Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на община трявна


Проблеми, свързани с дейностите по управление на отпадъцитестраница9/9
Дата04.08.2018
Размер1.03 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9

14. Проблеми, свързани с дейностите по управление на отпадъците


- Общинското депо не отговаря на новите нормативни изисквания за изграждане и експлоатация на депа за отпадъци;

- Неконтролирано изхвърляне на строителни и битови отпадъци от гражданите и фирмите, води до формиране на незаконни сметища;

- Изхвърляне на растителни отпадъци в контейнерите, затруднява тяхното извозване на общинското депо;

- Изхвърлянето на растителни и строителни отпадъци до съдовете за битови отпадъци;

- Все още липсва достатъчен контролен апарат при прилагане на законодателството.
Проблемите се решават приоритетно в зависимост от поставените цели.


 • Предприети са мерки съвместно с Община Габрово за изграждане на регионално депо за ТБО, отговарящо на нормативните изисквания;

 • Чрез съобщения по местната телевизия и раздаване на брошури се цели промяна в начина на мислене на местното население;

 • Предвижда се поставянето на компостери за разрешаване на проблема с растителните отпадъци;

 • Повишаване на контрола по-отношение на спазването на общинските наредби.15. Участие на обществеността


Община Трявна е предоставила телефон за гражданите, на който те могат да съобщават в случай на нерегламентирано изхвърляне на отпадъци. На природозащитните дати общината организира почиствания, залесяване и др. с участието на обществеността. Много често Община Трявна провежда различни мероприятия с учениците с цел да се възпитават децата от ранна детска възраст в опазване на околната среда. Изготвят се и се разпространяват брошури, които да оказват какви са начините за събиране на отпадъците и които да призовават населението да не замърсява. Всички наредби на общината свързани с управлението на отпадъците са качени на интернет страницата http://www.obtryavna.org с цел бърз и лесен достъп до тях.

Всичко това цели повишаване на общественото съзнание, с цел да се постигне промяна в поведението на населението, чрез осъзнаване на екологичните рискове свързани с изчерпването на ресурсите, генерирането и обезвреждането на отпадъците.16. Управление на специфични потоци отпадъци

16.1. Излезли от употреба батерии и акумулатори


"Батерия или акумулатор" е всеки източник на електрическа енергия, генерирана чрез директно преобразуване на химическа енергия и състояща се от една или повече първични клетки (непрезаредими) или от една или повече вторични клетки (презаредими).

На територията на Община Трявна се поставиха кошчета за разделно събиране на опасни отпадъци /батерии/ на следните места:


1. Ул. “Ангел Кънчев” – Фото „Фуджи”

2. В сградата на Кметство Плачковци

3. Кметство Черновръх

4. Кметство Белица

5. Кметство Станчев хан

6. Кметство Престой

7. Кметство Радевци

8. Кметство Бангейци

9. Сградата на Община Трявна

10. ОУ „проф. П. Райков”

11. СОУ „П. Р. Славейков”

12. ОДЗ „Калина”

13. ЦДГ „Светлина”

14. Център за социална рехабилитация и интеграция

15. Дом за стари хора

16. Общинска служба по земеделие

17. Автогара

18. ОУ „Васил Левски”


Периодично ще се провеждат кампании за разделно събиране на излезли от употреба батерии и акумулатори.

За оползотворяване на негодните за употреба батерии и акумулатори Община Трявна има сключен договор № 78-ТСУ-10/02.08.2010г. с „Екобатери” АД – организация за оползотворяване съгласно чл. 62 от закона за управление на отпадъците, чийто предмет на дейност включва: организиране и управление на дейностите по събиране, транспортиране, временно съхраняване, предварително третиране на негодни за употреба батерии и акумулатори. Фирмата притежава разрешение № ООп-28-00/05.01.2009г. издадено от Министерството на околната среда и водите.

Системата за разделно събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори не изисква финансиране или инвестиции от страна на Община Трявна и е безплатна за населението.

16.2. Отработени масла и отпадъчни нефтопродукти

В Община Трявна няма предложени договори от организации по оползотворяване на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти.

Мястото, което е определено за смяна на отработени масла на територията на общината е действащ автосервиз: Автосервиз на CБА, ул. „Васил Левски” № 53


16.3. Излезли от употреба моторни превозни средства

Моторните превозни средства се предават на лица, притежаващи разрешително за събиране, временно съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба МПС.16.4. Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.


"Електрическо и електронно оборудване" са уреди, които зависят от електрически ток или електромагнитно поле, за да работят правилно, както и уреди за генериране, трансфер и измерване на такъв ток и полета и предназначени за работа с напрежение, непревишаващо 1000 волта за променлив ток и 1500 волта за постоянен ток.

"Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване" е електрическо и електронно оборудване, което е отпадък по смисъла на § 1, т. 1 ЗУО, включително всички компоненти, части и консумативи, които са част от ЕЕО в момента, в който притежателят му се освобождава от него.

"Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване от бита" е излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, образувано в резултат на жизнената дейност на хората по домовете. Към него се приравнява и излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване от административни, социални и обществени сгради, от търговски и индустриални обекти или други източници, което по своя вид и количество е подобно на излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване, образувано в резултат от жизнената дейност на хората по домовете.

Община Трявна е сключила договор № 79-ТСУ-10/02.08.2010г. с „Елтехресурс” АД – организация по оползотворяване по смисъла на чл. 62 от Закона за управление на отпадъците, която организира събирането и транспортирането на излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване. Фирмата притежава разрешение № ООп-21-00/01.11.2007г. издадено от Министерството на околната среда и водите.

Системата за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електроно оборудване не изисква финансиране или инвестиции от страна на Община Трявна и е безплатна за населението.

16.5. Биоразградими отпадъци


Биоразградимите отпадъци са предимно растителни отпадъци от почистване на градини, остатъци от храна, неоползотворени части от плодовете и зеленчуците и др. Те се разграждат по естествен начин от микроорганизмите, които го превръщат в хумус. Рециклирането на биоразградимите отпадъци се нарича компостиране и може да се извършва и при домашни условия. Растителният отпадък е съществена част от битовия отпадък. Ако той бъде компостиран, ще се превърне в ценна суровина.

Използването на компоста в градината: • подобрява структурата на почвата;

 • подхранва растенията и почвата;

 • е условие да се произвеждат екологично чисти плодове и зеленчуци.

Компостът подпомага подържането на чиста околната среда, като:

 • намалява количеството отпадъци, изпращани на депата;

 • намалява нуждата от изкуствени химични торове;

 • намалява броя на курсовете на сметосъбиращите коли до депото.

Полезни свойства на компоста:

 • оказва добро влияние върху съдържанието на влага и органични хранителни вещества в почвата;

 • променя и стабилизира pH;

 • съхранява и доставя хранителни вещества за растенията;

 • влияе положително върху микроорганизмите и растенията;

 • потиска болестите при растенията.

През 2009 г. Община Трявна постави компостери с цел оползотворяване на биоразградимите отпадъци на следните обществени места:

Двора на църквата "Св. пророк Илия" - гр. Плачковци – 1 бр.

- ОУ "Васил Левски" - гр. Плачковци – 1бр.

- ЦДГ "Осми март" - гр. Плачковци – 1 бр.

- СОУ "П.Р. Славейков" - гр. Трявна – 1 бр.

- ОУ "Проф. П. Райков" - гр. Трявна – 1 бр.

- ОДЗ "Калина" - гр. Трявна – 2 бр.

- ЦДГ "Светлина" - гр. Трявна – 1 бр.

- Двора на църквата "Св. Архангел Михаил" - гр. Трявна – 1бр.

- Двора на църквата "Св. Георги"- гр. Трявна – 1 бр.

- SOS - детско селище – 2 бр.

- Център за социална рехабилитация и интеграция - гр. Трявна и Дом за стари хора - гр. Трявна – 2 бр.


Все още е трудно на жителите на Общината да осъзнаят, че разделното събиране на отпадъци и компостирането на растителния отпадък е необходимост.

Необходимо е непрекъснато провеждане на информационни кампании, които да се насочат към повишаване на информираността и екологичното съзнание на населението спрямо всички потоци отпадъци.17. План за действие 2011г. – 2015г.
Дейност

Задачи

Отговорник

Начален и краен срок

Източници на финансиране

Необходими средства

Ефект

1.

Изграждане на регионално депо за битови отпадъци за общините Трявна и Габрово, съобразено с новите нормативни изисквания

1.1. Проектиране на обект “ Реконструкция и модернизация на съществуващо депо за битови отпадъци в община Габрово, превръщайки го в регионално за нуждите на общините Габрово и Трявна”

Община Габрово и Община Трявна

2011г.

ОП „Околна среда 2007г.-2013г. „

3 000 000 лв.


Осигуряване на третиране на битовите отпадъци в съответствие с екологичните изисквания  1. Кандидатстване за финансиране на обект: “Реконструкция и модернизация на съществуващо депо за битови отпадъци в община Габрово, превръщайки го в регионално за нуждите на общините Габрово и Трявна”
Община Габрово и Община Трявна

2011г.

ОП „Околна среда 2007г.-2013г. „

-

Осигуряване на третиране на битовите отпадъци в съответствие с екологичните изисквания1.3. Реконструкция и модернизация на съществуващо депо за битови отпадъци в община Габрово, превръщайки го в регионално за нуждите на общините Габрово и Трявна.

Община Габрово и Община Трявна

2011г.- 2013г.

ОП „Околна среда 2007г.-2013г. „

43 000 000 лв.

Осигуряване на третиране на битовите отпадъци в съответствие с екологичните изисквания

2.

Подобряване на чистотата на населени места в Общината

2.1. Подмяна на остарелите и амортизирани съдове за смет

Общински съвет Трявна и Кмета


2011г. -2015г.

Общински бюджет

120 000 лв.

Подобряване на качеството на услугата по сметосъбиране.2.2. Подмяна на старите автомибили за сметосъбиране и сметоизвозване с нови

Общински съвет Трявна и Кмета


2011г. -2015г.

Общински бюджет

900 000 лв.

Оптимизиране на системата по сметосъбиране и сметоизвозване

3.

Почистване на незаконни сметища
Община Трявна

2011г. - 2015г.

Общинския бюджет

2 000 лв.

Подобряване на чистотата в населените места

4.

Закриване и рекултивация

на депото за твърди битови отпадъци на Община Трявна4.1. Отчуждаване на имотите частна собственост, които ще бъдат засегнати от рекултивацията на депото

Дирекция ТСУ и дирекция СДУР

2011г. - 2012г.

Общинския бюджет

15 000 лв.

Осигурява се необходимия терен за рекултивация на депото4.2. Промяна предназначението на земята на имотите, който ще бъдат засегнати от рекултивацията на депото

Дирекция ТСУ и дирекция СДУР

2011г. - 2012г.

Общинския бюджет

3 000 лв.

Осигурява се необходимия терен за рекултивация на депото4.3. Рекултивация на депото за отпадъци на Община Трявна

Дирекция ТСУ и дирекция СДУР

При изграждане на регионалното депо за ТБО

МОСВ


3 200 000 лв.

Подобряване на качеството на околната среда

5.

Институционално обезпечаване на системата на общината за дейностите по управление на отпадъците


5.1. Актуализиране на Наредбата за дейностите по управление на отпадъците и чистотата на територията на общината

Дирекция ТСУ

2011-2015г.

-

-

Подобряване на контрола по отношение на чистотата

6.

Въвеждане на домашното компостиране
Дирекция ТСУ

2011г. - 2015г.

МОСВ

40 000 лв.

Намаляване на количеството депонирани отпадъци на депото, подобряване качеството на околната среда

7.

Ефективно разделно събиране на опасни отпадъци /НУБА и ИУЕЕО/

7.1. Провеждане на информационни кампании за необходимостта от разделното събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори и излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване

Дирекция ТСУ

2011г. -2012г.

-

-

Оползотворяване на излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване. Подобряване на качеството на околната среда.


Дирекция ТСУ

2011г. -2012г.

-

-

Оплзотворяване на излязлото от употреба електрическо и електроно оборудване. Подобрявне на качеството на околната среда.

8.

Изграждане на депо за строителни отпадъци. Монтиране на инсталация за преработка на строителни отпадъци.
Дирекция ТСУ и дирекция СДУР

2013г.-2015г.

МОСВ

900 000 лв.

Намаляване на количеството отпадъци депонирани на регионалното депо.

9.


Мониторинг на депото за ТБО на Община Трявна
Еколог и оператора на депото

постоянен

Общински бюджет

3 000 лв.

Подобряване състоянието на околната среда

10.

Подобряването на контрола срещу изоставянето, нерегламентираното изхвърляне и изгаряне или друга форма на неконтролирано обезвреждане на отпадъците
Гл. специалисти по „Опазване чистотата на териториите за обществено ползване и контрол общински наредби” и Еколога

постоянен

Общински бюджет

5 000 лв.

Подобряване на състоянието на околната среда.

11.

Изготвяне и изпълняване на програми за работа с обществеността и подрастващите по проблемите на управление на отпадъците.
Еколог и МКБППМНП

постоянен

Общински бюджет

2 000 лв.

Промяна в начина на мислене на населението към опазване на околната среда.

12.

Изпълнение на програма за управление на утайките от пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Трявна в случай, че проекта бъде финансиран по ОП „Околна среда 2007-2013г.”

Програмата за управление на утайките от ПСОВ – гр. Трявна е част от програмата за управление на отпадъците.


Ръководител на ПСОВ – гр. Трявна

постояненНамаляване на вредното въздействие на утайките след тяхното пречистване върху човешкото здраве и околната среда

Предложеният план за действие обхваща периода 2011г.– 2015г. и включва основните мерки и дейности, предвидени за изпълнение на поставените в Програмата цели.

18. Отчетност


Годишен отчет за изпълнението на програмата се представя пред органа, приел програмата – Общински съвет – гр. Трявна, и се изпраща на съответната регионална инспекция по околна среда и води до 31 март следващата година.

19. Приложения:

19.1. Програма за управление на утайките от пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Трявна

Каталог: old -> Files -> other
Files -> Средно общообразователно училище «васил левски»-троян трите имена на
Files -> Уважаеми съгражани, На 31 март (събота)
Files -> От 3 до 30 ноември Серия от 4 класа на тема вибрация: пробуждане на сънувача
Files -> Център по Интердисциплинарно Обучение & Духовна Академия на Мистериите „Мадара” Ви канят на духовно пътешествие в
Files -> Тест по български език и литература- вариант 1 Слушай внимателно текста и го запиши под диктовка
Files -> Iv клас Име Клас Училище Брой Точки Време 1
Files -> Резултати от състезанието по английски език на учениците от 5 клас
other -> Програма за опазване на околната среда на община трявна период на действие на програмата 2011г. 2015г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница