Програма за развитието и насърчаване на Физическото възпитание, спорта и социалния туризъм, изготвена на база подадени програми от Спортните клубовеДата24.07.2016
Размер281.24 Kb.
НАРЕДБА

ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА, КРИТЕРИИТЕ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ, ЗА ОЦЕНКА НА СПОРТНИТЕ РЕЗУЛТАТИ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА МЕЖДУ СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ В ОБЩИНА ПОМОРИЕ

Гл.І. Общи положения

Чл. 1. С настоящата наредба Община Поморие си поставя за цел, чрез финансово стимулиране на спортните клубове, да се подобри качеството на тяхната работа, да се създадат благоприятни условия за максимална изява на елитните състезатели и да се увеличи броят на активно ангажираните със спорт.

/1/ Общински съвет Поморие ежегодно определя от бюджета на Община Поморие средства за подпомагане дейностите на спортните клубове и тяхното участие в първенствата от държавния спортен календар и спортни мероприятия от Общинския спортен календар.

/2/ Общинският съвет приема Общинска програма за развитието и насърчаване на Физическото възпитание, спорта и социалния туризъм, изготвена на база подадени програми от Спортните клубове.

/3/ /изм. с Решение № 1219/27.11.2014г./ Спортни клубове, които не отговарят на критериите и условията за финансово подпомагане, установени в тази наредба, но развиващи спортна дейност от изключително значение за Община Поморие, могат да кандидатстват отделно за подпомагане от общинския бюджет, но след взимане на Решение от Общински съвет - Поморие.

Чл.2. На базата на ясни условия и правила, Община Поморие ще подпомогне финансово всички легитимни спортни клубове.

/1/ Средствата се предоставят на спортни клубове развиващи следните видове дейност: детско - юношески спорт и спорт за всички, учебно- тренировъчна и състезателна дейност, високо спортно майсторство,както и за закупуване на спортна екипировка, участия в държавни и международни първенства , за закупуване на уреди, съоръжения./2/ Общината подпомага спортни клубове,чиито седалища и дейност са на територията ѝ, както и такива с други седалища, но с регистриран клон в Община Поморие и заниманията им са ангажирани изцяло с деца, спортисти и граждани на общината.

/3/ Необходимите, специфични уреди и спортни съоръжения, закупени със средства, осигурени за подпомагане на спортен клуб, от Община Поморие, се ползват от спортния клуб, но остават като общинско, спортно - техническо оборудване.

/4/ Размерът на финансовото подпомагане за спортните клубове е на база обхвата възрастови групи от занимаващи се, постигнатите спортно-технически резултати от състезателите и отборите , както и степента на участие в общинските, държавни и международни прояви.

Чл.3. Спортни клубове, които не отговарят на критериите и условията за финансово подпомагане, установени в тази наредба, но развиващи спортна дейност от изключително значение за Община Поморие, могат да кандидатстват отделно за подпомагане от общинския бюджет, но с решение на Общински съвет Поморие.

Чл.4. Общинска експертна комисия по спорта ( ОЕКС ) назначена със заповед на Кмета на Община Поморие, прилага настоящата Наредба и контролира нейното изпълнение.

/1/ ОЕКС се назначава всяка година в срок до 15 януари и е в следния състав: - Председател - Директор Дирекция „ОКХДС“

- Членове: експерт от общинската администрация, пряко ангажиран със спорта; експерт / служител от Дирекция „Бюджет и финанси“; Председателя на постоянната комисия по търговия, туризъм, младежки дейности, спорт и основни поминъци и общински съветник, определен от Общински съвет Поморие;/2/ ОЕКВС дава предложение за разпределението на финансовите средства пред Кмета на Община Поморие и ОС Поморие , прави предложение за сключване на договори с одобрените спортни клубове /туристически дружества/;

/3/ Общинският експерт по спорта приема документите, като упражнява контрол върху окомплектоваността им и достоверността по тази Методика. Експертът по спорт има право да върне дадените документи на спортния клуб и да поиска от кандидатите допълнителни сведения, както и да извърши проверки, за да се запознае на място с данните, отразени в тях. Подготвените документи се внасят в ОЕКС за одобрение и вземане на решения;

/4/ ОЕКС предлага , с протокол, на Дирекция ОКХДС и Постоянната комисия по търговия, туризъм, младежки дейности, спорт и основни поминъци, разпределението на средствата за финансиране на спортните клубове и мотивите за онези, на които са върнати или е отказано да се приемат;

/5/ ОЕКВС извършва ежемесечни проверки на спортните клубове, относно спортните занимания, тренировъчния процес и дейността на спортните клубове;

Чл.5. /1/ Общата сума за финансиране на спортните клубове се утвърждава ежегодно с приемането на бюджета на Община Поморие.

/2/ Общата сума за финансово подпомагане на спортните клубове се разпределя както следва:

1.За спортни клубове, които отговарят на условията в гл.ІІ. и развиват:

1.1. Детско - юношески спорт

1.2 Учебно- тренировъчна и състезателна дейност

1.3. Високо спортно майсторство

2.За годишна издръжка на състезатели

3. За спортни клубове с местно значение или развиващи не олимпийски спортове, масов спорт и за развитие на социален туризъм.

Гл.ІІ. Условия за участие на спортните клубове в разпределението на финансовите средства:

Чл.6. /1/Спортните клубове, които кандидатстват за финансово подпомагане от Община Поморие, трябва да отговарят на следните условия:

1.По съдебна регистрация седалището и дейността на спортния клуб да са на територията на Общината.

2.По съдебна регистрация седалището на спортния клуб, може да не е на територията на Община Поморие, но да е с регистриран клон в Общината и дейността да е свързана изцяло в полза на децата и гражданите в нея.

3. /изм. с Решение № 1219/27.11.2014г./ Да са вписани в Централният регистър на Министерство на Правосъдието като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност и в Националния регистър на спортните организации на Министерство на младежта и спорта

4. /изм. с Решение № 1219/27.11.2014г./ Да имат валидно членство в съответната лицензирана спортна федерация и да са вписани в централният регистър на Министерство на младежта и спорта;

5. Да водят активен тренировъчен процес и да участват в състезания, включени от съответната спортна федерация в държавния спортен календар и в мероприятия от общинския спортен календар;

6.Да нямат финансови задължения към общината и държавата;

7. Да водят отчетност според изискванията на Закона за счетоводството и Националния счетоводен стандарт;/2/ 1.Право на финансово подпомагане имат спортните организации по смисъла на чл.11 от Закона за физическото възпитание и спорта, които осъществяват социално значима спортна дейност.

2.Право на финансово подпомагане от Община Поморие имат спортни клубове, които имат треньори с професионална правоспособност и квалификация/ диплом, сертификат, НСА, треньорска школа или международни сертификати за правоспособност/.Чл.7. /1/ В годината на кандидатстване за финансиране , спортните клубове трябва да са регистрирани и развивали дейност минимум една година преди това.

/2/ Спортните клубове създадени в текущата календарна година по решение на Общинския съвет може да се отпусне еднократна помощ /за подпомагане на спортната дейност/ след представяне на план-сметка /съгласно чл.30 от тази Наредба/;

Чл.8. Всяка година спортният клуб да се ангажира с организирането на поне едно масово спортно мероприятие, което да бъде включено в спортния календар на общината. Заявяването на мероприятията да става не по – късно от 20 декември на предходната година.

Чл.9. СК има годишна програма за спортно развитие утвърдена от Управителния съвет на клуба;

Чл.10. Спортните Клубове в срок до 10.01. /януари / на всяка календарна година предоставят следните документи със Заявлението за подпомагане на финансирането за дейността, от Община Поморие:

1. Удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация на клуба, издадено не по – рано от 6 месеца.

2. Копие от регистрация по Булстат.

3.Заверено копие от документ удостоверяващ за наличие на разплащателна сметка издадено от съответната банка.

4. Финансов отчет, съдържащ и копие от първичните финансови документи.

5. Отчет за тренировъчната и състезателната дейност за предходната година.

6. Заявление с План-сметка за настоящата година.

7. Удостоверение за членство към съответна спортна Федерация.

8.Удостоверение на Спортния Клуб, че е вписан в Централния регистър при Министерство на правосъдието, като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза.

9.Писмо от Федерацията за спортните успехи на клуба за изминалия спортно-състезателен период по възрастови групи.

10.Информация за броя на членовете в клуба по възрастови групи и треньори.

11.Списък на картотекираните състезатели в различните възрастови групи.Списъкът да бъде заверен от Федерацията.

12.Копие от Годишния Спортен календар за изтеклата година и Копие от Годишния Спортен календар за предстоящата година.

13. Заверени с печат на съответна спортна федерация Протоколи, от участия в състезания през изтеклата година.

14. Декларация от ръководителя на спортния клуб за изградена система за финансово управление и контрол.

15. Телефон за връзка / стационарен, мобилен /, e-mail адрес и лице за контакт.Чл.11. Не се подпомагат спортни клубове, регистрирани като търговски дружества.

Чл.12. Не се подпомагат спортни клубове регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.

Гл.ІІІ. Критерии за подпомагане дейността на спортните клубове

Чл.13. Критериите за подпомагане дейността на спортните клубове са както следва:

1.Постигнати резултати в Международния спортен календар /МСК/ и Държавния спортен календар /ДСК/ за предходната година

2. Състезатели на спортни клубове, участвали и класирани в Балкански, Европейски и Световни първенства за предходната година;

3. Състезатели на спортни клубове, участвали и класирани в Държавните и зоналните първенства за предходната година.

4. Състезатели на спортни клубове участвали и класирани в Международни турнир за предходната година.

5. Стимулиране развитието на Детско - юношеския спорт в Общината - обхват на състезатели и отбори по възрастови групи на спортните клубове взели участие в Държавните първенства през предходната година.

6. Организиране и провеждане на традиционни за Община Поморие спортни прояви от спортните клубове.

7. Организиране и провеждане от клубовете, на спортни прояви на територията на Общината.

8. Преференции за спортни клубове, които не ползват безплатно общинска или държавна спортна база за учебно-тренировъчна и спортно-състезателна дейност.

9. Преференции за морски, спортни клубове, за които е проритет заниманията с деца и ги ангажират през свободното време.

10. /изм. с Решение № 1219/27.11.2014г./ Подпомагане на морски спортни клубове, спортове за развитие на личността-бойни изкуства, спортни клубове, за които са приоритет заниманията с деца извън учебния процес по вид спорт: борба, бокс и други.

11.Преференции за спортен клуб, развиващ спорт - нов, нетрадиционен за гр. Поморие и Общината.


12.Организиране и провеждане на състезания и турнири включени в Ученическия спортен календар през предходната година.

13. Критерий за конкурентност – в отборните и индивидуалните спортове


Гл.ІV. Методика за разпределяне на средствата от общинския бюджет за подпомагане дейността на спортните клубове

Чл.14. /1/ Общата сума на средствата за финансово подпомагане и разпределението им по спортни клубове се утвърждава с бюджета на Община Поморие за текущата година от Общинския съвет.

/2/ /изм. с Решение № 12191/27.12.2014г./ Разпределянето на средствата за подпомагане на дейността на Спортните клубове е както следва:

1. /изм. с Решение № 12191/27.12.2014г./ 10 % от отпуснатите средства се разпределят по равно между спортните клубове, които отговарят на изискванията и критериите

2./изм. с Решение № 12191/27.12.2014г./ 70 % са предмет на разпределение, съобразно спортно-техническите резултати, отчетени чрез точки

3. 5 % от отпуснатите средства са за Спортни клубове създадени през текущата година4. ./изм. с Решение № 12191/27.12.2014г./ 15% от отпуснатите средства са за годишна издръжка на състезатели участници на Европейски и Световни първенства.


/3/ Условията за финансово подпомагане от Община Поморие по реда на тази наредба, целесъобразното разходване на предоставените финансови средства и тяхното отчитане, както и взаимните задължения и отговорности се уреждат с договор.

/4/ В договора се посочват банковата сметка по която да бъдат преведени средствата, лицето което има разпоредителни права върху сметката, както и начин на изплащане.

/5/ Право на кандидатстване за финансиране от бюджета на Община Поморие имат тези спортни клубове, на които включените за оценка състезатели при индивидуалните спортове и отборите при спортните игри са регистрирали участие през предходната година в състезания по възрастови групи, включени от съответната спортна федерация в държавния спортен календар и които отговарят на изискванията и критериите по тази Методика.

/6/ През годината един картотекиран състезател или отбор с картотекираните си състезатели може да участва в толкова състезания, дисциплини, категории, комбинации, уреди, разряди и класове в даден спорт, колкото спортният клуб реши, но спортните клубове имат право да отчетат по възрастови групи на всеки един състезател при индивидуалните спортове, включително и от участие на многоместни лодки, щафети, двойки, тройки и ансамбли и на всеки един отбор при спортните игри максимум до три крайни класирания /републиканско първенство, купа “България” и един турнир, който е лицензиран от съответната федерация/, ако са регистрирани такива в официалните съдийски протоколи и спортно-техническите им постижения отговарят на нормативите на съответната спортна федерация.

/7/ Отборните класирания на спортните клубове при индивидуалните спортове в определените възрастови групи се зачитат само в случаите, когато се провеждат по наредба на спортната федерация. В тези случаи отборните първенства в индивидуалните спортове се третират като допълнителна дисциплина, като спортните клубове имат право да отчетат само едно отборно класиране по избор във всяка възрастова група и пол за годината.

/8/./изм. с Решение № 12191/27.12.2014г./ Спортните клубове през годината могат да участват в общински и областни първенства и състезания от първенството за група области, но за оценка по смисъла на тази Методика се отчитат само спортно-техническите постижения на състезателите и отборите от участието им в първенството за група области, в която те попадат.

/9/ Първенството за група области е валидно за оценка по смисъла на тази Методика, ако на всички спортни клубове от страната им е била предоставена чрез наредбата на съответната федерация възможност да участват в неговите състезания, като броят на състезанията от първенството за група области не може да бъде повече от пет.

/10/ 1./нова с Решение № 1219/27.12.2014г./ Средствата за спортните постижения на състезателите и отборите са в зависимост от вида на състезанието и заетото от тях място в крайното класиране. Според крайните си класирания в различните по вид първенства, състезателите и отборите по възрастови групи се оценяват по Таблица 2, Таблица 3, Приложение 1 : Таблица 4, 5 и Таблица 6.

2./нова с Решение № 1219/27.12.2014г./ Средствата за подпомагане на спортни клубове по бойни изкуства са в зависимост от защитените степени, според системата кю/дан, в съответствие Наредбите за организиране и провеждане на семинари и изпити на съответните лицензирани спортни организации. Според защитените видове степени състезателите се оценяват по Приложение 1 : Таблица 6/11/ Отборите от "Б" групата получават точки по Приложение 1/ Таблица 4/ - "зонови първенства".

/12/ В случаите, когато има повече от един състезател или отбор, класиран на едно и също място в Държавно първенство, се събират точките от поредните места и се взима средно аритметичния резултат.

ПРИМЕР:


Иван 3 място и Стоян 3 място

Точки за 3 място / деца до 14 години / - 33 т.

Точки за 4 място / деца до 14 години / - 29 т.

Общ сбор от резултатите на Иван и Стоян / 33 т. + 29 т. = 62 т., 62 т. : 2 = 31 т.Иван и Стоян получават по 31 т., а не по 33 т.

/13/ /изм. с Решение № 1219/27.11.2014г./ При отчитане на резултатите от индивидуалните и отборни първенства, турнири и купи, полагащите се точки по таблиците се умножават с коефициентите за отдалеченост, посочени в Приложение 2, Таблица 7.

/14/ /изм. с Решение № 1219/27.11.2014г./ При спортове като "Вдигане на тежести", „Канадска борба” и други, освен класиранията в двубой се зачитат и класиранията от отделните движения и дисциплини за характерния вид спорт.

/15/ Крайният резултат на спортния клуб е в зависимост и от броя на възрастовите групи, взели участие в състезания от държавния спортен календар.

/16/ Отчитането броя на възрастовите групи става с коефициент за обхват.

/17/Общата сума на средствата за спортните клубове утвърдени с бюджета на Община Поморие за текущата година, се разделя на сумата получена от сбора на точките на всички спортни клубове, като по този начин се получава себестойността на една точка.
Гл.V. Механизъм за оценка /точкуване/ на спортните резултати

Чл.15. Оценката /точкуването/ се извършва въз основа на постигнатите от спортните клубове резултати през изминалата календарна година, съобразно поставените критерии по Глава трета от настоящата наредба.

Чл. 16. Всеки клуб може да отчете класиране от Международния спортен календар съгласно таблицата, както следва:

ТАБЛИЦА 1

ВИД ПЪРВЕНСТВО

МЪЖЕ / ЖЕНИ

ЮНОШИ /ДЕВОЙКИ / МЛАДЕЖИ

Олимпийски игри

до XII място
Световни първенства

до X място

до X място

Европейски първенства

до VIII място

до VIII място

Балкански игри

до V място

до V място

Чл.17. /1/ Спортен клуб подготвил състезател участник в Олимпийски игри, Световни и Европейски първенства, получава еднократно за всеки състезател точки както следва:

ТАБЛИЦА 2

ВИД ПЪРВЕНСТВО

МЪЖЕ, ЖЕНИ

ТОЧКИ

ЮНОШИ, ДЕВОЙКИ,

МЛАДЕЖИ


ТОЧКИ

Олимпийски игри

до XII място

80

до XII място

70

Световни

първенства

до X място

60

до X място

50

Европейски първенства

до VIII място

40

до VIII място

30

/2/ Когато с едно участие се отчетат две класирания се взема по- доброто.

Чл.18. /изм. с Решение № 1219/27.11.2014г./ Класирането на състезателите от съответните спортни клубове в Международния спортен календар, Държавното първенство, Национални турнири, Зонални първенства и Първенство за група области се оценяват според Таблица 2, Таблица 3, Приложение 1: / Таблица 4/ , / Таблица 5/ и Таблица 6

Чл. 19. Спортен клуб подготвил състезател участник в Световни и Европейски първенства и други Международни първенства, но не класиран съгласно Таблица 1, получава еднократно за всеки състезател точки както следва:
Таблица 3

ВИД ПЪРВЕНСТВО

МЪЖЕ / ЖЕНИ

ЮНОШИ /ДЕВОЙКИ / МЛАДЕЖИ

Олимпийски игри

70

60

Световни първенства

50

40

Европейски първенства

30

20

Балкански игри

20

10

Чл. 20. /1/ За спортните игри се начисляват точки на всички състезатели по отделно от отбора основни и резерви, но не повече от 12 души.

/2/ При преминаване на състезател от един спортен клуб от Община в друг такъв, двата клуба получават по 50% от точките за съответното постижение за първата година след преминаването. Съответното преминаване се удостоверява писмено от съответната спортна федерация.

Чл.21 / 1/ /изм. с Решение № 1219/27.11.2014г./ Резултатът от набраните точки от Държавните първенства на съответния спортен клуб е в зависимост от обхванатите /броя/ спортисти, възрастови групи и отбори, взели участие в състезанията от Държавния спортен календар и отчитането на обхванатите възрастови групи става с коефициент за обхват ( Формуляр 3 – „А” и „Б” както следва:

За пет възрастови групи

1,35

за четири възрастови групи

1,30

за три възрастови групи

1,25

за две възрастови групи

1,20

за една възрастова група

1,10

Деца до 10 г.

Деца до 14 г.

Юноши и девойки младша възраст

Юноши и девойки старша възраст

Младежи възраст 19 г. до 21 г

Мъже, ЖениС този коефициент за обхват се умножават само точките от Държавния спортен календар.

/2/ /изм. с Решение № 1219/27.11.2014г./ За спортен клуб, който отчита участие в състезания само от една възрастова група, коефициента е 1,10, съответно при две възрастови групи - 1,20, при три възрастови групи – 1,25, при четири - 1,30, при пет - 1,35, при условие, че броя на състезателите в дадената група отговаря на нормативите от указанието на спортната федерация до спортните клубове.

/3/ /изм. с Решение № 1219/27.11.2014г./ Броя на възрастовите групи се удостоверява по заверената картотека от съответната спортна федерация. Същите трябва да са участвали в състезания от Държавния спортен календар.

Чл.22. Сборът на „Общ брой точки „А” и „Общ брой точки „Б” се умножават с коефициент за олимпизъм / Формуляр 3, колона 4 /.

За олимпийски спортове и дисциплини - 2,00

За неолимпийски спортове и дисциплини - 1,00

Чл.23. Полученият резултат във Формуляр 3, колона 4 на всеки спортен клуб, който не му е предоставена възможност да ползва общинска или държавна спортна база без да заплаща наем за състезателно - тренировъчната си дейност, се умножава с коефициент за база 1,20 / Формуляр 3, колона 5 /.

Чл.24. /1/ Спортни клубове, които организират и провеждат спортни прояви, на територията на община Поморие, получават еднократно за дадено

състезание - 250 т./2/ Спортни клубове, които организират и провеждат прояви, от Програмата за училищен спорт получават еднократно за дадено състезание - 75 т., но за не повече от три прояви.

/3/ Към полученият резултат / Формуляр 3, колона 5 / се прибавят точките от чл.24 /1/ и /2/.

Тези точки не се умножават с коефициент, а се прибавят към крайния сбор.

Чл.25. Начислените точки от Таблица 2, Таблица 3, Приложение 1, Т.4 и, Т.5 се умножава с коефициенти за конкурентност при отборните и индивидуалните спортове, съобразно броя участващи отбори или състезатели, в съответното Държавно или Международно състезание:

А. Отборни спортове:

До 4 участващи отбора – 1.00

От 5 до 10 участващи отбора – 1.20

Над 10 участващи отбора – 1.30Б. Индивидуални спортове:

До 9 участника – 1.00

От 10 до 20 участника – 1.20

От 21 до 30 участника – 1.30

Над 30 участника – 1.50

Чл. 26. Настоящите критерии не се отнасят за футболните клубове.

/1/ Средствата за подпомагане и развитие на футбола в Община Поморие са в отделен, самостоятелен Бюджет

/2/ Средствата от определения за футбол Бюджет се разходват за детско - юношески футбол, за аматьорски футбол, за представителни мъжки футболни отбори по определени правила и критерии.

/3/ /нова с Решение № 1219/27.11.2014г./ Настоящите критерии не се отнасят за футболните клубове.

/1/ Средствата за подпомагане и развитие на футбола в Община Поморие са в отделен, самостоятелен Бюджет

/2/ Средствата от определения за футбол Бюджет се разходват за детско - юношески футбол, за аматьорски футбол, за представителни мъжки футболни отбори по определени правила и критерии.

/3/ Общата сума на средствата за подпомагане на футболните клубове в община Поморие, участници в областни първенства и отговарящи на условията по гл. II., от Наредбата се разпределя по равно между всички тях.Чл. 27. /изм. с Решение № 1219/27.11.2014г./ Размерът на годишната субсидия за Общинските Спортни Клубове, както и субсидиране на Професионални Футболни Клубове, Аматьорски Футболни Клубове, Професионални Спортни Клубове се утвърждава ежегодно с нарочно решение на Общински съвет - Поморие, като се имат в предвид отчетените разходи за предходната година и очакваните разходи за текущата, на база план сметки, обвързани с предстоящи изяви в спортни първенства.
Гл.VI. Указания за финансиране

Чл. 28. /1/ Спортните клубове подават заявление за финансиране до:

1. Кмета на Община Поморие

2. До Общински съвет Поморие

3. /отм. С Решение № 1219/27.11.2014г.//2/ Финансирането се извършва, след проверка на пълнотата и редовността на документите по Условията за финансово подпомагане от Община Поморие за целесъобразното разходване на предоставените финансови средства и тяхното отчитане.

/3/ /изм. с Решение № 1219/27.11.2014г./ Спортните клубове подават писмена заявка до общинският експерт по спорта за необходимите средства.

/4/ Взаимните задължения и отговорности се уреждат с договор.

/5/ /изм. с Решение № 1219/27.11.2014г./ След сключване на договори с одобрените за финансиране спортни клубове, средствата се превеждат по банков път, редуцирани с процента на неизпълнение на приходната част на бюджета.

/6/ /изм. с Решение № 1219/27.11.2014г./ Договорът за финансово подпомагане на дейностите на спортните клубове по реда на тази наредба се сключва в двуседмичен срок, след влизането в сила Решението на Общински съвет-Поморие за приемане на бюджета на Общината за съответната година.
Гл.VII.Условия, процедура и ред за отчитане. Контрол и санкции

Чл.29. /1/ /изм. с Решение № 1219/27.11.2014г./ Спортните организации, получили финансова помощ по реда на тази наредба, разходват средствата по предназначение, отчитат и доказват пред Община Поморие целесъобразността на изразходваните през годината средства, съгласно Указанията за отчитане на получените финансови средства от спортните клубове, субсидирани от Община Поморие..

/2/ За отчитане разходването на предоставените им средства спортните клубове изготвят и представят годишни финансови отчети в съответствие с изискванията на счетоводното законодателство / Закона за счетоводството и Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, чл. 2, ал. 2, т. 8/ и в срокове, определени в договора за финансово подпомагане.

/3/ Община Поморие упражнява контрол върху изразходването на средствата, отпуснати от Общината, като имат право да изискват всички необходими счетоводни документи, информация за дейността и да извършат проверки на място.

/4/ Отпуснатите финансови средства, следва да бъдат пряко свързани с дейността на съответния спортен клуб .

/5/ Разходите трябва да са за издръжка на спортния клуб, организационни и съдийски такси и не трябва да са за възнаграждения на треньори или състезатели.

/6/ Спортни клубове, които използват финансовите средства не по предназначение, ги възстановяват в пълен размер заедно с лихва, определена според основния лихвен процент към момента на предоставянето на средствата.

/7/ При нарушение на изискванията на тази наредба, Община Поморие има право едностранно да прекрати изпълнението на договора за финансово подпомагане. Субсидията се възстановява и се преразпределя от ОЕКВС по равно между останалите спортни клубове с цел подпомагане на детско – юношеския спорт.

/8/ Неусвоените финансови средства от предоставената субсидия, следва да бъдат възстановени в срок до 31 декември на текущата или най-късно до 31 януари на следващата финансова година.

/9/ Ако финансовите средства разрешени за конкретно спортно състезание не се преведат от Общината до провеждането му или ако не се проведе по независещи от клуба причини, същите могат да се ползват и за следващи такива, след представяне на нов финансов план.

/10/. /изм. с Решение № 1219/27.11.2014г./ Спортните клубове отчитат разходването на финансовите средства в срок до 31.12. /декември / на текущата бюджетна година.

/11/ Спортни клубове не отчели средствата до 10 януари на следващата календарна година нямат право на финансово подпомагане от Община Поморие за същата такава.

Чл.30. /изм. с Решение № 1219/27.11.2014г./Отчитането на получените финансови средства, от спортните организации се осъществява на база „Указания за отчитане на получените финансови средства от спортните клубове, субсидирани от Община Поморие”.

Указания за отчитане на получените финансови средства от спортните клубове, субсидирани от Община Поморие”

Тези указания се издават във връзка с чл.29, ал.2 и 3 от Наредбата за условията, реда, критериите за финансово подпомагане на спортните клубове (СК), за оценка на спортните резултати и разпределение на средствата между спортните клубове в Община Поморие.

Цели на указанията: • подобряване дейността на общината и осигуряване на ефективен вътрешен контрол върху изпълнението на сключените договори между общината и СК;

 • въвеждане на отчетни форми и разходо-оправдателните документи, които следват да придружават отчетите на СК и сроковете за тяхното представяне в общината;

 • условията и реда за отчитане на СК, което ще доведе до получаване на своевременна и точна информация, документиране и проследимост на всички операции и действия свързани с управление на бюджетните средства, предоставени им под формата на субсидия.

Адресати на указанията

Тези указания са предназначени за председателите на спортните клубове и за служителите от общината, които осъществяват контрол за законосъобразно и целесъобразно разходване на отпуснатите средства от общинския бюджет по договори за финансово подпомагане на дейностите на спортните клубове и за спортни мероприятия от Общинския спортен календар.

1.Спортните организации, които са получили средства от общинския бюджет за подпомагане за тренировъчна и спортно-състезателна дейност, за участия в спортни мероприятия от Общинския спортен календар, отчитат и доказват пред Община Поморие законосъобразността и целесъобразността на изразходваните през годината средства.

За отчитане разходването на предоставените им средства спортните клубове изготвят и представят тримесечни отчети / ОТЧЕТ - Приложение №1 към настоящите Указания/ до 20 число, след изтичане на тримесечието и годишен финансов отчет, изготвен в съответствие с изискванията на счетоводното законодателство в срок до 31.12. /декември / на всяка календарна година.

Средства получени от общинския бюджет и разходвани за конкретно спортно мероприятие или състезание се отчитат до 5 дни след приключването им с отчет / ОТЧЕТ - Приложение №2 към настоящите Указания/, като номерацията на копията на разходо-оправдателните документи трябва да отговаря на поредността, посочена в отчета. Към отчета трябва да бъде приложена одобрена план-сметка от Кмета на Общината за мероприятието, финансирано с целевата субсидия.

Спортните клубове представят отчетите си с приложено копие от отчетните документи, заверени с печат на клуба, текст: “Вярно с оригинала” и подпис на длъжностното лице от клуба или упълномощено от него лице. Отчетените средства, следва да бъдат пряко свързани с дейността на съответния спортен клуб. Всички разходо-оправдателни документи трябва да се отчетат до 5 дни след приключване на събитието, за което е отпусната целевата субсидия. Фактурирането на стоките и услуги следва да е извършено до 5 дни след приключване на събитието.

Отчетите следва да бъдат представени с предружително писмо до кмета, входирано в деловодството на общината.

2. За правомерни ще се признават следните разходи:

- фактури /билети/ свързани с транспортни разходи до мястото на състезанието и обратно;

- фактури за храна/без алкохол, без коктейли/;

- хонорарни сметки за изплатени хонорари ;

- фактури за наеми за ползване на съответното спортно съоръжение, свързано със състезанието или тренировъчния лагер;

- фактури за спортна екипировка, спортни уреди, спортни съоръжения и ремонт на спортната база;

- материални награди /купи, медали, плакети, грамоти, спортни пособия и спортна екипировка/;

- фактури за нощувки;

- фактури за витамини и възстановителни средства/разрешени от Антидопинговата комисия/, придружени от декларация от съответния спортен клуб;

- фактури за изплатени режийни разходи – ток, вода и други разходи свързани с поддърржането на ползваната база.

- НОВО: разходо-оправдателни документи за застраховка на състезателите

3.Всички разходо-оправдателни документи трябва да бъдат попълнени съгласно чл.7, ал.1 от Закона за счетоводството и чл.114 от Закона за ДДС и да съдържат:

- наименование и номер на документа, дата на съставяне и място;

- наименование и адрес на издателя и получателя на документа;

- идентификационен номер по ДДС за регистрирани ЮЛ или идентификационен номер по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс - когато доставчикът е нерегистрирано по ДДС лице / ЕГН за едноличните търговци или единен идентификационен код (БУЛСТАТ), определен от Агенцията по вписванията - за лицата, регистрирани по реда на Закона за търговския регистър/ на издателя и получателя на документа;

- основание, предмет и стойностно изражение на стопанската операция /При закупени лекарства, канцеларски, санитарни, хигиенни и др. материали, те да бъдат подробно описани във фактурата/.

3.1. при плащане в брой:

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ВСЯКА ФАКТУРА ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПРИДРУЖЕНА С ФИСКАЛЕН БОН;

3.2. при плащане по банков път – копие от платежно нареждане.

4. При ползването на транспортни услуги се изискват фактури с посочения маршрут и дати на пътуването, придружени с фискален бон. При отчитането на билети, те трябва да се копират един по един, така че да се виждат номерата и цената им. Да има приложен пълен опис на билетите, в който задължително да е посочен маршрута, датата на пътуване, цена на билета и фирма – превозвач и обща сума на билетите.

5.При ползването на услуги за транспорт, нощувки и хранене, отчитането се извършва по следния начин:

- за транспорт: договор за услуга, в който са посочени броят на лицата за превоз, маршрутът и датата, фактура и фискален бон/или платежно нареждане;

- за нощувки и хранене: фактура с фискален бон/или платежно нареждане, протокол за броя на лицата и датата.

- при представяне на фактура за гориво да се приложи обяснителна записка за маршрута, вид на използвания автомобил/марка/, разходна норма на автомобила, километри пробег по посочения маршрут.

6. При отчитане на разходи за спортни мероприятия и събития, отчитането се извършва по следния начин:

- договор за предоставяне на услуга, в който е упоменато Възложителя – Изпълнителя, цена на услугата – точно какво е включено в тази цена- озвучаване, осветление, видеозаснемане, поемане на допълнителни разходи и неустойки по договора;

- фактура с фискален бон/или платежно нареждане;

- или граждански договор, съдържащ реквизити по т.9.

7. Отчитането на изплатени парични награди и хонорари за журиране се осъществява чрез копия на следните документи:

- ведомост за изплатени суми, със записани трите имена на получателя, ЕГН и подпис за получил сумата;

- В случай, че за част от хонорарите се дължат осигуровки, отчитането се извършва по реда на т.9.

8.За удостоверяване на разходи за наем на помещения са необходими:


 • договор с наемодателя;

 • когато договорът е сключен с физически лица: разписка – двустранно подписана от наемодателя и наемателя, придружена с разходен касов ордер на организацията, платила дължимия наем с всички реквизити по него.

 • когато договорът е сключен с юридически лица: фактура с платежно нареждане или фактура с касов бон;
 1. Гражданските договори с трети лица, сключени за извършването на дейности с личен труд, на основание „Вътрешни правила за изготвяне, съгласуване, сключване и изплащане на граждански договори в Община Поморие”, утвърдени със Заповед на Кмета на общината, № РД-16-225/19.03.2013 г., следва да съдържат:

- три имена по лична карта;

- ЕГН на лицето;

- номер на лична карта, дата на издаване, полицейска служба от която е издадена;

- постоянен адрес, пощенски код;

- кратко описание на задачата;

- период за извършване;

- сума за изплащане след приемане на услугата;

- декларация от лицето относно осигурителния му статус.

Към копието на договора следва да се приложат копия на документите:


 • двустранно подписан подробен приемо-предавателен протокол за извършената дейност;

 • хонорар-сметка за изплатени суми;

 • разходен касов ордер, с който лицето е получило възнаграждението си с попълнени всички реквизити по него (подпис на лицата за ръководител, счетоводител, броил сумата и получил сумата);

 • платежно нареждане, с което са преведени на НАП сумите за дължимите от лицето и работодателя осигуровки, заверено с печат на банката или банково извлечение ;

 • във финансовия отчет да се впише действително изплатената сума по хонорар- сметки т.е. сумата от разходния касов ордер;

 • на отделени редове във финансовия отчет да се посочат сумите на личните осигуровки, удържания данък и на осигуровките от работодателя, внесени в НАП съгласно платежно нареждане;

 • ако по план-сметка за организиране на събитието не са заложени средства за покриване на осигуровки от работодател по граждански договор се приема, че те са от собствени приходи на Спортния клуб.

9.НЕ СЕ ПРИЗНАВА ЗА РАЗХОД! Фискален бон, представен без фактура.

11. Да не се прилагат фактури, в които фигурират и артикули, които нямат отношение към целевата субсидия и не са предвидени по одобрена план-сметка.

Неразделна част към настоящите указания са образците за Финансов отчет и Отчет за изразходените средства от целева субсидията – ОТЧЕТ - Приложение №1 и ОТЧЕТ - №2

Настоящите указания влизат в сила след утвърждаването /Утвърдени 25.03.2013 г./им и са част от системите за финансово управление и контрол в Община Поморие.Чл. 31. (1) Спортен клуб губи правото си на финансово подпомагане по настоящите правила за срок от една година в случаите на:

1.Констатиране на назаконосъобразно и нацелесъобразно разходване на предоставените му финансови средства.

2.Непредоставяне на финансов отчет за разходване на предоставените финансови средства в съответствие с определените в договора срокове.

3. Финансови нарушения и/или задължения към държавата и общината, установени от съответния компетентен орган.

4. При представяне на документи с невярно съдържание и деклариране на неверни и неточни данни при подаване на документите за кандидатстване и последващото отчитане на предоставените им финансови средства.

5. Предоставените по тези правила средства, които не са разходвани по предназначение, се възстановяват в пълен размер ведно със законоустановената лихва.

6. Спортни клубове кандидатстващи за финансови средства чрез недобросъвестно представени документи и неверни данни, се лишават от финансово подпомагане за следващата календарна година.

Чл.32. Спортни клубове не отчели финансови средства, или отчели същите чрез

недобросъвестно представени или некоректни документи се лишават от финансово подпомагане за срок от 2 /две/ години.


Гл.VІІI. Процедура по договаряне

Чл.33. Процедурата по разпределение на финансовите средства за спортните клубове приключва с подписване на договор между кмета на Община Поморие и председателя на всеки одобрен спортен клуб.

Чл.34. /изм. с Решение № 1219/27.11.2014г./ След сключване на договорите между Община Поморие и всички одобрени спортни клубове, финансовите средства се превеждат по сметките им, на вноски.

Чл.45. Спортните клубове получили финансова помощ,подлежат на финансов одит от отдел „Вътрешен одит” на Община Поморие.
Гл.IX. Допълнителни разпоредби

 1. При постигнати високи спортни успехи от изключително национално значение (Световна титла, Европейска титла ) от даден състезател, той има право на еднократно, индивидуално подпомагане в размер определен от Общински съвет Поморие.

 2. /изм. с Решение № 1219/27.11.2014г./ Тази наредба не се прилага за следните видове спортни клубове:

 • Спортни клубове за хора с увреждания

 • Професионалните и непрофесионалните футболни клубове и други участващи в професионални лиги.

3. /изм. с Решение № 1219/27.11.2014г./ Неразделна част от настоящата Наредба са Приложение 1, Таблици 4, 5, 6, Приложение 2, Таблица 7, Формуляр 1, Формуляр 2 и Формуляр 3, образците за Финансов отчет и Отчет за изразходените средства от целева субсидията – ОТЧЕТ - Приложение №1 и ОТЧЕТ - №2

4./изм. с Решение № 1219/27.11.2014г./ Колективни спортове са само тези, в които има отбор от точно определен брой състезатели и нямат други вариации.Всички останали, дори да имат отборни състезания или пък дисциплини с двойки, четворки и пр., са индивидуални.Гл.X. Преходни и заключителни разпоредби
§1.Изпълнението и контролът по изпълнението на тази наредба се осъществяват от Кмета на Община Поморие или определени от него длъжностни лица.
§2. ./изм. с Решение № 1219/27.11.2014г./ Докладни записки от спортните клубове и обединените спортни клубове за финансово подпомагане от Община Поморие се подават по дадените указания в тази Наредба, Глава VI, чл.28, ал.1, т.1, т.2.
§3. Тази Наредба се издава на основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.8 от Закона за нормативните актове и е приeта с Решение 378/08.11.2012г. на Общински съвет Поморие, изм. с Решение № 1219/27.11.2014г. на Общински съвет – Поморие, изм. с Решение № 1219/27.11.2014г. на Общински съвет – Поморие.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОМОРИЕ


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница