Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 гстраница1/4
Дата19.07.2018
Размер0.82 Mb.
  1   2   3   4


ПРОГРАМА

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2018 г.ПРОГРАМА

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ

С ИМОТИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ЗА 2018 г.


Приета с Решение № 351/30.01.2018 г. от Протокол № 29

на Общински съвет - Сливница
Изменена и допълнена с Решение № 366/27.02.2018 г. от Протокол № 30
Изменена и допълнена с Решение № 386/31.05.2018 г. от Протокол № 33

ЗА

УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ,ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТЗА 2018 г.

Приета с Решение № 351/30.01.2018 г. от Протокол № 29

на Общински съвет - Сливница

Изменена и допълнена с Решение № 366/27.02.2018 г. от Протокол № 30

Изменена и допълнена с Решение № 386/31.05.2018 г. от Протокол № 33

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост е разработена на основание разпоредбите на чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, чл.4 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имущество, собственост на Община Сливница и за определяне на безстопанствените имоти на територията на Община Сливница на Общински съвет – Община Сливница.

Програмата има отворен характер в своята реализация, позволяващ гъвкавост при неговото изпълнение и може да се актуализира през годината в зависимост от конкретните условия и в съответствие с нормативната уредба.

Основният принцип при управлението и разпореждане с имоти общинска собственост трябва да е съобразен с чл.11 ал.1 от Закона за общинската собственост и Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имущество, собственост на Община Сливница и за определяне на безстопанствените имоти на територията на Община Сливница на Общински съвет – Община Сливница, където са регламентирани принципите за нейното управление, а именно "в интерес на населението в общината, съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин".

Придобиването, управлението и разпореждането с недвижими и движими имоти - собственост на общината се извършва под контрол на Общински съвет и съобразно разпоредбите на Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имущество, собственост на Община Сливница и за определяне на безстопанствените имоти на територията на Община Сливница на Общински съвет – Община Сливница и Закон за общинската собственост.

Право и задължение на Община Сливница е да стопанисва и се грижи за имотите общинска собственост, като добър стопанин, предвид важната им функция за цялото население в Общината. Освен от собствени средства, от бюджета на общината, важен момент в финансирането на поддръжката и реконструкцията им е усвояването и използването на средства от европейските фондове и други програми. В тази връзка понякога се налага и промяна на характера на общинската собственост – от частна общинска в публична и обратно. Друго важно условие за успешното участие в такъв вид програми, както и за изпълнение на капиталовата част от програмата е важно тя да е финансово стабилна и обезпечена. Тук е важната роля на доброто и ефективно управлението на общинска собственост, което носи приходи в общинския бюджет чрез събиране на наеми, концесионни такси, приходи от продажби, право на строеж, такси и др.


II. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА


 • Поземлен имот с идентификатор 67372.153.323 в землището на гр. Сливница с площ 5,140 дка, заедно със сградата построена в него, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана;

 • Поземлен имот с идентификатор 67372.153.324 в землището на гр. Сливница с площ 5,335 дка, заедно със сградата построена в него, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана;

 • Поземлен имот с идентификатор 67372.153.325 в землището на гр. Сливница с площ 5,402 дка, заедно със сградата построена в него, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана;

 • Поземлен имот с идентификатор 67372.153.397 в землището на гр. Сливница с площ 3,016 дка, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана;

 • Поземлен имот с идентификатор 67372.153.365 в землището на гр. Сливница с площ 10,284 дка, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана;

 • Поземлен имот с идентификатор 67372.153.392 в землището на гр.Сливница с площ 12,924 дка, заедно със сградата построена в него, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана;

 • Поземлен имот с идентификатор 67372.153.371 в землището на гр. Сливница с площ 4,642 дка, заедно със сградата построена в него, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана;

 • Поземлен имот с идентификатор 67372.153.389 в землището на гр. Сливница с площ 2,137 дка, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана;

 • Поземлен имот с идентификатор 67372.153.381 в землището на гр. Сливница с площ 2,994 дка, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана;

 • Поземлен имот с идентификатор 67372.153.380 в землището на гр. Сливница с площ 2,229 дка, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана;

 • Поземлен имот с идентификатор 67372.153.368 в землището на гр. Сливница с площ 5,755 дка, заедно със сградата построена в него, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана;

 • Поземлен имот с идентификатор 67372.153.375 в землището на гр. Сливница с площ 3,154 дка, заедно със сградата построена в него, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана;

 • Поземлен имот с идентификатор 67372.153.374 в землището на гр. Сливница с площ 2,753 дка, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана;

 • Поземлен имот с идентификатор 67372.153.402 в землището на гр.Сливница с площ 4537 кв.м., заедно с построените в имота: Двуетажна сграда построена през 1952 г. с идентификатор 67372.153.402.1 със ЗП 1191 кв.м. и РЗП 2382 кв.м. и Триетажна сграда построена през 1952 г. с идентификатор 67372.153.402.2 със ЗП 602 кв.м. и РЗП 1806 кв.м., м. ЛОЗИЩЕ, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана;

 • УПИ ХХІІ-187 с площ 530 кв.м. кв.49 по плана на с. Алдомировци;

 • УПИ ІІ-253 с площ 918 кв.м. кв.76 по плана на гр. Сливница.


III. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА
IV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ

При постъпване на предложения до кмета на общината за тях ще бъдат проведена процедура по реда на чл.36 от ЗОС и чл. 42 и чл.43 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имущество, собственост на Община Сливница и за определяне на безстопанствените имоти на територията на Община Сливница на Общински съвет – Община Сливница.


V. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

Нежилищни сгради и помещения 1. Гр. Сливница, кв. 102, УПИ V - адм. сграда и паркинг (АЧОС 213/12.12.2008г.) за кафе машина.

 2. С. Алдомировци, кв. 5, УПИ XІІ - Кметство АЧОС 624/10.04.2013г. за офиси и кабинети.

 3. Гр. Сливница, кв. 45, УПИ V - за училище АПОС 47/30.09.1997г. за ученическа лавка.

 4. Ученическа лавка в мазето на СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" АПОС 47/30.09.1997г.

 5. Недвижим имот, източната част на едноетажна сграда /кметство/ от 204 кв. м., цялата от 324 кв. м., находяща се в УПИ XI, кв. 13, с. Ракита, Акт за публична общинска собственост 166/12.02.2007г. с предназначение за магазин, офис.

 6. Част от ОБЕКТ: СПОРТНА ЗАЛА - „АРЕНА СЛИВНИЦА“, както следва:

I. Зала за Масажи и Сауна на кота +/- 0.00 на площ 54.10 м2. Към обекта се придава и стая с баня и WC на площ 20.18 м2. Обща квадратура – 74.28 м2.

II. Фитнес зала на кота + 4.30 на площ 140.63 м2. Към помещението има открита тераса на площ 45.96 м2, заедно със прилежащи санитарни възли.

III. Зала за тихи игри“ с площ от 68.95 м2., като за обекта се предвижда смяна /допълване/ на предназначението – от „Зала за тихи игри“ в „Бар-клуб“, заведение за клиенти с определени интереси. За заведението са изградени санитарни помещения от 19.15 м2. Общата ползваема площ е 88.10 м2.

7. /Нова с Реш. № 366/27.02.2018 г. от Прот. № 30/ Помещение с площ от 7.30 кв.м., находящо се на втори етаж от Триетажна сграда в УПИ III-за Битов комбинат, кв. 107а по плана на гр. Сливница, ул. „Александър I Батенберг“ № 28. /Нова с Реш. № 366/27.02.2018 г. от Прот. № 30/ Помещение с площ от 12.00 кв.м., находящо се на втори етаж от Триетажна сграда в УПИ III-за Битов комбинат, кв. 107а по плана на гр. Сливница, ул. „Александър I Батенберг“ № 2
Земеделски земи със следните недвижими имоти:

ЗЕМЛИЩЕ АЛДОМИРОВЦИ
00223.119.18

119018

ОДАИЩЕ

НИВА

VI

13998

община Сливница

00223.13.15

13015

ШАБ. ПОЛЕ

НИВА

V

5079

община Сливница

00223.31.10

31010

РОВИНКЕ

НИВА

V

11476

община Сливница

00223.78.1

78001

РОСУЛ

НИВА

V

26788

община Сливница

00223.124.6

124006

ЛОЗИЩЕ

НИВА

Х

12445

община Сливница

00223.85.4

85004

МЕТЕРИЗ

НИВА

V

19676

община Сливница

ЗЕМЛИЩЕ СЛИВНИЦА
67372.66.12

66012

ВРЕЛО

НИВА

V

9913

община СливницаДъпълнени с Р Е Ш Е Н И Е № 386/ 31.05.2018 г. на Общински съвет – Сливница от Протокол № 33.

В Раздел V, „Описание на имотите, определени за отдаване под наем“ в Раздел „Земеделски земи“, се добавя следното:
Землище на с.Алдомировци

№ по ред

Имот номер

Местност

НTP

Категория

Площ /дка/

1

00223.257.266

Блато

Нива

VI

41.230

2

00223.49.21

Боркина падина

Нива

V

0.309

3

00223.257.239

Блато

Нива

VI

0.998

4

00223.238.89

Стърчова

Нива

V

2.189

5

00223.256.10

Лалчина падина

Нива

X

1.854

6

00223.45.11

Чудина падина

Нива

IV

6.288

7

00223.244.32

Петров кръст

Нива

X

4.840

8

00223.73.10

Душина глава

Нива

IX

9.497

9

00223.227.9

Совата

Нива

VI

2.005

10

00223.137.5

Копачел

Нива

X

3.720

11

00223.244.11

Заеница чешма

Нива

X

0.580

12

00223.74.5

Душина глава

Нива

IX

29.363

13

00223.243.54

Козяк

Нива

X

1.231

14

00223.239.88

Стойна бара

Нива

V

1.082

15

00223.247.31

Дубица

Нива

X

3.163

16

00223.40.1

Сухи дол

Нива

V

2.527

17

00223.238.90

Стърчова

Нива

V

1.743

18

00223.244.9

Заеница

Нива

X

3.301

19

00223.238.61

Стърчова

Нива

V

3.180

20

00223.264.36

Дубица

Нива

X

7.804

21

00223.256.25

Лалчина падина

Нива

X

27.982

22

00223.73.13

Душина глава

Нива

IX

13.105

23

00223.74.7

Душина глава

Нива

IX

6.638

24

00223.238.88

Стърчова

Нива

V

2.785


Землище на с.Братушково

№ по ред

Имот номер

Местност

НТП

Категория

Площ /дка/

1

06175.22.83

Кошарище

Нива

VI

0.710

2

06175.22.82

Кошарище

Нива

VI

2.125

3

06175.10.134

Одаище

Нива

V

23.928

4

06175.10.60

Одаище

Нива

V

5.789

5

06175.26.30

Шумя

Нива

IX

3.919


Землище на с. Бърложница

№ по ред

Имот номер

Местност

НТП

Категория

Площ /дка/

1

07541.1.1

Джурин чукар

Нива

VI

4.615

2

07541.22.1

Бело поле

Нива

VIII

4.752

3

07541.4.4

Големи ниви

Нива

VI

2.300

4

07541.22.22

Бело поле

Нива

VI

3.675

5

07541.5.41

Големи ниви

Нива

VI

2.000

6

07541.2.27

Джурин чукар

Нива

VI

1.889

7

07541.12.10

Шумие

Нива

VI

1.701

8

07541.3.20

Джурин чукар

Нива

VI

1.753

9

07541.4.51

Големи ниви

Нива

VI

1.370

10

07541.18.15

Николино поле

Нива

V

1.026

11

07541.10.25

Шумие

Нива

VI

1.334

12

07541.22.16

Бело поле

Нива

V

0.546

13

07541.10.42

Равни камик

Нива

IV

0.373

14

07541.24.25

Бахалинска бара

Нива

V

0.226

15

07541.61.78

Селище

Нива

VI

21.036

16

07541.61.118

Селище

Нива

IX

4.068

17

07541.61.24

Над село

Нива

VI

2.300

18

07541.61.16

Бърден

Нива

VI

1.606

19

07541.52.51

Ровина

Нива

VI

1.126

20

07541.61.29

Бърден

Нива

VI

1.701

21

07541.52.29

Нагаляница

Нива

VI

0.751

22

07541.52.49

Ровина

Нива

VI

1.124

23

07541.61.53

Селище

Нива

IX

1.869
  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница