Програма за управление на отпадъците на община свиленград, 2017-2020 г. Съдържание I. Въведение 6страница15/26
Дата14.01.2018
Размер4.06 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   26

Подпрограма с мерки за прилагане на изискванията за строителни отпадъци и отпадъци разрушаване на сгради


Задълженията за управление на строителните отпадъци са на възложителите на строителството, но общината следва да предприеме мерки за стимулиране изграждането на съоръжения за рециклиране на строителни отпадъци и създаване на пазар за рециклирани строителни материали чрез влагането им в обекти финансирани с публични средства. Това ще изисква промяна на методологията за определяне на критериите за избор на изпълнители на строежи финансирани с общински средства.

Тъй като общината провежда голяма част от процедурите, в които се изисква одобряване на инвестиционни проекти, окончателни доклади по чл. 168, ал. 6 от Закона за устройство на територията, плановете за управление на строителни отпадъци дейността на комисиите и съответните решения следва да осигуряват прилагането на изискванията за селективно разрушаване на сгради, отделяне на различните по вид строителни отпадъци при източника на образуването им (строителния обект).

За управлението на строителните отпадъци на територията на общината се предвижда да бъде отреден общински терен за изграждане на площадка, на която лицата, които образуват строителни отпадъци ще могат да ги предават за временно съхранение. Планира се площадката да бъде изградена с общински средства или частни инвестиции под формата на публично частно партньорство. Впоследствие разходите за изграждането и експлоатацията на площадката ще бъдат възстановени поетапно чрез такса, която лицата, отговорни за управлението на строителните отпадъци (възложителите на строително-монтажни работи и разрушаване) ще заплащат за тон приети отпадъци на площадката.

Предвижда се да бъдат приемани основно следните видове строителни отпадъци. • Незамърсени бетонни и стоманобетонни късове;

 • Разделно събрани керамични фракции, състоящи се от керемиди и тухли;

 • Мазилки и замазки;

 • Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия (неопасни);

 • Смесени отпадъци от строителство и събаряне;

 • Асфалтобетон от ремонт на пътища.

 • Скални материали от основни и под основни пластове на пътища.

Произходът на отпадъците трябва да бъде контролиран. Чистотата на СО се определя от прилагането на селективно разрушаване на сгради, ремонт или ново строителство или ремонт на пътища, което следва да се извършва в съответствие с одобрен план за управление на строителни отпадъци.

Доставените материали трябва да бъдат сортирани предварително, за да се класифицират качествено в съответствие с техния произход и вид.

Предварително сортираните отпадъци ще се съхраняват разделно по вид на материала: бетон, керамика, асфалтобетон, смесени фракции, скални материали.

В случай на съмнение за замърсяване, съответните отпадъци ще се отделят и съхраняват разделно.

На площадката ще бъдат извършвани дейности по събиране, съхраняване, предварително третиране и рециклиране на строителни отпадъци. Дейностите по предварително третиране ще се извършват чрез мобилни трошачно-сортировъчни инсталации експлоатирани от дружества, притежаващи необходимите разрешителни документи за дейности с отпадъци. Рециклирането на строителни отпадъци ще се извършва от дружества притежаващи необходимите разрешители документи и след сертификация на системата за производствен контрол в съответствие с Регламент (ЕС) 305/2011 за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти

На площадката за събиране, временно съхраняване и рециклиране на строителни отпадъци ще се обособят следните - участъци (зони): • Ограда с портал и КПП с кантар;

 • Фургон за персонала;

 • Зона за разполагане на контейнери за съхранение на различните по вид отпадъци.

 • Площ за съхранение на приеманите отпадъци – площите, отредени за съхраняване на различни видове СО ще са оразмерени, така че да са достатъчни с оглед осигуряване на оптимално натоварване на трошачно-сортировъчната инсталация.

 • Площ за съхранение на готовата продукция – оразмерена за всяка фракция.

 • Зона за разполагане на трошачно-сортировъчната инсталация.

 • Вътрешни пътища;

 • Обособени площадки за потоците СО;

 • Обособени зони за паркиране на техниката.

Площадката ще е с подходяща настилка, която да осигури целогодишно безпрепятствено движение на тежкотоварна техника и да предотвратява замърсяване на СО и рециклираните материали с кал. Това предполага минимум изграждане на трошенокаменна настилка (макадам).

Ще бъде осигурено отвеждане на повърхностните води посредством вертикална планировка и система от канали и дренажи.

Една част на площадката ще е с настилка с повишена носимоспособност и дълготрайност (асфалтобетонна или бетонна), в зоните с най-интензивно движение на помощните машини при обработката и на товарачите/багерите в процеса на преработката на отпадъците.

На площадката ще са осигурени необходимите условия за работа на следните видове оборудване за товаро-разтоварни дейности и предварително третиране/ рециклиране на строителни отпадъци : • Челен товарач ;

 • Багер с комплект работещи органи (лопата, хидравличен чук, ножица);

 • Колесен товарач;

 • Ситова серия от най-малко 2 бр. сита;

 • Магнитен сепаратор;

 • Съоръжение за рециклиране - мобилна инсталация за натрошаване на СО с производителност до 150 т/час

След дейностите по предварително третиране и рециклиране ще се произвеждат следните фракции изходната продукция (рециклирани строителни материали или предварително третирани строителни отпадъци):

 • Фракция 0-40 (бетон)

 • Фракция 40-100 (бетон)

 • Фракция 0-40 (керамика)

 • Фракция 0-40 (асфалт)

 • Отделен метал

План за действиеМярка/дейност

Срок за прилагане

Отговорна институция

Очаквани разходи, лева

Предлагани източници за финансиране

Индикатори за изпълнение

1.

СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И ОТПАДЪЦИ РАЗРУШАВАНЕ НА СГРАДИ

1.1.

Въвеждане на изменения и допълнения в общинската нормативна уредба относно прилагане на процедурите, в които се изисква одобряване на инвестиционни проекти, окончателни доклади по чл. 168, ал. 6 от Закона за устройство на територията, плановете за управление на строителни отпадъци

31.12.2017

Диреция „ОСУТ” • Извършени нормативни промени и вътрешни разпоредби

1.2.

Промяна на методологията за определяне на критериите за избор на изпълнители на строежи финансирани с общински средства

31.12.2018

Диреция „ОСУТ” • Брой проведени обществени поръчки с новите критерии спрямо общия брой

4.10.

Контрол по спазване на законодателството по управление на строителните отпадъци (състав, количество и др.).

Постоянен

инспектори Диреция „ОСУТ”, Персонал на общината, пряко свързан със събиране и транспортиране на отпадъците

 

 

 • Брой на одобрените планове за управление на строителни отпадъци спрямо броя на издадените разрешения за строеж

 • Брой на отказите за одобрение на планове за управление на строителни отпадъци
Проектиране и изграждане на площадка за съхраняване, предварително третиране и рециклиране на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване

2019

Диреция „ОСУТ”

Съгласно инвест. проект

ПЧП, общински бюджет – входна такса на площадката за строителни отпадъци

 • Издадена виза за проектиране

 • Разрешение за строеж

 • Разрешение за ползване
Сключване на договори с оператори на мобилни трошачно-сортировъчни инсталации за периодично предварително третиране и/или рециклиране на строителите отпадъци съхранявани на площадката

2018-2019

Диреция „ОСУТ” • Сключен договори/ договори1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   26


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница