Програма за развитие на туризма в община тетевен съдържание І. Въведениестраница7/7
Дата19.07.2018
Размер0.87 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

VІІ. МОНИТОРИНГ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКАТА ПРОГРАМА


Целта на мониторинга на дейностите по изпълнение на Стратегическата програма е да се осигури навременното им и качествено изпълнение.

Разнообразието на дейностите налага всяка от тях да бъде предмет на специален мониторинг. За целта е необходимо изпълнението на всяка дейност да се конкретизира в съответни задачи. Те трябва да позволяват оценка и контрол на напредъка на изпълнението на Стратегическата програма в съответствие със спецификата на отделните параметри. Субектът на мониторинга се определя от кръга на посочените, отговорни за изпълнението й, институции.

Изпълнението на Стратегическата програма като цяло поставя необходимостта от провеждане и на общ мониторинг. Неговата основна цел е да осигури синхрона и взаимното подпомагане при реализиране на набелязаните дейности и приоритети.

Индикатор


Състояние

Целева величина

Средства за постигане

Брой български туристи- рекламна политика

-интегриран туристически продукт

-неправителствени организации

-активна продуктова политика

- културно-историческо наследство


Брой чуждестранни туристи- рекламна политика

-интегриран туристически продукт

-неправителствени организации

-активна продуктова политика

- културно-историческо наследство


Брой средства за подслон – категория- видове туризъм

- туристопоток-инфра- и суперструктура

Брой реализирани нощувки- пълнота на туристическото предлагане

Приход на български турист • условия за допълнителни услуги

 • развитие на анимацията

Приход на чуждестранен турист • комплексен туристически продукт

 • качество, стандарти

Налице са и посочените по-долу заплахи, които в рамките на дефинирания мониторинг следва да бъдат качествено и количествено оценявани и чието въздействие бъде сведено до минумум:


 • взаимоотношенията и координацията между представителите на предлагането (10%) и недостигът на финансови ресурси в общината (10%).

 • неразвитата или зле поддържана инфраструктура и хигиена в курорта и планинската зона; голяма част от хората, ангажирани с туристическото предлагане, не оценяват значението на общата и туристическата инфраструктура за повишаване качеството на предлагания продукт и постигането на успешен и ефективен бизнес.

 • съществуването на нелоялна конкуренция, малката популярност на курорта и недостатъчната реклама като сериозен проблем, касаещ общото туристическо развитие на курорта.

 • масовото обедняване на хората и свиването на вътрешния туристически пазар, както и с държавната данъчна политика като проблеми на външната среда, които не могат да бъдат повлияни на местно равнище.


РЕЧНИК НА ОСНОВНИТЕ ПОНЯТИЯ


   1. "Турист" е всяко физическо лице, потребяващо основна и/или допълнителна туристическа услуга. За статистически цели се ползват понятията за посетител и международен посетител, определени от Световната организация по туризъм и приети от Статистическата комисия на ООН.

   2. "Туристически продукт" е съвкупността от туристически услуги, предлагани и/или предоставяни в един или няколко туристически обекта.

   3. "Туроператорска дейност" е формирането и извършването на пряка или чрез туристически агент продажба на организирани пътувания в страната и в чужбина, застраховки, резервации на хотелски услуги, екскурзоводски, транспортни, пътнически или други услуги по договор и ваучер при спазване изискванията на действащото законодателство.

   4. "Туристическа агентска дейност" е извършването на посредничество при: продажби на организирани пътувания, пасажерски авиационен, воден и автобусен превоз; резервационни, визови, екскурзоводски и други допълнителни туристически услуги, както и застраховки, свързани с туристическото пътуване.

   5. "Туристически агент" е лице, лицензирано по реда на този закон за извършване на туристическа агентска дейност.

   6. "Допълнителни туристически услуги" са екскурзии, развлечения, прояви и други събития с културен и опознавателен характер, спортно- анимационни, балнеолечебни и други медицински услуги, визови услуги, конгресни и делови прояви, ползване на въжени линии, отдаване под наем на плажни съоръжения, екипировка и превозни средства, школи и клубове по езда, яхтинг, сърф, ски-училища и други услуги, способстващи развитието на туризма.

   7. "Организирани групови и индивидуални туристически пътувания с обща цена (организирани пътувания)" са пътувания по предварително изготвена програма, включваща комбинация от най-малко две от следните услуги:

а) транспорт;

б) нощувка;в) други туристически услуги, които не са свързани с транспорт или нощувка, съставляващи значителна част от пътуването и когато те се продават или предлагат за продажба с обща цена, и когато обхващат период, по-дълъг от 24 часа, или включват нощувка.

   1. "Местно туристическо сдружение" е юридическо лице с нестопанска цел, което се създава на територията на една или повече съседни общини и обединява лица, извършващи туристически дейности, и други лица, имащи отношение към развитието на туризма на съответната територия.

   2. "Регионално туристическо сдружение" е юридическо лице с нестопанска цел, което се създава на територията на една или повече съседни области и обединява местни туристически сдружения и други лица, имащи отношение към развитието на туризма.

   3. "Браншово туристическо сдружение" е юридическо лице с нестопанска цел, което представлява интересите на отрасъла като цяло.

   4. "Продуктово туристическо сдружение" е юридическо лице с нестопанска цел, което представлява интересите на отделен сегмент от туристическия продукт.

   5. Алтернативен туризъм – Алтернативните форми на туризъм обединяват туристически пакети или отделни туристически услуги, които се определят като алтернатива на масовия туристически продукт по начин на предлагане, протичане и ангажирания човешкия ресурс. Такива са: селски, екологичен, планински, приключенски (преходи с колело, на кон, със ски и снегоходки, спускане с лодки, гмуркане, проникване в неосветени пещери, преминаване на алпийски маршрути с водач), тематичен - свързан с културно-историческото наследство, туризъм свързан с езотеричното, религията, виното, традиционната кухня, етнографията и традиционната музика и заняти. (Устав БААТ). Той е едно обединяващо генерично понятие за специализирания туризъм в България през 21-ви век.

   6. Екотуризъм – Екотуризмът се заражда в Северна Америка, в средата на 80-те години, в следствие на развитието на пътувания в най-отдалечените места със съхранена природа. Това е туризъм в слабо засегнати от човека места, който трябва да допринесе за защита на природата и благосъстоянието на местното население. Той се базира на наблюдението и е един нов етап в развитието, който изисква работа в партньорство между туроператори, посрещащи (incoming) агенции, местни общности, асоциации стопанисващи защитените райони, научните общности. Всички те се анагажират да сведат до минимум въздействието върху посещаваните територии, да информират пътуващите за местните правила и уредби, да участват във всяка регионална програма за опазване на природната среда и нейните обитатели, да управляват всяка форма на посещение в района. Най-много и най-разнообразни програми за екотуризъм има в страните с голямо биоразнообразие, в които природата има впечатляващи измерения, национални паркове и местни общности, съхранили своите традиции. Програми, които се дефинират като екотуризъм :

   7. Приключенски туризъм – Това е една съвкупност от нови туристически практики, в която доминира общуването на природата и активното участие с определен физически ангажимент за туристите. Тази група от различни по сезонност и среда турове има своите най-големи привърженици сред младежите и хората работещи в стресова среда, за които общуването с природата и съчетанието му с определена активност или спорт е от изключително значение. Налице е и феномен на мода, но над всичко стои осъзнатата потребност да се пребивава активно сред природата. Това е и най-динамично развиващият се сегмент в световния туризъм и за наша радост България разполага с отлични условия за него. Най-често той се продава в пакет с услуги които представляват по същество селски туризъм, и има характеристиките на устойчивия туризъм.

   8. Селски туризъм – Селският и агротуризъм са разноовидности на алтернативния туризъм. Тяхното зараждане е исторически свързано със следвоенното възстановяване на Западна Европа и по точно на Франция, където чрез подпомагане на инициативи на земеделски стопани в областта на туризма се постига задържане на населението в селските райони и възраждането им. Не случайно най-големи средства от бюджета на Европейския съюз са ангажирани именно в селското стопанство, а Общата аграрна политика представлява един от стълбовете на ЕС. Характеризира се с престой в селска среда (къща или устроен в близост къмпинг, друга настанителна база), контакт с домакините, достъп до стопанството. Той може да се яви като преминаващ, т.е. престой в рамките на обиколен тур или като уикенд или дори една седмица престой. И в двата случая туристите очакват да се включат в ежедневието на домакинството: беритба на плодове и зеленчуци, билки, приготвяне на традиционни ястия, включване в обичаите и празниците на района, наблюдение или обучение в местните занаяти, фолклорни и земеделски традиции. Тези дейности обикновено се допълват с различни видове активен или културен туризъм (пешеходен, планинско колело, езда, посещение на манастири, музеи, археологически и други забележителности, училище по занаяти) и най-често е смесица от всичко това.

   9. Устойчив туризъм – Устойчивият туризъм е едно ново понятие и се явява подължение на концепцията за устойчиво развитие, която бе лансирана на конференцията в Рио през 1992г. Той е резултат от грижите полагани за опазване на застрашените райони на планетата като цяло, и в частност на тропическите гори. В същото време обаче той третира и урбанизираните райони, селата, културното и архитектурно наследство - следователно има по-широка рамка в сравнение с екотуризма. Устойчивият туризъм има за цел не само да минимизира въздействието върху биологичната среда, но и да формира възгледите на туристите преди и по време на пътуването им, както и да предизвиква природощадящи туристически практики още в етапа на концепцията в пазарите емитиращи туристи.1 Водещата институция е записана на първия ред.

2 Водещата институция е записана на първия ред.

3 Водещата институция е записана на първия ред.

1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница