Програма за управление на отпадъците на община свиленград, 2017-2020 г. Съдържание I. Въведение 6страница24/26
Дата14.01.2018
Размер4.06 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26

Анализ на институционалния капацитет

Задължения на общинските администрации във връзка с управление на отпадъците на тяхна територия


Кметът на общината организира управлението на дейностите по отпадъците, образувани на нейна територия, съобразно изискванията на Закона за управление на отпадъците и общинската наредбата по чл. 22 от ЗУО, като осигурява условия, при които всеки притежател на битови отпадъци се обслужва от лица, на които е предоставено право да извършват дейности по тяхното събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане.

Кметът на общината отговаря за:1. осигуряването на съдове за събиране на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други;

2. събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждането им;

3. почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване;

4. избора на площадка, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или на други инсталации или съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждане на битови отпадъци;

5. организирането на събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на територията на съответната община;

6. разделното събиране на битови отпадъци на територията на общината най-малко за следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло;

7. организирането на дейностите по разделно събиране на масово разпространени отпадъци и/или оказва съдействие на организациите за оползотворяване на масово разпространени отпадъци, в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на масово разпространени отпадъци;

8. изпълнението на решенията на общото събрание на регионалните сдружения съдейства за създаване на центрове за повторна употреба, поправка и подготовка за повторна употреба;

9. организирането на разделно събиране на опасните битови отпадъци за които не се прилага принципът отговорност на производителя и предаването им за оползотворяване и/или обезвреждане;

10. разделното събиране и съхраняването на битови биоразградими отпадъци, в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно събиране на отпадъците и предаването им за компостиране или анаеробно разграждане;

11. осигуряването на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други във всички населени места с население, по-голямо от 10 000 жители на територията на общината, и при необходимост в други населени места;

12. почистването от отпадъци на общинските пътища;

13. осигуряването на информация на обществеността по т. 1 - 12, 14 и 15 чрез интернет страницата на съответната община, както и по друг подходящ начин;

14. поддържането на регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на съответната община;

15. предотвратяването на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или създаването на незаконни сметища и организиране на почистването им.

Организационно устройство:


Общинската администрация, по-специално, отдел "Капитално строителство, екология, обществени поръчки и контрол", упражняват непрекъснат контрол върху събирането, извозването и третирането на различните отпадъци на територията на Общината. Структурата и съставът на звената и служителите, изпълняващи контролни функции е представен в следната таблица:


  1. Структура и състав на звената при Община Свиленград, ангажирани в управлението на отпадъците

Наименование на административната структура в общинската администрация, отговорна за политиката по управление на отпадъците

Общ брой на служителите, отговорни само за управление на отпадъците

Общ брой на служителите, отговорни както за управление на отпадъците, така и по други политики

Дирекция „ОСУТ"

3

0

отдел „Местно икономическо развитие, проекти и програми”
4


Полагат се непрекъснати усилия за повишаване капацитета на служителите по отношение на действащата нормативна уредба, прилагането и на практика и своевременно идентифициране и предприемане ефективни действия по отношение нарушенията на нормативната уредба в областта на управлението на отпадъците.

Дейностите по събиране, транспортиране, сортиране, предварително третиране, временно съхраняване, оползотворяване; обезвреждане на отпадъците, възложени от общината са обобщени в следната таблица:


  1. Дейности по управление на отпадъците възложени от община Свиленград

Дейности, които общината е възложила

Организационна форма на изпълнение на възложените дейности

1. „Волф Милениум” ООД, гр. Хасково

дейности по събиране и транспортиране на отпадъци

дейности по обезвреждане/депониране на неопасни отпадъци

Договор с фирма „Волф Милениум” от дата 08.08.2013г. с предмет „Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци на територията на гр. Свиленград”.

Договор с фирма „Волф Милениум” от дата 07.07.2014г. с предмет „Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци в 23 населени места на територията на Община Свиленград”.

2. ОП „Благоустрояване и озеленяване" – претоварване и транспортиране на отпадъците до регионалното депо

общинското предприятие

3. Почистване и поддържане на дъждоприемните шахти на територията на община Свиленград и транспортиране на отпадъците.

ОП „Благоустрояване и озеленяване"


4. „БЪЛГАРСКА РЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ” АД – събиране на ИУМПС

Организация по оползотворяване, с която общината има сключен договор

5. „Екопак България” АД – разделно събиране на отпадъци от опаковки

Организация по оползотворяване, с която общината има сключен договор

6. “Екобулбатери” АД– разделно събиране на НУБА

Организация по оползотворяване, с която общината има сключен договор

7. „Хефти Металс” ЕООД– разделно събиране на ИУЕЕО

Дружество с разрешение по чл. 35 от ЗУО и подизпълнител на ООп


От дирекция”ОСУТ” са издадени 48 бр. разрешения за извозване на строителни отпадъци, зелени маси, земя от изкопни работи.

Дирекция”ОСУТ” работи активно с обществеността на територията на общината с оглед повишаване на екологичната култура. Дейността на Общинската администрация в областта на управлението на отпадъците достига до гражданите на Община Свиленград чрез публикации в медиите, чрез сесиите на Общинския съвет, чрез публични събрания и семинари, чрез издаване на листовки и други средства. Ежедневно се приемат граждани по проблеми, свързани с чистотата и генерираните отпадъци, неправилно изхвърлени на неподходящи места, особено покрай бреговете на по- малките реки. Всяка жалба, сигнал или молба се разглеждат в срок, като се предприемат съответните мерки и се уведомяват гражданите.

За извършване на контролна дейност е упълномощен експерт отдел "Капитално строителство, екология, обществени поръчки и контрол". Актовете се съставят от упълномощени служители на Общината, определени със заповед на Кмета на Общината. Информация за предприетите действия за осигуряване спазването на законодателството е представена в следната таблица:
  1. Брой служители, ангажирани с контролни функции и брой наложени глоби и санкции
2012

2013

2014

2015

2016

Брой служители, които осъществяват контрол, както по управление на отпадъците, така и по изпълнение на други изисквания на закони и общински наредби

7

7

7

7

9

Общ брой наложени глоби и санкции за неизпълнение на изисквания по управление на отпадъците, наложени от общински контролни органи, в т.ч на:

АУАН– 0 бр

глоби с фиш 15 бр.

АУАН– 0 бр

глоби с фиш 22 бр.

АУАН–0 бр

глоби с фиш 20 бр.

АУАН–0бр

глоби с фиш 15 бр.

АУАН–0бр

глоби с фиш 23 бр.

Физически лица

15

22

20

15

23

Юридически лица

0

0

0

0

0Предприети действия за съвместно решаване на проблемите по отпадъците с другите общини


Учредено е регионално сдружение за управление на отпадъците.

По пътя към постигане на екологосъобразното управление на отпадъците, като съвкупност от права и задължения, решения, действия и дейности, свързани с образуването и третирането им, община Свиленград търси правилните насоки към постигане на основната цел в устойчивото управление на отпадъците, които ще предотвратят, намалят или ограничат вредното им въздействие върху човешкото здраве и околната среда. В тази връзка следвайки политиката на МОСВ общината е предприела действия за съвместно решаване на проблемите с управлението на отпадъците с общините от региона.

Създадено е “Регионално сдружение за управление на отпадъците на общините Харманли, Свиленград, Тополовград, Симеоновград, Маджарово, Стамболово и Симеоновград.

Предметът на основна дейност на сдружението е осъществяване на дейности и проекти, свързани с управлението на отпадъците и по-конкретно на битовите отпадъци и на приравнените на тях отпадъци, СО и масово разпространени отпадъци и др.

Предвижда се също предоставяне на консултации на общините-членове на сдружението по въпросите, свързани с управлението на отпадъците, предмет на дейност на сдружението; организиране и провеждане на процедури за осъществяване на дейности, свързани с управление на отпадъците; осъществяване на инвестиционна дейност, включително и за изграждане на регионално депо за битови отпадъци; осъществяване на мониторинг и контрол върху изпълнението на сключени договори или върху отделни дейности, свързани с управлението на отпадъците; организиране различни форми на обучение; набиране и разпространение на информация, свързана с управлението на отпадъците; провеждане на работни срещи, семинари и конференции; публикуване и разпространение на печатни и електронни издания, свързани с дейността на сдружението; подпомагане на дейността на медиите при отразяване на проблемите на управление на отпадъците; подпомагане дейността на органите на централната и местна власт чрез изработване на експертни становища, организиране на дебати и предоставяне на предложения за промени в нормативните актове, организиране на проучвания и осъществяване на изследователски проекти.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница