Програма за управление на опр видин 2014-2020 г. Документ Преглед/Одобрениестраница1/29
Дата23.10.2017
Размер3.91 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ

НА ОБЩИНА ВИДИН ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г.

Възложител: ОБЩИНА ВИДИН

http://vidin.bg/

Изпълнител: „РЕГИОПЛАН“ ЕООД

www.regioplan.biz

Версия 1.0/ Дата 15.01.2016

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА

ОБЩИНА ВИДИН 2014-2020 г. –

Индикативна финансова таблица 2014-2020 г.

Програма за управление на ОПР Видин 2014-2020 г.

Документ

Преглед/Одобрение

Версия

Дата

Статус

Дата

Статус

1.0

15.01.2016

Проект

15.01.2016

Проектконтакти

Възложител: Община Видин, Р. България
Организация: Община Видин

Законен представител: инж. Огнян Ценков - Кмет

Адрес: гр. Видин, пл. „Бдинци“ № 2

web: http://vidin.bg/
Изпълнител: „Региоплан“ ЕООДОрганизация: „Региоплан“ ЕООД

Законен представител: д-р Косьо Стойчев

Адрес: София, бул. Александър Малинов № 91, офис 102

web: www.regioplan.biz


СЪДЪРЖАНИЕ


контакти 2

СПИСЪК НА ЕКСПЕРТЕН ЕКИП НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 7

ВЪВЕДЕНИЕ 8

1. АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО И СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ВИДИН 17

1.1. Обща характеристика и профил на община ВИДИН 17

1.2. ПРИРОДНИ УСЛОВИЯ И РЕСУРСИ НА ОБЩИНА ВИДИН 19

1.2.1. Оценка на природно ресурсния потенциал 19

1.2.1.1. Морфоложки и литогенни особености 19

1.2.1.2. Полезни изкопаеми 20

1.2.1.3. Климат и климатични ресурси 21

1.2.1.4. Потенциал за използване на ВЕИ 24

1.2.1.5. Води и водни ресурси 25

1.2.1.6. Почвени ресурси 26

1.2.1.7. Биологично разнообразие и горски ресурси 28

1.2.1.7.1. Растителност 28

1.2.1.7.2. Животински свят 28

1.2.1.8. Елементи на националната екологична мрежа - защитени територии и защитени зони по НАТУРА 2000 29

1.2.1.9. Основни изводи за природноресурсния потенциал на община Видин 30

1.3. СЪСТОЯНИЕ НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА 32

1.3.1. Обща характеристика на икономическото развитие на община Видин - основни икономически показатели 32

1.3.2. Структура на общинската икономика по икономически сектори 33

1.3.2.1. Първичен сектор 36

1.3.2.1.1. Селско, горско и рибно стопанство 36

1.3.2.1.1.1. Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности 37

Растениевъдство 37

Животновъдство 38

1.3.2.1.1.2. Горско стопанство 39

1.3.2.1.2. Добивна промишленост 39

1.3.2.2. Вторичен сектор 39

1.3.2.3. Третичен сектор 40

1.3.2.4. Възможности за развитие на туризма в община Видин 40

1.3.3. Основни изводи за икономическото развитие на община Видин 46

1.3.4. Прогноза за икономическото развитие на община Видин 46

1.4. Развитие на социалната сфера и човешките ресурси 61

1.4.1. Демографска характеристика - състояние и тенденции 611.4.1.1. Брой и гъстота на населението 62

1.4.1.2. Раждаемост и смъртност на населението 67

1.4.1.3. Естествен и механичен прираст на населението 71

1.4.1.4. Полово-възрастова структура на населението 73

1.4.1.5. Етническа и конфесионална структура на населението 80

1.4.1.6. Образователна структура на населението 82

1.4.1.7. Основни изводи за демографската ситуация в община Видин 83

1.4.1.8. Прогноза за броя на населението на община Видин до 2040 г. 86

1.4.2. Пазар на труда 891.4.2.1. Икономическа активност на населението 89

1.4.2.2. Заетост и безработица на населението 91

1.4.3. Здравеопазване 94

1.4.3.1. Обща характеристика на здравеопазването в общината 94

1.4.3.2. Структурна организация на здравеопазването 94

1.4.3.3. Пространствена организация на здравеопазването 95

1.4.3.4. Основни изводи 95

1.4.4. Социални услуги 96

1.4.4.1. Обща характеристика на социалните услуги в общината 96

1.4.4.2. Структурна организация на социалните услуги 96

1.4.4.3. Пространствена организация на социалните услуги 98

1.4.4.4. Основни изводи 98

1.4.5. Образование 991.4.5.1. Обща характеристика на образованието в общината 99

1.4.5.2. Структурна организация на образованието 99

1.4.5.3. Пространствена организация на образованието 102

1.4.5.4. Основни изводи 102

В резултат на извършения анализ, можем да твърдим че се наблюдават съществени различия в достъпа до обектите на образованието, както между градовете и селата в общината, така и между общинския център - гр. Видин и другия град в общината - гр. Дунавци. Неравномерната пространствена организация на обектите на образователната инфраструктура, се свързва с необходимостта от пътуване на учениците до съседни населени места, на чиято територия са налични обекти на предучилищното/ училищното образование. 102

1.4.6. Култура 102

1.4.6.1. Обща характеристика на културните услуги/дейности в общината 102

1.4.6.2. Структурна организация на културните услуги/дейности 103

1.4.6.2.1. Читалища 103

1.4.6.2.2. Културни институти 103

1.4.6.2.3. Културни събития 104

1.4.6.2.4. Паметници на културата 105

1.4.6.3. Пространствена организация на културните услуги/дейности 105

1.4.6.4. Основни изводи 105

1.4.7. Спорт 1061.5. Инфраструктурно развитие, свързаност и достъпност на територията 106

1.5.1. Транспортна инфраструктура 1061.5.1.1. Пътна мрежа 106

1.5.1.2. Железопътна мрежа 108

1.5.1.3. Воден транспорт 108

1.5.1.4. Въздушен транспорт 109

1.5.1.5. Основни изводи за състоянието на транспортната инфраструктура в община Видин 110

1.5.2. Енергийна инфраструктура 1111.5.2.1. Електроснабдяване 111

1.5.2.2. Възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/ и енергийна ефективност 111

1.5.2.3. Газоснабдяване 111

1.5.2.4. Основни изводи за състоянието на енергийната инфраструктура в община Видин 112

1.5.3. Водностопанска инфраструктура 112

1.5.3.1. Водоизточници и водохващания 112

1.5.3.2. Пренос и пречистване на води 112

1.5.3.3. Водоснабдяване и канализация 113

1.5.3.4. Пречистване и заустване на отпадни води 113

1.5.4. Телекомуникации 114

1.5.4.1. Информационно общество 114

1.6. Екологично състояние и рискове 115

1.6.1. Атмосферен въздух 115

1.6.2. Повърхностни и подземни води 116

1.6.3. Риск от наводнения 117

1.6.4. Земи и почви 117

1.6.5. Биоразнообразие и защитени територии 118

1.6.6. Фактори на въздействие 118

1.6.6.1. Отпадъци 118

1.6.6.2. Шумово замърсяване и радиационно състояние 119

1.6.7. Основни изводи за екологичното състояние и рискове в община Видин 120

1.7. Териториално развитие 121

1.7.1. Райони за целенасочена подкрепа в област Видин 123

1.8. Административен капацитет при реализиране на проекти 124

1.9. SWOT анализ 127

2. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ВИДИН ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г. 130

2.1. Резултати и заключения от ДОКЛАДА ОТ ПОСЛЕДВАЩАТА оценка на Общинския план за развитие на община ВИДИН за периода 2007-2013 г. 130

2.2. Предпоставки за формулиране на стратегическата рамка за развитие 133

2.3. Визия, цели и приоритети за развитие на община ВИДИН за периода 2014-2020 135

3. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА на опр ВИДИН 2014-2020 г. - вж. Раздел „Приложения“ 153

1534. ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕТО И ОЦЕНКАТА НА ПЛАНА 153

5. НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЕТО, ОЦЕНКАТА И АКТУАЛИЗАЦИЯТА НА ПЛАНА 154

5.1. Органи за наблюдение и контрол на изпълнението на Общинския план за развитие 154

5.2. Индикатори за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие на община ВИДИН 2014-2020 г. 156

5.2.1. Система от индикатори 158

5.2.2. Източници на информация за извършване на наблюдение 163

5.2.3. Система за събиране и докладване на мониторингова информация 165

5.2.3.1. Процедури за мониторинг 165

5.2.3.2. Оценка на показателите 165

5.3. Събиране и анализ на данни 167

5.3.1. Основни принципи за провеждане на мониторинг на изпълнението на политики за развитие 169

5.3.2. Механизми за мониторинг с елементи на участие 169

6. ОПИСАНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ДЕЙСТВИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ ПРИНЦИПА НА ПАРТНЬОРСТВО И ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ 170

6.1. Партньорството - елемент на социалния капитал в местното самоуправление 170

6.1.1. Същност на партньорството 171

6.1.2. Модели за партньорство с частния сектор 172

6.1.3. Определяне на подходящите партньори 174

6.1.4. Необходимост от правила 176

6.1.5. Планиране на партньорството 176

6.1.6. Работна група за мониторинг и контрол на ОПР на община Видин 2014-2020 г. 178

6.1.7. Функции на Работната група по мониторинг и контрол 179

6.1.8. Годишни доклади по изпълнението на Общинския план за развитие 180

6.1.9. Публичност и прозрачност на изпълнението на Общинския план за развитие 2014-2020 г. 181

7. ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ - Виж раздел приложения 182

КОНТАКТИ 183СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА

БФП Безвъзмездна финансова помощ

ГИС Географска информационна система

ДБФП Договор за безвъзмездна финансова помощ

ЕЕ Енергийна ефективност

ЕС Европейски съюз

ЕФРР Европейски фонд за регионално развитие

ЗБР Закон за биологичното разнообразие

ЗООС Закон за опазване на околната среда

ЗОП Закон за обществените поръчки

ЗРР Закон за регионалното развитие

ЗУТ Закон за устройство на територията

ЗКАИИП Закон за Камарите на арх. и инж. в инвестиционното проектиране

ЗОС Закон за общинската собственост

ЗПЧП Закон за публично-частното партньорство

ЗМСМА Закон за местното самоуправление и местната администрация

ИПГВР Интегриран план за градско възстановяване и развитие

МЗХ Министерство на земеделието и храните

МИЕ Министерство на икономиката и енергетиката

МИП Министерство на инвестиционното проектиране

МОПТ Масов обществен пътнически транспорт

МОСВ Министерство на околната среда и водите

МОН Министерство на образованието и науката

МП Министерство на правосъдието

МРР Министерство на регионалното развитие

МСП Малки и средни предприятия

МТС Министерство на транспорта и съобщенията

МТСП Министерство на труда и социалната политика

НСИ Национален статистически институт

НСРР Национална стратегия за регионално развитие

ОПИП Оперативна програма „Иновации и предприемачество”

ОПНОИР Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”

ОПОС Оперативна програма „Околна среда”

ОПР Общински план за развитие

ОПРР Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013/Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

ПР на ОПР Програма за реализация на Общинския план за развитие

ОСР Областна стратегия за развитие

ОУП Общ устройствен план

ПУП Подробен устройствен план

ПЧП Публично-частно партньорство

РИОСВ Регионална инспекция по околна среда и води

СГО Структури на гражданското общество

СКФ Структурни и Кохезионен фонд

ТП Техническа помощ

УО Управляващ орган

ФЛАГ Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД

СЗР Северозападен район от ниво 2


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница