Програма за управление на отпадъците на община свиленград, 2017-2020 г. Съдържание I. Въведение 6страница13/26
Дата14.01.2018
Размер4.06 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   26

Подпрограма с мерки за разделно събиране и достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на битовите отпадъците от хартия, метали, пластмаса и стъкло


Целите за разделно събиране и достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на битовите отпадъци се изчисляват съгласно метода определен със Заповед № РД-884/18.11.2014 г. на Министъра на околната среда и водите. Степента на рециклиране на битовите отпадъци се изчислява като съотношение на общото количество на отпадъците предадени за рециклиране и общото количество на генерираните отпадъци от домакинствата и подобни източници. Следователно за изпълнение на целите ще се зачитат:

1. Масово разпространените отпадъци събрани от организации по оползотворяване;

2. Отпадъците, отделени в инсталацията за сепариране в случай, че са предадени за рециклиране;

3. Компостът произведен в инсталацията за компостиране от разделно събрани био отпадъци (зелени отпадъци и подходящи за компостиране хранителни отпадъци);

4. Отпадъците събрани на общинската площадка за безвъзмездно предаване в случай, че са предадени за рециклиране;

5. Отпадъците събрани на търговска основа в изкупвателни пунктове в случай, че са предадени за рециклиране;

6. Отпадъци, събрани чрез системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата в случай, че са предадени за рециклиране;

7. Едрогабаритни отпадъци в случай, че са предадени за рециклиране;

8. Отпадъци, събрани чрез системата за събиране на био отпадъци в случай, че са компостирани;

Масово разпространени отпадъци


Понастоящем отговорността за разделното събиране на масово разпространените отпадъци (отпадъците от опаковки, батерии и акумулатори, отработени масла, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и др.) е възложена на Организациите на оползотворяване (ООп). Все пак, общината трябва да играе активна роля при планиране и определяне на изискванията към системите за събиране на тези отпадъчни потоци, с цел постигането на високи нива на рециклиране. За тази цел се препоръчва:

 • Сключване на договори с ООп за всички видове масово разпространени отпадъци;

 • Включване в местната нормативна уредба на подробни изисквания към физическите и юридическите лица за разделно събиране на масово разпространените отпадъци и други рециклируеми материали;

 • Установяване на постоянен диалог и редовни срещи с Организациите по оползотворяване, действащи на територията на общината;

 • Осъществяване на професионално разработени кампании за повишаване на информираността на обществеността организирани на общинско ниво;

 • Определяне на допълнителни местата за разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране, сепариране и сортиране.

 • За спазването на забраната за изхвърляне на отпадъци, обозначени с маркировка за разделно събиране в контейнери за смесени битови отпадъци следва да бъдат упълномощени длъжностни лица, които да осъществяват контрол.

 • Контрол за спазване на техническите изисквания и увеличаване ефективността на инсталациите за сепариране на битови отпадъци и разделно събрани отпадъци от опаковки;

 • При необходимост обявяване на обществени поръчки за избор на изпълнители и/или изменения в договорите на съществуващи изпълнители във връзка с изискванията на националното законодателство за управление на отпадъците за разделно събиране на отпадъци;

 • Избор на подходящ вариант за начисляване на такса битови отпадъци (напр. определяне на такса битови отпадъци, отчитаща изхвърлените количества) така, че да се насърчи разделното събиране и рециклирането с цел постигане на целите за събиране на рециклируеми и биоотпадъци и отклоняване на биоразградимите отпадъци от депа и (след изграждане на съоръженията за третиране на отпадъците), поетапно въвеждане на новата система.

Увеличаването на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци в региона ще доведе до намаляване на общото количество депонирани отпадъци.

Предварително третиране


В нормативната уредба е създаден механизъм за насърчаване на рециклирането и оползотворяването на отпадъци чрез въведените отчисления, които увеличават цената за депониране. Общините могат да намалят или изцяло да се освободят от отчисленията в случай, че изпълнят целите за разделно събиране на битови отпадъци и отклоняване на биоразградимите отпадъци от депа.

Все още не е установена ефективността на инсталацията за сепариране в регионалния център. Предвид на технологията (пресяване и ръчно сортиране) не може да се очаква че с нейната експлоатация ще се осигури постигането на целите за рециклиране на битовите отпадъци. Освен това в инсталацията не се извършва биологично третиране на отпадъците, което не допринася за постигането на целите за намаляване депонирането на биоразградими отпадъци. В тази връзка общината ще заложи на мерки за разделно събиране на рециклируеми отпадъци и биоотпадъци при източника на тяхното образуване и последващо третиране съвместно с организациите по оползотворяване и в инсталация за компостиране на зелените и биоотпадъци.


Събиране на опасни отпадъци от домакинствата


В съответствие с нормативните изисквания, разделното събиране на опасни отпадъци се предвижда да обхване всички населени места през 2020 г. За временно складиране на опасни отпадъци от бита в регионалния център са предвидени 2 бр. затворени товарни контейнери ролков тип, оборудвани с вани на дъното и покрити с метална решетка.

За осигуряване събирането на опасните отпадъци от бита е необходимо създаването на система за разделното им събиране. Не се предвиждат обезвреждане на опасни отпадъци от домакинствата на територията на общината.


Общинска площадка за безвъзмездно предаване


Във връзка с нормативните изисквания се предвижда доизграждане и дооборудване на площадката за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. рециклируеми отпадъци, едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци, текстил и други, финансирани от общината. С цел намаляване на финансовите разходи за общината чрез привличане на частни инвестиции от ООп е препоръчително на площадките да се приемат и отпадъци финансирани от други източници извън такса битови отпадъци като например масово разпространени отпадъци и строителни отпадъци от ремонтни дейности в бита. За тези отпадъци ще се изисква финансиране от лицата отговорни за управлението на съответния вид отпадък - организации по оползотворяване или да се определи входна цена за услугите, предоставяни от общината за отпадъци, различни от битовите.

Разделно събиране на рециклируеми отпадъци, за които не се прилага принципът „разширена отговорност на производителят”


В случай че събраните рециклируеми отпадъци от организациите по оползотворяване, изкупвателни пунктове и площадката за безвъзмездно предаване не са достатъчни за постигане на дела на община Свиленград от регионалните цели за рециклиране на битови отпадъци е необходимо общината да осигури допълнително събиране и рециклиране на рециклируеми отпадъци от бита (хартия, пластмаса, стъкло, метал), за които принципът «отговорност на производителят» не се прилага. В тази връзка ще се търси обединяване на усилията с организациите по оползотворяване (най вече ООп за отпадъци от опаковки) за създаване на обща система за разделно събиране на принципа на разделянето от домакинствата на остатъчната фракция след разделното събиране на биоотпадъците на две категории отпадък – сух и мокър. В категорията на сухия отпадък ще влизат материалите от хартия, стъкло, пластмаса и метали (за които са въведени цели за рециклиране, както за ООп така и за общините), и оползотворими отпадъци (текстил, гума, кожа), които ще се насочват за преработка. Мокрият отпадък ще е съставен от зелени и хранителни отпадъци, които не са събрани чрез системата за разделно събиране на биоотпадъци, както и други остатъци и материали, които не могат да бъдат оползотворени чрез рециклиране или изгаряне.

С цел обхващане във възможно най-голяма степен на отпадъците, които вече се събират разделно се предвижда създаване на система за регистриране и отчитане на количествата събрани от частния сектор.


Събиране на смесени битови отпадъци


Необходимо е оптимизиране на системата за събиране на смесени битови отпадъци след въвеждането на системи за разделно събиране на биоотпадъци, рециклируеми отпадъци, които ще отклонят значително количество от общия отпадъчен поток.

Влиянието на въвеждането на разделното събиране на биоотпадъците върху системата за сметосъбиране както и параметрите на новата система за събиране на смесени битови отпадъци са представени в подраздел IV.2.2.1.


Мярка/дейност

Срок за прилагане

Отговорна институция

Очаквани разходи, лева

Предлагани източници за финансиране

Индикатори за изпълнение
НАРАСТВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА РЕЦИКЛИРАНИ И ОПОЛЗОТВОРЕНИ ОТПАДЪЦИ1.1.

Въвеждане на по-стриктни изисквания за периодично (напр. тримесечно) отчитане на разделно събраните и рециклираните отпадъци от организации по оползотворяване и контрол за достоверността им – с цел доказване изпълнението на целите за рециклиране на битови отпадъци

31.12.2017 г.

Диреция „ОСУТ”, Организации по оползотворяване

 

 

Променени договори и програми на ООп

1.2.

Упълномощаване на длъжностни лица, приемане на сигнали и упражняване на контрол за предотвратяване на посегателства и кражби на отпадъци от съдовете за разделно събиране на отпадъци от опаковки - в изпълнение на чл. 26, ал. 5 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки

31.12.2017 г.

Диреция „ОСУТ”

 -

-

Брой установени нарушения

1.3.

Въвеждане в договорите на организациите по оползотворяване на минимални задължения за изпълнението на целите за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване така, че организациите по оползотворяване да са задължени да съберат и оползотворят такъв дял от целите им в национален мащаб съответстващ на делът на населението на общината спрямо населението на страната.

31.12.2017 г.

Диреция „ОСУТ”
-

Променени договори и програми на ООп

1.4.

Включване на административните сгради, търговските и туристически обекта и други публични места в система за разделно събиране на отпадъци от опаковки

постояненДиреция „ОСУТ”

 

 Организации по оползотворяване

Брой места за разделно събиране в административните сгради, търговските и туристически обекта и други публични места

1.5.

Включване в системата за разделно събиране на всички видове опаковки, образувани в бита, които попадат в обхвата на Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки

31.12.2017 г.

Диреция „ОСУТ”, организации по оползотворяване

 

 

Променени договори и програми на ООп

1.6.

Доизграждане на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. рециклируеми отпадъци, едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци, текстил и други. В случай на осигурено финансиране – приемане и на др. видове отпадъци

31.12.2017

Диреция „ОСУТ”

По проект –


Общински бюджет, ООп, частни инвестиции

 • Допълнително оборудване на площадката

 • Количества приети отпадъци по видове

1.7.

Доизграждане на система за разделно събиране и предаване рециклирането на рециклируеми отпадъци от бита (хартия, пластмаса, стъкло, метал), за които принципът «отговорност на производителят» не се прилага – в случай на необходимост за изпълнение на целите за рециклиране на битови отпадъци

2018

Диреция „ОСУТ” и дружество, на което е възложено сметосъбирането и сметоизвозването

По проект


Общински бюджет


 • Брой поставени контейнери

 • Брй жители обслужвани от един контейнер

 • Количества разделно събрани отпадъци

1.8.

Определяне на компетентни лица за прилагане на процедурите по одобряване на инвестиционни проекти, окончателни доклади по чл. 168, ал. 6 от Закона за устройство на територията, плановете за управление на строителни отпадъци, издаване на разрешения за въвеждане в експлоатация с цел осигуряване прилагането на изискванията за селективно разрушаване на сгради, отделяне на различните по вид строителни отпадъци при източника на образуването им (строителния обект) и постигане на целите за рециклиране на строителни отпадъци.

31.12.2017

Диреция „ОСУТ”, Експертен съвет по устройство на територията

-
 • Бр. одобрени планове за управление на строителни отпадъци спрямо общия брой на издадените разрешения за строеж

2.

ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ

2.1.

Въвеждане, с актуализирането на Общинската наредба по чл. 22 ЗУО, на задължения към собствениците или наемателите на търговски обекти и собствениците (или наематели) на еднофамилни жилища за разделно събиране и забрана за изхвърляне на отпадъци от опаковки.

31.12.2017 г.

Диреция „ОСУТ”, Общински съвет

 

 

 • Промяна в нормативната уредба

2.2.

Приемане на сигнали за нередност и контрол за спазване на ангажиментите за обратно приемане на отпадъци от опаковки в търговските обекти.

постоянен

Диреция „ОСУТ”

 

 

 • Брой установени нарушения

2.3.

Получаване и въвеждане на данни в информационната система за количествата на разделно събиране, рециклирани и оползотворени отпадъци от опаковки от населението и предприятията.

постоянен

Диреция „ОСУТ”, Организации по оползотворяване на опаковки
Общински

бюджет.


ООп

 • Брой и качество на получените отчети от ООп до общината

2.4.

Контрол за функционирането на схемите за разделно събиране на отпадъци от опаковки в съответствие с техническите изисквания на Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки и договорите с община Свиленград.

Постоянен

Диреция „ОСУТ”, Организации по оползотворяване на опаковки
Общински

бюджет.


ООп

 • Брой установени нарушения за неспазване на техническите изисквания към системите за разделно събиране, програмата на ООп и договора с общината (напр. честота на извозване, смесване на отделните видове отпадъци при извозване и др.)

2.5..

Контрол за спазване на ангажиментите за събирането и предаване за оползотворяване или обезвреждане на опасните отпадъци от опаковки чрез осигуряване на необходимите инвестиции в инфраструктурата за събиране и специализирана транспортна техника и съдове за събиране н транспортиране.

Постоянен

Диреция „ОСУТ”, Организации по оползотворяване на опаковки
Общински бюджет

 • Брой установени нарушения за неспазване на техническите изисквания към системите за разделно събиране, програмата на ООп и договора с общината (напр. брой поставени съдове, жители обслужвани от един съд и др.)

3.

НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ /НУБА

3.1.

Одобряване на програма, разработена от ООп за събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори от бита

2017-2018

Диреция „ОСУТ”3.2.

Прилагане на административни мерки за осигуряване на функционирането на системата за разделно събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори от бита.

постоянен

Диреция „ОСУТ”и контрол” Общински съвет • Промени в нормативната уредба

3.3.

Осигуряване на информация на обществеността за места, на които се извършва събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори

Постоянен

Диреция „ОСУТ”3.4.

Приемане на сигнали за нередност и контрол за спазване на ангажиментите за приемане на НУБА в обектите, посочени от ООп, с която общината има сключен договор.

31.12.2016 г.

Диреция „ОСУТ”

 
 • Брой приети сигнали

3.5.

Получаване и въвеждане на данни в информационната система за количествата на разделно събрани и рециклирани НУБА

постоянен

Диреция „ОСУТ”, Организации по оползотворяване на НУБА
Общински

бюджет.


ООп

 • Количества НУБА въведени в информационната система

3.6.

Контрол по спазване на законодателството.

Постоянен

Диреция „ОСУТ”

-

-

 • Брой установени нарушения и наложени санкции
ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /ИУМПС/

4.1

Одобряване на програма за събиране на ИУМПС от ООп за територията на общината.

постоянен.

Диреция „ОСУТ”

-

-

 • Сключен договор

 • Брой получени откази за сключване на договор

4.2.

Идентифициране на площадки, в които се извършва незаконно разкомплектоване на ИУМПС

Постоянен

Инспекторат, Диреция „ОСУТ”, РИОСВ

 

 

 • Бр. проверки и бр. идентифицирани площадки

4.3.

Актуализиране на информацията за обществеността за места, на които се извършва събиране, съхраняване и разкомплектоване на ИУМПС.

постоянен

Диреция „ОСУТ”

 

 

 • Изготвен списък с места за събиране

4.4.

Получаване и въвеждане на данни в информационната система за количествата на разделно събрани и рециклирани ИУМПС

постоянен

Диреция „ОСУТ”, Организации по оползотворяване на ИУМПС
Общински

бюджет.


ООп

 • Количества въведени в информационната система

5

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА И ОТПАДЪЧНИ НЕФТОПРОДУКТИ

5.1.

Сключване на договор с ООп за създаване на система за събиране и оползотворяване на отработени масла

.
2018г.

Диреция „ОСУТ”

 

 

 • Сключен договор

 • Брой получени откази за сключване на договор

5.2

Прилагане на санкции и упражняване на контрол относно изхвърлянето на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти в повърхностни води и в канализационни системи.

постоянен

Инспекторат, Диреция „ОСУТ”

 

 

 • Брой проверки и брой установени нарушения

6.

ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ /ИУЕЕО/

6.1.

Одобряване на програма за събиране на ИУЕЕО на територията на общината разработена от организация по оползотворяване на ИУЕЕО.

2018г.

Диреция „ОСУТ”

-

-

 • Сключен договор

 • Брой получени откази за сключване на договор

6.2

Осведомяване на обществеността за обектите, в които се извършва приемане на ИУЕЕО

постоянен

Диреция „ОСУТ”

 

 

 • Изготвяне на списък с местата за събиране

6.3.

Приемане на сигнали за нередност и контрол за спазване на ангажиментите за обратно приемане на ИУЕЕО в търговските обекти и в обектите посочени от организациите по оползотворяване

постоянен

Диреция „ОСУТ”

 

 

 • Брой получени сигнали

6.4.

Провеждане на кампании за събиране и извозване на ИУЕЕО

1 път годишно

Диреция „ОСУТ”, ООп
ООп

7.

ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ДОМАКИНСТВАТА

7.1

Обособяване на зона за приемане на опасни отпадъци от домакинствата в рамките на площадките за безвъзмездно приемане на отпадъци. Обособяване в регионалния център за междинно съхранение на опасните отпадъци събрани от домакинствата, до момента на тяхното транспортиране до заводите за третиране на опасни отпадъци

2018

Диреция „ОСУТ”

в рамките на проект за площадка за безвъзмездно приемане на отпадъци

Общински бюджет, ООп, частни инвестиции

 • Дата на започване на приемане на опасни отпадъци на площадката

 • Количества приети отпадъци

7.2.

Организиране на кампании за събиране на отпадъци от домакинствата, чрез мобилен събирателен пункт.

2018

два пъти годишно.Диреция „ОСУТ”

По проект

Общински бюджет

8.

ОТПАДЪЦИ ОТ ХУМАННОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ С ОПАСЕН ХАРАКТЕР

8.1.

Прилагане на вътрешна система за разделно събиране на отпадъците, за които се прилага различен вид третиране


Постоянен

Оператор на поликлиника

 Собствени средства

 Бюджет на медицински заведения

 • Брой заведения с организирана вътрешна система за разделно събиране спрямо общия брой

8.2.

Предаване за подходящо третиране на отделните видове болнични отпадъци

постоянен

Оператори на болнични заведения

 Собствени средства

 Бюджет на медицински заведения

 • Количества отпадъци предадени за екологосъобразно третиране
ПОДОБРЯВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ПО РАЗДЕЛЯНЕ, ВРЕМЕННО СЪХРАНЕНИЕ, СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

9.1.

Оптимизиране на системата за събиране н транспортиране на битови отпадъци на територията на Община Свиленград във връзка с въвеждането на нови системи за разделно събиране и други промени в съществуващите практики за управление на отпадъците в общината

Постоянен

Диреция „ОСУТ”

Персонал на общината, пряко свързан със събиране и транспортиране на отпадъците 

 

 • Обем на поставените съдове за събиране на смесени битови отпадъци на жител

 • Обем на поставените съдове за разделно събиране на отпадъци на жител

9.2.

Предвиждане на подходящ режим на извозване на отпадъците, съвместно с общините от регионалното сдружение, с оглед предотвратяване на замърсяването на крайпътните пространства с отпадъци

Постоянен

Диреция „ОСУТ”, Персонал на общината, пряко свързан със събиране и транспортиране на отпадъците, Регионално сдружение

 

 

 • актуализирани маршрути и графици

9.3.

Провеждане на мониторинг за оптимизиране периодичността на извозване на битовите отпадъци, ефективността на компактиране в транспортните средства и обема и състава на контейнерния парк. Оценка на необходимите инвестиции.

Ежегодно:

месец септември - октомвриДиреция „ОСУТ”, Персонал на общината, пряко свързан със събиране и транспортиране на отпадъците

-

-

 • Изготвена оценка

9.4.

Обновяване на нискоефективните и амортизираните съдове и транспортна техника

Веднъж годишно

Персонал на общината, пряко свързан със събиране и транспортиране на отпадъците Диреция „ОСУТ”

В зависимост от оценката на необходимите инвестиции

Общински бюджет

 • Процент съдове с изтекъл амортизационен срок

9.5

Подготовка на мотивирано заявление до директора на РИОСВ за издаване на мотивирана заповед, с която дава съгласие за освобождаване от дължимите отчисления за депониране на битови отпадъци – по реда на глава шеста от Наредба № 7 за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци

Ежегодно до 30 ноември

Диреция „ОСУТ”

-
 • Получено съгласие за освобождаване от дължимите отчисления
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   26


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница