Програма за управление на отпадъците на община свиленград, 2017-2020 г. Съдържание I. Въведение 6страница19/26
Дата14.01.2018
Размер4.06 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   26

Координация с други общински и регионални планове н програми


Общинската програма за управление на отпадъците е елемент от цялостната регионална и общинска система за планиране, поради което в този раздел e представена връзката между програмата и други областни и общински програмни документи. При разработването на целите на общинската програма са взети предвид анализите и предвижданията на други областни и общински програмни, от които пряко или косвено произтичат част от мерките, заложени в настоящата програма. От своя страна изпълнението на програмата ще допринесе в по-малка или по-голяма степен постигането на целите на областните и общинските планови документи, посочени по-долу в настоящия раздел.

Областна стратегия за развитие на област Хасково за периода 2014 – 2020 г.

Стратегическата част на ОСР Свиленград се разработва в контекста на актуалното социално икономическо състояние на областта и в съответствие със стратегическата ориентация на регионалната политика в Европейския съюз и националните цели и приоритети за регионално развитие. Стратегията е съобразена с новите цели и приоритети, както и с финансовите условия на политиката за сближаване на ЕС през периода 2014-2020 г.

Формулирани са Стратегически цели реализирането, на които ще доведе до постигане на желаното социално-икономическо и екологично състояние на областта. В Стратегическа цел 5 „Запазване и подобряване качествата на околната среда чрез интегриране на глобалните екологични цели и развитие на екологичната инфраструктура” е посочено, че бъдещото икономическо развитие на област Хасково задължително трябва да се осъществява в синхрон с приоритета за намаляване негативните въздействия върху околната среда и по-ефективно използване на ресурсите, залегнал в Стратегия „Европа 2020” на ЕС и в редица други европейски стратегически документи. Стратегическата цел се изпълнява посредством следните приоритети:

  • Приоритет 5.1: Превенция на климатичните промени и борба с техните последствия

  • Приоритет 5.2: Запазване и подобряване на качествата на околната среда

  • Приоритет 5.3: Подобряване на инфраструктурата за опазване на околната среда

В рамките на Приоритет 5.3. е формулирана Специфична цел 5.3.2. „Оптимизация на системата за управление на отпадъците”.

Дейностите в обхвата на тази специфична цел ще са насочени към комплексното решаване на проблемите, свързани с отпадъците в областта. Целта е да се ограничи вредното им въздействие върху здравето на хората и околната среда и същевременно да се премине към повторната им употреба, с което ще се намали ползването на първични природни ресурси. Предвижда се разработване на програми, чрез които да се намали драстично количеството на отпадъците и въвеждане на модерни схеми на управлението им, което от своя страна ще допринесе за намаляване на емисиите на парникови газове в района. Битовите и строителните отпадъци ще бъдат сепарирани, рециклирани и използвани отново.

Отбелязано е, че подобряването на системата за сметосъбиране и въвеждане на по-ефективна система за управление на отпадъците е важна задача в областта. Подобряването на управлението на отпадъците ще се отрази изключително благоприятно на развитието на туризма и ще допринесе за подобряване качеството на средата в малките населени места.

Общинският план за развитие

Основния документ за формирането на цялостна, средносрочно ориентирана и ресурсно обезпечена политика за управление на базата на местните приоритети и интереси на гражданите в общината е Общинският план за развитие (ОПР) на община Свиленград. В него е обособен Приоритет 4: Изграждане на техническа инфраструктура, осигуряваща оптимални условия за живот и развитие на бизнеса със Специфична цел 4.2. Подобряване на екологичната инфраструктура и смекчаване последствията от промените в климата, в която са заложени следните мерки:

Приоритет, цел, мярка

Индикатор

Мярка

Източник на информация

Период на отчитане

Базова

стойност

Целева стойност към 2020

Специфична цел 4.2. Подобряване на екологичната инфраструктура и смекчаване последствията от промените в климата

М 4.2.2.

Управление на отпадъците

Инвестиции в подобряване управлението на отпадъците на общинско ниво

Хил. лв.

Общинска администрация, РИОСВ- Хасково

2015-2020

-

3400


Поставен е и индикатор за въздействие:

Индикатори

Информация

от:

Базова

стойност

Целева

стойност

2020

Дял от населението, обхванато от системи за повторно използване на отпадъците и изгаряне / компостиране на биологичните отпадъци - %

РИОСВ

0%

40%
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   26


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница