Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на община трявна


Съществуващо състояние и практики по управление на отпадъцитестраница5/9
Дата04.08.2018
Размер1.03 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9

8. Съществуващо състояние и практики по управление на отпадъците
8.1. Генерирани отпадъци


На територията на Община Трявна се генерират битови, строителни, производствени и опасни отпадъци.

"Битови отпадъци" са отпадъците, които се получават в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, в административни, социални и обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъци от търговски обекти и съпътстващи производството занаятчийски дейности, обекти за отдих и забавления, когато нямат характер на опасни отпадъци и в същото време тяхното количество или състав няма да попречи на третирането им съвместно с битовите.

"Производствени отпадъци" са отпадъците, образувани в резултат на промишлената дейност на физическите и юридическите лица.

"Опасни отпадъци" са отпадъците, чийто състав, количество и свойства създават риск за човешкото здраве и околната среда, притежават едно или повече свойства, които ги определят като опасни, и/или съдържат компоненти, които ги превръщат в опасни и/или са определени като такива според Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане.


"Строителни отпадъци" са отпадъците, получени в резултат на строителната дейност на строителни площадки, както и отпадъци от разрушаване или реконструкция на сгради и съоръжения.
Количества отпадъци образувани на територията на Община Трявна:

по отчетни карти за 2007 г.

битови отпадъци – 6884 т.

строителни отпадъци – 352 т.

опасни отпадъци – 0,51т.

производствени отпадъци – 8,93 т.

по отчетни карти за 2008 г.

битови отпадъци – 5746 т.

строителни отпадъци – 252 т.

опасни отпадъци – 0,15 т.

производствени отпадъци – 4, 54 т.

по отчетни карти за 2009г.

битови отпадъци – 4 944 т.

строителни отпадъци – 54,3 т.
Точността на посочените данни е относителна, поради липса на измервателно съоръжение, чрез което да се отчитат точните количества на постъпващите на общинското депо отпадъци.

Налице е замърсяване на горските площи, дерета и реки с изхвърлени отпадъци. Съвременните опаковки на стоки от бита са с прекалено дълъг живот дори при действие на атмосферните влияния, за да се елиминира проблема по естествен път. Замърсяването с битови отпадъци е рисков фактор за здравето на населението, без същевременно да може да се установи неговата тежест.

Препоръчителни мерки, които могат да се предприемат за предотвратяване на замърсяването с твърди отпадъци, са: почистване на замърсени терени и недопускане замърсяване на нови терени с отпадъци, изпълнение на приоритетните задачи по общинските програми за управление на отпадъците, изграждане на регионално екологосъобразно депо за твърди битови отпадъци, налагане на санкции на нарушителите.

8.2. Събиране и транспортиране на отпадъци


Вид и брой на специализираните автомобили за транспортиране на отпадъци.

1 бр. Мерцедес /произведен 1991г./ – кофи – с вместимост 14 м3

1бр. Мерцедес /произведен 1991 г./ – кофи и бобри – с вместимост 14 м3

Терберг / произведен 1988г./ – бобри – с вместимост 12 м3

Газ 53 – паркови кошчета и кошчета на ръка /произведен 1981 г./

Газ 53 – контейнеровоз /произведен 1990г./ – с вместимост 4 м3

От 10.04.2009 г. Община Трявна притежава Регистрационен документ № 04-РД-076-00 за извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци, които нямат опасни свойства.

Видове отпадъци, за които Община Трявна е получила разрешително за събиране и транспортиране:

Код на отпадъка 03 01 05 - трици, талаш, изрезки, парчета дървен материал, талашитени плоскости и фурнири, различни от упоменатите в 03 01 04;

Код на отпадъка 17 01 07 – смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06;

Код на отпадъка 20 03 01 – смесени битови отпадъци.
Селища с организирано сметосъбиране и сметоизвозване през цялата година: гр. Трявна, гр. Плачковци, Азмани, Бижевци, Околии, Генчовци, Скорци, Стайновци, Тодореци, Добревци, Кръстинеците, Радино, Брежници, Енчевци, Драгневци, Носеи, Сечен камък, Маруцековци, Йововци, Белица, Глутници, Армянковци, Райнушковци, Раевци, Мечевци, Маневци, Димиевци, Бангейци, Кашенци, Николаево, Дончевци, Веленци, Зеленика, Станчов хан, Бахреци, Малчовци, Мръзеци, Черновръх, Кисийци, Малки Станчевци, Бърдени, Керени, Томчевци, Христовци, Чакали, Даевци, Фъревци, Радевци, Кръстец, Бъзовец, Престой, Рашеви, Милевци, Ошани, Койчевци, Явор.

Селища с организирано сметосъбиране и сметоизвозване само за периода от април до септември: Свирци, Дръндари, Дървари, Ябълковци, Неновци, Креслювци, Ралевци, Руевци, Горни Дамяновци, Горни Радковци, Ножери.

Населените места в община Трявна са обхванати на 100 % от системата на организирано сметосъбиране и сметоизвозване.
Съдове за събиране на битови отпадъци
Тип съдове

Обем (м3)

Материал за изработка

Брой

1

Контейнер

4,0

метал

216

2

Контейнер тип „Бобър”

1,10

метал

280

3

Контейнер тип „Бобър”

1,10

пластмаса

80

4

Кофа

0,12

пластмаса

3587

5

Кофа

0,24

пластмаса

100

6

Кофа

0,24

метал

100Отговорни за извършването на дейностите по управлението на отпадъците:

Местните органи имащи отношение към управлението на отпадъците, са Общински съвет – гр. Трявна, Кметът на Община Трявна, Кметът на кметство Плачковци и Kметските наместници.Във връзка с дейностите по управление на отпадъците Община Трявна има следната местна нормативна уредба, която е хармонизирана с националното законодателство:

  • Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Трявна;

  • Наредба за управление на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на Община Трявна.

Периодичност на транспортиране на отпадъците:

СЕДМИЧЕН ГРАФИКза извозване на ТБО събирани в контейнери тип „Бобър” в гр. Трявна и прилежащите квартали с автомобил ТЕРБЕРГ с рег. № ЕВ 32-49 АМ.ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК 

Първи курс – 29 бр.

 

Първи курс – 26 бр.

 

Първи курс - 22 бр.

 

Първи курс - 29 бр.

 

Първи курс - 31 бр.1.

Ул. „Асеневци”;

1.

Ул. „Осми март”;

1.

ул. "Ангел Кънчев"/Ланатекс,техникум, ,Балкан/.

1.

Ул. „Асеневци”;

1.

Ул. „Б. Войвода”;2.

Ул. „Симеон Цонев”;

2.

Ул. „Здравец”;

2.

ул. "Съединение"

2.

Ул. „Симеон Цонев”;

2.

Ул. „Захари Петров”;3.

Ул. „Цар Калоян”;

3.

Ул.” Д. Софиянлията”;

3.

ул. "Бонев хан"

3.

Ул. „Цар Калоян”;

3.

Ул. „В. Михалев”;4.

Ул. „Калето”;

4.

Ул. „Васил Левски”;

4.

ул "Изкуство"

4.

Ул. „Калето”;

4.

Ул.”Ц. Шишков”;5.

Ул. „Чучура”;

5.

Ул. „Стара планина”

5.

ул "Индустриална"

5.

Ул. „Чучура”;

5.

Ул.” Васил Априлов”;6.

ОУ „Проф. П. Райков”;

6.

Автогара

6.

ул. "Бенковска"

6.

ОУ „Проф. П. Райков”;

6.

Ул. „ Иван Вазов”;7.

Ул. „Шипка”;

7.

Ж.П. Гара

7.

ул. "Украйна"

7.

Ул. „Шипка”;

7.

Ул. „Уста Иван”;8.

Ул. „Крайбрежна”;

 

 

8.

кв."Стояновци"

8.

Ул. „Крайбрежна”;

8.

Ул. „Светушка”;9.

Ул. „Л. Каравелов”;

 

 

 

 

9.

Ул. „Л. Каравелов”;

9.

Ул. „Христо Ботев”;10.

Хотел „Трявна”;

 

 

 

 

10.

Хотел „Трявна”;

10.

Ул. Смирненски”;11.

Лотос;

 

 

 

 

11.

Лотос;

 

 12.

СОУ П. Р. Славейков;

 

 

 

 

12.

СОУ П. Р. Славейков;

 

 13.

Сграда на Община Трявна;

 

 

 

 

13.

Сграда на Община Трявна;

 

 14.

Печатница.

 

 

 

 

14.

Печатница.

 

  

Втори курс – 31 бр.

 

Втори курс – 27 бр.

 

Втори курс – 25 бр.

 

Втори курс – 32 бр.

 

Втори курс – 32 бр.1.

Ул. „Б. Войвода”;

1.

Ул.”Лясков дял”

1.

ул. "Васил Михалев"

1.

Ул. „ Възрожденска”

1.

Ул.”Лясков дял”2.

Ул. „Захари Петров”;

2.

Ул. „Панорама”

2.

ул. "Б. Войвода"

2.

Детска ясла

2.

Ул. „Панорама”3.

Ул. „В. Михалев”;

3.

Ул. „ Бреза”

3.

ул. "Хр. Ботев"

3.

Ул. „Ангел Кънчев”

3.

Ул. „ Бреза”4.

Ул.”Ц. Шишков”;

4.

Болница

4.

ул."Иван Вазов"

4.

Ул. „Бедек”

4.

Болница5.

Ул.” Васил Априлов”;

5.

Санаториум

5.

ул. "Васил Левски"

5.

Търговия

5.

Санаториум6.

Ул. „ Иван Вазов”;

6.

Електроразпределение

 

 

6.

Пазара

6.

Електроразпределение7.

Ул. „Уста Иван”;

7.

Бензиностанция

 

 

7.

Ул.” Иванка Горова”

7.

Бензиностанция8.

Ул. „Светушка”;

8.

Ул. „Патриарх Евтимий”

 

 

8.

Ул. „Н. Пандурски”

8.

Ул. „Патриарх Евтимий”9.

Ул. „Христо Ботев”;

 

 

 

 

9.

Ул. „ Н. Кабакчиев”

 

Автогара10.

Ул. Смирненски”;

 

 

 

 

10.

ул. "Украйна"

 

Ж.П. Гара 

Трети курс – 30 бр.

 

 

 

Трети курс - 30 бр.

 

 

 

 1.

Ул. „ Възрожденска”

 

 

1.

ул. "Б. Войвода"

 

 

 

 2.

Детска ясла

2.

ул. "Захари Петров"

 

 

 

 3.

Ул. „Ангел Кънчев”

3.

ул. "Васил Михалев"

 

 

 

 4.

Ул. „Бедек”

4.

ул. " Ц. Шишко"

 

 

 

 5.

Търговия

5.

ул. "Васил Априлов"

 

 

 

 6.

Пазара

6.

ул."Иван Вазов"

 

 

 

 7.

Ул.” Иванка Горова”

7.

ул. "Уста Иван"

 

 

 

 8.

Ул. „Н. Пандурски”

8.

ул. "Светушка"

 

 

 

 9.

Ул. „ Н. Кабакчиев”

9.

ул. "Хр. Ботев"

 

 

 

  

 

 

 

10.

ул. "Хр. Смирненски"

 

 

 

 


41 км.
51 км.
43 км.
41 км.
51 км.
Общо за седмицата: 344 бр. контейнери - 12 курса
СЕДМИЧЕН ГРАФИКза извозване на ТБО събирани в пластмасови и метални кофи в гр. Трявна и гр. Плачковци с автомобил „Мерцедес” с рег. № ЕВ32-47 АМ.


 

ТРЯВНА

ПЛАЧКОВЦИ

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪКУлици

кофиУлици

кофиУлици

кофиУлици

кофиУлици

кофи

1.

Ул. "Иванка Горова"

23

1.

ул. "Стара Планина"

50

1.

кв. "Стоевци"

62

1.

Горни Плачковци

25

1.

ул. "Стара Планина"

210

2.

ул."Димитър Горов"

34

2.

ул."Патриарх Евтимии"

144

2.

кв. "Късовци"

80

2.

ул. "Люляк"

18

2.

ул. "Горска"

33

3.

ул." Люляк"

69

3.

ул. "Уста Генчо"

15

3.

кв. "Цоневци"

10

3.

ул. "Г. Кънева"

17

3.

кв. Боевци

16

4.

ул."Асеневци"

65

4.

ул. "Крайбрежна"

3

4.

ул."Бузлуджа"

89

4.

ул. "И. Петков"

11

4.

Ж.П. Гара

15

5.

ул."Тинтява"

16

5.

ул."Т. Кирков"

8

5.

ул."Пролет"

29

5.

ул."Г. Лазаров"

37

5.

Хлебозавод

18

6.

ул. "Чернева поляна"

13

6.

ул." Възрожденска"

28

6.

ул."Планинец"

53

6.

ул."Ради Ноев"

22

 

 

 

7.

ул. "Бреза"

78

7.

други

10

 

 

 

7.

ул. Стара планина"

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

ул. "Бял Камък"

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

ул. " Синчец"

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

кв. Нейковци

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

с. Радевци

52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

298

 

Общо

258

 

Общо

323

 

Общо

278

 

Общо

292
31 км.41 км.53 км.79 км.53 км.


Общо за седмицата1449 кофи5 курса

СЕДМИЧЕН ГРАФИК


ЗА ИЗВОЗВАНЕ НА ТБО СЪБИРАНИ В ПЛАСТМАСОВИ И МЕТАЛНИ КОФИ В ГР. ТРЯВНАС АВТОМОБИЛ „МЕРЦЕДЕС” С РЕГ. № ЕВ 01- 80
ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪКУлици

кофиУлици

кофиУлици

кофиУлици

кофиУлици

кофи

1.

ул." Калето"

28

1.

ул."Цаньо Захариев"

26

1.

ул. "Украйна"

86

1.

ул. "Стоянков дол"

20

1.

ул. " Кавалджийска"

44

2.

ул. "Петър Генчев"

11

2.

ул. " П. Р. Славейков"

108

2.

ул. "Уста Димитър"

38

2.

ул. "Украйна"

115

2.

ул. "Беловръх"

38

3.

ул. "Проф. П. Райков"

14

3.

ул. "Осми март"

30

3.

ул. " Златьо Олшански"

32

3.

ул."Черновръх"

48

3.

ул."Баба Тонка"

20

4.

ул."Хан Аспарух"

11

4.

ул. "Сечен камък"

15

4.

ул. "Лясков дял"

47

4.

ул."Кисийска мера"

54

4.

ул. "Капитан Райчо"

26

5.

ул."Цар Калоян"

38

5.

ул."Шаховец"

17

5.

ул. "Планинец"

6

5.

ул."Агликина поляна"

42

5.

ул. Стефан Караджа"

23

6.

ул. " Асеневци"

16

6.

ул." Б. Даскалов"

15

6.

ул. " Христо Патрев"

15

6.

ул." Бенковски"

28

6.

ул. "Стамболийски"

69

7.

ул. "П.Р. Славейков"

53

7.

ул. "Кубрат"

15

7.

ул."М.Д. Венков"

53

7.

ул."Индустриална"

7

7.

ул."Хаджи Димитър"

51

8.

ул. "Ангел Кънчев"

59

8.

ул. "Бръшлянска"

10

8.

ул. "Бреза"

13

8.

ул. "Ангел Кънчев"

5

8.

ул. "Кънчо скорчев"

7

9.

ул."Борова"

36

9.

ул. "Пейчева ливада"

14

9.

х-л."Сезони"

 

 

 

 

 

х-л. "Сезони'

10

10.

ул. "Чучура"

28

10.

ул. "Стара Планина"

78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

ул. "Бачо Киро"

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

х-л. Сезони

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

306

 

Общо

328

 

Общо

290

 

Общо

319

 

Общо

288


Общо за седмицата1541 кофи5 курса
30 км.50 км49 км.69 км65 км.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪЪДОВЕТЕ ЗА ТБО ПО УЛИЦИТЕ В ГР. ТРЯВНА И ГР. ПЛАЧКОВЦИ


ОБСЛУЖВАНИ ОТ АВТОМОБИЛ ГАЗ 53 СПЕЦИАЛИЗИРАН С РЕГ. № ЕВ 32-90 АМПонеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Ул. „Димитър Горов”

Кв. Тепавици

Кв. Хитревци

На две седмици веднъж

Кв. Раданци

Част от ул. „Асеневци”

Ул. Яворов

С. Генчевци

Кв. Бъчвари
Ул. „Ст. дол”Кв. Пунговци

Кв. Ковачевци

Кв. Късовци

Поч. Станция

Боевци
35 км.

35 км.

47 км.

49 км

41 км.Газ 53 Контейнеровоз ЕВ 65-38 – Обслужва 4 м3 контейнери на повикване.

Каталог: old -> Files -> other
Files -> Средно общообразователно училище «васил левски»-троян трите имена на
Files -> Уважаеми съгражани, На 31 март (събота)
Files -> От 3 до 30 ноември Серия от 4 класа на тема вибрация: пробуждане на сънувача
Files -> Център по Интердисциплинарно Обучение & Духовна Академия на Мистериите „Мадара” Ви канят на духовно пътешествие в
Files -> Тест по български език и литература- вариант 1 Слушай внимателно текста и го запиши под диктовка
Files -> Iv клас Име Клас Училище Брой Точки Време 1
Files -> Резултати от състезанието по английски език на учениците от 5 клас
other -> Програма за опазване на околната среда на община трявна период на действие на програмата 2011г. 2015г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница