Програма за управление на отпадъците на община свиленград, 2017-2020 г. Съдържание I. Въведение 6страница21/26
Дата14.01.2018
Размер4.06 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26

Работна група за наблюдение (мониторинг) на изпълнението на програмата за управление на отпадъците


Кметът на общината ще определи координатор и ще създаде работна група за наблюдение реализацията на програмата за управление на отпадъците. Групата за наблюдение ще включва представители на общински експерти и ръководители, представители на социално-икономическите партньори – медии, представители на граждански и бизнес организации.

Работната групата за наблюдение изпълнението на програмата за управление на отпадъците ще има задължения да:

 • преразглежда, определя целевите стойности и утвърждава индикаторите за наблюдение относно изпълнението на програмата за управление на отпадъците;

 • периодично набира, структурира и анализира информация и данни, извършва преглед на постигнатия напредък, които предоставя и експертите при подготовка на годишния отчет;

 • обсъжда резултатите и степента на достигане на целите и приоритетите;

 • в работен план разглежда препоръките и предлага конкретни стъпки за прилагането им.

 • подготвя документи от проведените срещи и от работата на работната група.
 1. ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. АНАЛИЗ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО СЪСТОЯНИЕ И ПРАКТИКИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ


За Община Свиленград не са характерни проблемите на големите административни, търговски и промишлени центрове по отношение на количествата и видовото разнообразие на генерираните отпадъци. Въпреки това предизвикателствата пред общината са значителни поради ограничения ресурс, който може да отдели за прилагане на нововъведените нормативни изисквания в областта на управлението на отпадъците.

Отпадъците замърсяват околната среда, ограничават използваемостта на земята, създават санитарно-хигиенни проблеми и са своеобразен дразнител на естетическите възприятия на хората. В резултат на протичащите в периода на натрупването им физични, химични и биологични процеси те се превръщат в многофакторен замърсител на околната среда, оказващ силно негативно въздействие върху повърхностните и подземни води, въздуха и почвите, с което създават сериозен здравен риск за населението. От друга страна те са ценен енергиен и суровинен източник и тяхното минимизиране, повторна употреба и оползотворяване води до съхранение на природните ресурси. Намаляване или ограничаване на замърсяването и оползотворяване могат да се осъществят с помощта на нови технологии, в подходяща икономическа среда. Предвид на това, решаването на проблемите изисква регионално коопериране, интегрираност на подходите, внедряване на нови технологии, създаване на подходяща икономическа среда и нормативна база.

Съгласно Закона за управление на отпадъците /ЗУО/, настоящата програма за управление на дейностите по отпадъците разглежда посочените в чл.2, ал.1 от ЗУО отпадъци, а именно:

 • Битови отпадъци (БО);

 • Производствени отпадъци (ПО);

 • Строителни отпадъци (СО);
  1. Анализ на действащите нормативни и програмни документи в контекста на правата и задълженията на общините по управление на отпадъците

Анализ на националната и общинската нормативна рамка


За целите на изготвянето на настоящата общинска програма за управление на отпадъците бяха идентифицирани ангажиментите на общината, произтичащи от националното законодателство. Обществените отношения в сектор „Управление на отпадъците” са регламентирани в Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове към него. Чрез тях се уреждат задълженията на лицата, извършващи дейности по отпадъци, информацията за дейностите с отпадъци, програмиране чрез национална и общински програми за управление на отпадъците, разрешаване и контрол на дейностите с отпадъци; внос, износ и транзитен превоз, глоби и санкции за неизпълнение. С този закон се въвеждат принципите „замърсителят плаща”, „разширена отговорност на производителя” и йерархията на управление на отпадъците, както и преминаването към регионален принцип на управление на битовите отпадъци. Въвеждат се икономически стимули за предприемане на реални действия от местните власти за намаляване на депонираните отпадъци, конкретно адресирани оперативни цели за рециклиране на битови и строителни отпадъци, изисквания към съоръженията и инсталациите за отпадъци, правила за управление на масово разпространените отпадъци. Регламентирани са и подхода за „край на отпадъка” и „странични продукти”.

Ключови разпоредби, произтичащи от ЗУО, са:

 • количествени цели за подготовка за повторна употреба и рециклиране на отпадъчни материали, включващи най-малко хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата и подобни отпадъци от други източници, които да достигнат общините, в следните срокове и количества:

1. до 1 януари 2016 г. - най-малко 25 на сто от общото им тегло

2. до 1 януари 2018 г. - най-малко 40 на сто от общото им тегло

3. до 1 януари 2020 г. - най-малко 50 на сто от общото им тегло.

 • Въвежда изисквания най-късно до края на 2020 г. общините да ограничат количеството депонирани биоразградими битови отпадъци до 35 на сто от общото количество на същите отпадъци, образувани в България през 1995 г.

 • Въвежда поетапни цели за повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване на отпадъци от строителството и от разрушаване на сгради, за което отговорност имат възложителите на строителни дейности, както публични органи, така и бизнес:

1. до 1 януари 2016 г. - най-малко 35 на сто от общото тегло на отпадъците;

2. до 1 януари 2018 г. - най-малко 55 на сто от общото тегло на отпадъците;

3. до 1 януари 2020 г. - най-малко 70 на сто от общото тегло на отпадъците.

 • Кметовете на общини да организират системи за разделно събиране на битовите отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло и да осигурят условия за разделно събиране на отпадъци от опаковки за всички населени места с население, по-голямо от 5000 жители и за курортните населени места.

 • Кметовете на общини да осигурят до средата на 2014 г. площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други във всички населени места с население, по-голямо от 10 000 жители и при необходимост в други населени места

 • Ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради в населените места с над 5000 жители и в курортните населени места са задължени от началото на 2013 г. да събират разделно отпадъците от хартия и картон, стъкло, пластмаси и метали в съответствие с наредбите на общините по чл.22 от ЗУО. Наредбите следва да се приемат от общинските съвети до средата на 2014 г.

 • Въвежда детайлни правила и изисквания за сдружаване на общините в регионални сдружения за решаване управлението на битовите отпадъци на регионално ниво чрез регионални съоръжения и организация.

 • Въвежда икономически инструменти за покриване на бъдещи разходи за закриване и следексплоатационни грижи на площадката на депото и за стимулиране на превенцията и оползотворяването на отпадъци преди депонирането.

 • Определя националните компетентни органи по Регламент (ЕО) № 1013/2006, изискванията за финансови гаранции при трансграничен превоз, както и възможните случаи на ограничения. Забраняват се превозите на отпадъци за Република България, предназначени за изгаряне или съвместно изгаряне с оползотворяване на енергията за всяка инсталация, в количества за съответната календарна година, надвишаващи сумарно половината от годишния капацитет на инсталацията. В случаите, когато в Националния план за управление на отпадъците са заложени специфични мерки за управление на даден отпадък или поток от отпадъци, Министерският съвет може да ограничи вноса на тези отпадъци.


Подзаконови национални нормативни актове към ЗУО

Действащите подзаконови нормативни актове, които детайлизират изискванията на ЗУО, могат да се обособят в четири групи:

Подзаконови нормативни актове, определящи изисквания към съоръжения и инсталации:

 • към площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци

 • за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци

 • за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и за съвместно изгаряне на отпадъци

 • за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци

 • към инсталации, произвеждащи титанов диоксид.

Подзаконови нормативни актове, регулиращи управлението на специфични отпадъчни потоци:

 • за утайки от пречистване на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието

 • за строителните отпадъци и за влагане на строителни рециклирани материали

 • Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимитеотпадъци (Приета с ПМС №20/25.01.2017 г.)

 • ПХБ

 • за опаковки и отпадъци от опаковки

 • ИУЕЕО

 • ИУМПС

 • за отпадъци от негодни за употреба батерии и акумулатори

 • за отработени масла и отпадъчни нефтопродукти

 • за автомобилни гуми

 • отпадъци от лечебните и здравните заведения.

Подзаконови нормативни актове, съдържащи регулации по управлението на отпадъци чрез икономически инструменти:

 • за отчисленията и разходване на събраните средства за дейностите по закриване и следексплоатационни грижи на площадките на депата за отпадъци и за отчисленията за депониране на битови и строителни отпадъци

 • за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци (ИУМПС, ИУЕЕО, гуми, опаковки, масла, негодни за употреба батерии и акумулатори, полимерни торбички)

 • за финансова гаранция или еквивалентна застраховка при трансграничен превоз на отпадъци.

Подзаконови нормативни актове с хоризонтални разпоредби спрямо всички видове отпадъци, инсталации и съоръжения за отпадъци в обхвата на ЗУО:

 • за класификацията на отпадъците

 • за предоставяне на информация и реда за водене на публични регистри относно отпадъците.

Нормативни актове на община Свиленград


Общинският съвет Свиленград приема Наредби, определящи условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово разпространени отпадъци, на своя територия, разработена съгласно изискванията на ЗУО и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и заплащането за предоставяне на съответните услуги по реда на Закона за местните данъци и такси.. Приетите наредби, имащи отношение към управлението на отпадъците на територията на общината са:

 • НАРЕДБА №14 за условията и реда за изхвърляне, събиране, транспортиране, претоварване, оползотворяване и обезвреждане на битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Свиленград /приета с Р-е №732/29.07.2010год./;

 • НАРЕДБА №21 за опазване на околната среда на територията на Община Свиленград;

 • НЕОБХОДИМО Е АКТУАЛИЗАЦИЯ НА Наредба №14 за условията и реда за изхвърляне, събиране, транспортиране, претоварване, оползотворяване и обезвреждане на битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на община Свиленград /посл.актуализация Р-е №385/18.12.2012г./

 • Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги/Последна актуализация с Решение №1008/19.12.14г. на ОбС-Свиленград

 • Наредба №24 за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях, на територията на община Свиленград / приета с Решение №561/29.05.2013 год./

 • Наредба №20 за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на община Свиленград /посл. актуал. 30.01.2013г./

В съответствие с новите изисквания на ЗУО и подзаконовите нормативни актове по прилагането му в действащата нормативна уредба следва да се регламентират отговорностите на възложителите по отношение на изготвяне на планове за управление на строителните отпадъци и задълженията на общинската администрация по одобряването на плановете и отчетите във връзка с изпълнение целите, заложени в Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали /приета с ПМС № 277 от 5.11.2012 г., обн. ДВ. бр.89 от 13.11. 2012 г./. Необходимо е също регламентиране на задълженията на собствениците или наемателите на търговски обекти, собствениците (или наематели) на еднофамилни жилища за изпълнение на новите изисквания за разделно събиране на рециклируеми и биоразградими отпадъци, дейността на площадките за безвъзмездно приемане и др.

Програмни документи на национално и общинско ниво


Настоящата програма е част от цялостната общинска система за планиране. При разработване на програмата са взети предвид основните постановки на следните национални планове и програми.

Националния план за управление на отпадъците за периода 2014-2020 г. (НПУО)

НПУО е напълно съобразен с основните цели в европейското екологично право в сектор "Отпадъци" и съдържа ключови цели, за постигането на които са предвидени програми от мерки. Дефинирани са мерки за постигане на ключови цели по отношение на следните видове отпадъци: Отпадъци от опаковки; Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО); Излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС); Отработени масла; Гуми; Негодни за употреба батерии и акумулатори; Биоотпадъци; Отклоняване на битови биоразградими отпадъци от депата; Битови отпадъци от хартия,картон, пластмаси, метали и стъкло; Строителни отпадъци;

Националния стратегически план за поетапно намаляване на биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране 2010-2020г. - в него са предвидени мерки за намаляване на “зелени” битови отпадъци; намаляване на хартиени и картонени отпадъци; намаляване на биоразградимите битови отпадъци; третиране на разделно събрани биоразградимите битови отпадъци; създаване на пазар за компост; намаляване на биоразградимите фракции в смесените битови отпадъци; минимизиране на депонираните утайки;

Националния стратегически план за управление на отпадъците от строителството и разрушаване на територията на Република България за периода 2011-2020 г. – в който са въведени икономически механизми за насърчаване на рециклирането на строителни отпадъци и законодателни механизми за осигуряване изпълнението на целите за рециклиране от страна на възложителите на строителство или разрушаване чрез процедурите за издаване на разрешение за строеж и разрешение за въвеждане в експлоатация на строителен обект.

Създаване на нови възможности за подобряване условията за развитие на местната икономика и средата на живот на хората, съпровождани от повишаване на заетостта, доходите, образователното равнище, здравния статус на населението

Основния документ за формирането на цялостна, средносрочно ориентирана и ресурсно обезпечена политика за управление на базата на местните приоритети и интереси на гражданите в общината е Общинският план за развитие (ОПР) на община Свиленград. Дейностите предвидени в ОПР са подредени в следните 5 приоритета:

Приоритет 1: Развитие на икономиката за устойчив растеж и заетост на висококвалифицирани специалисти;

Приоритет 2: Развитие на туризма на основата на развлекателни услуги, вино, чиста природа и културно-историческо наследство;

Приоритет 3: Подобряване на социалната и културната среда за приобщаващ растеж;

Приоритет 4: Изграждане на техническа инфраструктура, осигуряваща оптимални условия за живот и развитие на бизнеса;

Приоритет 5: Подобряване на институционалната среда за подкрепа на местното развитие.

Петте приоритета представляват областите за въздействие, където следва да се концентрират финансовите ресурси на общината и икономическите агенти (местни и външни) през следващия програмен период.

В Програмата за опазване на Околната среда 2014 - 2020 в община Свиленград е отбелязано, че по отношение управлението на отпадъците, най-сериозен проблем представлява”Разделното събиране, сортиране и преработка на отпадъците”.

В „Специфична цел 1.2.1 Превенция на климатичните промени чрез подкрепа за преминаване към нисковъглеродна икономика и интелигентна мобилност” е посочено, че при управлението на отпадъци важна задача е намаляване на метановите емисии от депата и оползотворяване на енергията от биогаз.

Формулиране е и Специфична цел 2.1.2. Оптимизация на системата за управление на отпадъците, съгласно която следва дейностите да са насочени към комплексното решаване на проблемите, свързани с отпадъците в областта. Целта е да се ограничи вредното им въздействие върху здравето на хората и околната среда и същевременно да се премине към повторната им употреба, с което ще се намали ползването на първични природни ресурси. Предвижда се разработване на програми, чрез които да се намали драстично количеството на отпадъците и въвеждане на модерни схеми на управлението им, което от своя страна ще допринесе за намаляване на емисиите на парникови газове в района. Ще се търсят възможности по-голяма част от битовите и строителните отпадъци да бъдат сепарирани, рециклирани и използвани отново, и компостиране. Мерките предвидени в Плана за действие към тази цел са:

 • Почистване на нерегламентирано замърсените зони на територията на общината

 • Безопасно съхраняване на негодни за употреба пестициди;

 • Предприети превантивни и контролни мерки относно разделното събиране на отпадъците;

 • Намаляване на количеството отпадъци на територията на общината чрез усъвършенстване на системата за разделно събиране на отпадъците;

 • Въвеждане на общинска система за разделно събиране на биоотпадъци;

 • Изграждане на площадки за компостиране на биоразградими отпадъци и строителни отпадъци;

 • Изграждане на съоръжения и въвеждане на системи за сепариране, рециклиране и използване на отпадъците.

В съответствие със „Специфична цел 2.2.1. Развитие на системата за екологичен мониторинг” се предвижда да се доразвие и обогати водената система за наблюдение на компоненти на околната среда, в т.ч. и по отношение на твърдите отпадъци. Данните ще бъдат систематизирани, анализирани и използване при оценка на качеството на околната среда в общината и ефектът от реализираните дейности/ мероприятия.

1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница