Програма за реформи (нпр) 10 Национална стратегическа референтна рамка (нсрр) 10 Национална стратегия за регионално развитие 11страница1/34
Дата21.09.2017
Размер3.93 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

Главна дирекция “Програмиране на регионалното развитие”


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”2007-2013
София, март 2007 г.
СЪДЪРЖАНИЕ1. КОНТЕКСТ 6

1.1. Увод 6

1.2. Процеса на програмиране 6

1.3. Законодателна рамка 7

1.4. Допускания 7

2.КОНТЕКСТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА И НАЦИОНАЛНАТА ПОЛИТИКИ 9

2.1. Стратегиите от Лисабон и Гьотеборг 9

2.2. Стратегически насоки за сближаване на Общността за периода 2007-2013 9

2.3. Национална програма за реформи (НПР) 10

2.4. Национална стратегическа референтна рамка (НСРР) 10

2.5. Национална стратегия за регионално развитие 11

2.6. Регионални планове за развитие 12

3.СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ 12

3.1. Географска територия, избираема за финансиране по цел „Сближаване” 12

3.2. Предишен опит и извлечени поуки от периода 2000 – 2006 г. 13

3.3. Българските райони: междурегионални и вътрешнорегионални различия 13

3.3.1. Регионални икономически резултати и ръст на БВП 14

3.3.2. Секторен профил на районите 15

3.3.3. Предприемачество 17

3.3.4. Иновации и информационни и комуникационни технологии /ИКТ/ 18

3.3.5. Инвестиции 18

3.3.6. Човешки ресурси и пазар на труда 19

3.3.7. Равни възможности за мъжете и жените 21

3.3.8. Пътна инфраструктура 22

3.3.9. Околна среда 243.4. Градско развитие 25

3.4.1. Селищна мрежа 25

3.4.2. Силно урбанизирани територии (градски агломерации) 28

3.4.2.1. Човешки ресурси 28

3.4.2.2. Икономическо развитие и потенциал 31

3.4.2.3. Знания и иновации 32

3.4.2.4. Индустриални бизнес зони 33

3.4.2.5. Здравеопазване 34

3.4.2.6. Жилищна политика 34

3.4.2.7. Физическа среда и благоустройство, култура и културно-историческо наследство 37

3.4.2.8. Инфраструктура за опазване на околната среда 38

3.5. Регионална достъпност и транспортна инфраструктура 39

3.5.1. Транспортна достъпност 39

3.5.2. Градски транспорт и транспортни услуги за периферните територии 40

3.5.3. Развитие на ИКТ 43

3.5.4. Достъп до енергийни ресурси 45

3.6. Туризъм 47

3.7. Обобщение на изводите и резултатите от анализа 53

3.8. Проблеми на местните институции и капацитет 55

3.8.1. Описание на компетенциите на общините 56

3.8.2. Капацитет за разработване на проекти и усвояване на средства 57

3.8.2.1. Административен капацитет 58

3.8.2.2. Информация и комуникация 58

3.8.2.3. Финансови ресурси 58

3.8.2.4. Умения за партньорство и сътрудничество с други участници в процеса 59

3.8.2.5. Възможности за инвестиции в общините/ малките общини 593.9. Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите 62

4.ЦЕЛИ И СТРАТЕГИЯ 64

4.1. Обща цел и специфични цели 65

4.2. Стратегия за развитие 65

4.3. Обзор на избраните приоритетни оси 70

4.4. Показатели и целеви стойности на програмно ниво 71

4.5. Предварителна оценка на ОПРР 71

4.6. Екологична оценка на ОПРР 71

5.ОПИСАНИЕ НА ПРИОРИТЕТНИТЕ ОСИ 73

5.1. Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие 74

5.1.1. Операция 1.1. Социална инфраструктура 79

5.1.2. Операция 1.2. Жилищна политика 80

5.1.3. Операция 1.3. Организация на икономическите дейности 82

5.1.4. Операция 1.4. Подобряване на физическата среда и превенция на риска 83

5.1.5. Операция 1.5. Устойчиви системи за градски транспорт 865.2. Приоритетна ос 2: Регионална и местна достъпност 87

5.2.1. Операция 2.1. Регионална и местна пътна инфраструктура 91

5.2.2. Операция 2.2. Информационни и комуникационни мрежи и услуги 92

5.2.3. Операция 2.3. Достъп до устойчиви и ефективни енергийни ресурси 945.3. Приоритетна ос 3: Устойчиво развитие на туризма 95

5.3.1. Операция 3.1. Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура 100

5.3.2. Операция 3.2. Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите 101

5.3.3. Операция 3.3. Национален туристически маркетинг 1031.4. Приоритетна ос 4: Създаване на регионални и местни мрежи, сътрудничество и капацитет 104

5.4.1. Операция 4.1. Интегрирани партньорства за развитие 109

5.4.2. Операция 4.2. Устройствено планиране и разработване на проекти 111

5.4.3. Операция 4.3. Дребномащабни местни инвестиции 113

5.4.4. Операция 4.4. Междурегионално сътрудничество 114

5.5. Приоритетна ос 5: Техническа помощ 116

5.5.1. Операция 5.1. Управление, мониторинг, оценка и контрол 118

5.5.2. Операция 5.2 Комуникация, информация и публичност 119

5.5.3. Операция 5.3 Техническо администриране 1206.Разпоредби за управлението и изпълнението 121

6.1. Определяне на компетентни органи и звена 121

6.1.1. Управляващ орган (УО) 121

6.1.2. Изпълняващи звена (ИЗ) 122

6.1.3. Бенефициенти 124

6.1.4. Сертифициращ орган 124

6.1.5. Звено за вътрешен одит 124

6.1.6. Одитиращ орган 125

6.1.7. Орган за оценка на съответствието 125

6.1.8. Орган, отговарящ за получаването на плащанията от Комисията 125

6.1.9. Орган, отговарящ за извършването на плащанията към бенефициентите 1256.2. Организация на изпълнението 125

6.2.1. Наблюдение и оценка на програмата 125

6.2.2. Разпоредби за обществените поръчки и държавните помощи 128

6.2.3. Информация и публичност 129

6.2.4. Координация на оперативните програми, ЕЗФРСР, ЕФР, ЕИБ и други финансови инструменти 130

6.3. Финансово управление и контрол 131

6.3.1. Искания за плащане и сертифициране на разходите 131

6.3.2. Разделение на функциите и задълженията 132

6.3.3. Финансови потоци и бюджетиране 134

6.3.4. Приемливост на разходите 135

6.3.5. Нередности 136

6.3.6. Лихви и обменни курсове 136

6.3.7. Използване на финансово-счетоводна система SAP 1366.4. Хоризонтални въпроси 137

6.4.1. Партньорство 137

6.4.2. Устойчиво развитие 137

6.4.3. Равенство и липса на дискриминация 139

6.4.4. Околна среда 140

6.4.5. Държавни помощи 140

6.4.6. Обществени поръчки 142

6.5. Използване на гъвкава схема за финансиране 142

6.6. Партньорство при изпълнението 143

7.Финансови разпоредби 145

7.1. Приоритетни оси по източник на финансиране (в евро) 145

7.2. Годишно разпределение на финансирането от Фондовете (в евро) 145

7.3. Индикативно разпределение на финансовия принос на Общността по кодове на категории на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г. (в евро) 146

8.ПРИЛОЖЕНИЯ 147

8.1. ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Процес на програмиране и създаване на партньорства по ОПРР 2007 г. – 2013 г. 148

8.2. ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Законодателна рамка на ОПРР 2007-2013 151

8.3. ПРИЛОЖЕНИЕ 3: Общини, които попадат в обхвата на агломерационните ареали 155

8.4. ПРИЛОЖЕНИЕ 4: Общини, избираеми за финансиране по Приоритетна ос 4, Операция 4.3. 156

8.5. ПРИЛОЖЕНИЕ 5: Общини с население под 10 000 жители 159

8.6. ПРИЛОЖЕНИЕ 6: Общини, изключени от инвестиционно подпомагане в изграждането на туристически атракции и съответната инфраструктура 162

8.7. ПРИЛОЖЕНИЕ 7: Таблици и фигури 163

8.8. Приложение 8: Доклад от Предварителната оценка на ОПРР 168

8.9. Приложение 9: Предварителна оценка – Таблица с препоръки 169

8.10. Приложение 10: Екологична оценка на ОПРР 170Списък на съкращенията

БВП Брутен вътрешен продукт

БНБ Българска народна банка

БНД Брутен национален доход

ДАТ Държавна агенция по туризъм

ЕЗФРСР Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

ЕИБ Европейска инвестиционна банка

ЕК Европейска комисия

ЕС Европейски съюз

ЕСФ Европейски социален фонд

ЕФР Европейски фонд за рибарство

ЕФРР Европейски фонд за регионално развитие

ЗДП Закон за държавните помощи

ИЗ Изпълняващо звено

ИКТ Информационни и комуникационни технологии

КЗК Комисия за защита на конкуренцията

КН Комитет за наблюдение

МИС Информационна система за управление и наблюдение

МОСВ Министерство на околната среда и водите

МРРБ Министерство на регионалното развитие и благоустройството

МС Министерски съвет

МСП Малки и средни предприятия

МТ Министерство на транспорта

МТСП Министерство на труда и социалната политика

МФ Министерство на финансите

НПО Неправителствена организация

НПР Национален план за развитие

НСИ Национален статистически институт

НСОРБ Национално сдружение на общините в Република България

НСРР Национална стратегическа референтна рамка

ОП Оперативна програма

ОПРР Оперативна програма „Регионално развитие”

ПРООН Програма за развитие на Организацията на обединените нации

ПРСР Програма за развитие на селските райони

ПЧИ Преки чуждестранни инвестиции

СФ Структурни фондове

УО Управляващ орган

NUTS Класификация на териториалните единици за статистически цели  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница