Програма за управление и разпореждане с имоти -общинска собственост за 2018г е разработена на основание и в съотвествие с изискванията на чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственостстраница1/11
Дата05.02.2018
Размер2.43 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


проект
П Р О Г Р А М А


ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ

С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР ПРЕЗ 2018 г.

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Годишната програма за управление и разпореждане с имоти –общинска собственост за 2018г. е разработена на основание и в съотвествие с изискванията на чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост.

Програмата отразява намеренията на Община Несебър относно управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост с оглед изпълнение на основните цели, принципи и приоритети, посочени в стратегията по чл.8 ал.8 на Закона за общинската собственост за периода 2015-2019г. за повишаване на приходите в общинския бюджет и предоставяне на необходимите условия за реализирането на политиката на Община Несебър за устойчиво развитие на всички населени места на територията й.

Програмата за управление и разпореждане с имоти –общинска собственост за 2018г. съдържа:


 1. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост;

 2. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за учредяване на право на ползване или управление, за продажба, за учредяване на ограничени вещни права, за замяна;

 3. Описание на имотите, които общината има намерение да придобие в собственост или отчужди за обекти от общинско значение;

 4. Общински обекти от първостепенно значение и обекти, за изграждането на които е необходимо отчуждаване на частни имоти.

При изпълнението на програмата органите на местното самоуправление

и отговорните служители от структурните звена на общинската администрация ще се ръководят и съобразяват с основните принципи и приоритети: • Публичност и прозрачност при управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост;

 • Свободна и честна конкуренция , и равнопоставеност на субектите при осъществяване на процедурите по сключване на сделките;

 • Стриктно спазване на законовите и подзаконови нормативни актове;

 • Избор на най-подходящи процедури и способи, както и минимални ограничителни критерии или параметри при реализиране на дейностите по управление и разпореждане с общински активи;

 • Ефективност , целесъобразност и гарантиране на обществения интерес;

 • Създаване на благоприятни условия за развитие на бизнеса;

 • Поситгане на висока социална и икономическа ефективност;

 • Развитие и модернизация на транспортната инфраструктура и благоустрояване на общината ;

 • Постигане на хармония между развитието на общината и околната дреда;

 • Пълно и всеобхватно задоволяване на потребностите на общността;

II. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост.


по ред

Вид дейност


Прогнозен резултат в лв.
очаквани приходиА. От управление на имоти-общинска собственост
1.

Отдаване под наем на обекти

1 200 000.00

2.

Отдаване под наем на земя

300 000.00
Всичко от управление на имоти-общинска собственост

1 500 000.00

Б. От разпореждане с имоти-общинска собственост
1.

Продажба на имоти-общинска собственост

1 500 000.00

2.

Учредяване на вещни права

500 000.00
Всичко от разпореждане с имоти-общинска собственост

2 000 000.00

Всичко приходи

3 500 000.00
НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ
1.

За технически дейности -скици, цифрови модели, ПУП, заснемане на имоти , такса за вписване на имотите в Агенция по вписване и др.

5000.00


2.

За изготвяне на оценки

15000.00

3.

За обявления

10000.00

4.

За придобиване на имоти

100 000.00
Всичко разходи

130 000.00


III. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за учредяване на право на ползване или управление, за продажба и за учредяване на ограничени вещни правапо редОписание на имота

А.1

Нежилищни имоти, които Община Несебър има намерение да предостави под наем

1.

Обект 1.1 със закрита площ27.30 кв.м и открита площ от 4.43 кв.м, находящ се в стара част на гр.Несебър с кад.№51500.501.451/ стар идентификатор пл.№369/.

2.

Обект 1.2 със закрита площ27.30 кв.м и открита площ от 4.43 кв.м, находящ се в стара част на гр.Несебър с кад.№51500.501.451 / стар идентификатор пл.№369/.

3.

Офис №2 с полезна площ от 15.58 кв.м., находящ се в едноетажна сграда с идентификатор 53045.501.310.1 по КК на гр.Обзор, разположена в площадно на Автогара гр.Обзор, АОС №1045/09.04.2001г.

4.

Офис №3 на площ от 12.98 кв.м, находящ се на втори етаж от сграда Автогара – Обзор, изградена в УПИ VІІ, кв.48 по плана на гр.Обзор, с идентификатор 53045.501.492.1 по КК на гр.Обзор, АпОС №2993/07.05.2009г.

5.

Обществена тоалетна” на площ от 33.84 кв.м, находяща се в едноетажна сграда с идентификатор 53045.501.310.1 по КК на гр.Обзор, разположена в площадно пространство в кв.48 по плана гр.Обзор, АОС №1045/09.04.2001г.

6.

Обществена тоалетна” на площ от 73.00кв.м, находяща се в едноетажна сграда с кадастрален идентификатор №61056.501.610.1, по кадастралната карта на с.Равда, кв.61, УПИ VІІ по плана гр.Обзор, АОС №4269/21.01.2011г..

7.

Терен на площ от 2500 кв.м. от УПИ ІІ-общ., в кв.78 по плана на гр.Несебър, съгласно приложената схема за атракционни дейности –детски комплекс, луна парк, АОС №891/29.11.2000г.

8.

Терен на площ 200 кв.м /двеста квадратни метра/ означени на приложената схема с №2 в УПИ ІІ-общ., в кв.78 по плана на гр.Несебър, АОС №891/29.11.2000г.

9.

Терен на площ 200 кв.м /двеста квадратни метра/ означени на приложената схема с №3 в УПИ ІІ-общ., в кв.78 по плана на гр.Несебър, АОС №891/29.11.2000г.

10.

Терен на площ 200 кв.м /двеста квадратни метра/ означени на приложената схема с №4 в УПИ ІІ-общ., в кв.78 по плана на гр.Несебър, АОС №891/29.11.2000г.

11.

Терен на площ 200 кв.м /двеста квадратни метра/ означени на приложената схема с №5 в УПИ ІІ-общ., в кв.78 по плана на гр.Несебър, АОС №891/29.11.2000г.


12.

Терен на площ от 2000 кв.м. от УПИ ІІІ-общ., в кв.6 по плана на гр.Обзор, съгласно приложената схема за атракционни дейности, АОС №1480/28.11.2002г.

13.

Магазин за хранителни стоки с идентификатор 18469.501.456.1 по КК на с.Гюльовца, със застроена площ от 73 кв.м, АОС№927/01.02.2001г.

14.

Лекарски кабинет №3 на площ от 15.44 кв.м /кота 7.20/ и ½ идеална част от манипулационна №1А, находящи се в Сграда за здравни дейности и извънболнична помощ с филиал на ЦСМП в УПИ ХХХІ кв.55 по плана на гр.Несебър – нова част, с идентификатор 51500.502.454.1 по КК на гр.Несебър, АОС №1876/02.03.2004г. и АОС №3671/25.01.2010г.

15.

Самостоятелен обект с полезна площ от 26.50 кв.м и санитарен възел 2.50 кв.м, находящ се на партерен етаж от Общинска сграда - Градска поликлиника - гр.Обзор, с идентификатор 53045.502.331.1, по КК на гр.Обзор, актувана с АпОС №1017/26.03.2001г.

16.

Кабинет на площ от 17.93 кв.м, находящ се на втори етаж от Общинска сграда - Градска поликлиника – гр.Обзор, с идентификатор 53045.502.331.1 по КК на гр.Обзор, актувана с АпОС №1017/26.03.2001г.

17.

Кабинет на площ от 16.87 кв.м, находящ се на втори етаж от Общинска сграда – Градска поликлиника – гр.Обзор, с идентификатор 53045.502.331.1 по КК на гр.Обзор актувана с АпОС №1017/26.03.2001г.

18.

Кабинет на площ от 17.00 кв.м, находящ се на втори етаж от Общинска сграда – Градска поликлиника – гр.Обзор, с идентификатор 53045.502.331.1, актувана с АпОС №1017/26.03.2001г.

19.

Кабинет на площ от 16.87 кв.м, находящ се на втори етаж от Общинска сграда - Градска поликлиника – гр.Обзор, с идентификатор 53045.502.331.1 по КК на гр.Обзор, актувана с АпОС №1017/26.03.2001г.

20.

Кабинет на площ от 16.73 кв.м, находящ се на втори етаж от Общинска сграда – Градска поликлиника – гр.Обзор, с идентификатор 53045.502.331.1 по КК на гр.Обзор, актувана с АпОС №1017/26.03.2001г.

21.

Кабинет на площ от 17.93 кв.м, находящ се на втори етаж от Общинска сграда – Градска поликлиника – гр.Обзор, с идентификатор 53045.502.331.1 по КК на гр.Обзор, актувана с АпОС №1017/26.03.2001г.

22.

Магазин №1 на площ от 12.76 кв.м, находящ се на партерен етаж от сграда с идентификатор 51500.501.408.1 по КК на гр.Несебър, АОС №944/02.02.2001г.

23.

Магазин №8 на площ от 10.84 кв.м, находящ се на партерен етаж от сграда с идентификатор 51500.501.408.1 по КК на гр.Несебър, АОС №944/02.02.2001г.

24.

Магазин №10 на площ от 10.75 кв.м, находящ се партерен етаж от сграда с идентификатор 51500.501.408.1 по КК на гр.Несебър, АОС №944/02.02.2001г.

25.

70 кв.м от покривна тераса на Административна сграда на кметство с.Равда с идентификатор с №61056.501.76.1 по КК на с.Равда, за изграждане на електронно съобщително устройство.

26.

Офис №2  на площ от 16.50 кв.м, с идентификатор 51500.502.460.1.8 по КК на гр.Несебър,  АОС №8/14.02.1997г., находящ се на първи етаж на сграда в ЖСК ”Пролет”, изградена в УПИ ХХІ, кв.55 по плана на гр.Несебър с кад.№51500.502.460.

27.

Център за хемодиализа“, включващ кабинети №17,18,19,20,21,22,23,24,42 и 46 по архитектурен план, с обща площ от 184.51 кв.м, находящи се в сутеренен етаж от „Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП”, построена в УПИ ХХХІ, кв.55 по плана на гр. Несебър, с кадастрален идентификатор 51500.502.454.1,  АОС №1876/02.03.2004г.

28.

Общински помещения №18 и №19 - за банков офис на обща площ 30 кв.м, находящи се на първия етаж от административната сграда на Кметство Свети Влас, със застроена площ от 701.25 кв.м, находяща се в УПИ I, кв.13 по плана на гр.Св.Влас, с идентификатор 11538.501.217.1 по КК на гр.Свети Влас, АпОС №1905/15.03.2004г.

29.

Столова с цех за тестени изделия” в сутерена на сградата на СОУ „Л.Каравелов” – гр.Несебър – стара част, с идентификатор 51500.501.377.1 по КК на гр.Несебър, АпОС №431/29.10.1997г., находяща се в УПИ VІ, кв.57А по плана на гр.Несебър, със застроена площ от 200 кв.м, от които работна зала – 56.30 кв.м, зала за посетители – 46.32 кв.м и помощни помещения – 97 кв.м.

30.

Офис на площ от 31.32 кв.м ведно със складово помещение на площ от 9.36 кв.м, находящ се на втори етаж в сграда с кадастрален идентификатор 51500.501.295.1 по КК на гр. Несебър – стара част, ул.”Митрополитска” №12, АОС №463/30.04.1998г.

31.

Офис №10 на площ от 31.05 кв.м., находящ се на партерния етаж на сграда с идентификатор 51500.502.380.1 по КК на гр.Несебър в ЖСК „Изгрев - 1", АОС №1886/02.03.2004г.

32.

Аптека на площ от 30.00 кв.м и обслужващи помещения на площ от 10.95 кв.м, находяща се на първи етаж от Административна сграда - северно крило с идентификатор 18469.501.223.2 по КК на с. Гюльовца, АпОС №2370/17.04.2006г.

33.

Офис №1 на площ от 21.72 кв.м, находящ се на партерен етаж от сграда с идентификатор 51500.502.380.1 по КК на гр.Несебър, в ЖСК „Изгрев“, АчОС №1877/02.03.2004г.

34.

Кабинет №1 за индивидуална практика за първична извънболнична помощ /кота 7.20/ на площ от 14.80 кв.м и ½ идеална част от манипулационна №1А, находящ се в „Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП“ с идентификатор 51500.502.454.1 по КК на гр.Несебър, АпОС №3671/25.01.2010г.

35.

Стоматологичен кабинет на площ от 14.41 кв.м. и обслужващи помещения на площ от 7.60 кв.м., находящ се на първи етаж от Административна сграда на кметство Кошарица, с идентификатор №39164.501.590.3 по КК на с.Кошарица, построена в УПИ ХХІІ, кв.16 по плана на с.Кошарица с кад.№39164.501.590, актувана с АпОС №4847/19.07.2011г.

36.

Помещение – бар /кафе/ виртуален кът на площ от 52.52 кв.м, находящо се на първи етаж от сграда „Културен дом“ с идентификатор 11538.501.135.4 по КК на гр.Свети Влас.

37.

Обект №4.4 – закрита площ – 34.60 кв.м., открита площ –12.89 кв.м, находящ се в Базар “Пристанище”, гр.Несебър - стара част, с идентификатор 51500.501.451 по КК на гр.Несебър, / стар идентификатор пл.№369/.


А2. ЖИЛИЩА, КОИТО ОБЩИНА НЕСЕБЪР ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ПОД НАЕМ НА ГРАЖДАНИ С УСТАНОВЕНИ ЖИЛИЩНИ :

І. Общински жилища в Жилищен блок №1/“Блок на специалиста“/, находящ се в УПИ ХVІІ, кв.21 по плана на гр. Обзор, с идентификатор 53045.502.156.1 по КК и КР на гр. Обзор, с административен адрес: гр. Обзор, ул.„Черноморска“ №31, АОС №10/16.04.1997 г.:

Апартамент №1, етаж 1 - полезна площ 48,55 кв. м.;

Апартамент №5, етаж 2 - полезна площ 48,55 кв. м.;

ІІ. Общински жилища в общежитие към СОУ „Любен Каравелов“, гр. Несебър находящо се в п-л І, кв. 57 по плана на гр. Несебър-нова част, с идентификатор 51500.502.429.6 по КК и КР на гр. Несебър, с административен адрес: гр. Несебър, ул. „Любен Каравелов“ №3, АОС №622/04.10.1999 г.

- стая №107, ет. 1 на площ от 16.35 кв. м.;

- стая №213, ет. 2 на площ от 6.00 кв. м.;

- стая №214, ет. 2 на площ от 6 кв. м.;

- стая №303, ет. 3 на площ от 17.00 кв. м.;

- стая №308 и 314, ет. 3 с обща площ 23 кв.м.;

- стая №310, ет. 3 на площ 7.25 кв. м.;

- стая №313, ет. 3 на площ от 6.00 кв. м.ІІІ. Общинско жилище в двуетажна жилищна срада, изградена в УПИ VІІІ-356, кв. 42 по плана на с. Оризаре, с идентификатор 53822.502.75.1 по КК и КР на с. Оризаре, с административен адрес: с. Оризаре, ул.“Христо Ботев“ №11, АОС №1014/22.02.2001 г. - апартамент №1, ет. 1 на площ от 45.40 кв. м. и избено помещение №1 на площ от 15.24 кв. м.

ІV. Стаи в полумасивни жилищни сгради , находящи се в УПИ І-общ., кв. 84 по плана на гр. Несебър-нова част, с административен адрес: гр. Несебър, ул. „Струма“ №27, 29, 31, всяка със застроена площ от 49 кв.м. – стаи №№3, 3А, 5, 9, 10, 15, 16, 18, 19, 20.
Б. ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ОБЕКТ НА ПРОДАЖБА:
І. Продажба на имоти на собствениците на законно построена сграда :

1. УПИ ХІХ-общ. в кв.14 по плана на гр.Св.Влас, целия на площ от 477.00 кв.м /четиристотин седемдесет и седем кв.м/, отреден за „кафе-сладкарница и КОО” , с кадастрален идентификатор 11538.501.514 по кадастралната карта на гр.Св.Влас, АОС №4932/27.09.2011г.

2. УПИ І-55, кв.13А по плана на с.Емона, общ.Несебър, обл.Бургас целия на площ от 373,50 кв.м, с кадастрален идентификатор 27454.501.55 по КК и КР на с.Емона, с трайно предназначение : урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване; Отреден «жил.строителство», актуван с АОС №6505/09.11.2017г.

3. УПИ ІV, кв.7101 по плана на к.к.”Сл.бряг-запад”, гр.Несебър, с кад.№51500.506.222 по КК на гр.Несебър, целия на площ от 1488 кв.м, при съседи:51500.506.223, 51500.506.229, 51500.506.221, 51500.506.224, отреден за „Административно делово обслужване”, АОС №4649/13.05.2011г., АОС №4196/19.11.2010г.

4. УПИ XXVII в кв.2 по регулационния план на с. Емона, с идентификатор 27454.501.19 по КК на с.Емона, целия на площ от 419 кв.м, с трайно предназначение:урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./, АОС №764/12.07.2000г.

5. УПИ ІІ – общ, кв.7 по ЗРП на ж.к.“Черно море“, с кадастрален идентификатор 51500.503.51 по КК на гр.Несебър, на площ от 490 кв.м, с трайно предназначение:урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./, АОС № 5532/08.01.2014г.

6. УПИ III-общ. в кв.34 по плана на гр. Свети Влас, отреден за жилищно строителство, с кад. ид. 11538.503.170 по КК и КР на гр.Свети Влас, целия на площ от 428 кв.м, АОС №6471/23.05.2017г.

ІІ. Продажба на имоти по чл.15 ал.3 от ЗУТ и прекратяване на съсобственост:


 1. 488 кв.м реално обособени части от улично пространство с кад.№ 61056.501.616 по КК на с.Равда, които ведно с с ПИ 61056.501.447 на площ от 4200кв.м и 61056.501.615 на площ от 404кв.м в кв.68 по плана на с.Равда образуват нов имот УПИ VІІІ-447,615,616 на площ от 5092кв.м, съгласно проект за изменение на ПУП-ПЗР.

 2. 9,05 кв.м ид.части от УПИ ХVІІ-177/общ/ в кв.24 по плана на гр.Св.Влас, с кад.№11538.501.292 по КК на гр.Св.Влас, АчОС №5352/10.01.2013г., които съгласно проекта за изменение се придават към имот УПИ ХVІІІ в кв.24.

3. 10 кв.м /десет квадратни метра/ идеални части, представляващи части от улица „Белослав Манолов“, реално обособени с проекта за изменение на ПУП, попадащи в площта на ПИ 53045.501.153, които съгласно предложеното изменение на ПУП се придават към УПИ III-153 в кв.15 по плана на гр.Обзор

4. 812 кв.м. реално обособени части от поземлен имот с кадастрален идентификатор 53045.200.118 по КК на гр. Обзор, общинска собственост, които се предават към новообразуван поземлен имот 53045.136.143 по КК на гр.Обзор, срещу 820 кв.м реално обособени от поземлен имот 53045.124.10 по КК на гр.Обзор частна собственост, представляващ новообразуван поземлен имот с проектен идентификатор 53045.136.142 по КК на гр. Обзор, съгласно скица-проект №15-373906/04.08.2017г. на СГКК-Бургас


ІІІ. Продажба на общински имоти отредени за „Жилищно строителство“ чрез провеждане на търг или конкурс:
1. УПИ І-общ. в кв.24 по плана на гр.Св.Влас с кад.№11538.4.104 по кадастралната карта на гр.Св.Влас, целия на площ от 394 кв.м;

2. УПИ XLVIII в кв.40 по плана на „Инцараки” гр.Свети Влас, с кад.№11538.504.911 по КК на гр.Свети Влас, целият на площ от 380 кв.м., АОС 2178/16.03.2005г.

3. УПИ XVIII в кв.1 по плана на „Инцараки” гр.Свети Влас, с кад.№ 11538.501.887 по КК на гр.Свети Влас, целият на площ от 675 кв.м., АОС 5916/06.03.2015г.

4. УПИ XV в кв.1 по плана на „Инцараки” гр.Свети Влас, с кад.№ 11538.501.886 по КК на гр.Свети Влас, целият на площ от 614 кв.м., АОС 2139/27.01.2005г.

5. УПИ XVI в кв.1 по плана на „Инцараки” гр.Свети Влас, с кад.№ 11538.501.885 по КК на гр.Свети Влас, целият на площ от 716 кв.м., АОС 2138/27.01.2005г.

6. Имот кад.№18469.501.620 по кадастралната карта на с.Гюльовца , УПИ ХVІІ, кв.35 по плана на с.Гюльовца, на площ от 395 кв.м, АОС 5104/18.01.2012г.;

7. Имот кад.№18469.501.574 по кадастралната карта на с.Гюльовца , УПИ VІІ, кв.8 по плана на с.Гюльовца, на площ от 686 кв.м, АОС 2815/19.03.2008г.;

8. УПИ ХІІ в кв.13 по плана на с.Оризаре, на площ от 473кв.м, отреден за ниско жилищно застрояване, Кинт. 1.2,пл.45%, АчОС №2260/28.06.2005г.;

9. УПИ І в кв.4 по плана на с.Оризаре, на площ от 480кв.м, отреден за ниско жилищно застрояване, Кинт. 1.2,пл.45%,, АчОС 1835/01.10.2003г.;

10. УПИ V в кв.4 по плана на с.Оризаре, на площ от 330кв.м, отреден за ниско жилищно застрояване, Кинт. 1.2,пл.45%, АчОС №1827/17.09.2003г.;

11. УПИ І в кв.46 по плана на с.Оризаре, с кад.№53822.502.190, на площ от 238кв.м, отреден за ниско жилищно застрояване, Кинт. 1.2,пл.45%, АчОС №2663/20.06.2007г.;

12. УПИ ХІХ в кв.46 по плана на с.Оризаре, с кад.№53822.502.191, на площ от 512кв.м, отреден за ниско жилищно застрояване, Кинт. 1.2,пл.45%, АчОС №2662/20.06.2007г.;

13. ПИ с кад.№39164.502.6. по КК на с.Кошарица, представляващ УПИ І-236, кв.18 по плана на „Чолакова чешма”, с.Кошарица на площ от 746кв.м, отреден за ниско жилищно застрояване, Кинт. 1.2,пл.45%, АчОС №2683/ 20.06.2007г.;

14. УПИ ХІХ-244, кв.19 по плана на „Чолакова чешма”, с.Кошарица на площ от 500кв.м, отредени за ниско жилищно застрояване, Кинт. 1.2,пл.45%, АчОС №1684/11.08.2003г.;

15. ПИ с кад.№39164.501.581 по КК на с.Кошарица, представляващ УПИ VІІ кв.29 по плана на с.Кошарица на площ от 1052 кв.м , отредени за ниско жилищно застрояване, Кинт. 1.2,пл.45%, АчОС №3885/12.03.2010г.;

16. ПИ с кад.№ 39164.502.585 по КК на с.Кошарица, представляващ УПИ XLXI кв.4 по плана на „Чолакова чешма”, с.Кошарица на площ от 750 кв.м., АчОС №2143/27.01.2005г.;

17. ПИ с кад.№ 39164.502.653 по КК на с.Кошарица, представляващ УПИ XXVIII кв.1 по плана на „Чолакова чешма”, с.Кошарица на площ от 530 кв.м., АчОС №5410/10.04.2013г.

18. ПИ с кад.№ 39164.502.524 по КК на с.Кошарица, представляващ УПИ ХХ кв.25 по плана на „Чолакова чешма”, с.Кошарица на площ от 380 кв.м., АчОС №1270/14.06.2002г.

19. ПИ с кад.№ 39164.502.538 по КК на с.Кошарица, представляващ УПИ ІІІ кв.24 по плана на „Чолакова чешма”, с.Кошарица на площ от 437 кв.м., АчОС №2536/15.11.2006г.

20. ПИ с кад.№ 39164.502.361 по КК на с.Кошарица, представляваш УПИ V кв,24 по плана на „Чолакова чешма”, с.Кошарица на площ от 356 кв.м., АчОС №2537/15.11.2006г.

21. УПИ ХІІІ, кв.5 по плана на гр.Обзор, с кад.№53045.502.27 по кадастралната карта на гр.Обзор, целия на площ от 412 кв.м, АОС 5321/26.11.2012г.;

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница