Програма за управление на отпадъците на община свиленград, 2017-2020 г. Съдържание I. Въведение 6страница17/26
Дата14.01.2018
Размер4.06 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   26

Подпрограма с други мерки за управление на отпадъците

Нормативно регулиране на управлението на отпадъците н ускоряване прилагането на законодателството н политиката в тази област


Въз основа на настъпилите изменения и допълнения в националното 'законодателство и въвеждането на системи за биоотпадъци, строителни, опасни отпадъци, и промени в изискванията за масово разпространени отпадъци в общинската наредба но чл.22 от ЗУО следва да бъдат заложени следните изисквания:

 • забрани ограничения, отговорности и задължения към собствениците или наемателите на търговски обекти и заведения за обществено хранене, домсъветите, собствениците (или наематели), на еднофамилни жилища и др. както и към лицата извършващи дейности с отпадъци, с които общината има сключени договори с цел осигуряване прилагането на схемите за събиране на биоразградими отпадъци и рециклируеми отпадъци, за които не се прилага принципът отговорност на производителя.

 • въвеждане на допълнителни отговорности, забрани, задължения с цел осигуряване разделното събиране на биоотпадъци и рециклируеми отпадъци, за които не се прилага принципът отговорност на производителя, включване на нови задължения към изпълнителите извършващи предварително третиране и компостиране с цел осигуряване спазването на изискванията за качество на компоста.

 • въвеждане на изискванията на Закона за местните данъци и такси (чл. 67, ал. 2) за определяне размерът на такса битови отпадъци въз основа на количеството образувани отпадъци или на ползвател или пропорционално върху основа, определена от общинския съвет, която не може да бъде данъчната оценка на недвижимите имоти, тяхната балансова стойност или пазарната им цена;

 • в случай, че се въведе такса въз основа „плащаш колкото изхвърляш” е необходимо да се гарантира, че смесените битови отпадъци няма да попадат в контейнерите за разделно събиране, което ще наложи въвеждане на механизъм за следене какво се изхвърля в контейнерите и отказ за обслужване на контейнер за разделно събрани отпадъци ако са налице нежелани примеси;

 • санкции за използване на нерегламентирани сметища;

 • ред за предаване на строителни и специфични отпадъци;

 • задълженията, отговорностите и взаимоотношенията между съществуващите звена и при необходимост се предвижда създаването на нови структури - напр. за съвместно управление на регионално съоръжение, инспекторат и др.;

 • задълженията на собствениците или наемателите на търговски обекти, собствениците (или наематели) на еднофамилни жилища за изпълнение на новите изисквания за разделно събиране на масово разпространени и биоразградими отпадъци, излезли от употреба гуми, ИУМПС, ИУЕЕО и др.;

 • обхващане и урегулиране дейността, с издаване на разрешения от страна на общинската администрация на всички лица, от чиято дейност се образуват производствени, строителни или опасни отпадъци ползващи общинска инфраструктура;

 • идентификация на лицата, образуващи големи количества отпадъци, подлежащи на специално регулиране - биоразградими отпадъци, опаковки и други видове масово разпространени отпадъци;

 • периодични проверки за спазването на изискванията на законодателството;

 • прилагане на ефективни санкции и наказания в случай на неспазване на изискванията;

 • осигуряване на достатъчен, подходящо квалифициран и мотивиран персонал в общинската администрация за осигуряване спазването на законодателството;

 • осигуряване на достатъчни и подходящи технически ресурси (оборудване и т.н.) за осигуряване спазването на законодателството;

 • нормативно осигуряване за въвеждане на информационни системи за събиране и обработка на данни;

 • съставяна на план за извършване на инспекции;

 • ясно и надлежно документиране на резултатите от проверките и водене на регистър за наложените санкции.

Осигуряване на достатъчни и надеждни данни за отпадъците


Осигуряването на достатъчни и надеждни данни за образуването, състава, събирането, оползотворяването и обезвреждането на различните видове отпадъци е от съществено значение за правилната оценка на съществуващото състояние и за осъществяване на ефективно планиране и контрол на дейностите по управление на отпадъците. Предвиждат се мерки за:

 • въвеждане на информационна система за получаване и обработка на данни от лица, извършващи събиране на рециклируеми отпадъци на търговска основа (пунктове и от големи генератори), организации по оползотворяване и лица извършващи дейности с отпадъци, с които общината има договори с цел мониторинг на изпълнението на целите за рециклиране на битови отпадъци;

 • изграждане на връзка в реално време с информационната система, поддържана от Изпълнителната агенция по околна среда;

 • дефиниране на отговорностите на различните звена за ефективно събиране и обработка на информацията:

 • обезпечаване дейността на ангажираните звена с достатъчен персонал, техническо оборудване и подходящи софтуерни продукти;

 • провеждане на регулярни морфологични изследвания на отпадъците от системите за събиране на смесени битови отпадъци и отпадъци от опаковки

 • оценка на общото количество на образуваните отпадъци, включително и нерегламентирано изхвърляните;

 • оценка на количеството и дела на отделните видове масово разпространени и други отпадъци, за които се предвижда въвеждането на системи за разделно събиране;

 • прогнози за изменение на количеството и съставът на отпадъците;

Укрепване на административния капацитет на институциите, отговорни за управлението на отпадъците в страната


С въвеждането на регионалните системи и регионалните структури за управление на отпадъците се налага да се прецени разпределението на функциите и задачите между общинската администрация и регионалните структури и въз основа на това да се обоснове необходимостта от допълнителен персонал, обучението и квалификацията му, осигуряване на подходяща техника и оборудване, за да се гарантира:

 • компетентност при разработване на наредби, указания, планове и програми по прилагането на управление на отпадъците на местно ниво;

 • ефективен контрол и извършване на проверки за спазване на изискванията за управлението на отпадъците;

 • разработване на мониторингови системи за контрол на управлението на отпадъците;

 • участие в регионалното сдружение за управление на отпадъците и координиране с другите общини;

 • събиране, обработка, анализиране и докладване на данните за управлението на отпадъците;

 • въвеждане на автоматизираната информационна система за регистриране, обработване и докладване на данни за управление на отпадъците;

 • подготовка, разработване, оценка, прилагане и надзор на проекти за изграждане на инфраструктура за оползотворяване /обезвреждане на отпадъци;

 • провеждане на процедури и сключване на договори за възлагане на дейностите по управление на отпадъци.

Увеличаване на инвестициите в сектора и прилагане на принципите "отговорност на производителя" и "замърсителят плаша" при интегрираното управление на отпадъците


За прилагането на принципа "замърсителят плаща", в съответствие с изискванията на националното и европейското законодателство, се налага нарастване на таксите, заплащани от домакинствата до нива, позволяващи възстановяване на всички разходи за извършваните в момента дейности, както и за бъдещото въвеждане на нови съоръжения и услуги. При повишаването на таксите следва да бъде отчитана и поносимостта им, съобразно доходите на населението.

Програмата предвижда мерки за:

 • прогресивно нарастване на "таксите за битови отпадъци", с цел достигане на нива, покриващи дългосрочните разходи за прилагане на нововъведените нормативни изисквания;

 • изразходване на средствата, постъпващи от такси, само за дейности по управление на отпадъците, по най-ефективния начин;

 • покриване на всички разходи на оператора за експлоатация на регионалните съоръжения, както и разходите за дейностите след закриването му, чрез таксите за депониране;

 • засилване на контрола спрямо нелегалното изхвърляне на отпадъци и изхвърляне на нерегламентирани места.

 • определяне на необходимостта от финансиране чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС 2014-2020 г.) или други форми на финансиране извън бюджета на общината

 • привличане на средства за инвестиции в инфраструктура за управление на отпадъците от други международни финансови институции или ПУДООС;

 • разширяване прилагането на публично-частното партньорство и привличане на частни инвестиции;.

Мярка/дейност

Срок за прилагане

Отговорна институция

Очаквани разходи

Предлагни източници за финансиране

Индикатори

1

ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ, ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ И ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНО ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА СМЕСЕНИТЕ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

1.1.

Изследване параметрите на компоста, произведен в инсталацията за компостиране за да се определи дали отговаря на изискванията за качество съгласно Наредбата за третиране на биоотпадъците

31.12.2019

Диреция „ОСУТ”

5 000

Общински бюджети на общините от региона

 • Проведени пробовземания и анализи

1.2.

Поддържане на съоръженията за третиране на отпадъци в съответствие с действащите нормативни изисквания.

Постоянен

Община Свиленград, Регионално сдружение, оператори на съоръженията за третиране на отпадъци

 

Общински бюджети и бюджетите на операторите на съоръженията за третиране на отпадъци

 • Спазване на заложените изисквания в КР

1.3.

Мониторинг на съоръженията в съответствие с условията на KP.

Постоянен

Община Свиленград, Регионално сдружение, общини от региона, оператори на съоръженията за третиране на отпадъци

 

Общински бюджети и операторите на съоръженията за третиране на отпадъци

 • Спазване на заложените изисквания в КР

1.4.

Спазване на критериите и процедурите за приемане на отпадъци на депо. Извършва най-малко веднъж годишно на изпитване за установяване на съответствието на приеманите отпадъци.

Постоянен

Оператор на регионалното депо

 

оператор на депото

1.5.

Почистване от отпадъци на общинските пътища - пътя, земното платно, пътните съоръжения, обслужващите зони, и др. и осигуряване на съдове за събиране на отпадъците и транспортирането им до съоръжение за тяхното третиране

Постоянен

Диреция „ОСУТ”, Персонал на общината, пряко свързан със събиране и транспортиране на отпадъците

20 000

Общински бюджет

 • Брой проведени дейности за почистване на пътища

 • Количества събрани отпадъци

1.6.

Техническа рекултивация на общинското депо на територията на Община Свиленград

2018


Диреция „ОСУТ”, общини от Регионално сдружение

По проект

Бюджети на общини от регионалното сдружение

1.7.

Подобряване на контрола и предотвратяване нерегламентираното изхвърляне на отпадъци на неразрешени за това места, изгаряне или друга форма на неконтролирано обезвреждане на отпадъците.

постоянен

Диреция „ОСУТ”,

Персонал на общината, пряко свързан със събиране и транспортиране на отпадъците
 
 • Брой установени нарушения

 • Брой и размер на наложени санкции

2

НОРМАТИВНО РЕГУЛИРАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ И УСКОРЯВАНЕ ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО И ПОЛИТИКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

2.1.

Периодично актуализиране на общинската наредба по чл. 22 от ЗУО за определяне условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово разпространени отпадъци, на своя територия, разработена съгласно изискванията на този закон и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и заплащането за предоставяне на съответните услуги по реда на Закона за местните данъци и такси.

Въвеждане на изисквания към площадките за предаване на отпадъци от хартия и картон, пластмаси и стъкло, в т.ч. условията за регистрация на площадките, както и условията за предаване на отпадъци на площадките по чл. 19, ал. 3, т. 11 от ЗУО.31.12.2017 г.

Диреция „ОСУТ”, Общински съвет

 

 

2.2.

Определяне с актуализирането на Общинската наредба по чл. 22 от ЗУО на задълженията на собствениците или наемателите на търговски обекти, собствениците (или наематели) на еднофамилни жилища за изпълнение на новите изисквания за разделно събиране на масово разпространени и биоразградими отпадъци (в т.ч. биоотпадъци) и др.-

Постоянен

Диреция „ОСУТ”, Общински съвет

 

 

 • Въведени нормативни изисквания

2.3.

Въвеждане на допълнителни отговорности, забрани, задължения с цел осигуряване разделното събиране на биоотпадъци и рециклируеми отпадъци, за които не се прилага принципът отговорност на производителя, включване на нови задължения към изпълнителите извършващи предварително третиране и компостиране с цел осигуряване спазването на изискванията за качество към компоста

31.12.2016

Диреция „ОСУТ”, Общински съвет • Въведени нормативни изисквания

2.4.

Актуализация на общинската програма за управление на отпадъците при промяна на фактическите и/или нормативните условия.

Постоянен

Диреция „ОСУТ”, Общински съвет

15 000

Общински бюджет

 • Актуализация на програмата

2.5.

Участие във вземането на решения на регионалните сдружения за управление на отпадъците.

постоянен

Кмет на Община, Диреция „ОСУТ”, Общински съвет

-

-

 • Брой проведени заседания

2.6.

Ефективно прилагане на законодателството по управление на отпадъците, чрез извършване на периодични проверки за спазване на изискванията и налагане на ефективни санкции, както и ясно и надлежно документиране на резултатите от проверките.

Постоянен

Диреция „ОСУТ”

 

 

 • Брой извършени проверки

 • Брой наложени санкции

3

ОСИГУРЯВАНЕ НА БАЗА ДАННИ ЗА ОТПАДЪЦИТЕ

3.1.

Извършване на морфологичен анализ на състава и количеството на битовите отпадъци, образувани на територията на съответната община, съгласно методика, утвърдена със заповед на министъра на околната среда и водите

На всеки 5 год.

Диреция „ОСУТ”,

Външен изпълнител 10 000

 Общински бюджет

 • Честота на извършване на морфологични анализи спрямо нормативно регламентираната

3.2.

Създаване на информационна система за регистриране и отчитане на количествата рециклируеми отпадъци и биоотпадъци, с цел мониторинг изпълнението на целите за рециклиране на битови отпадъци и целите за събиране и оползотворяване на биоотпадъци, количествата биоразградими отпадъци отклонени от депа, в която да постъпват данни за:

 • Разделно събиране на рециклируеми отпадъци, за които не са отговорни ООп

 • разделно събрани и компостирани био-отпадъци чрез общинската система

 • Рециклиране на отпадъци от опаковки - от Организации по оползотворяване

 • Сортиране и предаване за рециклиране

 • Разделно събрани и рециклирани отпадъци чрез изкупуване в пунктове на търговска основа - от домакинствата и бизнеса

 • Домашно компостиране

 • Разделно събрано и предварително третирано ИУЕЕО

 • Разделно събрани и разкомплектовани ИУМПС

 • Разделно събрани и рециклирани ИУГ

 • Разделно събрани и рециклирани НУБА

 • Разделно събрани и предварително третирани ЕГО

 • Разделно събрани отпадъци от зелената система на общината

 • Разделно събрани отпадъци чрез общински площадки за безвъзмездно приемане.

 • Произведен компост

 • Депонирани предварително третирани отпадъци

 • Депонирани нетретирани отпадъци

31.12.2016

Диреция „ОСУТ”

10 000

Общински бюджет

 • Дата на въвеждане в действие

 • Обхванати видове отпадъци спрямо видовете отпадъци необходими за доказване изпълнението на количествените цели

4

УКРЕПВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОТГОВОРНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

4.1.

Подобряване на административния капацитет на общината за контрол на управлението на дейностите с отпадъци, чрез осигуряване на достатъчен, подходящо квалифициран и мотивиран персонал, включително назначаване на допълнителен персонал и осигуряване на достатъчни и подходящи технически ресурси (оборудване и т.н.).

Постоянен

Кмет на община Свиленград, Диреция „ОСУТ”

 

Общински бюджет, ОП , Административен капацитет

 • Служители ангажирани с управлението на отпадъците

4.2.

Обучение на специалистите в общинските администрации, ангажирани с прилагане на законодателството по управление на отпадъците.

Постоянен

Диреция „ОСУТ”

 

Общински бюджет, ОП . Административен капацитет

 • Брой проведени обучения

4.3.

Преценяване на разпределението на функциите и задачите между общинската администрация и регионалните структури и въз основа на това извършване на обосновка необходимостта от допълнителен персонал, обучението и квалификацията му, осигуряване на подходяща техника и оборудване, за да се гарантира екологосъобразното управление на отпадъците в общината.

Постоянен

Диреция „ОСУТ”, регионалното сдружение, Персонал на общината, пряко свързан със събиране и транспортиране на отпадъците

 

 

 • Съотношение между броя на поставените задачи и реално изпълнените

5

УВЕЛИЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В СЕКТОРА И ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПИТЕ "ОТГОВОРНОСТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ" И "ЗАМЪРСИТЕЛЯТ ПЛАЩА" В СИСТЕМА ЗА ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

5.1.

Оптимизиране на размера н изразходването на такса "битови отпадъци" и заделяне на адекватни средства за покриване на разходите за събиране и транспортиране на отпадъците; предварително третиране, експлоатация, мониторинг, закриване и след експлоатационни грижи за регионалните съоръжения за период от 30 години; прилагане на разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата, биоотпадъци, масово разпространени отпадъци, рециклируеми отпадъци, за които не се прилага принципът отговорност на производителят и засилване на контрола по нерегламентираните замърсявания.

Постоянен

Диреция „ОСУТ”

 

 

 • Съотношение между приходите и разходите за управление на отпадъците

 • Спазване на границата за поносимост

5.2.

Проучване на възможностите за привличане на частни инвестиции, чрез различни схеми за публично частно партньорство в предстоящите за изграждане площадки за безвъзмездно приемане, както и в системите за разделно събиране на рециклируеми отпадъци.

постоянен

Диреция „ОСУТ”

 

 

 • Брой проекти за ПЧП

 • размер на инвестиционните и експлоатационните разходи на проектите с ПЧП

5.3.

Определяне на приоритетни проекти за финансиране чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС 2014-2020 г.) или други форми на финансиране извън бюджета на общината

постоянен

Диреция „ОСУТ”, общини от региона • брой на идентифицираните необходими проекти спрямо броя на апликационните форми

5.4.

Подготовка на формуляри за кандидатстване по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС 2014-2020 г.) на идентифицираните приоритетни проекти.

2017 – 2018 в зависимост от датите на сесиите за представяне на проектопредложения

Диреция „ОСУТ”, общини от региона
Общински бюджет - съфинансиране

 • изготвени и подадени апликационни форми

6.

УТАЙКИ ОТ КАНАЛИЗЦИЯ
6.1

Проучване на възможностите и сключване на споразумение за използването утайките за рекултивация

31.12.2018

ОП „Благоустрояване и озеленяване" • Количества на третираните утайки


1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   26


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница