Програма за трансгранично сътрудничество, съфинансирана от Европейски съюз със средства от Европейския фонд за регионално развитиеДата18.06.2018
Размер124.37 Kb.

Програма:

ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014-2020 е програма за трансгранично сътрудничество, съфинансирана от Европейски съюз със средства от Европейския фонд за регионално развитие. Трета покана.

Обхват:

Региони: В България: Видин, Враца, Монтана, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич. В Румъния: Констанца, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, Кълъраш.

Бюджет:

По ос 1: 50,000,000 евро ( меки 200 – 600 000 евро; инфраструктурни 1000 000 – 8 000 000 евро)

По ос 2: 30,900,000 евро ( меки 200 – 600 000 евро; инфраструктурни 500 000 – 1 000 000 евро)

По ос 3: 13,400,000 евро ( меки 200 – 600 000 евро; инфраструктурни 500 000 – 1 000 000 евро)


Настоящата покана за представяне на предложения има за цел да създаде солидни партньорски взаимоотношения в избираемата област чрез финансиране на:

 • "меки" проекти като проучвания, стратегии, семинари, ноу-хау обмен. Това са проекти които не разполагат с компонент на инфраструктура или не предоставят повече от половината от общия му допустим бюджет за закупуване на оборудване

 • "твърдите" проекти включват компонент на инфраструктура и инвестиции с конкретно въздействие на трансграничния регион или която предоставя повече от половината от общия допустим бюджет на за закупуване на оборудване.

Предпроектни проучвания, или еквивалентните технически документи се изготвят / актуализират с максимум 1,5 години преди датата на подаване на проекта.

Бенефициенти:

- Окръжни съвети или Областни администрации- Местни съвети или общини;

- Сдружения на местни обществени органи;

- Търговски камари или Сдружения на малки и средни предприятия;

- Университети;

- Министерства;

- Научноизследователски институти с нестопанска цел;

- НПО


Максималният брой бенефициенти в проекта ще бъде пет (5), включително водещия бенефициент!

Срок за подаване на проектни предложения:

Насоки за кандидатстване официално публикувани за обсъждане до 12.02.2017.

Очаквано обявяване на покана през второ тримесечие на 2017г.

Правила за подаване на проектни предложения


Настоящата покана за представяне на предложения ще бъде процес от две стъпки.

 • Първата фаза ще има за цел изразяване на интерес. Предложенията ще бъдат оценени за съответствие с правилата на програмата и целите, административна и критерии за допустимост.

 • Само предварително подбраните проекти по първата фаза ще бъдат в състояние да се движат напред към втората фаза.


От датата на обявяване на списъка с предварително подбрани проекти (www.interregrobg.eu) още два месеца ще бъдат на разположение за втората фаза - подаване на формулярите за кандидатстване.
Видове дейности, финансирани по всяка Приоритетна ос и инвестиционен приоритет, както и продължителността на проектите и бюджетни ограничения са описани по-долу:

Приоритетни оси:

Приоритетна ос 1 „Добре свързан регион“

СЦ 1.1 „Подкрепа за планирането, разработването и координирането на трансгранични транспортни системи за подобряване връзките с TEN-T транспортната мрежа“


Индикативни операции

1. Разработване на трансгранични / съвместни решения, основани на действия, планове за управление, стратегии, проучвания, оценки на въздействието на околната среда и други, свързани с проекти за строителство за публична инфраструктура ( пътища и т.н.), за да се свържете второстепенни и третостепенни възли с TEN-T инфраструктура и да намали времето за транспортиране и оптимизиране на логистиката;

2. Разработване на координирани концепции, стандарти и инструменти на трансгранично ниво за подобряване на услугите за мобилност в обществен интерес (например за групи в неравностойно положение, за гранични региони);

3. Улесняване на активното сътрудничество между доставчиците на пътна и транспортна информация и услуги с добавена стойност, за да се подобри обществения транспорт в трансграничния регион и връзката между побратимени градове (например, хармонизиране на графици, предоставяне на двуезична информация , транспортни обществени услуги, особено между побратимени градове);

4. Подобряване на трансграничните второстепенни и третостепенни възли връзки към TEN-T инфраструктура (например велосипедни маршрути, велосипедни-навеси, изграждане и модернизиране на пътната инфраструктура)

5. Създаване на съвместно управление на трафика за интелигентна мобилност в трансграничния регион (напр маршрут насоки, инциденти / аварии - откриване и управление, проучвания за потоците трафик, мерки за безопасност по пътищата, карти)Видове резултати:

 • съвместни решения и стратегии за свързване на второстепенни и третостепенни възли с TEN-T инфраструктура, да се намали времето за транспортиране и подобряване на обществените услуги за мобилност;

 • Инвестиции за изграждане / модернизиране на пътната инфраструктура, (включително) за подобряване на трансграничните второстепенни и третостепенни възли връзки към TEN-T инфраструктура.

Продължителност на проекта

 • За "меките" проекти - 18 месеца от началната дата на проекта.

 • За "твърдите" проекти - 36 месеца, считано от началната дата на проекта.


бюджет на проекта
За "меките" проекти, общата финансова помощ от бюджетът за даден проект може да варира между 200 000 евро и 600 000 евро.
За "твърдите" проекти, общата финансова помощ от бюджетът за даден проект може да варира между 1.000.000 евро и 8,0 милиона евро. В случай, че целият нов път е изграден, бюджетът може да достигне до 10 милиона евро.

Ще бъдат финансирани само пътища, доказващи трансгранично въздействие и свързването на второстепенни или третостепенни възли с TEN-T инфраструктура (основни или цялостни)!

СЦ 1.2 “Повишаване на нивото на координация по отношение на транспортната безопасност


* Могат да бъдат бенефициенти само обществени организации, които имат право да обявят дадена услуга като услуга от "общ икономически интерес", и при кандидатстване за проект, услугата трябва да бъде определена чрез юридически / административен акт като "услуга от общ икономически интерес ";

инфраструктурата за изпълнение на проекта трябва да бъде собственост на публичен орган, само администрацията и услугите могат да бъдат възложени на икономически оператор, чрез публичен търг, и само при условие, че икономическият оператор заплаща пропорционална пазарна такса за достави тази услуга) и само по такъв начин, че наемът за администрацията на инфраструктурата и за услуги чрез нейната експлоатация, изплатени от икономическия оператор, са на пазарна цена (например, ако се разработва пропускателен пункт на ферибота, публичният орган трябва да е собственик на инфраструктурата-порт и ferryboat- и услугата за прехвърляне на пътници може да се екстернализира на даден икономически оператор, чрез публичен търг, и само при условие, че икономическият оператор плаща пазарна такса за предоставяне на тази услуга);

бенефициентът е длъжен да предвиди в договора, че всички ремонтни или възстановителни работи, за които се възлага поръчката, ще трябва да бъдат подкрепени от икономическия оператор.

Индикативни операции

1. Обмен на опит: съвместни семинари, учебни посещения, изследвания и обучения, водещи до прилагането на нови методи, за да се поддържа плавателността на река Дунав / Черно море през зимата.

2. Инвестиране (инфраструктура и оборудване) до подобряване на товари и пътници на речен и морски транспорт на трансгранично равнище;

3. Разработване на интегрирани планове и мерки с цел подобряване на условията за плаване за общия сектор на река Дунав и Черно море в трансграничния регион (например, съвместни проучвателни работи, документи за отводняване, морфологични и хидродинамични изследвания при създаване на условия за натрупване на утайка и т.н. за регулиране на реки, унифициране на референтната система, използвана в България и Румъния по Дунав и въвеждане на речни информационни системи, разработването на морските устройствени планове (MSP) за Черно море);

4. Разработване и изпълнение на съвместни координирани стратегии, инструменти и пилотни приложения за подобряване на развитието на мултимодални възли и пристанищни услуги;

Видове резултати:


 • Интегрираните планове и мерки с цел подобряване на условията за плаване;

 • Съвместно координирани стратегии, инструменти и пилотни приложения;

 • Инвестиции за подобряване на товарен и пътнически речен и морски транспорт.

Продължителност на проекта

За "меките" проекти - 18 месеца.

За "твърдите" проекти - 36 месеца.

Бюджет на проекта

За "меките" проекти, общата финансова помощ от Програмата за даден проект може да бъде между 200 000 евро и 600 000 евро.

За "твърдите" проекти, общата финансова помощ от Програмата за даден проект може да бъде между
1.000.000 евро и 6,0 милиона евро.

Приоритетна ос 2 „Зелен регион“


Разходите за участие на предприятия в панаири не са допустими.

Държавна помощ: за действията, отбелязани с * следните условия трябва да се спазват:

* Инфраструктурата не е определена да благоприятства конкретно предприятие или сектор, но осигурява ползи за обществото като цяло;
* Не следва да предоставя непряко предимство (не трябва да се насочат своите вторични ефекти към разграничими предприятия или група от предприятия);*


Широко разпространение на общи туристически продукти и услуги на неизключителен и недискриминационен принцип. Продуктите на туризма / културни събития, които не трябва да дават предимство по селективен начин на определени предприятия или категории предприятия, затова не трябва да съдържат позоваване на конкретен туроператор / някои туроператори

СЦ 2.1 „Подобряване на опазването и устойчивото използване на природното наследство, ресурсите и културното наследство


Индикативни операции

1.Подготовка на съвместни проучвания, стратегии, планове за управление и др в областта на общото запазване, развитие и използване на културното / природно наследство

2. Модернизиране / изграждане на пътища до природни и културни точки по интереси, които ще бъдат част от туристическия трансграничен продукт

3. Разработване на общи туристически продукти и услуги въз основа на природното и културно наследство и съвместна промоция *Видове резултати:

 • Съвместни проучвания, стратегии, планове за управление, за да се запази, развиват и популяризират културното / природно наследство;

 • Общата туристически продукти и услуги на базата на устойчиво съвместно използване на културното / природно наследство;

 • Инвестиции в съвместни и устойчиви туристически инфраструктурни и културни паметници, за да се развиват културно / природно наследство.
  продължителност на проекта

Продължителност на проекта

За "меките" проекти - 18 месеца.

За "твърдите" проекти - 36 месеца.

Бюджет на проекта

За "меките" проекти, общата финансова помощ от Програмата за даден проект може да бъде между 200 000 евро и 600 000 евро.

За "твърдите" проекти, общата финансова помощ от Програмата за даден проект може да бъде между
500.000 евро и 1,0 милиона евро.

Приоритетна ос 3 „Безопасен регион“

СЦ 3.1: Подобряване на съвместното управление на риска в трансграничния регион


Индикативни операции

1.Повишаване на координацията и ефективни реакции на властите в аварийни ситуации, предизвикани от природни бедствия (наводнения, пожари, топлинни вълни, земетресения, бури), както и за създаване на общи правила / законодателство относно обезлесяването и строителство в зоните, засегнати от физически и антропни опасности

2. Създаване и интегриране на хармонизирани стандарти и системи за по-добро прогнозиране и управление на природните и антропни опасности в района (наводнение, земетресение, пожар, бури), включително подготовка / актуализиране на карти за заплахата и решения, основани на екосистемите (за заливните равнини, влажните зони, съхраняването и управлението на горите)

3. Създаване на хармонизирани интегрирани инструменти за предотвратяване и намаляване на риска (включително откриване, ранно предупреждение и тревога, картографиране и оценка на риска) - създаване на съвместни структури за спешни, непредвидени ситуации (включително силно специализирани звена за реагиране / модули за гражданска защита), и развитие на дребна регионална трансгранична инфраструктура в областта на готовността за извънредни ситуации (например транспортни аварии, бедствия и т.н.), включително в случаите на метеорологични рискове (като бури, екстремни температурни събития, горски пожари, засушавания , наводнения) и геофизични рискове (като свлачища, земетресения).

4. Разработване на съвместни подробни карти и бази данни, показващи природни и технологични рискове, използването на земята от регионални власти, екологични агенции и служби за спешна помощ;

5. Обмен на опит и знания, включително за повишаване на осведомеността в областта на ефективна превенция на риска и управлението в трансграничния регион (включително обучение и учене програми, инициативи за обучение, базирани в общността, двуезични карти, информационни листове, брошури за природни и антропния опасности), насочени към специфични целеви групи (деца / младежи, мениджъри спешни мерки, представители на местните власти и т.н.)

6. Укрепване на райони с висока и средна степен на риск на опасност, за предпочитане с природно базирани решения за екосистемите (включително: оздравяване и залесяване на речните брегове, изграждане на зелена инфраструктура и брегови укрепления, изграждане на брегова отбрана (диги, язовири), залесяване / презалесяване на уязвими земи, намаляване на опустиняването и висок риск от суша, презасаждане ) събиране на дъждовна вода, повторно залесяване)

7. измерване / наблюдение на екологичните параметри, които са важни за ранно предупреждение и ефективни мерки за намаляване (например нива на емисии, чистота на водите, анализ на почвата и водните проби и т.н.), чрез закупуването на общо оборудване и съвместна оценка на резултатите;Ново 8. Подкрепа и насърчаване на трансграничните инвестиции в зелена инфраструктура, която спомага за намаляване на риска и смекчаване на бедствия (като системи за събиране на дъждовна вода, повторно залесяване)

Видове резултати:

 • общи стратегии за управление на риска и превенция на риска включително съвместни планове за действие;

 • съвместни партньорства, създадени в областта на съвместното за ранно предупреждение и реагиране при извънредни ситуации;

 • Планове за действие за устойчивостта и намаляване на риска от бедствия;

 • Интегрирании общи стандарти за градско планиране и управление на риска

 • оборудване в областта на мониторинга на околната среда параметри, оборудване в областта на управлението на риска и устойчивостта при бедствия;

 • разяснителни кампании за трансгранично населението на опасностите и рисковете, и по отношение на мерките за тяхното смекчаване, управление, намаляване;

 • обмен на опит.

Продължителност на проекта

За "меките" проекти - 18 месеца.

За "твърдите" проекти - 36 месеца.

Бюджет на проекта

За "меките" проекти, общата финансова помощ от Програмата за даден проект може да бъде между 200 000 евро и 600 000 евро.

За "твърдите" проекти, общата финансова помощ от Програмата за даден проект може да бъде между
500.000 евро и 1,0 милиона евро.

Правила, приложими за всички проекти

Критерии за сътрудничество

Проектите трябва да имат пряко Cross-Border Cooperation въздействие, което се разбира от гледна точка на спазване на най-малко съвместно развитие и съвместно изпълнение и, освен това, едно от двете: съвместно финансиране или съвместен екипДопълнителни точки в оценката ще бъдат предоставени за изпълнение на всички четири критерии за сътрудничество!

- Съвместно разработване - означава, че проектът трябва да бъде разработен съвместно от партньорите от двете страни на границата. Това означава, че проектните предложения трябва ясно да интегрират идеите, приоритетите и действията на заинтересованите страни от двете страни на границата. Водещият бенефициент е координатор на този процес, но трябва да се включат и други партньори от самото начало на процеса на развитие;

- Съвместно изпълнение - означава, че дейностите трябва да се извършват и координирани между партньорите от двете страни на границата. Не е достатъчно, че дейностите да протичат паралелно. Трябва да има ясно обосновани връзки между това, което се случва от двете страни на границата, както и редовен контакт между двете страни. Водещият бенефициер е отговорен за осигуряване на дейностите да бъдат правилно координирани, че сроковете са спазени и че се постигат високи нива на качеството;

- Съвместно управление - означава, че проектът не трябва да дублира функции от двете страни на границата. Ето защо, независимо от това къде се намира лицето, трябва да има един съвместен проектен мениджър, един съвместен финансов мениджър и т.н.. Тези служители ще отговарят за дейностите по проекта и от двете страни на границата. Водещият бенефициент обикновено е работодател на персонала за управление ​​на проекта;

- Съвместно финансиране - означава, че ще има само един договор за всеки проект и следователно трябва да има един съвместен бюджет на проекта. Бюджетът трябва да се раздели между партньорите според извършваните дейности. Един проект с 0 Euro или много малко финансиране от едната страна на границата не може да се приема като съвместно финансиране. Има и само една банкова сметка за средствата от ЕФРР (държана от водещия бенефициент) и плащанията, представляващи подкрепа на Европейския съюз, се правят по тази сметка. Водещият бенефициент е отговорен за управлението и разпределението на тези средства и за отчитането на тяхното използване. Съвместно финансиране трябва да има и от двете страни на границата и илюстрира ангажимента на всеки партньор за съвместния проект.

- Общ персонал - означава, че проектът не трябва да дублира функции от двете страни на границата. Ето защо, независимо от това къде се намира лицето, трябва да има един съвместен проект мениджър, един съвместен финансов мениджър и т.н., (разбира се може да се изисква повече персонал за по-големи проекти). Тези служители ще бъдат отговорни за дейностите по проекта и от двете страни на границата. Водещият бенефициер обикновено е работодател на персонала ядро ​​на проекта;

За да се отбележи, че съгласно член 12 от Регламент 1299/2013, операциите, избрани в рамките на трансграничното сътрудничество включва бенефициенти и от двете страни, които участват. Операцията може да се реализира само в една страна, при условие че трансгранични или транснационални въздействия и ползи са идентифицирани.

Приложимо законодателство

Проектите трябва да са в съответствие с приложимото национално и европейско законодателство (включително относно равните възможности, защита на околната среда и обществени поръчки).Проектът трябва да следва европейските законови разпоредби относно информацията и публичността.

Проектно финансиране

ЕФРР ще финансира 85% от допустимите разходи, а държавните бюджети на двете страни ще предоставят допълнително 13% за публичните органи и неправителствените организации. 2% представляват собствения принос на партньорите по проекта.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница