Програма за управление на отпадъците на община свиленград, 2017-2020 г. Съдържание I. Въведение 6страница23/26
Дата14.01.2018
Размер4.06 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26

Анализ на инфраструктурата за управление на отпадъците

Събиране и транспортиране на отпадъци

    1. Система за събиране и транспортиране на смесени битови отпадъци


Дейностите с битовите отпадъци включват:

 1. Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци- контейнери, кофи и други;

 2. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им;

 3. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците;”

 4. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

В Община Свиленград е изградена система за организирано събиране на твърди битови отпадъци. С наличната техника и съдове е обхванато 100% от населението на общината.

Дейностите но сметосъбиране и сметоизвозване се извършват от частна фирма Фирма „Волф Милениум” ООД, гр. Хасково по силата на договор за възлагане от 07.07.2014г.С предмет „Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци на територията на гр. Свиленград”. Преди това дейностите са извършвани по силата на Договор с фирма „Волф Милениум” от дата 07.07.2014г. с предмет „Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци в 23 населени места на територията на Община Свиленград”.

Дружеството „Волф Милениум” ООД разполага със сметоизвозваща техника, както и със специализирана бордова, строителна и друга техника.

Ежегодно със заповед на Кмета на Общината се определят районите за организирано сметосъбиране и се утвърждава график за почистване, сметосъбиране, сметоизвозване.

Организираното събиране, извозване, обезвреждане на битовите отпадъци и поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване през 2015 г. се извършва в регулационните граници на всички населени места в община Свиленград. Извън регулационните граници на населените места организирано сметосъбиране и сметоизвозване се извършва на територията на всички търговски и производствени обекти, разположени по общинската и национална пътна мрежа в границите на община Свиленград.

Не се извършва сметосъбиране и сметоизвозване от вилни имоти и селскостопански постройки, собственост на физически лица , в които не се осъществява стопанска дейност. Собствениците на тези имоти се освобождават от такса по чл.18, ал.1 и ал.2 от Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Свиленград.Сметосъбирането на територията на Общината се извършва по определен график със сметоизвозващи машини. След запълване на обема се извършва прехвърляне в претоварно ремарке, собственост на общината. Машината е с обем 43 m3, оперативен капацитет 30 тона отпадъци и с възможност за пресоването им в съотношение 6:1. Транспортирането на битовите отпадъци се извършва до регионалното депо в гр. Харманли.

В община Свиленград кофите и контейнерите са общинска собственост.
    1. Брой, вид и обем на използваните съдове


За събиране на твърдите битовите отпадъци се използва смесена контейнерна система – със стационарни и сменяеми съдове. Контейнерите се поставят на определени места, от където се обслужват от специализираните автомобили. Съдовете за събиране на твърдите битови отпадъци са дадени в Таблица №20.

За гр. Свиленград честотата на сметоизвозване за колективните съдове за битови отпадъци, тип “Бобър” е два пъти седмично, а за индивидуалните е ежеседмична. За селата в Общината е разработена схема на сметоизвозване в зависимост от зоната, в която се намира населеното място и в зависимост от сезона.

Колективни пластмасови съдове за битови отпадъци тип „Бобър” (1100 L) – 700 бр.

Индивидуална кофа за битови отпадъци (120 L) – 3000 бр.

Метални съдове за сгур и пепел (през зимния сезон) (1100 L) – 400 бр.


 1. Съдове за събиране на битови отпадъциНаселение

бр. жители към 2016 г.

Домакинства (бр.)

Контейнери/

Честота на събиране - пъти седмично

Кофи (бр.)

1

Население в Общинския център -

20578

 

400

2

гр. Свиленград

3000

2

2

с. Варник

3

 

1/0

1 път зимния сезон

2 пъти летния сезон

3

с. Генералово

114

 

23/0

2 пъти зимния сезон

3 пъти летния сезон

4

с. Дервишка могила

14

 

1/0

1 път зимния сезон

2 пъти летния сезон

5

с. Димитровче

191

 

13/0

2 пъти зимния сезон

3 пъти летния сезон

6

с. Капитан Андреево

763

 

47/0

2 пъти зимния сезон

3 пъти летния сезон

7

с. Костур

18

 

3/0

1 път зимния сезон

2 пъти летния сезон

8

с. Левка

452

 

24/0

2 пъти зимния сезон

3 пъти летния сезон

9

с. Лисово

4

 

1/0

1 път зимния сезон

2 пъти летния сезон

10

с. Маточина

16

 

1/0

1 път зимния сезон

2 пъти летния сезон

11

с. Мезек

187

 

19/0

2 пъти зимния сезон

3 пъти летния сезон

12

с. Михалич

58

 

5/0

1 път зимния сезон

2 пъти летния сезон

13

с. Младиново

259

 

17/0

2 пъти зимния сезон

3 пъти летния сезон

14

с. Момково

573

 

32/0

2 пъти зимния сезон

3 пъти летния сезон

15

с. Мустрак

228

 

11/0

2 пъти зимния сезон

3 пъти летния сезон

16

с. Пашово

8

 

1/0

1 път зимния сезон

2 пъти летния сезон

17

с. Пъстрогор

132

 

10*/0

2 пъти зимния сезон

3 пъти летния сезон

18

с. Равна гора

23

 

1/0

1 път зимния сезон

2 пъти летния сезон

19

с. Райкова могила

254

 

18/0

2 пъти зимния сезон

3 пъти летния сезон

20

с. Сива река

148

 

10/0

2 пъти зимния сезон

3 пъти летния сезон

21

с. Сладун

139

 

8/0

2 пъти зимния сезон

22

с. Студена

554

 

 

 

23

с. Чернодъб

115

 

 

 

24

с. Щит

94

 

8/0

1 път зимния сезон

2 пъти летния сезон

 

Общо за Община Свиленград

24925

 

700/3000

 


Допълнително се обслужват:

- Дом за възрастни хора с психични разстройства – 2 бр. контейнери

- Транзитен център – 4 бр. контейнери

    1. Брой и вид на специализираните автомобили за транспортиране на всеки вид контейнер


Транспортните средства, които се използват за транспортиране на твърдите битови отпадъци са специализирани автомобили, които са оборудвани с универсални повдигащи устройства за работа със съдовете за ТБО.

 1. Товарен автомобил Мерцедес, Модел 2521, с капацитет 18.0 Товарен автомобил Мерцедес Бенц, Модел 2524, Общо тегло 5 тона

 2. Товарен автомобил Мерцедес, Товароносимост 3,5

 3. Товарен автомобил Мерцедес, с капацитет 18,0

 4. Специализирана техника- товарно МПС/ремарке-товароносимост: тона, мощност в kW: 205,брой места: 2 - Даймлер Крайслер, Модел Атего 2582


Автомобилния парк е нов и не е амортизиран по смисъла на чл.55 ал.2 от ЗКПО.

За транспортиране до регионалното депо се използва специализирана техника за пресоване и извозване на битови отпадъци, която се експлоатира от общинското предприятие „Благоустрояване и озеленяване". Машината е с обем 43 m3, оперативен капацитет 30 тона отпадъци и с възможност за пресоването им в съотношение 6:1. Това позволява транспортирането да се извършва по икономически ефективен начин.


Системи за разделно събиране на отпадъци


Особено важен елемент на управлението на твърдите битови отпадъци е създаването на условия за разделно събиране на някои полезни компоненти от тях като хартия, стъкло, метали и др., с цел повторната им употреба и/или рециклиране.

В Община Свиленград е изградена система за разделно събиране на отпадъци от опаковки чрез разполагане на цветни контейнери по уличната мрежа.

Организацията по оползотворяване на отпадъци от опаковки – „Екопак България” АД обслужва системата на територията на общината и предоставя контейнерите за различните материали. Контейнерите които са разположени на 61 пункта са общо 91 бр. и са със следните характеристики: • 15 сини контейнера тип „Иглу” с обем 0.77 м3 - за събиране на хартиени и композитни отпадъци от опаковки;

 • 15 жълти контейнера с тип „Иглу” обем 0.77 м3 - за събиране на пластмасови и метални отпадъци от опаковки;

 • 61 зелени контейнера тип „Иглу” с обем 1.1 м3 - за събиране на стъклени отпадъци от опаковки.

Честотата на извозване на сините и жълтите контейнери за разделно събиране се извозват от фирмата 3 пъти месечно. До края на 2017 г. зелените контейнери се извозват 2 пъти годишно.

Поради това, че сините и жълтите контейнери са с обем по-малък от 1100 л. един комплект контейнери има обем по-малък от 3300 л. По такъв начин с изисквания минимален обем от 3300 л. се обслужват 457 жители докато изискванията на чл. 24, ал. 1, т. 1 буква а) от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки е за 400 ж. В тази връзка. осигурените 66 комплекта изпълняват минималните изисквания заложени в Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки.

За популяризиране на разделното събиране на отпадъци от опаковки и повишаване на заинтересоваността на населението са проведени множество кампании, насочени към домакинствата, училищата и търговските обекти. Кампаниите включват разпространение на информационни и рекламни материали в учебни заведения и търговски обекти, във всички общински сгради, както и във всички институции в община Свиленград, провеждане на информационни кампании, съобщения в сайта на община Свиленград, реклама в медиите и др.

Община Свиленград има сключени договори с организации по оползотворяване за изграждане на система за събиране на отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори, ИУМПС, но все още няма сключени договори за отработени масла, излезли от употреба гуми.

На територията на Община Свиленград има разположени 20 точки за събиране и временно съхранение на негодни за употреба батерии и акумулатори. С цел запознаване на обществеността точното разположение на местата е обявено на интернет страницата на общината. Местата се обслужват по график, съгласно договорните условия с организацията по оползотворяване “Екобулбатери” АД. Договорът е в сила от 22.11.2010 год.

ИУЕЕО се събира на специализирана площадка, общинска собственост. Общината има подписан договор с „Хефти Металс” ЕООД, подизпълнител на ООп Елтехресурс АД. Договорът е в сила от 22.11.2010 год. На територията на общината не се извършват дейности по предварително третиране на ИУЕЕО.

На територията на общината функционират няколко частни фирми, притежаващи разрешителни за извършване на разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства.

Събирането на отработените масла и ИУГ се извършват от частни фирми, които извършват смяна на масла и гуми като впоследствие отпадъците се предават на дружества, притежаващи необходимите разрешителни документи за събиране и третиране на отпадъка.

Община Свиленград има изградена площадка за предаване и временно съхранение на отпадъци (съгласно чл. 19, ал. 3, т. 11 от Закона за управление на отпадъците). Тя е с твърда и непропусклива (бетонова) настилка, за да се предпази почвения слой от замърсяване, оградена е със стоманена мрежа. На площадката има осигурена везна за претегляне на постъпващите и предаваните отпадъци и табели с информация за отпадъците, които се приемат на площадката. На площадката се приемат едрогабаритни, масово разпространени отпадъци и опасни отпадъци от домакинствата и други разделно събрани отпадъци от домакинствата (хартия, стъкло и пластмаса). Предаването на отпадъците на територията на Общинската площадка е безвъзмездно.В общината съществуват и няколко частни изкупвателни пунктове за вторични суровини с пазарна стойност - хартиени и картонени отпадъци, пластмасови опаковки, метални отпадъци от опаковки и здрави стъклени бутилки, отпадъци от черни и цветни метали и др. Пунктовете работят на търговска основа без да се финансират с публични средства.

Освен приемането на общинската площадка в Община Свиленград не е организирана система за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата, чрез мобилен пункт за приемане на отпадъци по график.

Биоотпадъците от поддържане на обществени площи, паркове и градини, както и отпадъците от зелените площи към търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради се събират на площадка общинска собственост. В Община Свиленград няма разработена система за домашно компостиране. Не се извършва разделно събиране на биоотпадъци чрез контейнери. Съществуващата система в община Свиленград и в останалите общини от РСУО не осигуряват съвместно постигането на регионални цели за разделно събиране и оползотворяване на битовите биоотпадъци по чл. 8 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците:

1. до 31 декември 2016 г. - не по-малко от 25 на сто от количеството на битовите биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г.;

2. до 31 декември 2020 г. - не по-малко от 50 на сто от количеството на битовите биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г.;

3. до 31 декември 2025 г. - не по-малко от 70 на сто от количеството на битовите биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г.Решен е проблемът със събирането на отпадъците от изгарянето на дърва и въглища през отоплителния сезон. При смесване с въглищни остатъци, сгур и пепел се променя състава на отпадъците в посока висока плътност и занижено съдържание на рециклируеми материали. През зимния сезон в районите с отопление на твърдо гориво се поставят допълнително 400 бр. метални съдове за сгур и пепел (1100 L).

Предварително третиране на отпадъци


Съгласно изискване на чл.38 от Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, отпадъците, които се приемат на депа трябва да бъдат подложени на предварително третиране.

В съответствие с принципа "замърсителят плаща" отговорността за финансирането на предварителното третиране на отпадъците се поема от притежателя им или от лицето, което образува отпадъка. За смесените битови отпадъци отговорността за организирането и финансирането на предварителното третиране е на общинските администрации, тъй като лицата, които са образували битовите отпадъци (населението) заплащат за целта "такса битови отпадъци", която постъпва в общинските бюджети.

Отговорността за предварителното третиране на строителните и производствените отпадъци е на притежателите им. В съответствие с дефиницията по §1, т.25 от Наредба №6., за да бъде определена една операция с отпадъци като "предварително третиране", тя трябва да отговаря на определени критерии:

 • да е физичен, термичен, химичен или биологичен процес, включително сортирането;

 • да променя характеристиките на отпадъците с цел:

 • да се намали обема им;

 • да се намалят опасните им свойства;

 • да се улесни по-нататъшното им третиране;

 • да се повиши оползотворяемостта им.

Министърът на околната среда и водите е утвърдил със заповед Ръководство за предварително третиране преди депониране на отпадъци, в което са описани методите, които се използват за предварително третиране на отпадъците и степента, до която отпадъците трябва да бъдат предварително третирани. Съгласно Ръководството за предварително третиране преди депониране на отпадъци в България:

„сортирането на отпадъци чрез инсталация за сепариране се счита за предварително третиране, ако осигурява:

1. Отделяне на необходимите количества оползотворими компоненти, така че да се изпълнят количествените цели за оползотворяване на масово разпространени отпадъци (т.е. изпълняват се изискванията за намаляване на обема на депонираните отпадъци, повишаване на оползотворимостта на добитите материали и улесняване на по-нататъшното третиране на отпадъците), или

2. Отделяне на опасните отпадъци от общия отпадъчен поток (т.е. изпълнение на изискването за намаляване на опасните свойства на отпадъците).”На територията на общината не се изпълнява третиране на отпадъците, като компостиране, раздробяване или сортиране. Единствената операция преди предаването на ТБО в регионалния център е тяхното пресоване в претоварно ремарке, с цел снижаване на разходите за транспортиране.

На територията на регионалния център за третиране на отпадъци се експлоатира сепариращата инсталация изградена по проект „Проектиране и строителство на сепарираща инсталация за битови отпадъци на регионалното депо за твърди битови отпадъци – град Харманли”, финансиран от ПУДООС през 2012 г.

В инсталацията се извършват механични процеси на пресяване на постъпващите отпадъци с последващо ръчно отделяне на оползотворимите материали. Битовите отпадъци се подават в сито, чрез което се отделя ситната фракция съставена от дребни частици като пясък, парчета стъкло, пластмаса и други частици. След пресяване едрата фракция на отпадъците се подава на лента за ръчно сортиране на оползотворимите отпадъци – хартия, стъкло, метали, пластмаси, горими материали. За отделянето на черните метали се използва магнитен сепаратор. Отделените материали от хартия и пластмаси посредством преса се балират, а стъклото и металите се събира в контейнери, и периодично се събират и предават за последващо оползотворяване. Ситната фракция и остатъкът след лентата за сортиране се депонират на регионалното депо.

В инсталацията не се извършва биологично третиране на отпадъците, поради което биологичните процеси в остатъчната фракция не са прекратени и следователно тя не допринася за изпълнение на целите за ограничаване на депонирането на биоразградими отпадъци.

Поради липсата на системно събирани данни за количествата отделени от инсталацията за сепариране както и на разделно събраните отпадъци чрез различните системи (от ООп, събирателни пунктове работещи на търговска основа) не е възможно да се определи дали степента на отделяне на рециклируеми материали от инсталацията е достатъчен за постигане на целите за рециклиране на битови отпадъци (чл. 31, т. 1 от ЗУО). От изпълнението на целите за отклоняване на биоразградими отпадъци от депа и целите за рециклиране на битови отпадъци зависи дали ще бъде намален размерът на отчисленията за депониране, както следва:

1. с 50 на сто за целите за повторна употреба и рециклиране по чл. 31, ал. 1, т. 1 ЗУО;

2. с 50 на сто за целите за ограничаване на количествата депонирани битови биоразградими отпадъци, определени с наредбата по чл. 43, ал. 5 ЗУО.

До момента на територията на общината няма функциониращо съоръжение за компостиране или друг вид биологично третиране на разделно събрани био-отпадъци. За да даде своя принос в изпълнението на регионалните цели за разделно събиране и оползотворяване на био-отпадъци се предвижда изграждане и пускане в експлоатация на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци от домакинствата, юридическите лица и от поддържането на зелената система в общината. На 14.07.2016г. общото събрание на регионалното сдружение взе решение за разпределението на задълженията между отделните общини съгласно чл. 8 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците.

В общината не функционират и площадки и инсталации за предварително третиране на ИУЕЕО, сортиране на опаковки и др., експлоатирани от лица, притежаващи разрешение издадено по реда на Глава пета, Раздел I от ЗУО. Съгласно Регистъра на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци по чл. 45, ал. 1, т. 1 ЗУО на територията на община Свиленград съществува само една площадка, която извършва предварително третиране (разкомплектоване) на ИУМПС.

Предварително третиране не се прилага и по отношение на утайките от канализацията, чрез обезводняване и стабилизиране на утайките в открити или закрити изгниватели.

Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

    1. Оползотворяване


Понастоящем в общината няма въведено домашно компостиране. Дървесните отпадъци се изгарят за отопление.

Около 40% от стъкления амбалаж се използва повторно.

Разделно събраните материали се рециклират.
    1. Депониране. Регионално депо за битови отпадъци


Депонирането на отпадъци остава основния метод за обезвреждане на отпадъци в страната и в частност на територията на общините от регион Харманли .

Общинско депо за отпадъци с прекратена експлоатация

На територията на общината към момента има едно депо за отпадъци, което е спряно от експлоатация и подлежи на закриване.

Спряното от експлоатация общинско депо е разположено в имот с кад. № 000364 и площ 37,495 дкa, имот с кад. № 000365 и площ 14,468 дкa и път между тях с площ 1,508 дкa, местност „Червената пръст” („Демир могила”), общинска публична собственост, с обща площ 53,47 дкa. Реално заетата с отпадъци площ е 66,145 дкa. Частично са засегнати и съседни частни имоти с площ 12,6 дкa.

Отстоянието от града e 5 km в посока югоизток. До площадката се стига по асфалтов път, който в последния участък е баластрен. Площадката е изцяло общинска собственост. Депото не отговаря на съвременните нормативни изисквания за изграждане и експлоатация на депа за ТБО. Няма инсталации и не са въведени никакви мерки по мониторинг и опазване на околната среда.

Депото е било предназначено за депониране на битови и строителни отпадъци. Експлоатирало се е от 1962 г.. Депото е с изчерпан капацитет. Няма свободен обем.

Площадката на депото не е водоснабдена, не е електрифицирана, не е оградена - няма КПП и охрана и не се осъществява контрол на достъпа до него, на входа липсва кантар. В района на депото няма постройки.

Не се прилагат процедури по регистриране на отпадъците, няма кантар.

През 2015г. стартира проект „Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на Община Свиленград” с цел подобряване на екологичната характеристика на района и предотвратяване на отрицателните въздействия върху компонентите на околната среда и по-конкретно – върху прилежащите земеделски земи. Подписан е договор за финансиране на проекта от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). На терена от около 60 дка в местността „Червената пръст”, покрай пътя за село Димитровче, се извърши техническа и биологична рекултивация със залесяване и затревяване. Поставени са мониторингови системи за наблюдение на екологичните показатели на почвата и подземните води. Тече срока на биологична рекултивации която е 3 години.Регионално депо за отпадъци – Харманли

Дейностите по обезвреждане на битови отпадъци се извършват чрез депониране на Регионално депо за неопасни отпадъци – град Харманли.

Площадката, на Регионалното депо за отпадъци се намира в местността “Бешката” с площ от 104 дка..

„Регионално депо за отпадъци – Харманли” е общинска собственост включва общините Харманли, Свиленград, Тополовград, Симеоновград, Маджарово, Стамболово и Симеоновград съгласно издадено комплексно разрешително КР №285 – Н1/2011 г от Министъра на околната среда и водите.

Инсталацията е с максимален капацитет, 200 т /24часа

Депото разполага с два броя клетки за битови отпадъци като в момента се експлоатира само Клетка №1, общия капацитет е 392 000 куб.м или 300 729 т. на двете клетки

Регионалното депо за отпадъци в гр. Харманли на база разрешените кодове в издаденото му комплексно разрешително има широк спектър на позволени за обезвреждане чрез депониране на неопасни отпадъци.

Регионално депо Харманли се експлоатира съгласно изискванията на Наредба № 6. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

На територията на Регионалното депо за неопасни отпадъци Харманли се извършва приемане и депониране на неопасни отпадъци.

За осигуряване отчитане на постъпващите количества отпадъци на депото, както и на количеството отпадъци, е монтирана механична везна.

Механичната везна е разположена в стопанския двор, непосредствено след входа, с което е осигурен и визуален контрол от страна на оператора на везната.

Входящият контрол от оператора на депото включва :

- проверка на документацията, придружаваща отпадъците;

- измерване с механична везна и регистрация по електронен път на количеството постъпващи отпадъци;

- визуална проверка на отпадъците на входа на депото и на мястото на депониране за определяне на съответствието на отпадъците с описанието в придружаващите ги документи, представени от притежателя на отпадъците;

С цел спазване на оптимална технология за депониране на отпадъци, се извършват и следните наблюдения:

- площ, обем и състав (постоянно);

- хода и начина за разпределяне, разстилане и уплътняване на депонираните отпадъци на пластове с проектна дебелина (постоянно);

- контрол на уплътняването (чрез реперни марки и геодезическо следене на слягането) с цел достигане на проектната плътност на отпадъците (ежедневно);

- контрол за разпределение на отпадъците по хоризонти към откосите на депото (ежедневно, визуално);

- контрол за недопускане на опасни и на течни отпадъци;

- продължителност на експлоатация и свободен капацитет на депото;

- деформации на билото и откосите;

- наклон на външните и вътрешните откоси – по геодезически път.

На регионалното депо се води отчетна книга. Всички дейности по управление на отпадъците се документират, съхраняват и докладват съгласно изискванията.

На територията на Регионалното депо за неопасни отпадъци се формират следните потоци отпадъчни води – производствени, битово-фекални води и дъждовни води. Има изградена система за отвеждане на водните потоци включваща ограждащи диги и охранителни канавки.За предпазване района на депото от повърхностни атмосферни води са изградени охранителни канавки. Една част от тях улавят водите от околните терени извън охранителната ограда, а други – пътните канавки улавят скатните води вътре в депото като също ги отвеждат извън площадката. По този начин депото е защитено от наводняване и натоварване на дренажната система, охранителните и пътните канавки са облицовани.

Производствени отпадъчни води:

- инфилтрат от клетките – изградена дренажна система за отвеждане на инфилтриралите води през тялото на отпадъците.

Дъното на клетката е с наклон към помпени шахти за отвеждане с тласкател на инфилтрата към рецинзионен резервоар с помпена станция. Част от инфилтратните води чрез помпената станция ще се използват за оросяване на депото при необходимост.

Оросяването на депото с инфилтрат се извършва по време на експлоатация и след рекултивация.

- отпадъчни води от автомивката от измиване колелетата и гумите на сметовозните автомобили. За измиването на автомивката се използват оборотни води като периодично оборотната водата от резервоара се изпомпва към смесената канализация в стопанския двор и се отвежда към водоплътна яма;

- повърхностни атмосферни води от околните терени, скатни води – условно чисти води, които се заустват в дерето без пречистване.

- дъждовни води от стопанския двор, се включват към потока за битови води във водоплътна яма.

- битово-фекални отпадъчни води, постъпват във водоплътна яма с последващо черпене.

Площадковата канализация е с PVC тръби. На всички чупки и включвания в канализацията има ревизионни шахти от сглобяеми стоманобетонови елементи.

Отпадъчните производствени води от стопанския двор, от инсталацията за измиване на колите заедно с отпадъчни битови води постъпват във водоплътна яма, с последващо черпене, в която се заустват и отпадъчните води от измиване на колите, след пречистване с каломаслоуловители.

Начина на депониране на ТБО и неопасни отпадъци е смесен.

Технологията на депониране включва:

• разтоварване

• разстилане с булдозер

• уплътняване с компактор

• запръстяване

След претегляне в стопанския двор сметовозните коли навлизат в района на клетките за депониране.

Редът в който се усвоява терена е определен с номера на клетката.

Клетка № 1 и 2 са оградени от земно насипни диги. Във всяка от клетките се навлиза по вътрешен експлоатационен път, който завършва с обръщателна площадка.

При навлизане в депото пътят на сметовозните коли е следния:

• първо минават през механичния кантар за регистрация на количество отпадъци и въвеждане № на колата;

• след това се отправя към клетката за разтоварване на отпадъци;

• разтоварването се извършва в края на разтоварната площадка или на място указано от оператора;

• празните коли се връщат в стопанския двор където преминават през автомивката и дезинфекционния трап след което излизат от депото.

Сметовозващите автомобили разтоварват отпадъците в края на обръщателната площадка. В самото начало булдозерът избутва отпадъците от обръщателната площадка към най-ниската точка на клетката, като оформя път от отпадъци с дебелина 1 m. Това се прави, за да не стъпват уплътняващата техника и сметовозните коли върху дренажните тръби.

Когато този път е слязъл ниско долу, започва разширяване фронта на разстланите отпадъци

След разтоварването на отпадъците се пристъпва към разстилане и уплътняването им на пластове от 20 ÷ 30 cm. тези процеси се извършват върху определен за деня работен участък. С разриването на отпадъците за деня се оформя пресечна пирамида с височина 1.80 m и странични откоси с наклон 1:3.

Регионалното депо е оградено и сигнализирано с табели в съответствие с инфраструктурата на обекта.

Ограда – плътни бетонови панели върху бетонова основа с контролно – пропускателен пункт – и се заключва в извън работно време. Охраната е денонощна, монтирания кантар – е 50 тонен.

Дневния участък от депонирани отпадъци се запръстява с пръст с дебелина 0.20 m

Размерите на дневния работен участък са в зависимост от дневното количество постъпващи отпадъци и уплътняващата техника (компактор). По този начин се оформят хоризонтите депонирани, запръстени и уплътнени отпадъци с височина 2.00 m.

На всеки хоризонт се обособява площадка за временно съхранение на пръст за запръстяване на следващ участък. Същата се доставя със самосвал от площадката за съхранение на спомагателния материал – пръст за запръстяване по хоризонти разположена в югозападната част на площадката, непосредствено до стопанския двор.

Изпитването на пробите при контролните и мониторинговите процедури се извършва всеки месец от независима изпитвателна лаборатории, акредитирани от Изпълнителната агенция “Българска служба за акредитация”.
    1. Други методи за обезвреждане и оползотворяване


В община Свиленград не се прилагат други методи на оползотворяване/ обезвреждане като например термично третиране - изгаряне на отпадъците с или без оползотворяване на енергията.

Анализ на замърсени в миналото площадки за обезвреждане на отпадъци и осъществени мерки за тяхното възстановяване


Територията на Община Свиленград е обхваната на 100% от системата за организирано сметосъбиране и сметоизвозване. През последните години вследствие на засиления контрол и подобряване на услугите по сметосъбиране проблемът с образуването на нерегламентирани и неорганизирани сметища е преодолян. Всички стари сметища на територията на общината са закрити, при поява на нови се почистват периодично.

Дейностите по ликвидиране на старите замърсявания с отпадъци са извършени с помощта на заети лица по програма „от социални помощи към осигуряване на заетост” към Министерството на труда и социалната политика.

Общината активно следи за образуването на локални замърсявания на територията й както и за тяхното своевременно отстраняване. На нарушителите се налагат санкции.

Решаване на проблемите с изоставените площадки за съхранение на пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност, инвентаризиране на наличните количества, представляващи риск за околната среда

Проблем за общината е складираните в миналото пестициди в склад в с. Сладун, който няма постоянна охрана. Складът се контролира от страна на Община Свиленград. Съхраняват се 2,81 т. пестициди. Предвижда се пестицидите да се съхранят екологосъобразно - централизирано в ББ-кубове или да се обезвредят извън страната.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница