Програма за спонгиформната енцефалопатия по говедата (сег)страница1/9
Дата31.05.2017
Размер2.15 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


CONF-BG 44/02

Допълнителна информация

Глава7 – Земеделие (Ветеринарни въпроси)
ВЕТЕРИНАРНО И ФИТОСАНИТАРНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
58. Общи


  ЕС приканва България да предостави допълнителна информация относно план за съставяне на мониторингова програма за спонгиформната енцефалопатия по говедата (СЕГ).В Приложение 1 е приложен проект на мониторингова програма за СЕГ.  ЕС приканва България да представи таблици за съответствие възможно най-скоро когато е завършено транспонирането за сектор или директива. Тези таблици ще бъдат съществени за оценката на правлилното транспониране на изискванията на ЕС.

Приложение 2 съдържа график за подготовката на таблици на съответствие за хармонизираното европейско законодателство.

ВЕТЕРИНАРНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
 1. Система за контрол във вътрешния пазар
 • Мерки, предвидени за засилване на контрола на мястото на произход, включително административни процедури и отговорности;

В настоящия момент Националната ветеринарномедицинска служба (НВМС) разполага с необходимите структури на национално, регионално и локално ниво, които извършват проверки на мястото на произход на животновъдни обекти и предприятия за добив и производство на животински продукти. Страната е разделена на 28 региона. Във всеки регион има регионална ветеринарномедицинска служба (РВМС) със структури по здравеопазване на животните и ДВСК на субрегионално и локално ниво. По отношение на здравеопазването на животните на територията на 28 РВМС са обособени 145 субрегионални ветеринарни служби, които от своя страна включват 1162 ветеринарни участъци. Като държавни служители в тази област работят 658 служители, от които 497 ветеринарни лекари. Във ветеринарните участъци работят 1162 лицензирани частнопрактикуващи ветеринарни лекари, които изпълняват задължителната държавна профилактична програма (включваща контрола на болестите), извършват ветеринарни проверки в животновъдните обекти и издават документи за придвижване на животни само ако произхождат от животновъдни обекти включени в профилактичната програма и в програмата за извършване на ветеринарни проверки. По този начин цялата територия на страната е под официален държавен ветеринарен контрол.

В сферата на държавния ветеринарно-санитарен контрол територията на 28 РВМС е разделена на 118 регионални инспекции по ДВСК. В тях работят 898 държавни служители, от които 789 ветеринарни лекари. Те извършват ветеринарни проверки в предприятията за добив на животински суровини и/или преработка на животински продукти, както и на всички дейности по съхранение, продажбата на едро, дистрибуция и/или продажбата на дребно на тези продукти.

Рамковите изисквания на Директиви 89/662 и 90/425 за засилване на ветеринарните проверки на мястото на произход ще бъдат регламентирани в предстоящото изменение на Закона за ветеринарно-медицинската дейност (ЗВМД) през втората половина на 2003г. Разпоредбите на посочените по-горе директиви ще бъдат въведени в наредби след изменението на ЗВМД през 2003г. През 2003 година ще се извърши обучение на съществуващите структури по здравеопазване на животните и ДВСК за извършването на ветеринарните проверки на мястото на произход и мястото на дестинация, съответно даване на здравни гаранции по изискванията в Директиви 90/425 и 89/662. Пълното прилагане на тези Директиви ще бъде постигнато към момента на присъединяването на България към ЕС. • Мерки, предвидени по отношение на не-дискриминиращи проверки на място при транспорт и при крайната дестинация;Тези мерки ще бъдат предвидени в предстоящото изменение на ЗВМД, което ще бъде прието през втората половина на 2003г. При обучението на служителите в структурите на НВМС относно изискванията на ветеринарното законодателство на ЕС, ще се обърне специално внимание за извършване на проверки по принципа на не-дискриминиращи проверки на животните и животинските продукти, произхождащи от различните страни членки.
 • Създаване на официален регистър на посредниците, заети в търговията с животни и животински продукти в рамките на Общността;

Създаването на такъв официален регистър ще залегне в промяната на ЗВМД, която ще бъде приета през втората половина на 2003г. До края на 2003 година ще бъдат изготвени първо на регионално ниво (РВМС) официални регистри на посредниците, заети с търговията с животни и животински продукти, след което информацията от тях ще бъде обобщена за създаването на национален регистръ, който ще се държи в Главно управление на НВМС и ще съдържа данни в съответстив е с изискванията на чл. 12 от Директива 90/425, т.е. официален индивидуален номер на всеки дилър, помещение(я) използвано от него под контрола на органите на НВМС и резултатите от всички проведени редовни инспекции.

 • Мерки, предвидени за осигуряване на възможности за защита на други Страни членки от всички мерки, считани за необходими, включително капацитет за спиране на търговията с продукти, идващи от специфични български райони, засегнати от болестта.

Съгласно чл. 23, т. 7 от ЗВМД, мерките за предпазване, ограничаване и ликвидиране на заразните и паразитните болести представляват комплекс от временни ограничителни мерки, наложени върху животновъдни обекти, населени места и територии, в които е установена заразна или паразитна болест (болестите по Приложение I на Директива 82/894). Съгласно чл. 29, ал. 5 от ЗВМД при особено опасни заболявания, които застрашават територията на цялата страна, министърът на земеделието и горите издава заповед за ограничаване и ликвидиране на съответната болест. В нея се забранява придвижване на възприемчивите към съответната болест животни и произхождащите от тях животински продукти (ако са фактори за разпространение на инфекциозния агент) от засегнатия регион в други региони на България. Забранява се също търговията, пазарите и изложбите на този вид животни или продукти от засегнатия регион в други региони. Компетентните органи на Министерство на вътрешните работи, които контролират транспортните средства превозващи животни и животински продукти, също са отговорни за прилагането на заповедта. Определят се предпазна и надзорна зони, съгласно наредбите за профилактика и борба с болестите, които са хармонизирани със законодателството на Общността (Директиви 85/511/ЕЕС, 92/40ЕЕС, 92/66ЕЕС, 92/119ЕЕС). Държавните и частните лицензирани ветеринарни лекари спират да издават ветеринарномедицински свидетелства за животни и животински продукти от предпазната и надзорната зони. В заповедта на министъра на земеделието и горите се определят правата и задълженията на физическите лица, министерствата, държавните и общински органи и други юридически лица относно мерките, които следва да се приложат за ограничаване и ликвидиране на тези болести. Контролът по изпълнението на заповедта се възлага на генералния директор на НВМС.

При възникване на заразна болест, която не е включена в анекс I на Директивата (туберкулоза по говедата, бяс, Ку-треска и др.) заповедите за тяхното ограничаване и ликвидиране се издават от директора на РВМС.

При двата случая органите на МВР съответно КАТ в съответните региони осъществяват засилен контрол на транспортните средства превозващи животни и животински продукти, както и придружаващите ги документи (ветеринарномедицинско свидетелство).
След присъединяването България ще гарантира, че животни и животински продукти, произхождащи от райони, в които са установени заразни болести, няма да бъдат придвижвани на територията на страна и в Общността.
След присъединяването ще се прилагат същите мерки относно придвижването на животните и животинските продукти описани по-горе.

ЕС приканва България да се присъедини възможно най-скоро към системата АНИМО.
Решение 91/398 за информационната система АНИМО е въведено в България със Заповед на министъра на земеделието и горите No РД–09-1155 от 14 декември 2001 година (ДВ бр. 2/2001 година). В нея са включени следните звена и структури на НВМС: регионалните ветеринарномедицински служби в Благоевград, Бургас, Варна, Ловеч, Монтана, Пловдив, Русе и Хасково, граничните инспекционни пунктове Варна, Аерогара София, Калотина и Капитан Андреево. Тези звена покриват територията на цялата страна.
Проведено е обучение на български експерти по управлението на системата АНИМО, както следва:


 • Обучение на 18 експерти за 6 дена в Италия;

 • Два курса в България за 16 обучаващи по прокт на ФАР 9806.06.01.01 за побратимяване с Италия;

 • Обучение на 8 експерта от НВМС в Брюксел с помощта на ТАИЕКС.

Следователно, България е подготвена да започне прилагането на информационната система АНИМО, веднага след като ЕС разреши достъп до тази система.

  60. Идентификация и регистрация на животни
  • Състояние на идентификацията и регистрацията на животни, специално за говеда, свине, овце и кози, и по-нататъшни стъпки за развитието до присъединяването. Информацията трябва да включва цифри за броя на животните, които в момента са или не са регистрирани, във или не в съответствие с изискванията на ЕС;

Идентификацията и регистрацията за различните видове животни се извършват на отделни етапи. • Едри преживи: Маркирането на едрите преживни в България започна през 1998 година в 17 от 28 региона на страната с метални ушни марки. През 1999 година започна маркирането на едрите преживни животни в останалите 11 региона с пластмасови марки. Пластмасовите марки се поставят и на двете уши на животните. Идентификацията на едрите преживни животни и регистрацията на животновъдните обекти е завършена. Маркирани са 618 523 броя говеда. Точният брой на говедата, които са маркирани в съответствие с изискванията на ЕС и този на говедата, които не са маркирани съгласно европейските изисквания ще бъде определен до края на 2002г. след като всички налични данни бъдат вкарани в информационната система ЕВРОВЕТ БГ.

 • Дребни преживни: Със Заповед № XI-134 от 18.04.2002г. на генералния директор на НВМС, през м. Април 2002г. започна маркирането на дребните преживни животни. До 30.6.2002г. са маркирани общо 770 443 дребни преживни животни съгласно общите изисквания на Директива 92/102 EEC, което представлява близо 20% от поголовието на тези животни.

 • Свине: До края на 2002 г. ще бъде приета Наредба за идентификация на свине и регистрация на животновъдни обекти, съгласно изискванията на Директива 92/102. Идентификацията на тези животни ще се извърши през 2003 година след влизането в сила на наредбата. • Разпоредби за осигуряване на регистрацията на движението на животни и регистрацията на внесени живи животни;

НВМС осъществява контрол върху придвижването на животните чрез издаването на “ветеринарномедицински свидетелства за живи животни”, които на практика представляват здравни сертификати за придвижване на животни вътре в страната.
Тези документи се изготвят по образец, утвърден от генералния директор на НВМС, с поредни номера, които се предават срещу подпис на частнопрактикуващите лицензирани ветеринарни лекари във ветеринарните участъци и на определени държавни ветеринарни лекари в РВЛ и ОВЛ.
Ветеринарномедицинските свидетелства се издават в 4 екземпляра с различни цветове: първия екземпляр придружава товара; втория за ветеринарния лекар на мястото на предназначение; третия - за счетоводството на РВМС на произход; четвъртия остава на кочана.

Ветеринарномедицинското свидетелство съдържа графи със следната информация: 1. Изпращач или собственик на животните, паспорт, дата и място на издаване;

 2. Придружител или търговски посредник, паспорт;

 3. място на товарене;

 4. животни- вид, категория и брой на животните, номер на свидетелството за собственост;ветеринарномедицинска здравна книжка, ушна марка

 5. Място на произход и начин на придвижване на животните, вид и номер на превозното средство;

 6. Клинично състояние на животните

 7. Броя на дните преди транспорта, през които животните са били под ветеринарно наблюдение; проведени диагностични изследвания и ваксинации- срещу какви заразни болести, дата на изследванията или ваксинацията, серия и номер на ваксината;

 8. Цел за придвижване на животните- клане, угояване, отглеждане, разплод;

 9. Място на разтоварване;

 10. Получател- име, местожителство, адрес.

Тази информация дава възможност за контрол върху придвижването на животните от 3 места: място на произход - регионална ветеринарномедицинска служба - място на получаване.

Внесените животни запазват ушната марка/марки от страната на произход. Номерата на марките на страната на произход ще бъдат вкарани в базата данни на информационната система Евровет, заедно с номерата на новите (за България) ушни марки. По този начин винаги във файла за всяко животно може да се получи информация дали е от внос или не.


 • Съществуващи процедури и планове, предвидени за паспортите на животните;

Само едрите преживни животни притежават задължително ветеринарномедицинска здравна книжка “паспорт” с определен номер, съгласно европейското законодателство. Паспортите се отпечатват по форма, утвърдена от генералния директор на НВМС и се разпределят от НВМС централно в РВМС. Издават се от държавен или лицензиран ветеринарен лекар. Паспорта съдържа информация за собственика (име; населено място; област; регистрационен номер на фермата, където се отглежда животното; номер на ушната марка; описание на животното: вид, пол, възраст (дата на раждане), порода, цвят на косъма; информация за извършени диагностични изследвания за туберкулоза, бруцелоза и ензоотична левкоза; извършени ваксинации; извършени обезпаразитявания. Паспортът се държи у собственика и придружава животното при придвижване – при смяна на собствеността (в паспорта се отбелязва новия собственик) или при изпращане за клане.


 • Състояние в момента и предвидено развитие на компютъризираните бази данни за идентификацията и регистрацията на говеда и свине

ФАР Проект ЕВРОВЕТ БГ (BG 99 13.01.02) за изграждане на информационна система за идентификация, регистрация и контрол на движението на едрите преживни животни (включително собственици, гледачи, стопанства и стада) завърши успешно на 22 юни 2002г. ЕВРОВЕТ БГ е в съответствие с изискваниятя на действащото законодателство на ЕС. Системата ще действа напълно (с покриване на всички данни) до края на 2002г. и ще позволи НВМС да представи точна актуализирана информация за броя на всички маркирани страната животни. Компютърната система работи добре; потребителите вкарват и стари и текущи данни. Вкарването на данни е лесно и се нуждае от малка помощ.

Системата ще представлява гръбнака на системата за регистрация и проследяване движението на животните в цялата страна и ще даде възможност на страната ни да гарантира безопасността на продуктите от животински произход както пред българските, така и пред европейските потребители.

Базата данни за свинете ще бъде изградена и ще започне да действа през 2004г.

След присъединяването към ЕС, България ще изпълнява изисванията за придвижване на животни в рамките на Общността. Това означава, че животните ще се придвижват със сертификатите, посочени в анексите на Директиви 64/432 (свине), 91/68(овце и кози), 90/426 (еднокопитни), 90/539(птици и яйца за люпене) и 92/65 (балай животни), едрите преживни животни и със здравен паспорт, съгласно изискванията на Регламент 1760/2000. След присъединяването в компютърната система “Евровет”освен информация за идентификация на говедата ще се въвежда и информация за другите видове животни. • Информация за това как стадата, които могат да ходят на общи пасища се разглеждат практически като една епидемиологична единица.

Поради особеностите на животновъдството по отношение на формирането на сборни стада от говеда, биволи, овце и кози, произхождащи от едно населено място и ползващи общи пасищни участъци и водопои, като епизоотологична единица се счита популацията от един вид животни произхождащи от едно населено място. Опитът на България в ограничаването и ликвидирането на особено опасни заболявания е наложил при възникването на подобно заболяване, ограничителните мерки да се налагат върху цялото населено място, а не само в засегнатите животновъдни обекти. В много случаи в т.н. предпазна зона се включват населени места, намиращи се в близост до засегнатото населено място, независимо от това че до момента в тях не е установено заболяването. Ограничителните мерки включват забрана за пашата и водопоите, като по този начин се прекъсват контактите по тези места от животни произхождащи от различни епизоотологични единици. В по-широк мащаб се блокира движението на животните с превозни средства на територията на цяла област, а в някои случаи в няколко съседни области. Прилагат се всички мерки предвидени в законодателството на ЕС. В някои случаи тези мерки са по- строги от тях, поради това, че броя на животните в една епизоотологична единица (едно населено място) е твърде голям и те са разположени в няколко десетки или стотици животновъдни обекти.

При останалите заразни болести се прилагат ограничителни мерки в зависимост от естеството на заразната болест само на територията на населеното място, включващо епидемиологичната единица. Ограничителните мерки включват забрана за паша, забрана за придвижване в друга епидемиологична единица, забрана за използване на продукцията от заразените животни, дезинфекция, дезинсекция и девастация..


  61. Финансиране на ветеринарните инспекции и контрол ( Директива на Съвета 85/73/EEC)


ЕС приканва България да осигури подробна информация за рамковия закон и всякакви други сходни нормативни документи за изпълняване на таксите и финансовите мерки на ЕС, както и график, показващ схемата на изпълнение до присъединяването
През втората половина на 2003г. ще бъде прието изменение на ЗВМД, което ще въведе основните положения на Директива 85/73, свързана с финансирането на ветеринарните инспекции и контрол. Измененията ще хармонизират членове 1-5 и 7 от Директивта и ще се определи кой плаща таксата, времето и мястото на плащане съгласно съответните приложения на Директивата.
Сравнителната таблица в Приложение 3, показва следното:


 1. текущите такси, събирани от НВМС за ветеринарните инспекции и контрол съгласно Приложение А, Глава I, параграф 1 на Директива 85/73, са по-ниски от съответните европейски такси, с изключение на някои елементи, за които е необходимо таксата да бъде намалена или да покрие действителните стойности на контрола.

 2. текущите такси, събирани от НВМС за ветеринарните инспекции и контрол съгласно Приложение А, Глава II и III на Директива 85/73, са по-високи от съответните европейски такси;

 3. текущите такси съгласно Приложение А, Глава I, параграф 2, Приложение B и Приложение C на Директива 85/73 не са включени в тарифата на България (за тези такси няма позиции или те са събирани на базата на различна мерна еденица).

Вземайки предвид сравнителната таблица, през 2003г. ще бъде подготвена нова тарифа за таксите за ветеринарна инспекция. Тарифата ще покрива всички елементи съгласно Директива 85/73. В периода 2003 – 2007г. ще има годишно увеличение/намаление на таксите, които са по-ниски или по-високи в сравнение с таксите, определени в Директива 85/73, докато се достигне размера на увеличението/намалението определено в Приложение 3. Годишното увеличение/намаление за съответния елемент ще бъде предвидено в проекта за нова тарифа през 2003г., така че към момента на присъединяване таксите ще отговарят на нивото на таксите в ЕС.

 1. Ветеринарни проверки на живите животни и животинските продукти, влизащи в Общността от трети страни
  • Допълнителна информация за всеки предложен граничен пост за ветеринарна инспекция предвидени подробности за планираната конструкция;

Българската страна с помощта на ЕС трябва да реконструира 8 дългосрочни гранични ветеринарни инспекционни пункта (ГВИП), които ще служат като бъдеща външна граница на ЕС. Необходимо е тези дългосрочни пункта да бъдат готови преди присъединяване.
България изпълнява проект з ФАР за проектиране и изграждане на гранични ветеринарни инспекционни съоръжения на ГВИП “Капитан Андереево” (на границата с Турция) и изграждането на зелена граница по българо-турската граница. Официалното откриване на строителните работи започна на 15 март 2002г. и ще завърши през м.ноември 2002г.

По програма ФАР (ФМ 2001) ще се проведе предпроектно проучване на 7 дългосрочни ГВИП, бъдещи гранични пунктове на ЕС - Калотина, Гюешево, Варна, Бургас, летище София, Брегово и Златарево. Предвижда се до края на 2002г. това проучване да бъде завършено с финансиране по програма ФАР (BG/IB2001-AG-03).

Съответните детайли по плановете ще бъдат предоставени на ЕС след завършване на това проучване. Очакват се някои затруднения свързани със собствеността на земята и срокът, споменат по-горе, може да бъде удължен за всеки отделен пункт.

По програма ФАР (ФМ 2002) са предвидени финансови средства за реконструиране на 3 ГВИП – Калотина, пристанище Варна и пристанище Бургас.


България ще кандидатства за помощ по програма ФАР 2003 за реконструкция на 3 ГВИП – Брегово, Гюешево и Златарево.
През 2003г. България ще реконструира летище София със собствени средства.
Със заповед No. РД-09-135 от 27.01.1999г., Министърът на земеделието и горите определя статута на граничните ветеринарни пунктове. До края на 2002г. ще бъде приет проект на Заповед, изменящ Заповед No. РД-09-135. На база на този проект и на база на стратегията на НВМС (включена в стратегията на България по безопасност на храните), България планира да реконструира ГВИП преди присъединяване, както следва:


 1. Пристанище Варна (Черно море) за живи животни и продукти за човешка консумация на температурен и нетемпературен режим;

 • задание за предпроектно проучване за проектиране и строителство –2002г.;

 • изграждане- 2004 г.;

 • завършване на обучението на персонала - 2003 г.

 • експлоатация - 2004 г.;

Очакван стокооборот (внос и износ) годишно – 200 000 тона ;

 1. Пристанище Бургас (Черно море)

 • за животински продукти за човешка и нечовешка консумация на температурен и нетемпературен режим;

 • за риба и рибни продукти за човешка и нечовешка консумация на температурен и нетемпературен режим;

 • задание за предпроектно проучване за проектиране и строителство – 2002г.;

 • завършване на обучението на персонала - 2003г.

 • изграждане – 2004 г.;

 • експлоатация – 2004г.;

Очакван стокооборот (внос и износ) - 140 тона;

 1. Капитан Андреево (при Свиленград-граница с Турция) – шосе за живи животни и за продукти за човешка и нечовешка консумация на температурен и нетемпературен режим;

 • изграждане - 2002 г.;

 • експлоатация – 2002г.;

 • обучение на персонала- 2002 г.

Очакван стокооборот - 31 000 тона,

 1. Златарево (до Благоевград-граница с Македония) – шосе за продукти за човешка и нечовешка консумация на температурен и нетемпературен режим;

 • задание за предпроектно проучване за проектиране и строителство - 2002г.;

 • кандидатстване за проект по ФАР за финансиране - 2003 г.;

 • обучение на персонала - 2004 г.

 • експлоатация - 2005 г.;

Очакван стокооборот - 3 340 тона;

 1. Гюешево (до Кюстендил-граница с Македония) – шосе за продукти за човешка и нечовешка консумация на температурен и нетемпературен режим;

 • задание за предпроектно проучване за проектиране и строителство – 2002г.;

 • кандидатстване за проект по ФАР за финансиране проектирането и изграждането - 2003 г.

 • обучение на персонала - 2004 г.

 • експлоатация – 2005г.;

Очакван стокооборот - 15 700 тона;

 1. Калотина (до София – граница с Югославия) – шосе за живи животни и продукти за човешка и нечовешка консумация на температурен и нетемпературен режим;

 • кандидатстване за проект по ФАР за финансиране - 2002г.;

 • задание за предпроектно проучване за проектиране и строителство – 2002г.;

 • изграждане - 2003г. ;

 • завършване на обучението - 2003 г.

 • експлоатация - 2004 г.

Очакван стокооборот – 37 500 тона.

 1. София летище - за други животни и за продукти за човешка и нечовешка консумация на температурен и нетемпературен режим;

 • задание за предпроектно проучване за проектиране и строителство - 2002 г.;

 • реконструкция – 2003г.;

 • обучение на персонала - 2004 г.

 • експлоатация – 2004г.

Очакван стокооборот - 100 тона, 57 000 птици., 250 животни, 50 000 декоративни рибки;

 1. Брегово (до Видин – граница с Югославия) – шосе за продукти за човешка и нечовешка консумация на температурен и нетемпературен режим;

 • задание за предпроектно проучване за проектиране и строителство - 2002 г.;

 • кандидатстване за проект по ФАР за финансиране проектирането и изграждането - 2003г;

 • обучение на персонала - 2004 г.

 • експлоатация – 2005г.

Очакван стокооборот - 120 тона;

 • Информация за трафика на продукти от животински произход предвиден по река Дунав и как България вижда мерките за контрол, които да бъдат провеждани;

До края на 2002г. два нови гранични пропускателни пункта на р. Дунав (Русе и Видин) ще бъдат одобрени и включени в бъдещата Заповед, изменяща Заповед № РД 09-135/27.01.1999г. на Министъра на земеделието и горите. През тези два пункта няма да се извършва трафик на продукти от животински произход. Те ще бъдат използвани за внос само на фуражи.


Подготовка за системата SHIFT.
Всички дългосрочни ГИВП са оборудвани с компютри. 1. Разходи във ветеринарната област


Информация как ще гарантира, че ще бъдат осигурени необходимите фондове.

Информация за разпоредбите, предвидени да гарантират пълното обезщетение на фермерите, чиито животни подлежат на мерките за ликвидиране.
Съгласно чл. 31 от ЗВМД, Министерският съвет по предложение на министъра на земеделието и горите, утвърждава списък на болестите, за които предприетите мерки срещу тях се финансират от държавния бюджет.

В раздел V от Правилника за приложение на ЗВМД е посочен реда за обезщетяване на собствениците на животни, продукти, инвентар и фуражи, унищожени при ликвидиране на заразни заболявания. НВМС предвижда да създаде фонд за обезщетяване на собствениците на унищожени животни, продукти, инвентар или фуражи. Разпоредбите за създаването на този фонд, както и правилата за набиране на приходите за фонда и разходването на средствата от него ще залегнат в предстоящото изменение на ЗВМД, което ще бъде прието през втората половина на 2003г.

В момента собствениците се компенсират 100% в рамките на четири до шест седмици от момента на унищожаване на животните. При възникване на спешни ситуации по отношение на особено опасни заразни болести, средствата за компенсации се отпускат от държавния бюджет по искане на Министъра на земеделието и горите.

Стойността на принудително убитите животни с профилактична и диагностична цел се заплаща по пазарната цена към момента на унищожаване на животните.

 1. Мерки за контрол на болестите по животните
 • мерките за гарантиране, че наличието или съмнителното наличие на заболяване са задължителни и незабавно се съобщават на компетентните органи;

Съгласно чл. 34, т. 5 от ЗВМД собствениците на животни уведомяват незабавно обслужващия ветеринарен лекар при влошаване здравословното състояние на животните или намаляване на продуктивността им, които водят до съмнение за наличие на дадена болест и осигуряват достъп до фермата и животните за преглед. В хармонизираните с европейското ветеринарно законодателство наредби за шап по двукопитните животни, африканска чума по конете, псевдочума по птиците, инфлуенца по птиците, бяс и някои екзотични болести по животните, е предвиден специален раздел “Мерки при съмнение за съответната заразна болест”. НВМС ще хармонизира изцяло законодателството по отношение на мерките за контрол на болестите до края на 2002 година. Редът по който се осъществява обявяването на възникването и ликвидирането на заразните и паразитните болести по животните е уредено с отделна Наредба № 21 от 15 май 2002 г. за обявяване и регистриране на заразните и паразитните болести (обн. ДВ, бр. 55 от 04.06.2002) , хармонизирана с Директива 82/894.

Съгласно тази наредба обявяването на първично възникнали заразни болести по животните, посочени на приложение № 1 (включените в това приложение болести са идентични с тези включени в Анекс I на Директива 82/894 ЕЕС) се извършват със заповед на генералния директор на НВМС. Тази заповед се изпраща незабавно до поделенията на НВМС. Генералният директор на НВМС в срок от 24 часа след обявяването изпраща сведение за възникналите първични и вторични епизоотични огнища на заразните болести, което съдържа следната информация: дата на изпращане; време (час) на изпращане; страна на произход; наименование на заболяването; пореден номер на епизоотичното огнище; вид на епизоотичното огнище - първично или вторично; номер на епизоотичното огнище, от което се предполага, че произхожда източникът на инфекцията; регионални и географско разположение на животновъдния обект; други региони засегнати от ограничителните мерки; дата на потвърждаване на диагнозата; дата на възникване на съмнението; предполагаема дата на проникване на инфекциозния агент.; източник на инфекцията; предприети ограничителни мерки; брой на възприемчивите животни; брой на животните с клинични признаци; брой на умрелите животни; брой на закланите животни. Тези данни се изпращат на следните международни организации: Европейската комисия чрез компютърната система за обявяване на болестите ADNS, Международното Бюро по Епизотии и ФАО и ветеринарните служби на съседните страни.
 • Националната програма за контрол;

Съгласно чл. 30 от ЗВМД, НВМС ежегодно изготвя държавна профилактична програма и списък на заразните болести, срещу които държавните ветеринарномедицински органи провеждат мерки, задължителни за всички физически и юридически лица (ежегодно двукратно алергично изследване за туберкулоза, лаботорни изследвания за бруцелоза по говедата, ензоотична левкоза по говедата, бруцелоза по овцете и козите, бруцелоза по свинете, лептоспироза по говедата и свинете и др.). Програмата се утвърждава от министъра на земеделието и горите и съдържа вида и схемите за прилагане на профилактичните мерки и сроковете за тяхното изпълнение.

В България ежегодно се изпълняват мониторингови програми за надзор за редица актуални заболявания (шап, син език, класическа чума по свинете, спонгиформна енцефалопатия по говедата, скрейпи по овцете, нюкясълска болест по птиците, инфлуенца по птиците).
 • Системата за мониторинг и ситуацията с класическата чума по свинете, специално относно дивата свиня;

По отношение на класическата чума по свинете (КЧС) през последните 4 години са констатирани следните случаи:

 • 1999 година- четири епизоотични огнища – 3 в бургаски и едно в шyменски региони;

 • 2000 година- едно епизоотично огнище в добрички регион;

 • 2001 година- едно епизоотично огнище в плевенски регион;

 • 2002 година- до края на м. май 2002 г са установени 26 епизоотични огнища на КЧС - в 14 региона на страната.

Последният случай на КЧС при диви свине е констатиран през 1995 година.

Броят на дивите свине в България е около 45 000 и е разпределен равномерно на цялата територия на страната в гористите и полупланински местности.

От м. Октомври 2000 година е одобрена от министъра на земеделието и горите дългосрочна програма за мониторинг на дивите свине с цел установяване разпространението на вируса на КЧС при дивите свине. Програмата се изпълнява от НВМС със съдействието на Националната лаборатория за КЧС в състава на Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт в София, Националното управление по горите и Съюза на ловците и риболовците в България. В програмата са включени и т.н. “рискови зони”, които са обект на специално внимание а именно:


 1. Райони където в миналото са установявани епизоотични огнища на КЧС при диви свине;

 2. Райони с висока гъстота на дивите свине;

 3. Всички гранични райони;

 4. Райони, в които са регистрирани епизоотични огнища на КЧС при домашните и източнобалканските свине (отглеждани пасищно)през последните 5 години;

 5. Райони с оживен туризъм;

 6. Райони в които се отглеждат източнобалкански свине.

В периода 01.10.2000г. и 31.03.2001 г. са изследвани 1 334 проби от отстреляни диви свине и 7 от умрели диви свине. Резултатите от изследванията за наличие на заболяването от КЧС при дивите свине в страната са отрицателни.

Пробите са изследвани в лаборатория за диагностика на КЧС към Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт, по следните методи:  • Имунофлуоресцентни техники

  • ЕЛАЙЗА.за детекция на вируса

  • ЕЛАЙЗА за детекция на антитела

  • Вируснеутрализационна реакция на клетъчни култури РК15 в алфа и бета вариант
 • Система за мониторинг и ситуацията със синия език;

До 1999 година страната бе свободна от заболяването син език по преживните животни. След констатиране на заболяването в началото на м. юли 1999 година НВМС ежегодно провежда програма за епизоотологичен надзор. Програмата включва общи и специфични мерки.

Общите мерки включват: • ежедневни клинични прегледи в десеткилометровата гранична зона с Турция и Гърция. След констатиране на заболяването син език и по западната граница през м. септември 2001 г., ежедневните клинични прегледи обхващат и десеткилометровата гранична зона с Югославия и Македония.

 • ежеседмични клинични прегледи в областите граничещи с Турция, Гърция, Македония и Югославия.

Провеждат се следните специфични мерки: обработка на възприемчивите животни срещу ектопаразити и обработка на помещенията за животни.

Извършва се лабораторен контрол върху разпространението на синия език в засегнати или застрашени райони по цялата южна и западна граница, както и изследвания в незасегнати от заболяването през 1999 и 2001 година региони.

Както по време на първото констатиране (1999г.) на заболяването в Бургаски, Ямболски, Хасковски и Кърджалийски региони, така и при констатирането му по западната граница, през 2001 г. се изследваха животни сентинели, разположени на 40 км навътре от засегнатите селища за установяване на дълбочината на проникване на инфекциозни агент.

По време на втората епизоотия на син език през 2001 заболяването е констатирано в 75 населени места в 6 региона. Най–силно бе засегната Кюстендилска област – 22 населени места, от които в 14 бяха наблюдавани клинични признаци. Във всички останали населени места бяха установени само серологично положителни резултати. Изследвани бяха 7 831 кръвни серума за наличие на антитела срещу вируса на син език с помощта на реакция ЕЛАЙЗА. По време на тази епизоотия синият език в България за първи път преодоля 43-ят паралел северна ширина в 6 селища на Видинска област и 4 на област Монтана. До скоро такова разпространение беше считано за невъзможно.
 • Приготовления за процедурите на Общността за обявяване и системата ADNS.

От 17.1.2002 година НВМС е включена в системата ADNS. През м. април за първи път по тази система бе обявена класическа чума по свинете в Силистренска област. 1. Здравеопазване на животните – търговия с живи животни и продукти от животински произход
 • мерки, гарантиращи че само живи животни и животински продукти, които отговарят на изискванията на съответните директиви, се изпращат от българска територия в територията на друга Страна членка. Информацията трябва да включва въпроси по проверките за идентификация и клиничен преглед на живите животни;

Сегашно състояние

Съгласно разпоредбите на ветеринарното законодателство всички животни, предназначени за търговия, се преглеждат клинично на мястото на произход, преди тяхната дестинация и ако има отклонения в здравословното им състояние се забранява тяхното придвижване. Съгласно националното законодателство се разрешава придвижване с търговска цел само на здрави животни. При възникване на заболявания, НВМС налага ограничителни мерки върху животновъдния обект, върху цялото населено място или върху определен регион, в зависимост от естеството на заболяването. В такива случаи се разрешава придвижване на животни само за санитарно клане до кланици определени от НВМС.

НВМС извършва периодични ветеринарни проверки чрез специалисти оторизирани от директора на РВМС, които контролират изпълнението на държавната профилактична програма. Животните предназначени за експорт се карантинират за 30 дни в карантинни бази определени и одобрени от комисия определена от директора на РВМС. Животните трябва да преминат проверка за идентичност преди настаняването им в карантинните бази. По време на карантината се извършват необходимите клинични прегледи и лабораторни изследвания за гарантиране здравето на животните. След напускането на карантинните бази животните трябва да преминат отново през проверка за идентичност.

НВМС е изготвила регистър на всички предприятия, които произвеждат продукти от животински произход. До присъединяването на България към ЕС, продукти от животински произход ще се изпращат в територията на страна членка, само ако България е включена в списъка на страните, от които е разрешен вноса на тези продукти, производственото предприятие е в списъка на одобрените предприятия и стоката е придружена от ветеринарен сертификат по образец на ЕС, подписан от официален ветеринарен лекар, гарантиращ, че са изпълнени изискванията на съответната директива.

До края на 2002 г. ще бъдат въведени всички изисквания на ЕС по отношение придвижване на животни вътре в Общността.

През 2003 и 2004 г ще бъде извършено обучение на служителите в структурите на НВМС на регионално ниво, които ще извършват проверките за идентичност, вкл. и клинични инспекции на живи животни, предназначени за търговия в страните членки. Регионалните ветеринарномедицински служби ще бъдат снабдени с необходимите сертификати и ограничен брой държавни ветеринарни лекари ще бъдат обучени и оторизирани да попълват и подписват сертификати за живи животни предназначени за придвижване вътре в Общността.След присъединяването структурите на НВМС ще са в състояние да извършват ветеринарните проверки за идентичност и клинична инспекция на живи животни на мястото на произход, с оглед даване на здравни гаранции, че само животни, които отговарят на ЕС изискванията ще бъдат изпращани на територията на други страни-членки.


 • Мерки за разделяне на животни с различен здравен статус по време на транспорт от мястото на произхода до дестинацията;

Към момента на присъединяване всички животни ще бъдат идентифицирани, което ще даде възможност за даване на здравни гаранции, че само животни с изравнен здравен статус ще могат да бъдат транспортирани заедно от мястото на произход до мястото на дестинация.

Транспортните средства превозващи животни задължително подлежат на механично почистване и дезинфекция след всеки превоз. Издаването на ветеринарни сертификати за придвижване става само за здрави животни, поради което не е възможно смесването на животни с различен здравен статус по време на транспорта. Територията на страната позволява транспортиране то на животните да става в рамките на допустимите 8 часа съгласно изискванията за хуманно отношение по време на транспорт.


 • Процедури за здравни сертификати

Процедурите за придвижване в страната са описани в т. 60.

Понастоящем процедурите при износ са следните:

А/ при износ за старни членки на Европейския съюз – моделите на сертификатите са тези, които се изискват за живи животни и животински продукти, които се въвеждат в Общността от трети страни.

Сертификатите за износ на животни в ЕС се издават от НВМС. Те се зачисляват на началника на отдел “Заразни болести” към РВМС с опис на серията и номерата. Началникът на отдел “Заразни болести” предоставя на държавния ветеринарен лекар, който контролира депото за износ, сертификатите за всяка пратка поотделно и не по-рано от 5 дни преди износа. Предоставените сертификати се завеждат от началника на отдел “Заразни болести” в дневник, в който се посочват датата, трите имена и длъжността на държавния ветеринарен лекар, който контролира депото. Сертификатите се попълват и подписват от държавния ветеринарен лекар, контролиращ депото в деня на подписването на партидата. Издаденият сертификат се преподписва и преподпечатва от началника на отдел “Заразни болести” с подпис и печат с цвят различен от този на държавния ветеринарен лекар, контролиращ депото. Държавен лекар, който контролира депото поставя собствен кодов номер, съставен от номера на региона, номера на регистрираното депо и произволно избран трицифрен номер, който е различен за всеки сертификат. След оформянето на сертификата същият се изпраща не по-късно от 24 часа от момента на пристигане по факс на страната вносител и до входящия граничен пункт на първата страна член на ЕС, през която преминават животните.

Сертификатите за износ на животински продукти се изготвят и попълват в съответствие с образците на сертификатите за съответните продукти, приложени към съответните Решения на ЕС. Формулярите на тези сертификати се отпечатват в четири идентични екземпляра с един и същ индивидуален сериен номер. Впоследствие същите се разпределят в съответните РВМС. Държавният ветеринарен лекар по ДВСК отговорен за контрола на одобрените за износ в страните от ЕС предприятия получава срещу подпис комплектите сертификати за съответните продукти. Ветеринарният лекар ги пази и отговаря лично за тяхното съхранение, правомерно използване и издаване. Когато комплектът бъде попълнен само четвъртият екземпляр от сертификата остава при ветеринарния лекар. Този екземпляр се предава на главния счетоводител на РВМС за съхранение и последващи проверки.Б/ при износ за страни, които не са членки на ЕС се издава ветеринарен сертификат за износ по образец, утвърден от генералния директор на НВМС, като текстът в сертификата освен на български език е и на един от най-често използваните езици в международните отношения. Ветеринарните сертификати за износ се издават от държавни ветеринарни лекари, определени със заповед на директора на РВМС, от чиито район произхождат животните или продуктите или отговорни за предприятията, които са одобрени за износ в страните от ЕС. Допуска се ветеринарният сертификат за износ за страни, които не са членове на ЕС да е по образец на страната вносител, одобрен от генералния директор на НВМС, и да съдържа текст на официалния език на страната-вносител, както и на български език.
След присъединяването структурите на НВМС в съответните региони (по здравеопазване на животните и обществено здравеопазване) ще притежават необходимата квалификация за даване на здравни гаранции за придвижване на животни и животински продукти от територията на България за останалите страни-членки. Образците на сертификатите, съгласно Директивите ще се отпечатват в лицензирани от Министерството на финансите печатници и ще се пазят в РВМС. Директорите на РВМС ще предоставят сертификатите на съответните ветеринарни специалисти по здравеопазване на животните и обществено здравеопазване. Ветеринарните специалисти, които ще попълват сертификатите ще преминат специално обучение относно изискванията на Директивите за търговия в Общността и процедурите по издаване на сертификати.

 • Мерки, гарантиращи че събирателните центрове, превозвачите и посредниците отговарят на изискванията на ЕС

Изискванията на Директиви 64/432, 91/68 и 90/426 към събирателните центрове, превозвачите и посредниците при търговия с живи животни, ще бъдат регламентирани в предстоящото изменение и допълнение на ЗВМД през втората половина на 2003 г.
ЕС приканва България да представи допълнителна информация по мерките, предвидени да гарантират, че свинете, ваксинирани срещу класическа чума по свинете и месото от ваксинирани свине няма да се изпраща за търговия в рамките на Общността

Каталог: stranici -> Evropa
Evropa -> To the european union bulgaria
Evropa -> Конференция по присъединяване към ес – българия –– Брюксел, 25-ти ноември 2002
Evropa -> ПРиложение I национална система за екологичен мониторинг
Evropa -> Конференция по присъединяване към европейския съюз българия
Evropa -> Агенция митници reference: bg9806-02-01
Evropa -> Дейност на Република България за противодействие на тероризма в изпълнение на Резолюция 1373 (2001) на Съвета за сигурност на ООН за мерки, които държавите-членки на ООН следва да предприемат в борбата с тероризма
Evropa -> Програма Курс по Управление на публичните разходи (упр)


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница