Програма за управление на дейностите по отпадъцитестраница1/14
Дата07.10.2016
Размер2.42 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


П Р О Г Р А М А

ЗА

УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

ПО ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА

НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА

/актуализирана/

приета с Решение № 602/ 25.08.2011год.

От Заседание на ОбС –Стрелча проведено на 25.08.2011год.

с Протокол № 59

2011-2015

Данни за актуализацията на

Програма за управление на дейностите по отпадъците


Версия

Дата на изготвяне

Описание

Период на действие

Решение № / Дата на приемане

Първоначална

Януари 2005

ПУДО

2005-2010 г.

145/17.02.2005

Актуализирана

Юни 2007

ИУЕЕО

2005-2010 г.

341/28.06.2007

Актуализирана

Август 2011

ПУДО

2011-2015 г.СЪДЪРЖАНИЕ
Въведение 9

1. ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА 10

2. ПРИНЦИПИ 10

2.1. Устойчиво развитие (6-та Програма за действие в областта на околна среда на Европейската Комисия) 12

2.2. Принцип на предотвратяването (Директива 2006/12/EС за отпадъците), 6-та Програма за действие в областта на околна среда на Европейската Комисия) 12

2.3. Принцип на превантивността (декларация от Конференцията на ООН за околна среда и развитие, 1992год. Рио де Женейро) 12

2.4. Национален принцип на самодостатъчност 13

2.5. Принципът на съседство (близост) 13

2.6 Йерархия на управлението на отпадъците (Директива 2006/12/ЕС за отпадъците) 13

2.7. Най-добри налични техники, неизискващи прекомерни разходи 14

2.8. Пълна отговорност на замърсителите (Рамкова директива за отпадъците) 14

2 .9. Участие на обществеността 15

3. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА 15

3.1. Кратка географска и историческа характеристика на територията на община Стрелча. 15

3.1.1. Географско положение 15

3.1.2. Поземлени и горски ресурси-площи, процентно съотношение, собственост 17

3.1.3. Водни ресурси 17

3.1.4. Подземни природни богатства 18

3.1.5. Защитени територии и чувствителни екосистеми 18

3.2. Административно-териториална характеристика на района 19

3.2.1. Населени места 19

3.2.2. Териториална близост по групи населени места 19

3.2.3. Структура на местните органи на самоуправление, имаща отношение към управлението на отпадъците. Институционална рамка 19

3.2.4. Регионално сдружение 21

3.3.Социално-демографска характеристика на района 22

3.3.1. Население 22

3.3.2. Население по кметства–постоянно живеещи,временно,сезонно пребиваващи 22

3.3.3 Прогноза за брой на населението 24

4. ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА 25

4.1. Икономическо състояние 25

4.1.1. Водоснабдяване, канализация и третиране на отпадъчните води 25


4.1.1.1. Питейно-битово водоснабдяване 25

4.1.1.2. Отвеждане и пречистване на отпадъчните води 26

4.1.1.3. Хидромелиорации 26

4.1.2. Използвани енергоносители, начин на отопляване 26

4.1.2.1. Електроснабдяване 26

4.1.2.2. Отопление 27

4.1.2.3. Промишленост и строителство – производствен потенциал, структуроопределящи отрасли, произведена продукция; конкретни предприятия и дейности като източници на отпадъци 27

4.1.2.4. Селско стопанство 28

4.1.2.5. Туризъм 29

4.1.2.6. Транспортна инфраструктура и връзки 29


5. ЕКОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 31

5.1 Качество на атмосферния въздух 31

5.2 Качество на водите 32

5.2.1. Повърхностни води 32

5.2.2. Подземни води 33

5.3. Почви 33

5.4. Екологични проблеми в общината свързани с третирането на отпадъците 33

6. СЪЩЕСТВУВАЩО СЪСТОЯНИЕ И ПРАКТИКИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 35

6.1. Анализ на генерирани отпадъци 35

6.2. Съществуващи практики за събиране, транспортиране и третиране на отпадъците 38

6.2.1. Система за събиране и транспортиране на отпадъци 38

6.2.1.1. Брой, вид и обем на използваните съдове 39

6.2.1.2. Маршрути за събиране и транспортиране на отпадъците 40


6.2.1.3. Използвана техника 42

6.2.2. Система за разделно събиране 42

6.2.2.1. Вид на отпадъците, събирани разделно, количество 43

6.2.3. Предварително третиране на отпадъци 44

6.3. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 44

6.3.1. Депониране 44

6.3.2. Термично третиране 46

6.3.2. Биологично третиране 46

6.3.3. Други методи за обезвреждане / оползотворяване 46

6.3.4. Предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания с отпадъци 47

6.3.5. Внасяне и изнасяне на отпадъци 47


7. АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 48
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница