Програма за развитие на училищното образование по предложение на Министерския съветДата24.07.2016
Размер77.48 Kb.


ЧЕТИРИДЕСЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ


Комисия по образованието и науката

Проект!

З А К О Н


за изменение и допълнение на закона за народната просвета
(Обн., ДВ, бр. 86 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 90 от 1996 г., бр. 36, 124 и 153 от 1998 г., бр. 67 и 68 от 1999 г., бр. 90 и 95 от 2002 г., бр. 29, 71, 86 и 114 от 2003 г., бр. 40 от 2004 г., бр. 28, 94, 103 и 105 от 2005 г.)

§ 1. Създава се чл. 4а:

“Чл. 4а. (1) Правото на образование се осъществява на основата на принципите за прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на системата на народната просвета.

(2) Условията и редът за завършване на определен клас, етап или степен на образование и за преминаване в следващ клас, етап или степен на образование се определят най-късно до началото на съответната учебна година.”
Предложение от н.пр. Маруся Любчева:
В § 1, ал.1 думите “на основата на” се заменят с “при спазване”.

§ 2. Създава се чл. 9а:

“Чл. 9а. (1) Народното събрание приема Национална програма за развитие на училищното образование по предложение на Министерския съвет.

(2) Програмата по ал. 1 съдържа националните приоритети и цели за развитие на училищното образование, както и мерките за тяхното реализиране.”
Предложение от н.пр. Маруся Любчева:
В § 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите “училищното образование” се заменят със “системата на народната просвета”

2. Алинея 2 се изменя така:

“(2) Програмата по ал.1 определя целите за развитие на системата на народната просвета и предвижда мерките и средствата за тяхното постигане”.Предложение от н.пр. Димитър Камбуров:
В § 2 се правят следните изменение и допълнения:

  1. В §2 думата “програма” се заменя със “стратегия”.

  2. Създава се ал.3:

“(3) Министерството на образованието и науката ежегодно разработва програма за прилагането на националната стратегия и обезпечаването й с финансови средства.”

§ 3. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 7:

“(7) За провеждането на държавните зрелостни изпити министърът на образованието и науката утвърждава със заповед примерни изпитни материали, които се публикуват на официалната страница на Министерството на образованието и науката в интернет.”


  1. Досегашните ал. 7-11 стават съответно ал. 8-12.


Предложение от н.пр. Лютви Местан, Валентина Богданова и Татяна Калканова:
В § 3 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създават се нови т.1 и 2:

“1. В ал.3 думите “трети държавен зрелостен изпит по избран от него учебен предмет” се заменят с “държавни зрелостни изпити по избрани от него учебни предмети;

2. В ал.5 думите “държавният зрелостен изпит” се заменят с “държавните зрелостни изпити”, а думата провежда” се заменя с “провеждат”.

2. Досегашната т.1 става т.3.

3. Създават се т.4 и 5:

“4.Създава се нова ал.8:

“(8) Държавните зрелостни изпити по всеки учебен предмет се оценяват от национална комисия, която включва учители и преподаватели от висшите училища”.

5. Досегашната ал.7 става ал.9 и в нея се създава изречение второ: “Оценките от държавните зрелостни изпити се формират с точност до 0,01”.

6. Досегашната т.2 става т.6 и се изменя така:

“6. Досегашните ал.8, 9 и 10 стават съответно ал.10, 11 и 12.”7. Създава се т.7:

“7. Досегашната ал.11 става ал.13 и се изменя така:

(13) Редът за изчисляване на общия успех по ал.1 и за формиране на оценките по ал.9 се определят с наредбата по чл.16, т.10”.

§ 4. В чл.26, ал.1 се създава т.12:

“12. По културата”.


Предложение от н.пр. Анелия Атанасова:
В §4, т.12 след думите “По културата” се добавят “и по чужди езици и култура”.

§ 5. В чл.26а се правят следните изменения и допълнения:

1.В ал.4 думите “в VII или VIII клас” се заменят с “I, V, VIII или в IX клас”.

2.Създават се ал.5 и 6:

“(5) Държавните училища по културата могат да приемат ученици по ред, определен от министъра на културата и министъра на образованието и науката.

(6) Държавният план-прием за училищата по ал.4 и 5 се утвърждава от министъра на културата и министъра на образованието и науката”.
Предложение от н.пр. Димитър Камбуров:
В § 5, т.1 да отпадне.
Предложение от н.пр. Лютви Местан, Валентина Богданова и Татяна Калканова:
В § 5 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т.2, ал.5 се изменя така:

“(5) Учениците се приемат в I и VIII клас в училищата по чл.26, ал.1, т.12 след проверка на възможностите им при условия и по ред, определени с наредба на министъра на културата”.2. Създава се т.3:

“3. Създава се ал.7:

(7) Условията и редът за проверка на възможностите на учениците не могат да се изменят по-късно от 12 месеца преди кандидатстването им за приемане в училищата по ал.1-5”.


Предложение от н.пр. Анелия Атанасова:
В § 5 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т.1 след думите “IX клас” се добавят “в държавните, общинските и частните училища по чл.26, ал.1, т.10 и т.12”.

2. В т.2, ал.5 се добавя изречение второ: “Общинските училища по чужди езици и култура могат да приемат ученици по ред, определен от министъра на образованието и науката”.

3. В т.2, ал.6 в края на изречението се добавят “за държавните училища и от министъра на образованието и науката за общинските училища”.
Предложение от н.пр. Маруся Любчева:
В § 5 се правят следните изменения и допълнения:


  1. Създава се нова т.1:

“1. в ал.3 думите “в VII или VIII клас” се заменят с “в VI, VII или VIII клас”.

  1. Точка 1 става т.2.

  2. Точка 2 става т.3 и се правят следните изменения и допълнения:

а) Алинея 5 се изменя така:

“(5) Учениците се приемат в I и VIII клас в училищата по чл.26, ал.1, т.12 след проверка на възможностите им при условия и по ред, определени с наредба на министъра на културата».

б) Създава се ал.5а:

“(5а) Учениците се приемат в V и VIII клас в държавните и общинските училища по чл.26, ал.1, т.5 с профил “природо-математически” и “хуманитарен” след проверка на възможностите им при условия и по ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката”.

в) Алинея 6 става § 7а на Преходните и заключителни разпоредби и се изменя така:

«§ 7а. Държавният план-прием за училищата по чл.26, ал.1, т.12 се утвърждава от министъра на културата. Условията и редът за утвърждаване на държавния план-прием се определят с наредба на министъра на културата и министъра на образованието и науката».


Предложение от н.пр. Силвия Стойчева:
В § 5 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова т.1:

«1. В чл.26, ал. 3 се изменя така:

(3) Учениците се приемат в V и VI клас за спортовете с ранна специализация и в VII или VIII клас за останалите видове спорт в държавните и общински училища по чл.26, ал.1, т.9 след проверка на възможностите им при условия и по ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката, съгласувани с председателя на Държавната агенция за младежта и спорта”.

2. Досегашните т.1 и 2 стават съответно т.2 и 3.

§ 6. В чл. 40 се създават ал. 6 и 7:

“(6) Учители, постигнали високи резултати при обучението и възпитанието на учениците, се поощряват с грамоти и с други награди при условията и по реда на наредба, издадена от министъра на образованието и науката съгласувано с министъра на финансите.

(7) Директори, постигнали високи резултати при управлението на училището, се поощряват с грамоти и с други награди при условията и по реда на наредбата по ал. 6.”
Предложение от н.пр. Маруся Любчева:
В § 6 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал.6 след думите “грамоти и с” думата “други” се заличава.

2. В ал.7 след думите “грамоти и с” думата “други” се заличава.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 7. (1) Държавните зрелостни изпити по чл. 24 се провеждат след приемането на програмата по чл. 9а и не по-рано от 12 месеца след утвърждаването на примерните изпитни материали по чл. 24, ал. 7.

(2) Примерните изпитни материали по чл. 24, ал. 7 се утвърждават в срок 6 месеца след приемането на програмата по чл. 9а.

(3) В случай че срокът по ал. 1 изтича след началото на учебната година, държавните зрелостни изпити се провеждат за учениците, които завършват ХІІ клас през следващата учебна година.

(4) До провеждане на държавните зрелостни изпити по чл. 24 средно образование се придобива след успешно завършен ХІІ клас и се удостоверява с диплома за средно образование, която е окончателна и дава право за продължаване на образованието или за професионално обучение.

(5) До провеждането на държавните зрелостни изпити по чл. 24 Министерството на образованието и науката организира пробни изпити за част от учениците, които завършват XII клас.

(6) Учениците, които полагат пробни изпити, се определят на случаен принцип, като броят им се увеличава всяка учебна година.

(7) Оценките от положените пробни изпити не се вписват в дипломата за средно образование.

(8) За организирането и провеждането на пробните изпити се прилага съответно наредбата по чл. 24, ал. 9.
Предложение от н.пр. Маруся Любчева:
В § 7 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

“(1) Държавни зрелостни изпити по чл.24 се провеждат не по-късно от пет години след приемането на програмата по чл.9а”.2. Алинея 3 да отпадне.

3. Алинея 6 се изменя така:

“(6) Изборът на учениците, които полагат пробни изпити, се определя на принципа на представителността по вид училище и област”.


Предложение от н.пр. Димитър Камбуров:
Създават се § 7а и 7б:

“§7а. В шестмесечен срок от влизането на този закон в сила министърът на образованието и науката и министърът на културата разработват критерии за придобиването на статут на държавно училище по култура”.


“§7б. В срок от 6 месеца от влизането в сила на настоящия закон Министерството на образованието и науката разработва специализирани критерии за оценка на постиженията на учителите и директорите”.

§ 8. В чл. 7 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.;
изм. и доп., бр. 90 и 95 от 2002 г., бр. 29 от 2003 г. и бр. 40 от 2004 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 7:

“(7) Условията и редът за провеждане на държавните зрелостни изпити се определят със Закона за народната просвета и в актовете по прилагането му.”

2. Досегашната ал. 7 става ал. 8.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

ПО ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА:

(Лютви Местан)


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница