на туристическите обекти в общината:

 • категоризиране.

м. март

2010 г.


Община Брезник
4.

Организиране на презентации за запознаване на местното население с възможностите за туризъм в общината.

2009-2011 г.

Община Брезник5.

Публично представяне и обсъждане на проекти,планове и програми, свързани с развитието на туризма.


2009-2011 г.Община Брезник

6.

Включване на община Брезник в регионални и национални сдружения на общините за развитие на туризма.

2009-2011 г.

Община Брезник,

Консулт.


съвет по туризма
7.

Разработване на съвместни инициативи, свързани с туризма, със съседни общини (Трън, Радомир, Ковачевци, Земен, Перник и Сливница).

2009-2011 г.

Община Брезник


В. Развитие на видовете туризъм: селски, спортен, риболовен,

културен, екотуризъм и др.
Дейност


Период на изпълнение


Изпълнител

Финансиране

1.

Разработване на туристически продукт на общината включващ:

 • лесопарк „Бълдото”;

 • хижа „Брезите”;

 • хотел-ресторант „Бърдото”;

 • микроязовири: Слаковци, Красава, Извор, Завала и Брезник;

 • църкви, манастири, храмове и параклиси;

 • етнографски сбирки

Програмата е приета от ОбС Брезник , с решение № 252\ 17.12.2009 год.


Председател ОбС: ………………………………….\ И.Ставрев \


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница