Програма за управление на дейностите по отпадъцитестраница1/23
Дата19.01.2018
Размер3.4 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ

СЪДЪРЖАНИЕ

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 5

ВЪВЕДЕНИЕ 7

ГЛАВА I: ДОСТИЖЕНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ (1999 - 2002Г.) 8

ГЛАВА II. СЪЩЕСТВУВАЩО СЪСТОЯНИЕ И ПРАКТИКИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 19

2.1. Източници на информация за отпадъците 19

2.2. Анализ на съществуващото състояние и оценка по видове отпадъци 20

2.2.1. Количества на отпадъците 20

2.2.2. Битови отпадъци 20

2.2.3. Строителни отпадъци 21

2.2.4. Производствени неопасни отпадъци 22

2.2.5. Опасни отпадъци 242.3. Съществуваща практика за третиране на отпадъците 26

2.3.1. Събиране 26

2.3.2. Транспортиране 27

2.3.3. Депониране 29

2.3.4 Изгаряне 30

2.3.5. Рециклиране и преработване на отпадъците 30

2.3.6. Други методи за третиране 30

2.4. Съоръжения за третиране на отпадъците 32

2.4.1. Депа за отпадъци 32

2.4.2. Изгаряне на отпадъци 35

2.4.3. Инсталации за рециклиране 36

2.4.4. Инсталации за компостиране 38

2.4.5. Инсталации за предварително третиране 38ГЛАВА III. ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМКА И КОНТРОЛ. РОЛЯ НА ПУБЛИЧНИЯ И ЧАСТНИЯ СЕКТОР. 40

3.1. Институционална рамка 40

3.1.1. Отговорности на институциите и местната власт 40

3.1.2. Съществуващи проблеми и ограничения в работата на институциите 46

3.2. ПРИЧИНИТЕЛИ И ПРИТЕЖАТЕЛИ НА ОТПАДЪЦИ 48

3.2.1. Промишленост 48

3.2.2. Домакинства 52

3.3. РОЛЯ НА ЧАСТНИЯ И ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР 54

3.3.1. Услуги предоставяни от частния сектор 54

3.3.2. Обществен сектор 54

ГЛАВА IV. ЗАКОНОДАТЕЛНА РАМКА И ПОЛИТИКА 56

4.1. Съществуваща законодателна рамка и политика на ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 56

4.2. Очаквани промени в законодателната рамка и политиката на ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 58

4.3. Национална законодателна рамка и политика 61

4.4. Международни договори и конвенции 63

5. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 64

5.1. принципи 64

5.2. ОГРАНИЧЕНИЯ 675.3. Основни цели 68

5.3.1. Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъци 69

5.3.2. Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци 71

5.3.3. Подобряване на организацията по разделяне, временно съхранение, събиране и транспортиране на отпадъците 75

5.3.4. Екологосъобразно обезвреждане на отпадъци 76

5.3.5. Предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания с отпадъци 82

5.3.6. Правно регулиране на управлението на отпадъците и ускоряване прилагането на законодателството и политиката в тази област 84

5.3.7. Осигуряване на достатъчни и надеждни данни за отпадъците 86

5.3.8. Укрепване на административния капацитет на институциите, отговорни за управлението на отпадъците в страната 87

5.3.9. Увеличаване на инвестициите в сектора и прилагане на принципите “отговорност на производителя” и “замърсителят плаща” в система за интегрирано управление на отпадъците 89

5.3.10. Участие на обществеността 92

5.3.11. Управление на специфични потоци отпадъци в съответствие в изискванията на ЕС и националното законодателство 93

5.3.11.1.Батерии и акумулатори 94

5.3.11.2. Излезли от употреба моторни превозни средства 96

5.3.11.3. Отработени масла 100

5.3.11.4. Полихлорирани бифенили/ Полихлорирани терфенили 101

5.3.11.5. Утайки от градските пречиствателни станции за отпадъчни води 103

5.3.11.6. Отпадъци от опаковки 106

5.3.11.7. Отпадъци от хуманната медицина 111

ГЛАВА VI. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 113

ГЛАВА VII. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА 141

7.1. Ключови допускания за определяне на икономическите параметри и възможностите за финансиране 141

7.2. Приоритетни инвестиционни проекти 142

7.2.1. Изграждане на регионални депа за битови отпадъци 145

7.2.2. Закриване на съществуващите депа за битови отпадъци, които не отговарят на изискванията на нормативната уредба, обслужвани от система за организирано събиране и транспортиране на отпадъци 152

7.2.3. Закриване на нерегламентираните сметища и стари замърсявания с битови отпадъци 152

7.2.4 Изграждане на регионални съоръжения за отпадъци от строителството и разрушаването на сгради 152

7.2.5. Изграждане на Национален център за обезвреждане на опасни отпадъци 153

7.2.6 Обезвреждане на отпадъците от лечебните заведения 153

7.2.7 Доизграждане на националната лабораторна система за отпадъци 155

7.2.8. Съоръжения за третиране на биоразградими отпадъци 155

7.2.9. Намаляване на риска от стари замърсявания с опасни отпадъци на територията на предприятията 156

7.2.10 Препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност 156

7.2.11. Организирана система за събиране и транспортиране на битови отпадъци 157

7.2.12. Организиране на система за разделно събиране на опаковки и други масово разпространени отпадъци 157

7.2.13. Дървесни отпадъци 158

7.2.14. Излезли от употреба моторни превозни средства 158

7.2.15. Допълнителни административни разходи обезпечаващи изпълнението на програмата 1597.3. ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА 159

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 162

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 163

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 173


ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ


АП

Агенция по приватизация

БАООС

Българска асоциация по опаковане и околна среда

БВП

Брутен вътрешен продукт

БД

База данни

БДС

Български стандарти

БИС

Български институт по стандартизация

БСК

Българска стопанска камара

БТПП

Българска търговско-промишлена палата

ВМА

Военно медицинска академия

ГПСОВ

Градски пречиствателни станции за отпадъчни води

ДА

Държавна агенция

ДАМТН

Държавната агенция за метрология и технически надзор

ДБ

Държавен бюджет

ДДС

Данък добавена стойност

ДКК

Датски крони

ДНСП

Дирекция “Национална служба полиция”

ДСЗО

депата и старите замърсявания с отпадъци

ЕК

Европейска комисия

ЕС

Европейски съюз

ЗВ

Закон за водите

ЗОВВООС

Закон за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда

ЗООС

Закон за опазване на околната среда

ЗОП

Закона за обществените поръчки

ЗОЧАВ

Закон за опазване чистотата на атмосферния въздух

ЗУО

Закон за управление на отпадъците

ИАМА

Изпълнителна агенция “Морска администрация”

ИАОС

Изпълнителна агенция по околна среда

ИАПА

Изпълнителна агенция “Пристанищна администрация”

ИУМПС

излезли от употреба моторни превозни средства

КПКЗ

Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването

ЛАД

Лабораторно-аналитична дейност

МВР

Министерството на вътрешните работи

МЕЕР

Министерство на енергетиката и енергийните ресурси

МЕС

Междуведомствен експертен съвет

МЗ

Министерство на здравеопазването

МЗГ

Министерство на земеделието и горите

МИ

Министерство на икономиката

МОН

Министерство на образованието и науката

МОСВ

Министерство на околната среда и водите

МПС

моторни превозни средства

МРРБ

Министерство на регионалното развитие и благоустройство

MTC

Министерство на транспорта и съобщенията

МТСП

Министерство на труда и социалната политика

МФ

Министерство на финансите

НАСЕМ

Националната система за екологичен мониторинг

НДНТНПР

Най-добрите налични техники, неизискващи прекомерни разходи

НПО

Неправителствени организации

НПУДО

Националната програма за управление на дейностите по отпадъците

НСИ

Национален статистически институт

НСОРБ

Национално сдружение на общините в РБългария

НФООС

Национален фонд за опазване на околната среда

НЦХМЕХ

Националния център по хигиена, медицинска екология и хранене

ОВОС

Оценка на въздействието върху околната среда

ООИУМПС

Организацията за оползотворяване на ИУМПС

ООН

Организация на обединените нации

ООп

Организация по оползотворяване

ПЕТ

Полиетилен терефталат

ПДООС

Програма за действие в областта на околната среда

ПЗР

Преходни и заключителни разпоредби

ППБ

Подземни природни богатства

ПСОВ

Пречиствателни станции за отпадъчни води

ПУДООС

Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда

ПХБ

Полихлорирани бифенили

ПХТ

Полихлорирани терфенили

РДСЗ

Регистър на депата и старите зaмърсявания с отпадъци

РИОСВ

Регионална инспекция по околна среда и води

ТЕЦ

Топлоелектрически централи

ХЕИ

Хигиенно–епидемиологични инспекцииBAT

Най-добри налични техники

EHWL

Европейския списък на опасните отпадъци

ЕМАS

Системите за управление и одит на околната среда

EWC

Европейски каталог на отпадъците

HDPE

Полиетилен висока плътност

IPPC

Интегрирано предотвратяване и контрол на замърсяването

LDPE

Полиетилен ниска плътност

NIMBY

Не в моя заден двор

PP

Полипропилен

PS

Полистирен

PVC

Поливинил хлорид  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница