Програма за управление на отпадъците на община свиленград, 2017-2020 г. Съдържание I. Въведение 6страница14/26
Дата14.01.2018
Размер4.06 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   26

Подпрограма с мерки за разделно събиране и достигане на целите и изискванията за биоразградимите и биоотпадъците

Разделно събиране на биоотпадъци.


За постигане на регионалните цели по чл. 31, ал. 1 ЗУО между отделните общини в съответния регион по чл. 49, ал. 9 ЗУО за отклоняване на биоразградимите отпадъци от депа е необходимо прилагане на мерки за разделно събиране на биоотпадъци (за разделно събрани се считат биоотпадъците със съдържание на примеси не повече от 10 на сто от общото количество, което е събрано разделно при източника на образуване). Съгласно Чл. 13. (1) от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци (Приета с ПМС №20/25.01.2017 г.), целите по чл. 31, ал. 1 ЗУО се разпределят между регионите по чл. 49, ал. 9 ЗУО на базата на морфологичния състав на отпадъците, генерирани на територията на общините във всеки от регионите, и решението по чл. 26, ал. 1, т. 6 ЗУО, ако такова е прието, като конкретните цели за общините се определят с мотивирана заповед на изпълнителния директор на ИАОС и се оповестяват на интернет страницата на агенцията. Целите се актуализират на всеки 5 години със заповед на изпълнителния директор на ИАОС. В тази връзка е уточнен финансовия принос на Община Свиленград в постигането на регионалните цели. Също така се уточни разпределение на задълженията между отделните общини в регионалното сдружение на общините (РСО) за изпълнение на целите за разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъци по чл.8, aл. 1 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци (Приета с ПМС №20/25.01.2017 г.) като: за разпределение на задълженията за изпълнение на целите по чл. 31, ал. 1 ЗУО между отделните общини в съответния регион по чл. 49, ал. 9 ЗУО се определя с решението по чл. 26, ал. 1, т. 6 ЗУО.

За осигуряване на необходимите допълнителни количества за постигането на целите за разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъци е предвидено въвеждане на общинска система за разделно събиране, насочена основно към зелените отпадъци от обществени площи, паркове и градини по чл. 34, ал. 1ЗУО на територията на съответната община. Предвидено е и въвеждане на общинска система за разделно събиране на градински отпадъци от районите с фамилни къщи и на подходящи за компостиране биоразградими отпадъци от магазини, заведения за обществено хранене, пазари, хотели, лечебни заведения, училища и др. Цялото количество образувани биоотпадъци при поддържане на зелени площи от дейността на общинското предприятие „Благоустрояване и озеленяване", ще бъде насочено към площадката за компостиране, както и:

1. Обхващане в общинска система за организирано разделно събиране и транспортиране на градинските отпадъци от едно и дву-фамилните къщи;

2. За обхващане на домакинствата, както и магазини, заведения за обществено хранене, пазари, хотели, лечебни заведения, училища и др., на територията на община Свиленград в общинска система за разделно събиране на кухненски и хранителни отпадъци подходящи за компостиране.

3. Площадка за събиране, временно съхраняване и компостиране на биоотпадъци от поддържане на зелени площи на територията на общината и на други разделно събрани биоотпадъци, подходящи за компостиране.За организиране на общинска система за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци са оценени два варианта. Параметрите на системата за разделно събиране и разходите за експлоатацията и са представени в подраздел IV.2.2.2.

В допълнение на общите мерки следва да се предприемат действия за подпомагане възникването и развитието на пазар за компост и най-вече за преодоляването на съществуващите предубежденията относно качеството на произведения компост от разделно събрани отпадъци от бита. За целта се предвижда стриктно спазване на разпоредбите за контрол на производството и проверка на качеството на компоста, съгласно Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци (Приета с ПМС №20/25.01.2017 г.), както и използването на произведения компост в дейности по поддръжка на зелената система на града, финансирани от общинския бюджет.

Инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци.


Процесите са предвидени за третирането на прогнозни количества от 3 000 тона на година разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци. Процесът на компостирането ще се реализира в рамките на 90 дни, от които 65 календарни за активно зреене и 25 календарни за зреене и сушене на компоста. Компостирането води до намаляване на обема на биоразградимите отпадъци в рамките от 20 до 60 %, на съдържанието на влага до 40% и на теглото до 50 %. Киселинността (рН) на крайния компост е близко до неутралната и съотношението въглерод към азот е по-малко от 20:1. Този продукт е ценен за наторяване на градинските площи за обществено ползване, за отглеждане на биопродукти и други, като средство за подобряване структурата на почвата.

Площадката на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци е с обща площ 12 893 м2, от която площ 25 % за озеленяване, като плътността на застрояване ще бъде до 20 %.

Предвидено е на територията на площадката да бъдат изградени следните зони, както и да се помещават следните машини и съоръжения, а именно:


 • Административно – битова сграда (тип контейнер);

 • Електронна везна;

 • Съоръжение за измиване на гуми;

 • Пречиствателна станция за пречистване на питейни води;

 • Изгребна яма за отпадни води от административно-битовата сграда;

 • Резервоар за съхраняване на свежа вода за противопожарни и технически нужди;

 • Трафопост;

 • Площадка за приемане на разделно събрани зелени отпадъци;

 • Площадка за приемане на разделно събрани биоразградими отпадъци;

 • Зона за контейнери за битови отпадъци и отстранени примеси;

 • Площадка за шредиране на разделно събраните зелени отпадъци;

 • Купове за зреене на компоста;

 • Стационарно барабанно сито с навес;

 • Закрита зона за узряване и сушене на компоста;

 • Закрит склад за съхранение на готовия компост;

 • Гараж с навес за механизацията (шредер, трактор, обръщач);

 • Резервоар за съхранение на инфилтрата и за повърхностните води;

 • Изграждане на ограда. При входа на площадката е разположена метална автоматична врата;

 • Видеонаблюдение;

 • Осветление.

Предвидена е съпътстваща инфраструктура да включва:
 • Водоснабдяване – 169 м;

 • Новоизградена пътна връзка – 137 м;

 • Електроснабдяване – 591 м.

Предвидената площадка за компостиране ще бъде изградена с капацитет на вместимост около 3 000 т/год. При плътност от 0,4 тона/м³, на площадката ще се обработват средно 7 500 м³/год. Инсталацията ще функционира 280 календарни дни годишно.Технологичният процес на площадката за компостираща инсталация предвижда следните етапи:


 • Доставяне на зелените и биоразградими отпадъци до площадката за компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци;

 • Преминаване през контролно - пропускателния пункт и претегляне на доставеното количество на вход на инсталацията (лед разтоварване на отпадъците камионът се претегля отново с цел събиране на всички необходими данни за издаването на кантарна бележка);

 • Отвеждане на отпадъците до площадката за приемане на био-отпадъци;

 • Проверка и предварително третиране за примесите. Същите ще бъдат складирани в специално предвиден за тях и разположен на площадката контейнер, след което ще бъдат извозвани за депониране на Регионалното депо – Харманли;

 • След отделяне на примесите, зелените отпадъци ще бъдат шредирани посредством употребата на шредера. За зареждането на шредера ще се използва челен товарач, снабден със специална приставка за повдигане и зареждане на зеления отпадък;

 • Шредираният материалът ще се залага в откритите редове. Този материал ще се отвежда от зоната за шредиране до откритите редове с помощта на челен товарач. Предвидено е подложката на всеки открит ред винаги да бъде оформена от материал, получен след шредирането на разделно събрани зелени отпадъци;

 • Доставеният на площадката за приемане на биоразградими отпадъци ще се полага директно в откритите редове с помощта на челния товарач, след извършена от работниците проверка на съдържанието на отпадък и отделянето на евентуалното наличие на примеси;

 • За целите на зреенето на компостта е предвидена зона, в която да бъдат разположени шест открити реда за зреене на компост;

 • След оформянето на първия открит куп ще започне и процес на размесване и обръщане на компоста. За целите на този процес ще се използва машина за размесване и обръщане на компостта, която е снабдена с оросителна система и ролка за развиване и навиване на геотекстилна мембрана.

Предвижда се машината за размесване и обръщане на компоста да бъде теглена от трактор;

 • Зреенето на компоста на откритие редове ще протича в продължение на около 9 седмици, като през този период ще се следят всички необходими показатели, чийто контрол е водещ и от значение за производството на висококачествен компост;

 • След приключване процеса на зреене на откритите редове, така получения материал ще бъде отвеждан до зоната за пресяване. За целта ще се използва челния товарач;

 • Пресяването на крайния материал получен от откритите редове ще се извършва посредством стационарното барабанно сито. Материалът в него ще се зарежда с помощта на челния товарач;

 • Едрата фракция, отделена след пресяването ще бъде заредена отново в ново образуващ се открит ред.

 • Пресятата фина фракция ще бъде отведена в зоната за узряване на компоста. Предвидено е тази зона да бъде покрита, тъй като в нея материалът няма да бъде размесван и обръщан, както и няма да бъде покриван с мембрана. Поради тази причина същия трябва да бъде предпазен от климатични условия като вятър и дъжд;

 • В зоната за узряване на компоста е предвидено материалът да престои в рамките на около 25 календарни дни, до настъпване на пълното му узряване и изсушаване;

 • След окончателното приключване на процеса на узряване и изсушаване, вече готовия компост ще бъде пренесен с помощта на челния товарач до склада за съхранение на готовия компост;

Предвидено е площадката за компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци да бъде снабдена със следната техника и допълнително оборудване, а именно:


 • Трактор с челен товарач и допълнителна специализирана приставка за повдигане и зареждане на дървени трупи;

 • Машина за размесване и обръщане на компостта, която е снабдена с оросителна система и ролка за развиване и навиване на геотекстилна мембрана;

 • Мобилен шредер;

 • Стационарно барабанно сито;

 • Сонди за измерване на температурата;

 • Измервателни уреди за измерване нивата на въглеродния диоксид CO2 и кислорода O2;

 • Мобилна лаболатория за тестване на качеството на компоста и етапа на развитие на самия процес на компостиране.

Настилка на Площадката за компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци ще бъде асфалтова и бетонова. На зоната за узряване и сушене на компоста ще бъде даден наклон от 2,5 % с цел отвеждане на инфилтрата и повърхностните води в Резервоар за съхранение на инфилтрата и повърхностните води. На територията на площадката ще се изгради гараж с навес за механизацията, навес за барабанното сито и резервоар за съхраняване на свежата вода за противопожарни и технически нужди.

План за действие


Мярка/дейност

Срок за прилагане

Отговорна институция

Очаквани разходи, лева

Предлагани източници за финансиране

Индикатори за изпълнениеБИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ

1.1.

Планиране с Общинския бюджет на разходи за събиране и компостиране на биоотпадъци от населението за периода на действие на Програмата.

31.12.2017 г.

Диреция „ОСУТ”, Общински съвет

 

 

 • Размер на отделените средствата спрямо количеството събрани отпадъци

1.2.

Ускоряване на поетапното въвеждане на домашно компостиране в домакинства, разполагащи с дворни места включително и чрез закупуване и раздаване на компостери

31.12.2017 г.

Диреция „ОСУТ”

5 000

Общински

бюджет.


ПУДООС

1.3.

Разпределени задълженията между отделните общини в регионалното сдружение на общините за изпълнение на целите за разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъци по чл.8, aл. 1 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците (чрез решение на общото събрание)

2017-2020 г.

Кмет на община Свиленград, Диреция „ОСУТ” • Дата на решението на регионалното сдружение

1.4.

Обхващане в система за организирано събиране и извозване на биоотпадъците от домакинствата

31.12.2018 г.

Диреция „ОСУТ”

Оперативни разходи и амортизация 137 000 лв./г.

Общински

бюджет.


ОПОС, ПУДООС

 • Брой поставени контейнери на жител

 • Честота на извозване

 • Брой обхванати жители

1.5.

Обхващане на ресторанти, заведения за обществено хранене, столове, детски градини и пазари на територията на община Свиленград в система за разделно събиране на кухненски и хранителни отпадъци;

31.12.2019 г.

Диреция „ОСУТ”

включено в т.1.4.

Общински

бюджет.


ОПОС

 • Брой поставени контейнери

 • Честота на извозване

 • Брой обхванати заведения спрямо общия брой

 • Количества разделно събрани отпадъци

1.6.

Площадка за компостиране на разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци

30.12.2019

Диреция „ОСУТ”

Оперативни разходи и амортизация 300 000 лв./г.

Общински

бюджет.


ПУДООС

ОПОС


 • Дата на въвеждане в експлоатация

 • Количества доставени отпадъци от общината

1.7.

Събиране и извозване на зелени отпадъци от паркове и градини от поддържането на зелената система на града и другите населени места до инсталацията за компостиране

Постоянен след пускане в експлоатация на съоръжението

Диреция „ОСУТ”, общинско предприятие, дружество, на което е възложено сметосъбирането и сметоизвозването на ТБО

 

 

 • Количества доставени отпадъци

1.8.

Стриктно спазване на разпоредбите за контрол на производството и проверка на качеството на компоста както и използването му в дейности, финансирани от общинския бюджет

31.12.2019 г.

Оператор на инсталацията за компостиране, Диреция „ОСУТ”

 

 

 • Количество произведен компост

 • Количество реализиран компост1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   26


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница