Програма за съкратени интервали за подготвителните етапи на дискусиятаДата23.10.2018
Размер271.27 Kb.
МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТРУДА, 104 СЕСИЯ, 2015 г.

ДОКЛАД V (1) „ПРЕХОДЪТ ОТ НЕФОРМАЛНА КЪМ ОФИЦИАЛНА ИКОНОМИКА”, АВГУСТ 2014 Г., ПОДГОТВЕН ЗА 104 СЕСИЯ 2015 Г.

Въведение

На своята 317 сесия (март 2013 г.) Управителният съвет на МОТ реши да постави точка в дневния ред на 103-та сесия (2014 г.) на Международното бюро по труда за разработване на стандарт за улесняване преходите от неформална към формална икономика (разработване на стандарт, двойна дискусия) с оглед на изготвянето на Препоръка. Одобрена беше също така и програма за съкратени интервали за подготвителните етапи на дискусията.

В съответствие с чл. 39, алинея 1 на Устава на МОТ, Бюрото изготви и предварителен доклад (бял доклад), представящ законите и практиките в различните държави, съдържащ също така и въпросник, изпратен през август 2013 г. до държавите- членки Според програмата за съкратени интервали, Бюрото покани правителствата да изпратят своите отговори до 31 декември 2013 г. На основа на получените отговори, Офисът подготви втори доклад по темата, изпратен след това до правителствата. Тези два доклада формираха базата за първата дискусия по темата в рамките на 103-тата сесия през май-юни 2014 г. на Конференцията (Международната конференция по труда).

На 11 юни 2014 г. Международната конференция на труда, заседаваща на 103-та си сесия в Женева, прие Резолюция, според която „... Генералната конференция на МОТ, като одобри доклада на Комитета на експертите по т. 5 от дневния ред, като одобри общите заключения по отношение на консултирането на правителствата за Препоръка по отношение на улесняването на прехода от неформална към официална икономика, реши, че точка, озаглавена „Улесняване на преходите от неформална към официална икономика“, трябва да бъде включена в дневния ред на нейната следваща редовна сесия за повторно дискутиране с оглед приемането на Препоръка”.

В светлината на тази Резолюция и в съответствие с чл. 39, ал. 6 от Устава, Бюрото подготви предложение за текста на предлаганата Препоръка. Текстът е изготвен на базата на първата дискусия на Конференцията и взима предвид получените отговори на въпросника, съдържащ се в подготвителния доклад. Съгласно Устава, този текст e изпратен на правителствата, като трябва да стигне до тях не по-късно от 2 месеца от закриването на 103-тата сесия на Конференцията. Целта на настоящия (кафяв) доклад е да изпрати предложението за Препоръка до правителствата.

Правителствата бяха помолени да информират Бюрото относно това дали имат някакви коментари или препоръки за изменения в рамките на 3 месеца от получаването на „кафявия” доклад, след като са се консултирали с представителните организации на работодателите и работниците. В светлината на първата дискусия, Бюрото предложи някои изменения на текста, приет на 103-та сесия на Конференцията. Изхождайки от обхвата на предложените промени, правителствата бяха поканени да дадат детайлни коментари. Тези коментари ще бъдат отразени в четвъртия и последен доклад по темата, който ще бъде подготвен от Бюрото за разглеждане на Конференцията през 2015 г. Отговорите трябва да бъдат изпратени не по-късно от 30 ноември 2014 г.

До същата дата правителствата трябва да информират Бюрото дали предложените текстове, според тях, осигуряват задоволителна основа за втората дискусия на Конференцията на нейната 104-та сесия през месец юни 2015 г.

КОМЕНТАР НА БЮРОТО ПО ПРЕДЛОЖЕНАТА ПРЕПОРЪКА

Предложеният текст на Препоръката, отнасяща се до прехода от неформална към официална икономика, се базира на Заключенията, приети от Международната конференция на труда и следващи нейната първа дискусия по тази точка в рамките на 103-тата сесия от май-юни 2014 г. (наричани по-натам „Заключенията“). Текстът взима под внимание също и получените отговори на въпросника, съдържащ се в подготвителния доклад.

Първо и най-важно, текстът кореспондира с призивите към Бюрото, по време на и след приключването на първата дискусия, да се запълнят идентифицираните пропуски, в частност по отношение на подготвителния и втория доклад по темата, така че когато се разработва инструментът, да се преразгледа текстът, така че да се внесе яснота по тази сложната тема и да се премахнат несъответствията. Бюрото беше призовано също така да подпомогне консултациите.

Първата дискусия показа комплексността на проблема и разнообразието на ситуации и перспективи. Подготвяйки този доклад, Офисът предприе проактивен подход, предлагайки преструктуриране и преформулиране, надхвърлящи обичайната практика. Целта му е да подпомогне дискусиите и консенсуса на втората и последна дискусия по темата на 104-тата сесия (2015 г.) на МОТ, която ще се проведе в рамките на две седмици, период, по-кратък от обикновеното.

Направените промени в предложения документ са 4 типа

(а) пренареждане на текста и промяна на заглавията на различните части с оглед логическата структура на предложената Препоръка. Новите заглавия осигуряват по-голямо отчитане на същността на текста във всяка Част.

(б) промяна на мястото на някои параграфи и под-параграфи или техни елементи към Части, които са логически по-подходящи и с оглед на новата структура. Ненужните повторения са изчистени. Запазена е обаче тяхната формулировка, използвана в Заключенията (със съвсем малки изключения).

(в) добавен е нов текст, съгласно първата дискусия, в частност по отношение на Част ІV „Политики по заетостта.”

(г) преформулиране на текста с оглед по-голяма яснота и за да се осигури съответствие между двете официални версии на френски и английски език и да се избегне несъответствие с терминологията, използвана в инструментите на МОТ.

Предложени са и други преформулировки и добавки в този коментар за преглед от правителствата, преди да бъдат евентуално включени в текста.

Детайлните промени и обосновката за тях са обяснени в този коментар под съответните заглавия. Предлагайки тези промени, Бюрото взима напълно под внимание възгледите, изразени от трипартитните съставни части на МОТ и не забравя да отчете договореностите, постигнати по време на първата дискусия. Формулировките, оставени в скоби след първата дискусия, са оставени в скоби и в предложения текст. Подготвеният доклад цели да улесни дискусиите на 104 сесия през 2015 г. Докладът на Комитета по прехода от неформална към официална икономика, съдържащ пълно дискусиите, също е изпратен на държавите-членки на МОТ.

ПРЕДЛОЖЕНАТА ПРЕПОРЪКА – КОМЕНТАР НА БЮРОТО

Преамбюл (Точки 3 и 4 от Заключенията)

Бюрото създаде уводен текст, базиран на точки 3 и 4 от Заключенията със следните изменения: • Елементите на Заключенията са пренаредени, така че Преамбюлът да започва с отбелязване на последствията от широкото разпространение на неформалната икономика, следван от препратка към: съответните инструменти на МОТ и ООН; Заключенията от най-релевантните дискусии на МОТ; необходимостта от действие за подпомагане на прехода от неформална към официалната икономика; и целта на Препоръката.

 • С оглед предоставянето на по-пълен списък на релевантни резолюции и Заключения, приети от Конференцията, както и с оглед препотвърждаване целта на Препоръката, са добавени 6 нови параграфа в уводната част:

 • 10-ти уводен параграф отново припомня резолюцията и Заключенията относно достойния труд и неформалната икономика, приети от 90-та сесия на Конференцията (2002 г.), постигнатият трипартитен консенсус отвори пътя за дискусията по инструмент за прехода към легализиране на неформалната икономика;

 • 12-ти уводен параграф отново припомня резолюцията и Заключенията относно кризата при младежката заетост, приети на 101-та сесия на Конференцията (2012 г.);

 • 13-ти уводен параграф отново припомня за резолюцията и Заключенията относно втората поредна дискусия по заетостта, приети на 103-тата сесия на Конференцията (2014 г.), които имат отношение към въпроса;

 • 14-ти уводен параграф, предаващ формулировката от точка 3(h) от Заключенията, е включен за по-добро изясняване на една от целите на прехода към официална икономика;

 • 15-ти уводен параграф е включен, за да потвърди, че преходът към легализиране на неформалната икономика е важен за достигане на включващо развитие; и

 • 20-ти уводен параграф възпроизвежда текста от точка 27 (а) от Заключенията и е включен, защото има характер на текст, подходящ за преамбюла.

 • Точка 3 (j) от Заключенията е извадена от Преамбюла и с малка промяна във формулировката става параграф 10, в част 3 („Законодателна и политическа рамка“);

 • Точка 4 от Заключенията е преструктурирана в два уводни параграфа (16-ти и 19-ти) с оглед съответствие със структурата на Преамбюла. Във връзка с 16-тия уводен параграф Бюрото направи лека промяна чрез заместване на думата „голям“ с думата „широк“.

В допълнение, Бюрото направи следните промени на формулировката на специфични параграфи:

 • Във втори уводен параграф Бюрото замени формулировката „приходи на правителството, обхват на действие на държавата“ с „публични приходи и обхват на действие на правителството“ и премахна думите „и структурните“ след „икономическите, социалните, екологичните“.

 • В петия уводен параграф Бюрото изтри думата „признат“ пред „социален диалог“, за да съобрази формулировката със съществуващите стандарти.

 • В шестия уводен параграф Бюрото добави „и ниска производителност“ след „ниски доходи“, тъй като ниската производителност е често срещана черта на неформалната икономика, но е и тема, повдигана на няколко пъти в отговорите на въпросника и в дебатите на Комитета.

 • В седмия уводен параграф Бюрото премахна думите „и техните семейства“ след „бедните селски жители“, тъй като първото е включено в последното. Бюрото уеднакви формулировката на параграфа с тази, използвана в точка 18(d) от Заключенията чрез премахване на думите „и други уязвими групи“ и чрез заместване на „чувствителни“ с „уязвими“.

 • В деветия уводен параграф Бюрото добави „и нейният Протокол от 2014“ след „Конвенцията относно принудителния труд, 1930 (№ 29)“, с оглед на приемането на протокола на 103-тата сесия на Конференцията. В допълнение Бюрото добави „и нейната Препоръка, 1964 (№ 122), Препоръката за политиката за заетост (Допълнителни разпоредби), 1984 г. (№ 169)“ след фразата „която е една от водещите Конвенции“.

 • В последния уводен параграф заглавието на Препоръката е леко изменено (думата „преминаване” е заменена с „преход“), с което обаче не се засяга смисълът и се улеснява преводът на други езици.

 • В текста на предложената Препоръка думата „преход“ е използвана в ед.ч. от гл.т. на съгласуваността, но е ясно, че преходът към официалната икономика може да приеме много форми.

Бюрото обръща внимание на дългия текст на Преамбюла и счита, че държавите-членове могат да предложат съкращаване на параграфите на Преамбюла.

І. Цели и обхват

За да се посочат ясно целите и обхватът на инструмента, Бюрото изведе напред текста, очертаващ целите, както е посочено в точка 12 на Заключенията, и го сложи заедно с текста от Част 1 на предложената Препоръка (наречена Обхват) и преименува Част 1 на „Цели и обхват“.

Отчитайки обхвата на инструмента, вземайки под внимание дискусиите от сесията на Конференцията през 2014 г. и отговорите на въпросника и, целейки да се постигне по-голяма яснота и съгласуваност при определянето на термина „неформална икономика“, Бюрото преструктурира и преформулира текста, както може да се види по-долу.

Точка 10 на Заключенията, която беше обсъдена по време на дискусията от 2014 г. в частта, озаглавена „Обхват“, ясно се отнася към политиките и действията, поради което Бюрото я премести в част 3 от предложената Препоръка със заглавие „Законодателна и политическа рамка“ (параграф 14).Параграф 1 (Точка 12 от заключенията)

В параграф 1, задаващ целите на Препоръката, Бюрото премахна в подзаглавието думите „вземайки под внимание националните обстоятелства и закони“, тъй като този принцип сега е включен като един от водещите принципи в Част 2, които ще бъдат приложени към всички разпоредби на Препоръката.Параграф 2 (точка 5 от Заключенията)

Параграф 2 има същата формулировка като точка 5 от Заключенията.Параграфи 3 и 4 (Точки 6 и 7 от Заключенията)

Параграфи 3 и 4 отразяват съдържанието на точки 6 и 7 от Заключенията, както са преструктурирани от Бюрото.

Параграф 3 описва къде се случва неформалната икономика, посочвайки че това може да е и в публичните, и в частните пространства. Тъй като обаче терминът „неформален труд“ не е използван никъде другаде в Препоръката, както и не е определен в параграфи 4,5 и 6, то това твърдение е отделено като отделен параграф.

Параграф 4 описва значението на термина „неформална икономика“ и съответно какво не се включва в нея от гледна точка на целите на Препоръката.

От гл.т. на параграф 4(b) в предложения текст, Комитетът реши по време на първата дискусия да премахне препратката към „съответните международни договори“ при определянето на незаконните дейности, на основание на това, че доколкото международните договори определят специфични дейности, считани за незаконни, то те не дефинират самия термин „незаконни дейности“; нещо повече, определени незаконни дейности, които е по-добре да бъдат разположени извън обхвата на предложението за Препоръка, могат и да не бъдат обхванати от международните договори.

Бюрото обръща внимание на Членовете на Организацията към факта, че при отсъствието на квалификация употребата на термина „незаконни дейности“ може да доведе до изключване от обхвата на предложената Препоръка на значителна част от работниците и икономическите единици в неформалната икономика. На сесията от 2002 г. Конференцията целеше чрез приемането на Заключенията относно достойния труд и неформалната икономика да разграничи дейностите, случващи се в неформалната икономика, от криминалните и незаконните дейности, като производството и контрабандата на незаконни наркотици, тъй като те са предмет на криминалното право и не е уместно регулирането или защитата им в рамките на трудовото или търговското законодателство. Подобна тема, засягаща дефинициите, е разгледана в член 3 на Конвенцията за най-лошите форми на детски труд от 1999 г. (№ 182), като след терминът „незаконни дейности“ е включен следният текст: „в частност за производството и разпространението на наркотици, както е дефинирано в съответните международни договори“.

Бюрото предлага на Членовете на Организацията да помислят за включването след термина „незаконни дейности“ на следния текст:

в частност, производството на стоки и услуги, чието производство, продажба или притежание е забранено от закона, включително производството и разпространението на наркотици, незаконното производство и разпространение на огнестрелни оръжия, трафикът на хора и прането на пари, както е определено в съответните международни договори.“

Бюрото приканва за коментари за това, дали включването на такъв неизчерпателен списък с незаконни дейности, както са определени те в международните договори, ще е подходящо средство за осигуряване на насоки.

Параграф 5 (точка 8 от Заключенията)

По отношение на параграф 5(b) Бюрото би искало да привлече вниманието на Членовете на Организацията към факта, че терминът „недостатъчно заплатени членове от семейството“ не е добре дефиниран, тъй като няма общо признато съотносимо ниво на заплащане. В степента, в която други положения от тази част следват Международната класификация на статуса в заетостта (1993 г.), Членовете на Организацията могат да вземат предвид използването на кореспондиращия термин в Класификацията, а именно „допринасящи семейни работници“, за да се съотнесе формулировката с тази от параграф 6(b) на предложения текст.Параграф 6 (точка 9 от Заключенията)

Бюрото се опита да опрости и хармонизира формулировката на параграфа, посочвайки, че в точка 9 на Заключенията, е направено съотнасяне на икономическите единици към някои групи, но не и към други групи, както и изразът „неформален сектор“ е запазен за една група, докато навсякъде другаде в текста е премахнат.

Отчитайки, че описанието на термина „икономически единици“ сега е включено в частта за обхвата и целите, и взимайки под внимание, че формулировката, представена от Комитета е за лицата, работещи за собствена сметка, Бюрото преформулира текстa, използвайки термина „икономически единици“ във връзка с всички групи, освен в случая, посочен в параграф 6(d). Във връзка с този последен под-параграф, Бюрото насочва вниманието на Членовете на Организацията към факта, че работниците, които са в непризнати и нерегулирани отношения на заетост, обикновено са считани като работници, заемащи неформални работни места. От гл.т. постигането на по-голяма яснота, Бюрото приканва за коментари по следните формулировки, които се сливат в текста и ще заменят настоящите параграфи 6(c) и 6(d):

(с) служители, заемащи неформални работни места – включително тези с непризнати и нерегулирани отношения на заетост- във или (работещи) за формални предприятия или във или (работещи) за икономически единици в неформалната икономика, [включително в подизпълнителски вериги или веригите на доставки] или като платени домашни работници, наети от домакинствата.

(Точка 10 от Заключенията)

Бюрото насочва вниманието на Членовете на Организацията към факта, че формулировката, използвана в точка 10 на Заключенията не описва обхвата на приложение на предложената Препоръка, а по-скоро осигурява насока относно ролята на земята и собствеността при улесняване на прехода към официална икономика и следователно ще бъде по-добре разположена в друга част на текста. Офисът премести тази формулировка в част 3 („Законови и политически рамки“) като параграф 14.Параграф 7 (точка 11 от Заключенията)

Бюрото предлага думите „както са определени“ да бъдат заменени с „както са описани“, поради това, че Препоръката дава описание на неформалната икономика, а не дефиниция.

Нещо повече, вземайки предвид дискусията в Комитета, показваща разграничаване на гледните точки между социалните партньори и няколко правителствени представители за естеството и целта на консултацията във връзка с този параграф, Бюрото приканва Членовете на Организацията да обмислят заместването на формулировката „чрез трипартитни механизми“ с „в консултации с“ с оглед на съответствието на формулировката с тази, използвана в съществуващите инструменти като: Конвенция за политиката по заетостта (1964 г./ № 122), Конвенция за инспекциите по труда (Земеделие) (1969 г./№ 129), Препоръка относно политиката по заетостта (допълнителни разпоредби) (1984 г./ № 169), Препоръка за насърчаване на кооперациите (2002 г./ № 193), Препоръка за домашните работници (2011 г./ № 201) Препоръка за праговете на социална защита (2012 г./ № 202).

Признавайки общата и първостепенна отговорност на правителствата за привеждане в действие на Препоръката, тази нова формулировка подчертава отговорността на компетентните власти за идентифициране естеството и обхвата на неформалната икономика и тяхната отговорност да се консултират с представителните организации на работодателите и работниците и с членските представителни организации от неформалната икономика.

В допълнение, Бюрото насочва вниманието на Членовете на Организацията към факта, че, както понастоящем е формулирана, тази разпоредба изключва директното консултиране с членските представителни организации на заетите в неформалната икономика и изисква последните да бъдат включени с ранга на представителните работодателски и работнически организации с оглед на участието им в процеса на консултации. Бюрото иска да привлече вниманието на Членовете на Организацията към факта, че настоящата формулировка на точка 29 на Заключенията и параграф 27 от предложената Препоръка е по-обхватна и отразява първоначално използваната формулировка от Бюрото в предложените Заключения, които бяха изложени във втория доклад по темата на основата на получените отговори на въпросника.

С оглед на изложеното по-горе, Членовете на Организацията са приканени да обмислят алтернативна формулировка на параграф 7 от предложената Препоръка, който да звучи така:

предвид многообразието на неформалната икономика в държавите-членки, компетентните власти трябва да идентифицират естеството и обхвата на неформалната икономика, както е описано в настоящата Препоръка в консултации с представителните организации на работодателите и работниците и, където те съществуват, с представители на членските представителни организации на работниците и икономическите единици в неформалната икономика“.

Подобни формулировки, отразяващи нуждата от възприемане на по-обхватен подход в процеса на консултации, се съдържат в Конвенции 122 и 189 и Препоръки 169, 193, 201, 202.ІІ. Водещи принципи

Отчитайки факта, че целите и обхватът на инструмента са заложени в Част І, Бюрото включи условията, съдържащи основните насоки в Част ІІ, със заглавие „Водещи принципи“.Параграф 8 (Точки 13(а)-(е), 18 (с)-(е) и 21 от Заключенията)

Параграф 8 поставя серия от общи съображения, отнасящи се до всички разпоредби на предложената Препоръка, и представянето на тези съображения като водещи принципи ще подчертае тяхното значение, но и ще премахне необходимостта от повтарянето им в други Части на текста. Бюрото групира водещите принципи (които бяха изложени нееднократно в няколко точки от Заключенията, но и като отговори на въпросника) в тази Част на текста и направи някои малки редакционни промени в алинеите с цел повишаване на яснотата и съгласуваността на текста. Параграф 8 е структуриран по следния начин: • Параграф 8(а) е леко изменена версия на точка 13(а) от Заключенията и акцентира на разнообразието от неформални ситуации сред различните групи в неформалната икономика. Думата „причини“ пред „характеристики“ е изтрита по граматически съображения; фразата „техните различни потребности от защита“ е заменена с „и потребности“ с оглед на това да се разшири диапазонът на потребностите, които трябва да се имат предвид; думите „и потребността от“ са заменени с „и необходимостта от“.

 • Параграф 8(b) надгражда параграф 8(а), посочвайки разнообразието от обстоятелства в различните национални контексти. Тази идея е включена, наред с другото, в точка 13(с) на Заключенията.

 • Параграф 8(с) подчертава „че могат да бъдат приложени различни и многобройни стратегии за улесняване на прехода към легализиране“, както е посочено в точка 13(с) на Заключенията.

 • Параграф 8(d) е нов и цели да подчертае необходимостта от съгласуване и координация сред широк набор от политически области, за да се подпомогне прехода към легализиране.

 • Параграф 8(е) е точка 21 от Заключенията. Бюрото го премести в тази Част, за да подчертае като водещ принцип важността от насърчаване и защита на човешките права на заетите в неформалната икономика.

 • Параграф 8(f) е точка 13(е) от Заключенията.

 • Параграф 8(g) е нов и посочва, че има набор от актуални трудови стандарти, който съдържа полезни насоки за специфични сфери на политиката, включително и във връзка със улесняването на прехода към легализиране. Бюрото предлага да се прибави препратка в края на параграфа към Анекса, посочващ инструментите. По-нататък в коментара на Бюрото по отношение на Анекса, Бюрото предлага Анексът да се организира тематично вместо да се изброяват инструментите по датите им на приемане. Препратката към Анекса в Част 2 на водещите принципи изключва нуждата от посочване на всички тези инструменти във всяка една от специфичните разпоредби.

 • В Параграф 8(h) Бюрото въведе малка модификация на точка 18(с) на Заключенията с цел съответствие с формулировките в съществуващите документи - точката прие следния вид: ‚насърчаване на равенството между половете и недопускането на дискриминация“.

 • В Параграф 8(i) Бюрото леко промени точка 18(d) на Заключенията, за да се подобри яснотата и да се хармонизира формулировката с тази в седмия уводен параграф. Бюрото направи също и някои малки редакционни промени чрез заместване на думата „даде“ с „необходимостта да се обърне“, както и „тъй като те“ с „които“.

 • Параграф 8(l) е перефразиране на точка 13(b) от Заключенията и е също в съответствие с формулировката, използвана в четвъртия уводен параграф. По време на дискусията на Комитета в няколко изказвания беше посочено, включително и от поддръжниците на изменения текст, единодушно приет, че текстът ще се разполага по-добре в Част VІ („Стимули, спазване и приложение“). Бюрото насочва вниманието към сходна разпоредба в Част VІ (Параграф 22(е)), която Бюрото запазва, тъй като тя частично поставена в квадратни скоби.

ІІІ. Законодателна рамка и рамка на политиките

Параграф 9 (точка 14 от Заключенията)

Параграф 9 съдържа същата формулировка като точка 14 от Заключенията.Параграф 10 (точка 3(j) от Заключенията)

Бюрото премести точка 3(j) от Заключенията относно необходимостта да се направи правилна оценка на неформалната икономика в параграф 10, като така се взима предвид това, че тази разпоредба осигурява политически насоки и по-подходящо е тя да бъде в Частта за законодателните и политическите рамки. Бюрото леко промени текста, за да изясни целите на подобна оценка.Параграф 11 (т. 15 от Заключенията)

Т. 15 е разделена на 2 параграфа за по-голяма яснота.Параграф 12 (т. 16( а) – (s) от Заключенията)

Предложени са главно редакционни бележки, (които е трудно да бъдат преведени коректно на български).Параграф 13 (точка 15 от Заключенията)

Както е обяснено по-горе в коментарите по параграф 11, за да се гарантира, яснота и последователност на разпоредбите на тази Част, е включен нов параграф, изготвен от второто изречение на точка 15 от Заключенията.

В допълнение, е обърнато внимание на Членовете на Организацията, че списъкът на институционални органи, представени в този раздел не е изчерпателен и не включва много ведомства и агенции, а съответства на областите на политики, изброени в параграф 12. Поради това, Бюрото предлага в следващата версия на инструмента да се заличат думите "като", а също и списъкът на органите и агенциите, след тази фраза.

Параграф 14 (точка 10 от Заключенията)

Както е обяснено по-горе, във връзка с Част I „Цели и обхват", точка 10 от Заключенията е преместена в Част III „Законодателна и политическа рамка", като нов параграф 14 от проекта, тъй като той дава насоки за важни области на политиката, като земя и собственост, и естествено не се вписва в частта, включваща целите и обхвата.IV. Политика по заетостта

Параграфи 15 и 16 (точки 17 и 19 от Заключенията)

Съгласно мандата, даден на Бюрото от Комитета за подготовката за нов текст на Част IV, посветена на политиката по заетостта, в текста са включени две нови точки (параграфи 15 и 16). Тези параграфи са сбит и съкратен вариант на повечето насоки, съдържащи се в резолюцията и Заключенията от втората дискусия по проблемите на заетостта, приети от Международната конференция на труда на 103-та сесия (2014 г.). Тези Заключения бяха приети с тристранен консенсус, включително и по ключовите елементи на една цялостна политическа рамка, предназначена да насърчава пълна, достойна, продуктивна и свободно избрана заетост. Тези разпоредби са леко перифразирани, за да се адаптират към контекста на Препоръката и с цел да се осигурят насоки за насърчаване на създаването на работни места в официалната икономика и подпомагане на прехода към нея. B Заключенията от втората дискусия по проблемите на заетостта през 2014 г. се припомнят резолюцията и Заключенията относно кризата в младежката заетост, приети от Конференцията на 101-та сесия (2012), както и резолюцията и Заключенията относно устойчивите предприятия, приети от Конференцията на 96-та сесия (2007 г.). За да се избегнат повторения, параграф 16(c) е разширен и преформулиран в съответствие с точка 17 от Заключенията.

В допълнение и в светлината на първата дискусия, по време на която се обърна специално внимание на необходимостта от "практически" насоки, включително по отношение на прехода към официалната икономика на микро и малки предприятия, Членовете на Организацията са поканени да представят своите мнения относно целесъобразността на включване на нов параграф след параграф 16, който ще даде конкретни и практически препоръки за политиката в тази област. Този параграф, би могъл да бъде, както следва:

Членовете на Организацията трябва да приемат мерки за улесняване и да създават стимули, за да се легализират микро и малките предприятия, включително чрез:

а) реформи за насърчаване на започването на бизнес чрез намаляване разходите за регистрация или продължителността на процедурите;

b) намаляване на разходите за съблюдаване на правилата чрез въвеждането на опростени начини за изчисляване на данъци и такси, като например, комбиниране на данъка върху дохода, ДДС и социално осигурителни вноски в единна периодична такса;

c) улесняване на достъпа на микро и малките предприятия до държавни поръчки чрез такива мерки, като нпример, като намаляване на обема на поръчките, осигуряване на обучение и консултации за участие в търгове и резервиране на квоти за тези предприятия;

d) подобряване на достъпа до всеобхватни финансови услуги, като кредити и ценни книжа, платежни и застахователни услуги, гаранционни схеми, подходящи за техния размер и нужди;

e) улесняване на достъпа до образование, свързано с предприемачеството и целенасочени услуги за развитие на бизнеса;

f) подобряване на включването в социалното осигуряване, например чрез временни или постоянни субсидии за вноските за социално осигуряване.

V. Права и социална защита

За да се отрази по-ясно същността на тази Част, Бюрото промени заглавието на «Права и социална защита».Параграф 17 (точка 20 от Заключенията)

Параграф 17 има същия текст като точка 20 от Заключенията.Параграф 18 (точка 22(a)–(c) от Заключенията)

Бюрото предлага да се промени малко текстът на параграф 18 (b) и да се замени изразът "неформална икономика" с "работодатели и работници, заети в неформалната икономика", за да се изяснят целите. Членовете на Организацията са поканени да коментират това предложение

С цел да се подобри и рационализира структурата на предложената Препоръка, както и за да се избегне повторение Бюрото премести точка 22 (с) от Заключенията в параграф 22(b) на Част VI ("Стимули, спазване и прилагане"), която се занимава със системите за инспектиране (точка 25 (c) от Заключенията).

Параграф 19 (точка 23 (а) –(d) от Заключенията)

С цел да се осигури по-голяма яснота, Бюрото промени реда на точките, като точка 23 (b) от Заключенията е преместена на края на параграф 19.Параграф 20 (точка 24 от Заключенията)

Обсъждането на този елемент на Конференцията през 2014 г. не беше нито довършено, нито доведе до някакви изводи, така че текстът остава в скоби. Бюрото приканва Членовете на Организацията да коментират преформулирането на този текст, въз основа на изменението, предложено от групата на Европейския съюз по време на първата дискусия, което е:Страните членки следва да предприемат подходящи мерки, включително предоставянето на подходящи стимули, прилагането на законите и използване на санкции, за да се предотврати укриването на данъци и осигурителни вноски, и да се спазват социалните и трудовите разпоредби и други закони.

VI. Стимули, спазване и прилагане

Параграф 21 (точка 18 (а) и (b) от Заключенията)

С цел да се осигури по-голяма яснота на текста, първите две клаузи на точка 18 в предложените Заключения, които се отнасят за стимулите и спазването, бяха прехвърлени и поставени под заглавие " Стимули, спазване и прилагане."

В параграф 21(b) е направена малка редакционна промяна.

Членовете на Организацията могат да обмислят и направят някои редакционни поправки на параграф 21(b), предложен от Бюрото, така че предимствата на един ефективен преход към официалната икономика, да включи препратка и към ползите за работниците, както това е посочено в Преамбюла. За тази цел Бюрото предлага да се включи в този параграф и препратка към "социалната защита и правата на работното място." Бюрото предлага също и добавка по отношение на правосъдието, за по-добро отразяване на измененията, направени по време на дискусиите на Комитета по отношение достъпа до правосъдие и процедурите за оплаквания и жалби. С всички тези промени параграф 21 (b) ще има следния вид:Да осигури стимули и да популяризира ползите от един ефективен преход към легализиране, включително подобряване на достъпа до бизнес услуги, финанси, инфраструктура, пазари, технологии, програми, образование и обучение, социална защита, правосъдие и права на работното място и права на собственост.

Параграф 22 (точка 25 (а) –(e) и точка 22 (b) от Заключенията)

Точка 25(b) от Заключенията е разделена на два подпараграфа (параграф 22 (b) и (c)), за да си откроят по-ясно поставените в тях въпроси.

Както беше вече обяснено, Бюрото премести точка 22(с) от Заключенията в тази Част и е включена в параграф 22 (b), като се основава на факта, че в точка 25 (c) става въпрос за системите за инспектиране.

Членовете на Организацията са поканени да коментират предложението на Бюрото за замяна на текста в скоби в края на параграф 22(e) с нов текст, който съответства на текста от Преамбюла. Новият текст е, както следва: "по-специално, по отношение на тези, които са в неформалната икономика, за да избегнат законите и подзаконовите актове“.VII. Свобода на сдружаване, социален диалог и роля на организациите на работодателите и работниците

С цел по-доброто отразяване на текста на тази Част, Бюрото промени заглавието на „Свобода на сдружаване, социален диалог и роля на организациите на работодателите и работниците”Параграф 23 (точка 26 (b) от Заключенията)

Параграф 23 има същия текст като точка 26 (b) от Заключенията.Параграф 24 (точка 27(b) от Заключенията)

В параграф 24 се запазва текстът на точка 27 (b) от Заключенията. Точка 27 (а) от заключенията е преместена в Преамбюла (20-ти параграф от Преамбюла), поради общия си характер.Параграф 25 (точка 26 (а) от Заключенията)

В параграф 25 се запазва текстът на точка 26 (а) на посочените Заключения.Параграф 26 (точка 28 от Заключенията)

Бюрото обръща внимание на Членовете на Организацията на факта, че настоящата версия на тази разпоредба изключва пряката консултация с членски представителни организации на заетите в сивата икономика и предвижда, че те трябва да бъдат отнесени към категорията на най-представителните организации на работодателите и на работниците, за да могат и те да участват в процеса на консултации. Бюрото обръща внимание на Членовете на Организацията на факта, че точка 29 и параграф 27 от Заключенията, представени по-долу, имат по-всеобхватен характер и отразяват първоначалната формулировка на Бюрото, представена във втория доклад по този въпрос, вземайки предвид отговорите на въпросника, както и съществуващите стандарти на МОТ, като Конвенция 122 и Препоръки 189 и 169, 193, 201 и 202.

Бюрото обръща внимание на сегашната практика в много развиващи се страни, където правителствата при изготвянето и прилагането на политики и програми провеждат консултации с представителните членски организации на заетите в неформалната икономика, по различни причини, включително, когато членството в представителните организации на работниците и работодателите не обхваща заетите в неформалната икономика или конкретните сектори, в които те работят.

Като алтернатива на формулировката, представена в момента като част от предложената Препоръка, Членовете на Организацията могат да поискат да разгледат следния текст, за да го приведат в съответствие с текста на съществуващите инструменти на МОТ, като Препоръка 201:Членовете на МОТ при разработването, въвеждането и оценката на политиките и програмите, насочени към неформалната икономика, включително и нейното легализиране, трябва да се консултират с и да насърчават активното участие на представителните организации на работодателите и на работниците и на представителните членски организации на работниците и икономическите единици в неформалната икономика, когато има такива.

Параграф 27 (точка 29 от Заключенията)

Предвид естеството на тази разпоредба, Бюрото преформулира Параграфа и той започва по следния начин: "Членовете на МОТ и организациите на работодателите и работниците могат да се обръщат към Международното бюро по труда за помощ, с цел повишаване на капацитета на".VIII. Събиране на данни и мониторинг

Параграф 28 (точка30 (а) и (b) от Заключенията)

В първото изречение на този параграф се заменя фразата "социалните партньори" с "организации на работодателите и на работниците", за да съответства на останалия текст.

Бюрото насочва вниманието на Членовете на Организацията към значението на събирането и съхраняването на данни на регулярна основа за същността, обхвата и развитието на неформалната икономика, с цел по-ефективно разработване на политики за насърчаване на прехода към официалната икономика и по-стриктно създаване и мониторинг на статистически данни на национално и международно ниво.

В допълнение, като се има предвид необходимостта да се осигури съпоставимост на данните, Членовете на Организацията са поканени да изразят становището си по това дали да се включи в текста позоваване на най-новите препоръки и резолюции, приети от Международната конференция на статистиците по труда, както и на насоките и подкрепата на МОТ. Такива конкретни източници са посочени в други инструменти, като например Препоръка 202 (параграф 22).

Разпоредбата би могла да гласи следното:

При определяне или ревизиране на понятията, определенията и методологията, използвани при създаването на данни, статистическа информация и показатели за неформалната икономика, Членовете на Организацията трябва да вземат под внимание съответните насоки на МОТ и по-специално, в рамките на възможното, препоръките за статистическото определение за неформалната заетост, приети от 17-та Международната конференция на статистиците по труда през 2003 г.

IX. Изпълнение и последващи действия

Параграф 29 (точка 31 (а) –(f)от предложените Заключенията)

Бюрото предлага в уводната част на този параграф фразата "по целесъобразност" да се премести в края на изречението, като става: "...чрез някое от следните средства или комбинации от тях, по целесъобразност."

Бюрото обръща внимание на Членовете на Организацията на факта, че в настоящата си версия тази разпоредба изключва преките консултации с представителните членски организации на заетите в неформалната икономика лица, и предвижда, че те трябва да бъдат отнесени към категорията на (най-)представителните организации на работодателите и на работниците, за да могат да участват в процеса на консултации. Бюрото обръща внимание на Членовете на Организацията на факта, че настоящата формулировка на точка 29 от Заключенията и параграф 27 от предлаганата Препоръка, има по-всеобхватен характер и отразява първоначалната формулировка на Бюрото, представена във втория доклад по тази точка от дневния ред, която взима предвид отговорите на въпросника, както и в съществуващите стандарти на МОТ като Конвенция 122 и Препоръки 189 и 169, 193, 201 и 202.

Като алтернатива на формулировката, съдържаща се в момента в предложената Препоръка, Членовете на Организацията могат да поискат да разгледат следния текст, за да го приведат в съответствие с текста на съществуващите инструменти на МОТ, като Препоръка 201:Членовете на Организацията, по целесъобразност, трябва да предприемат регулярен преглед на ефективността на политиките и мерките за улесняване на прехода към легализиране и трябва да изпълняват разпоредбите на настоящата препоръка в консултации с най-представителните организации на работодателите и на работниците и с представителните членски на организации на работниците и икономическите единици в неформалната икономика, когато има такива.

Параграф 30 (точка 32 от предложените Заключения)

Бюрото обръща внимание на Членовете на Организацията на факта, че настоящата версия на тази разпоредба изключва прякото консултиране на представителните членски организации на тези в неформалната икономика и предвижда, че последните трябва да бъдат отнесени към категорията на най-представителните организации на работодателите и на работниците, за да могат да участват в процеса на консултации. Бюрото обръща внимание на Членовете на Организацията на факта, че точка 29 от Заключенията и параграф 27 от предлаганата Препоръка имат по-всеобхватен характер и отразяват първоначалната формулировка на Бюрото в предложените Заключения, които са представени във втория доклад по този въпрос, и отчитат отговорите на въпросника, както и съществуващите стандарти на МОТ като Конвенция 122 и Препоръки 189 и 169, 193, 201 и 202.

Бюрото обръща внимание на сегашната практика в много развиващи се страни, където правителствата при изготвянето и прилагането на политики и програми провеждат консултации с представителните членски организации на заетите в неформалната икономика, по различни причини, включително, когато членството в представителните организации на работниците и работодателите не обхваща заетите в неформалната икономика или конкретните сектори, в които те работят.

Като алтернатива на формулировката в предложената Препоръка, Членовете на Организацията могат да поискат да вземат предвид следния текст с оглед осигуряване на съответствие с използваната в съществуващите инструменти на МОТ формулировка, като Препоръка № 201:Членовете на Организацията, по целесъобразност, трябва да предприемат регулярен преглед на ефективността на политиките и мерките за улесняване на прехода към легализиране и трябва да изпълняват разпоредбите на настоящата препоръка в консултации с най-представителните организации на работодателите и на работниците и с представителните членски на организации на работниците и икономическите единици в неформалната икономика, когато има такива.

Параграфи 31 и 32 (точка 33 от Заключенията)

Бюрото раздели точка 33 от Заключенията в два параграфа за по-голяма яснота и включи в параграф 31 след думите "трябва да вземат под внимание" думите "насоки, предоставяни от", за да се подчертае, че инструментите, които са посочени могат да осигурят насоки при формулирането на политики, които насърчават прехода към официална икономика.Параграф 33 (точка 34 от Заключенията)

Бюрото сля двете клаузи на точка 34 от Заключенията в параграф 33 от предложената Препоръка, тъй като в действителност, те разглеждат един и същи въпрос.Приложение

Изброени са инструментите на МОТ – Конвенции и Препоръки и документи на други Международни организации

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница