Програма за управление на отпадъците на община свиленград, 2017-2020 г. Съдържание I. Въведение 6страница22/26
Дата14.01.2018
Размер4.06 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26

Анализ за отпадъците


Информацията за количествата и състава на отпадъците е от много голяма важност за вземане на правилни решения за управлението им и оразмеряването на системите, инсталациите и съоръженията за третиране.

Представеният анализ на съществуващото състояние по управление на отпадъците се основава на информация за образуването, съхранението, обезвреждането и оползотворяването на отпадъци за периода 2010 -2015 година. При актуализираната оценката за битови и производствени отпадъци са използвани налични данни в общинска администрация на база годишни отчети на битови, производствени, строителни и опасни отпадъци, подадени от предприятия и фирми /по реда на горната Наредба №9/28.09.2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности /за периода 2010-2011/, Наредба № 2 от 22 януари 2013 г.за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри /за 2012-2013 г./ и Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (за 2014 г.). Използвани са също данни от Регионалното сдружение за управление на отпадъците, както и други информационни източници като НСИ, Евростат, МОСВ, ИАОС, оператори, фирми и организации с които общината има договори, отнасящи се до събиране и оползотворяване на отпадъци и др.


Анализ на битовите отпадъци


Твърдите битови отпадъци се състоят от органични и неорганични съставки. Съотношението на компонентите в състава на отпадъците е променливо и зависи от редица фактори:

 • Степен на благоустроеност на населените места;

 • Тип на селищната система;

 • Климатични условия;

 • Стандарт на живот и култура на населението;

 • Демографски условия и др.

По смисъла на ЗУО "Битови отпадъци" са отпадъците, които се образуват от домакинствата и отпадъците, които по своя характер и състав са сравними с отпадъците от домакинствата, с изключение на производствени отпадъци и отпадъци от селското и горското стопанство. Подобните отпадъци не изискват специален подход при събиране, транспортиране и третиране. Могат да се изхвърлят в обикновени контейнери, да се събират от колите и персонала без да има специални изисквания. Те се състоят главно от хартия, пластмаси, стъкло, метали хранителни отпадъци, градински отпадъци. Голяма част от този поток може да се рециклира.

Твърдите битови отпадъци - битова и улична смет, опаковъчни материали, кухненски и градински отпадъци, стари мебели и др. са хетерогенен материал с непрекъснато променящи се свойства - химически и фракционен състав, плътност, специфична топлина на изгаряне и др. Съставът и количеството им подлежат на сезонни и регионални изменения. Така количеството на твърдите битови отпадъци расте пропорционално на големината на селището, а влагата зависи от сезона. Най-висока влажност битовите отпадъци имат през летните и есенните месеци, когато е увеличен делът на кухненските отпадъци. През зимните месеци в отпадъците преобладават пръст, пепел и хартия, които са с незначително съдържание на влага.

Количеството, съставът и свойствата на ТБО зависи от редица фактори: култура на жителите, степен на благоустрояване, вид на отопление на сградите, климатични фактори и др. Основен показател при дефиниране на количеството на ТБО е нормата на натрупване, показваща количеството отпадъци, образуващи се от установена разчетна единица (1 човек) за определен период от време (година, денонощие). Нормата на натрупване се определя както в единица маса (кг, т), така и в единица обем (м3\ л):

а = В/Р. Т където

а - норма на натрупване;

В - количество на отпадъците, (т или м\) ;

Р - разчетна единица (човек идр.):

Т период от време.

Количеството, състава и свойствата на ТБО са показатели, на чиято основа се формира цялостната политика на управление на отпадъците. В "Националния статистически годишник" е отчетена норма на натрупване за обхванатото с дейност "сметосъбиране" население в страната, средно около 500 кг./ж./год. В Методиката за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци, утвърдена със Заповед № РД-744/ 29.09.2012г. на министъра на околната среда и водите за населени места с между 3 и 25 хиляди жители, каквато е и Община Свиленград, индикативната норма на натурване е определена на 295,5 т/ж/год.

Методиката е разработена с финансовата подкрепа на Европейски фонд за регионално развитие на ЕС чрез оперативна програма „Околна среда 2007-2013г. и следва да осигури въвеждане на единен подход за определяне и прогнозиране на количеството и морфологичния състав на битовите отпадъци, които ще подпомогне всички заинтересовани страни (държавните структури, общините, организациите по оползотворяване и др.) при дългосрочно планиране на процесите в сферата на управление на отпадъците.

През периода 2011-2016 г. битовите отпадъци от община Свиленград, които са депонирани на регионалното депо са представени в Таблица 17.

Установената през периода средна годишна норма на натрупване за Община Свиленград е 242 кг.ж./год.

 1. Количества събрани битови отпадъци от Община Свиленград и норма на натрупване

Година

Количество битови отпадъци

Тон


Обслужвано население

Жители


Население общо

Жители


Норма на натрупване

кг. /ж ./год.2012

4737

22816

22816

207

2013

5936

22774

22774

261

2014

5749

22798

22798

253

2015

5192

22452

22452

230

2016

5969

22234

22234

257

Въпреки, че представените в методиката изисквания са минимално необходимите за нуждите на отчитането пред компетентните органи, община Свиленград е възложила определянето на морфологичен анализ на образуваните отпадъци в общината, който е актуализиран през 2016г.

Съобразявайки се така указание при определянето на прогнозите количества образувани отпадъци в общината са отчетени и следните допълнителни фактора, които считаме, че влияят на количествата и състава на образуваните количества отпадъци:

 • Големина на населеното място - При всички проучвания в страната се изтъква фактът, че по-големите населени места водят до по-високи норми на натрупване в сравнение с по-малките, което в повечето случай е продиктувано от по-високият стандарт и по-ниска безработица, по-голям процент от населението живее в сгради високо и/или относително високо строителство всичко, което е предпоставка за повишено натрупване на отпадъци. От гледна точка на организирането и отчитането на образуване на отпадъци и постигането на целите големите населени места като по-големи генератори се предполага, че разполагат с по-добри възможности за измерване на количествата, по-голям бюджет, в рамките на който могат да се планират повече изследвания и анализи;

 • Типа на населеното място (урбанизиран, аграрен) - Селата (населени места от аграрен тип) имат най-общо следните особености в сравнение с градовете: малко количество хранителни отпадъци поради използването им като храна за домашни животни; повече дворни места, което е предпоставка за повече градински отпадъци; отопление предимно с твърдо гориво - висок процент на инертни и "други" отпадъци; относително малко количество хартиени отпадъци - изгаряне в печките, липса на административни сгради, учебни заведения;

 • Тип на застрояване - Сравнението на генератори с високо (над 3 етажа) и ниско строителство имат подобни характеристики на сравнение, както при урбанизиран и аграрен тип селища. Основните разлики са в резултат от начина на отопление и наличието на дворни места;

 • Среден доход - По-високите доходи водят до по-високо потребление на стоки и услуги, което предполага генерирането на по-голямо количество отпадъци, като тази тенденция е най-силно изразена при отпадъците от опаковки;

 • Развитие на туризъм и курортно дело - Съгласно данните на НСИ през 2011 г. в хотелите на територията на страната са реализирани от наши и чужди граждани общо около 18 855 331 нощувки, което означава общо количество образувани отпадъци от туризъм, възлиза приблизително на 24 хиляди тона/год, което съставлява около 1% от общо образуваните за страната отпадъци.

 • Сезонни зависимости - Сезонните пикове на количествата на образуваните отпадъци се обуславят от основно от два фактора:

  • различни местни сезонни характеристики и потребителски навици на местното население, изразени в: натрупване на пепел и сгур през студените месеци, особено в селищата без централно отопление; сезонно увеличение на зелените отпадъци през лятото и есента; консумация на различни количества и типове храни и др.;

  • сезонно приходящи граждани, които могат да посещават региона с туристическа или друга цел.

Неразделна част от така описаният подход, представляват и възможните изключения, при наличието на които може да се наложи преизчисление на вече изчислените количества. Най-често срещаните изключения, които могат да доведат до корекция на данните, са:

 • работната сила, която ежедневно и/или сезонно идва на работа в общината, но която пребивава в друга административна единица - такова изключение може да възникне, когато две териториално близки административни единици имат различно ниво на безработицата, като наблюдаваната такава предлага по-благоприятни условия за работа;

 • Сезонни туристи - Нормата на натрупване на отпадъци от туристи, съгласно литературни данни от различни страни варира в граници 0,50 – 1,60 кг/ден;

 • Широко използване на твърдо гориво за отопление - При използване за отопление на твърдо гориво, всяко домакинство образува допълнително за една година около 100-150 кг. (40-60 кг. на жител) отпадъци от пепел и/или сгурия, които оказват своето влияние върху индивидуалната норма на натрупване. От друга обаче, се намаляват количествата генерирани отпадъци от хартия, дървени и други, които се използват за отоплението, като част от твърдите горива. Намаляването на другите отпадъци обаче, не може да се приеме на еквивалентно на количествата увеличени пепели и/или сгурия.


От посочените типове селища по-големи вариации на този процент има само в групите за селища от 3 до 150 хиляди жители, докато за най-големите и най-малките населени места той е сравнително постоянен.

Не на последно място следва да се отчетат и динамиката в икономическа и геополитическа европейска и световна обстановка, които също оказват влияние върху нормата на натрупване на населението на Общината.

Въпреки всички тези условното, може да се заключи, че средната норма на натрупване на Община Свиленград остава относително близка до посочената индикативна норма в Методиката за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци.

Морфологичен състав на битовите отпадъци

Морфологичният състав е основен физичен показател на ТБО и представлява съдържанието на частиците, които ги съставят (хартия, метали, пластмаси, стъкло и др.), изразено в процент от общото им тегло. В община Свиленград, има изследване за морфологичния състав на битовите отпадъци. Резултати са представени в - Таблица 18:

 1. Морфологичен състав на битовите отпадъци в община Свиленград

  Морфологичен състав

  Средно притеглен морфологичен състав за общината

  Морфологичен състав за общината, след разпределение на фракцията други

  Количества след преразпределение на фракция други

  Количество на отпадъците с добавени получените количества от ИАОС

  Морфологичен съставна отпадъците за общината

  Компоненти

  %

  %

  т

  т

  %

  Хранителни

  13.45%

  14,7

  779,982

  779,982

  14,33

  Хартия и картон

  21.08%

  21,5

  1140,79

  1192,311

  21,91

  Пластмаса

  15.82%

  16,03

  850,5518

  897,5888

  16,49

  Текстил

  5.72%

  5,82

  308,8092

  308,8092

  5,67

  Гума

  0.82%

  0,82

  43,5092

  43,5092

  0,80

  Кожа

  0.53%

  0,53

  28,1218

  28,1218

  0,52

  Градински

  10.21%

  11,05

  586,313

  586,313

  10,77

  Дървесни

  4.41%

  4,49

  238,2394

  238,2394

  4,38

  Стъкло

  6.35%

  7

  371,42

  384,18

  7,06

  Метали

  1.98%

  2,19

  116,2014

  141,2614

  2,60

  Инертни

  7.85%

  14,53

  770,9618

  770,9618

  14,17

  ИУЕЕО

  0.84%

  0,84

  44,5704

  44,5704

  0,82

  Опасни

  0.51%

  0,5

  26,53

  26,53

  0,49

  Други - неопределими

  10.44%

   

   

   

   

  Общо

  100%

  100

  5306

  5442,378

  100,00Получените средностатистически величини, определени въз основа на морфологичното изследване показват, че делът на подлежащите на рециклиране материали в изследваните партиди е 38.88% (пластмасовите, хартиените, металните и картонените отпадъци) и в случай, че към тях се добавят и хранителните и зелените отпадъци /вкл.дървесни/, процентът на потенциално рециклируемите отпадъци нараства на 66,95%.

С Наредба №8/24.08.2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване на отпадъци (заменена с Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци) са въведени изисквания за поетапно намаляване количеството на депонираните биоразградими отпадъци. В тази връзка се предвижда пускането в експлоатация на площадка за компостиране на „зелени и биоразградими” отпадъци.

През разглеждания период (2010-2015 г.), с изключение на масово разпространените отпадъци, събирани от организации по оползотворяване не са прилагани мерки за отделяне на рециклируемите компоненти от събраните битови отпадъци, като цялото количество постъпило в системата за сметосъбиране е депонирано.

Община Свиленград е въвела система за разделно събиране на отпадъци от опаковки, като за целта е сключила договор с Организацията по оползотворяване (ООп) – „Екопак България” АД. На общинската администрация са предоставени следните отчети за количествата отпадъци от опаковки, събрани в изпълнение на целите на „Екопак България” АД на територията на община Свиленград.

Разделно събраните отпадъци от опаковки са дадени в следващата таблица:

 1. Разделно събрани отпадъци от опаковки

Година / Вид

Хартия (kg)

Пластмаса и метал (kg)

Стъкло (kg)

Други (kg)

Общо (kg)

2011

23376

17064

8316

-

48756

2012

47534

53560

18260

-

119354

2013

57670

18733

18755

75788

170946

2014

36545

19737

7204

69844

133330

2015

51521

72243

12760

56077

192601

За осигуряване на разделното събиране и рециклиране на ИУМПС Община Свиленград има сключен договор до 02.01.2019 г.с ООп „БЪЛГАРСКА РЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ” АД, притежаваща Разрешение № ООп-ИУМПС-О1-00/05.03.2013г. Събирането на ИУМПС от населението се извършва на търговска основа чрез изкупуване, като организирането и финансирането на последващите дейности с ИУМПС се осигурява от ООп. Организацията не подава отчети до общинската администрация за събраните ИУМПС от територията на община Свиленград.

За събиране на ИУЕЕО Общината има подписан договор с дружеството „Хефти Металс” ЕООД, който е основен подизпълнител организацията по оползотворяване ЕКОБУЛТЕХ АД притежаваща Решение № ООп-11-01/23.07.2009г.. За 2014 г. са предадени 1000 kg излезли от употреба електроуреди.

Организираната в общината система за събиране на портативни негодни за употреба батерии е въз основа на подписан договор с ООп “Екобулбатери” АД. За количествата събрани НУБА (батерии и акумулатори) организацията не подава отчети към общината. Негодните за употреба акумулатори се събират на търговска основа чрез изкупуване от населението и за тях също няма информация за събраните количества.

За останалите масово разпространени отпадъци община Свиленград няма сключени договори с ООп и липсват данни за проведени кампании на територията на общината за събиране на отработени масла, негодни за употреба гуми и съответно не може да се направи извод за количествата събирани и оползотворени/рециклирани отпадъци.

Към момента разделно се събират зелени отпадъци от поддържането на зелената система на града и другите населени места в общината. За целта има изградени временни площадки за съхранение. Средно годишни събраното количество разделно събрани зелени отпадъци е около – 2 095т годишно.

В общината не се прилагат мерки за оползотворяване на едрогабаритните отпадъци, като в момента събраните количества се съхраняват временно на определена за целта площадка. Събраните количества не се измерват и отчитат.

В общината има няколко площадки за събиране на отпадъци от черни и цветни метали, хартия, пластмаси и др. рециклируеми отпадъци, които функционират на търговска основа. Информация за събраните количества не постъпва в общинската администрация.От представените данни се вижда, че е необходимо разработване на мониторингова система за отчитане и контрол на разделното събиране на някои масово разпространени отпадъци, отчитане на количествата на отпадъците събрани от поддържане на зелената система на града, обхващане на данните за други рециклируеми отпадъци, които се събират на търговска основа.

Производствени неопасни отпадъци


Производствени отпадъци" са отпадъците, образувани в резултат на производствената дейност на физическите и юридическите лица. Това са количества вещества (продукти, остатъци, суровини и материали), несъдържащи вредни замърсители, създаващи риск за здравето на хората и околната среда, които не могат да се използват в производството (поради липса на технологии или пазар), не могат да бъдат продадени и от които притежателят желае или е длъжен да се освободи. За тяхното отстраняване обикновено се грижат самите предприятия.

Изискванията за управление на производствените отпадъци са регламентирани в Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, приета с ПМС №53/1999 г. /ДВ, бр. 29 от 1999 г./.

На територията на Община Свиленград се формира отпадъци типични за производствените предприятия в общината в областта на машиностроенето, на леката и хранителната промишленост – шивашки цехове, хлебопекарни, колбасарски цехове и др. Количеството и съставът им са силно променливи и зависят от множество фактори и най- вече от вида и технологията на производството.

Управлението на производствените отпадъци, които нямат характер на битови е задължение на предприятията, които ги образуват. Регионалното сдружение е определило цена за приемане на производствени отпадъци на регионалното депо, но съществуват и практики неопасните отпадъци, образувани от производствените предприятия да се смесват с битовите отпадъци, като впоследствие се депонират на регионалното депо.
Основните проблеми при третиране на производствените отпадъци са свързани с:

 • липсата на съоръжения за третиране на някои видове отпадъци – напр. рециклиране на текстилни отпадъци, което води до смесването им с битовите отпадъци и невъзможност за отчитане на количествата им;

 • непълното организиране на разделно събиране и оттам невъзможността за рециклиране и оползотворяване и отчитане на количествата;

 • депониране на част от производствените отпадъци, което води до изчерпване на капацитета на регионалното депо;

Проблемите с някои видове отпадъци като черни и цветни метали, хартия, картон, стъкло и някои пластмасови отпадъци са решени до голяма степен - в община Свиленград и общините от региона има пунктове за изкупуване на метални и хартиени отпадъци, но общината не получава данни за количествата приети на търговска основа.

Строителни отпадъци


Съгласно определението в ЗУО "Строителни отпадъци" са отпадъците от строителство и разрушаване, съответстващи на кодовете отпадъци, посочени в глава 17 от Индекс към Решение 2000/532/БЮ на Комисията от 3 май 2000 г. за замяна на Решение 94/3/ЕО за установяване на списък на отпадъците в съответствие с член 1, буква "а)" от Директива 75/442/ЕИО на Съвета относно отпадъците и Решение 94/904/ЕО на Съвета за установяване на списък на опасните отпадъци в съответствие с член 1, параграф 4 от Директива 91/689/ЕИО на Съвета относно опасните отпадъци и следващите му изменения. Това най-общо са отпадъците, получени в резултат на строителната дейност на строителни площадки, както и отпадъци от разрушаване или реконструкция на сгради и съоръжения. Състоят се главно от бетон, тухли, камъни, земни маси и керамика, изолации, дървени материали и пластмаси, хидроизолации, керемиди и др.

Основното количество строителни отпадъци се генерират от дейността на фирми, извършващи строителна и ремонтна дейност.

На територията на общината е отредена площадка за СО. За услугите за третиране на СО и земни маси се издава разрешение от кмета на общината с конкретни места за извозване на земните маси, а за строителните отпадъци се ползва определената площадка на територията на община Свиленград. Депонираните количества са средно 10 250 т/годишно, като за 5-те години през периода 2009 - 2014 г. количеството на събраните строителни отпадъци е 51250 т.

Транспортирането на СО се извършва от генераторите на отпадъци и се депонират срещу съответно заплащане. Таксите се заплащат съгласно Наредба №10 на Община Свиленград за куб. метър депониран отпадък.

Част от строителните отпадъци не достигат до площадката, а се използват като инертни материали за подравняване на терени /частна собственост/. Общината е предприела необходимите мерки за ликвидирането и за недопускане на образуване на нерегламентирани сметища със строителни отпадъци.

Друг проблем е изхвърлянето на строителни отпадъци в контейнерите за твърди битови отпадъци, което води до тяхното повреждане, а от тежината им се повреждат и повдигащите механизми на сметосъбиращите специализирани автомобили.

Необходимо е да се предприемат мерки за осигуряване селективното разделяне на отпадъците на мястото на образуване и изграждането и функционирането на съоръжения за материално оползотворяване и рециклиране на строителни отпадъци.

Правилното регулиране на дейностите, свързани със строителните отпадъци и контрола върху тях са регламентирани със Закона за управление на отпадъците, Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, съответно с общинската наредба за управление на отпадъците. В бъдеще общината ще може да получава надеждни данни (не само за депонираните количества но и за повторно използваните и оползотворените) в случаите, когато извършва процедурите за одобрение на плановете за управление на строителните отпадъци и инвестиционните проекти, както и при проверката на документите с които възложителите на строителството доказват изпълнението на целите за рециклиране на строителни отпадъци.

Опасни отпадъци


"Опасни отпадъци" са отпадъците, които притежават едно или повече опасни свойства, посочени в приложение № 3 към ЗУО. Този вид отпадъци се образуват най-вече в промишлените предприятия, но също така и в някои заведения от здравната сфера, а частично и в битовия сектор. Към тях спадат отработени масла и нефтопродукти, негодни за употреба батерии и акумулатори, медицински отпадъци, бои и лакове, детергенти, пестициди и др.

Изискванията за третиране и транспортиране на опасни отпадъци са регламентирани в Наредбата, приета с ПМС №53/1999 г. /ДВ, бр. 29 от 1999 г., Наредба № 1 от 09.02.2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения (обн., ДВ, бр. 13 от 17.02.2015 г.) и в наредбите за масово разпространените отпадъци.

Количествата на образуваните опасни отпадъци по групи, съгласно Класификация на отпадъците по Наредба №3/01.04.2004 г, се водят на отчет в РИОСВ.

Лицата, чиято дейност е свързана с образуване, събиране, транспортиране, съхраняване (оползотворяване с код R13 по смисъла на приложение № 2 към §1, т. 13 от допълнителните разпоредби (ДР) на ЗУО и/или обезвреждане с код D15 по смисъла на приложение № 1 към § 1, т. 11 от ДР на ЗУО), оползотворяване, в т.ч. рециклиране и/ или обезвреждане, включително подготовка преди оползотворяване или обезвреждане на опасни отпадъци, водят отчетни книги и представят годишни отчети. Опасните отпадъци от фирмите се събират и съхраняват разделно в закрити складове и се предават за третиране на физически или юридически лица притежаващи съответното разрешение по ЗУО или Комплексно разрешително, въз основа на писмен договор.

Потокът опасни отпадъци се контролира от действащата нормативна уредба. С цел проследяване на превозите на опасните отпадъци товародателите са длъжни да изготвят идентификационен документ, който се попълва за всеки отпадък последователно от товаро­дателя, превозвача и товаро-получателя.

Най- голям дял в общото количество имат отработени моторни и смазочни масла и нефтопродукти, негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/, както и излезли от употреба флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак.

В Община Свиленград образуваните в миналото пестициди, препарати за растителна защита и други химикали с изтекъл срок на годност се съхраняват в ББ кубове или в складови помещения. Нови натрупвания с пестициди не се образуват.

Опасни производствени отпадъци на територията на общината не се образуват. В случай, че в бъдеще възникнат такива отпадъци дейностите по тяхното управление следва да се извършват в съответствие с разрешителните документи на генераторите на отпадъците в собствени съоръжения, или да се предават на дружества с необходимите разрешителни документи без да се ползва общинска инфраструктура.

На територията на общината действат фирми, притежаващи Разрешения, издадени по реда на по реда на глава пета, раздел I от ЗУО, за събиране на излезли от употреба оловни акумулаторни батерии, както и дружества, които извършват събиране и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) или събиране на отработени моторни масла.

В Община Свиленград няма организирана система за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата, чрез мобилен събирателен пункт. Предоставена е възможност на гражданите да изхвърлят опасните си отпадъци. Това става на територията на общинската площадка за временно съхранение на отпадъци.

Събирането на масово разпространените отпадъци се организира от организациите по оползотворяване, с които общината има сключени договори. Поради липса на интерес от страна на организациите по оползотворяване все още няма сключени договори за въвеждане на системи за разделно събиране на отработени масла; излезли от употреба гуми (ИУГ) в Община Свиленград. Въпреки това на територията на общината са обособени местата за събиране на излезли от употреба гуми. На територията на общината липсват места за събиране на отработени масла.

В общината не съществува информационна система за събиране, анализиране и обобщаване на информацията за опасните отпадъци от изброените по-горе източници.


Утайки от ПСОВ:


Канализационната система осигурява отвеждането на отпадъчните битови, дъждовни и промишлени води и заустването им във водоприемника река Марица. Градът е с ниска степен на изграденост на канализационната мрежа - едва 58% и Градската пречиствателна станция за отпадъчни води е в експлоатация от 2015 г.

Успоредно с решаването на проблема за третирането на утайките от почистване на канализацията трябва да се търси съпътстващо решение и за отпадъците от локалните пречиствателни съоръжения в града. Промишлени предприятия нямат изградени съоръжения за пречистване на отпадните производствени води. В съответствие с принципът замърсителят плаща отговорността за тези отпадъци е на предприятията, които ги образуват.

Болнични отпадъци/Отпадъци от хуманното здравеопазване


Медицинските отпадъци имат някои по специфични характеристики и изискват специално третиране. Болничния отпадък може да носи зарази, поради което следва да бъде отделен от другите смесени отпадъци за се избегне заплахата за общественото здраве. В този отпадък се включват превръзки, остатъци от лекарства и опаковки, лабораторни проби, използвани инструменти и системи, хирургически отпадъци и др.

Отговорността за управлението на болничните отпадъци е на медицинските заведения, в които се образуват. Към момента не функционира система за получаване на данни за болничните отпадъци в общината.Опасните отпадъци, които могат да се генерират на територията на общината от хуманното здравеопазване са от здравните заведения в общината, но съгласно действащото законодателство данните не се докладват до общината. изискванията към дейностите по в съответствие със ЗУО и Наредба № 1 от 09.02.2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения (издадена от министъра на здравеопазването и министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 13 от 17.02.2015 г.) дейностите по събиране и третиране на медицинските отпадъци са задължение на лицата които ги образуват:

1. лечебните заведения по чл. 8, 9 и 10 от Закона за лечебните заведения;

2. здравните заведения по чл. 21 от Закона за здравето.

Отпадъци от хуманитарната медицина се предават за обезвреждане на лица, притежаващи съответното разрешение за дейности с отпадъци. МБАЛ Свиленград ЕООД и ЦСМП Свиленград притежават изградени, обособени и оборудвани помещения за временно съхраняване на опасни болнични отпадъци. Въведена е система за разделно събиране и съхранение на болничните отпадъци. Ежедневното им количество се определят на около 20 кг или около 6 тона годишно. В изпълнение на Програмите си за управление на отпадъците, лечебните заведения имат сключени договори с лица, притежаващи необходимите разрешителни за дейности по третиране и транспортиране на генерираните болнични отпадъци.

В заключение относно проблеми по отношение на събирането на данни може да се обобщи, че в община Свиленград е необходимо създаването на система за събиране и обработка на данни от изпълнителите, които имат договори с общината и предприятията с общинско участие, както и получаването на информация от лица, извършващи събиране на рециклируеми отпадъци на търговска основа и въвеждане на механизми за получаване и оценка на достоверността на отчитаните от организациите по оползотворяване количества. Всичко това ще спомогне за установяване изпълнението на целите за рециклиране на битови отпадъци.


1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница