Програма за специфична професионална подготовка по учебен предметДата30.07.2018
Размер103.76 Kb.
ТипПрограма
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на културатаЗ А П О В Е Д

РД 09………./……………….2017 г.

На основание чл. 13д, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Закона за професионалното образование и обучение, при спазване изискванията на чл. 66, ал. 1 и 2 от Административно процесуалния кодекс и във връзка с осигуряването на обучението по учебен предмет

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М

Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет Бутафория учебна практика, Професионално направление: код 214 Дизайн, Професия: код 214010 Дизайнер Специалност: код 2140101 Театрален, кино и телевизионен декор


Учебната програма влиза в сила от учебната 2017/2018 година.

БОИЛ БАНОВ

Министър на културата

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

УЧЕБНА ПРОГРАМА

за специфична професионална подготовка

ПО
БУТАФОРИЯ УЧЕБНА ПРАКТИКА

Утвърдена със заповед №РД………………………………………2017г.

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 214 ДИЗАЙН

ПРОФЕСИЯ: 214010 Дизайнер

СПЕЦИАЛНОСТ: 2140101 Театрален, кино и телевизионен декор

2017 г. 1. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Обучението по предмета Бутафория - учебна практика

включен в специфичната професионална подготовка на обучаемите в професия: „Дизайнер”Специалност: „Театрален, кино и телевизионен декор“се явява основна част от подготовката на художници-изпълнители в театъра, киното и телевизията с възможност за реализация във всички видове сценични и екранни изкуства.

Бутафорията е важна част от театралното, кино и телевизионно изкуство.

Задачите на програмата по бутафория- учебна практика

могат да бъдат групирани по-конкретно в няколко главни насоки: • запознаване с материалите и инструментите

- запознаване с технологиите и етапите на изпълнение

- запознаване с организацията на изпълнителското ателие

- развиване на трайни и задълбочени умения за работа с материалите

- формиране на специфични познания за художествената и театрална

култура

Методичната последователност в поставяне на темите и постъпателна градация по сложност на задачите е в логична връзка с технологичните процеси в театралното, кино и телевизионно производство
 1. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ

Обучението по предмета бутафория- учебна практика има за цел създаване на задълбочени познания , технологични професионални умения и опит необходими за успешна реализация във всички медии.
В резултат на обучението ученикът трябва
да знае:


 • теоретичната основа на художествената сценична бутафория

 • специфичното й приложение в киното, театъра и телевизията

 • приложението на бутафорията в историята на художествената и театрална култура

 • основните технологии използвани в художествено изпълнителската практика

 • основните материали използвани в художествено изпълнителската практика

 • инструменти и пособия използвани в изпълнението на бутафория

 • технологичните етапи на работа

 • организацията на технологичен процес в киното, театъра и телевизията и за работа в екип с другите художествени ателиета


да може да : • прилага познанията си за мястото бутафорията в историята на художествената и театрална култура

 • прилага основните технологии използвани в художествено изпълнителската практика

 • използва основните материали използвани в художествено изпълнителската практика

 • използва инструменти и пособия използвани в изпълнението на бутафория

 • прилага правилно етапите на работа

 • организира на технологичен процес в киното, театъра и телевизията

 • работи в екип с другите художествени ателиетаIII. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ

Общият брой учебни часове по учебния предмет бутафория- учебна практика е 202 учебни часа, които се разпределят по класове, в зависимост от типовия учебен план, по който се осъществява обучението.


IX. клас - 36 часа

I срок - 18 часа

II срок - 18 часа

XI. клас - 108 часа

I срок - 54 часа

II срок - 54 часа
XII клас - 58 часа

I срок - 36 часа

II срок - 22 часа

IV. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Структурирането на учебното съдържание е по раздели и теми. За всеки раздел и тема в програмата са записани препоръчителен брой учебни часове. Учителят конкретизира и може да променя броя на учебните часове за всяка тема в съответствие с посочените за раздела. Учителят разпределя броя на часовете, предвидени по учебния план и по учебната програма в годишното си разпределение. За постигане целите на обучението учителят разпределя учебните часове за нови знания, упражнения и контрол.

по ред

Наименования на раздели и теми

Брой часове
IX клас

36

1.

Работа с гипсови калъпи

18

1.1.

Изработване на кух бутафорен съд от двоен калъп / амфора. Етапи на работа . Работа с гипс. Каширане с хартиена каша .

8

1.2.

Изработване на театрална маска от гипсов калъп

10

2.

Изработване на бутафорен реквизит за конкретна употреба от актьор на сцена.

18

2.1

Изработване на бутафорно оръжие. Имитация, патиниране.

18
Общо IX клас

36
XI клас

108

3.

Изработване на бутафорен реквизит за глава.

54

3.1

Изработване на театрална шапка. Работа с мукава, плат и дунапрен.

30

3.2

Изработване на театрална корона /шлем.

24

4.

Изработване на бутафорен предмет със сложна конструкция

54

4.1

Изработване на бутафорно оръжие

54
Общо XI клас

108
XII клас

58

5.

Изработване на бутафорен релеф / копие на възрожденска икона

18

5.1

Видове релефен релеф. Най – известни възрожденски иконописни школи.

2

5.2

Начини за изработване , имитация и патиниране

16

6.

Изработване на бутафорен предмет за нуждите на рекламата. Нови и нетрадиционни материали

18

6.1.

Специфика на бутафорните предмети за нуждата на рекламата

2

6.2.

Изработване на бутафорен предмет за нуждата на рекламата от нови и нетрадиционни материали

16

7.

Дипломна задача по възложено задание

22

7.1.

Етапи и организация на работата по изпълнение на дипломната работа

2

7.2.

Необходими материали , инструменти и пособия съобразно поставената задача.

2

7.3.

Изработване на задачата

17

7.4.

Дипломна защита

1
Общо XII клас

58
Общо

202

Раздел 1: Работа с гипсови калъпи
Тема 1: Изработване на кух бутафорен съд от двоен калъп / амфора.Етапи

на работа ,Работа с гипс. Каширане с хартиена кашаТема 2: Изработване на театрална маска от гипсов калъп

Цели : Придобиване на знания и практически умения за работа с гипсови

калъпи. Каширане с хартиена каша


Раздел 2: Изработване на бутафорен реквизит за конкретна употреба

от актьор на сцена
Тема 1: Изработване на бутафорно оръжие.Имитация, патиниране

Цели : Да се придобият трайни умения в изработването на реквизит ,

съобразяване с човешката анатомия , епоха и конкретна

постановка..
Раздел 3: Изработване на бутафорен реквизит за глава.
Тема 1: Изработване на театрална шапка. Работа с мукава,плат и дунапрен.

Тема 2: Изработване на театрална корона /шлем.

Цели : Да се придобият трайни умения в изработването на реквизит за

глава ,съобразяване с човешката анатомия , епоха и конкретна

постановка.
Раздел 4: Изработване на бутафорен предмет със сложна конструкция
Тема 1: Изработване на бутафорен музикален инструмент.

Цели : Да се придобият знания за спецификата и умения за работа с

различните материали и възможността за комбиниране на техните

качества в бутафорията.
Раздел 5. Изработване на бутафорен релеф на копие на възрожденска

икона
Тема 1: Видове релеф.Най –известни възрожденски иконописни школи

Тема 2: Начини за изработване , имитация и патиниране

Цели : Да се придобият знания за Възрожденски иконописни школи,

спецификата на релефния обков . Придобиване на умения за

изработването на релеф.
Раздел 6: Изработване на бутафорен предмет за нуждите на рекламата.

Нови и нетрадиционни материали

Тема 1.Специфика на бутафорните предмети за нуждата на рекламата

Тема 2:Изработване на бутафорен предмет за нуждата на рекламата от

нови и нетрадиционни материалиЦели : Запознаване и придобиване на умения за работа с нови и

нетрадиционни материали


Раздел 7 Дипломна задача по възложено задание

Тема 1: Етапи и организация на работата по изпълнение на дипломната работа

Тема 2: Необходими материали , инструменти и пособия съобразно поставената задача.

Тема 3.Изработване на задачата

Тема 4.Дипломна защита

Цели : Прилагане и затвърждаване на наученото за технологията,

материалите , инструментите , етапите на работа и организация на

изпълнението.


V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

В края на обучението по специфичната професионална подготовка по учебния предмет бутафория- учебна практика учениците трябва да:


- придобият професионални компетенции, комплексни теоретични

знания и практически умения в областта на театралната, кино и

телевизионна бутафория.

- придобият обща художествена и театрална култура .

- да познават театралното, кино и телевизионно производство и

мястото на бутафорията в тях.

- могат да се реализират в изпълнителската дейност , в

организацията и реализацията на постановъчната част на различни

медии.
VI. АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ
Димитър Къркеланов – преподавател по бутафория
НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА СЦЕНИЧНИ И ЕКРАННИ ИЗКУСТВА

гр. Пловдив


VII. ЛИТЕРАТУРА

 1. Отиваме на театър.- изд.Народна младеж.1988. К.Русинова

 2. История на костюма - изд. “Просвещение” 1976. Е. В. Киреева

 3. Художник и театър.- изд.Советский художник.1997

 4. .История на българският театър.- изд. Марин Дринов

 5. Учебник по перспектива.- изд. Просвета.1998

 6. История на изкуството.- изд. Просвета.1999.Д.Димитров

Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница