Програма за управление на отпадъците на община свиленград, 2017-2020 г. Съдържание I. Въведение 6страница25/26
Дата14.01.2018
Размер4.06 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26

Анализ на организационните схеми и форми за управление на отпадъците; планиране, финансиране и определяне на цени и такси за услугите

Анализ на схемите за управление на отпадъцитеФинансирането на управлението на отпадъците в общината се извършва при спазване на общоевропейските принципи „Замърсителят плаща" и „Разширена отговорност на производителя".

В съответствие с принципа “замърсителят плаща” отговорността за финансирането на дейностите с отпадъците се поема от притежателя им или от лицето, което образува отпадъка. За смесените битови отпадъци отговорността за организирането и финансирането е на общинските администрации тъй като в този случай лицата, които са образували отпадъците са населението и стопанските предприятия и те заплащат такса битови отпадъци, която постъпва в общинските бюджети.

Отчитайки, че производителите на продуктите, от които се образуват отпадъци имат на-голяма отговорност за вредните въздействия върху околната среда, които оказва техния продукт е въведен и принципът “разширена отговорност на производителя”. В съответствие с него производителите на продукти след употребата, на които се образуват отпадъци трябва да покрият разходите за третирането на отпадъците. По такъв начин производителите са заинтересовани да влагат рециклируеми и по-малко опасни материали, както и да предлагат продуктите си по начин, стимулиращ повторната им употреба и оползотворяване. В България производителите и вносителите на продукти изпълняват този принцип или като сами се ангажират с управлението на отпадъците, образувани от продуктите или като заплащат на организация по оползотворяване за извършването на тези услуги.

На територията на общината се предоставят следните услуги по управление на отпадъците:

1. Осигуряване на съдове за съхранение на битови отпадъци - контейнери, кофи и други

2. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им

3. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци

4. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване

5. Услуги чрез прилагане на схемата за „Разширена отговорност на производителя" посредством сключване на договори с организации по оползотворяване, за които не се изисква допълнително финансиране от страна на общината – за отпадъци от опаковки

Към момента не се извършват услуги по:

1. разделно събиране и транспортиране на хранителни и кухненски биоотпадъци от домакинствата, търговски обекти, детски градини и други подобни;

2. разделно събиране и транспортиране на „зелени" биоотпадъци;

3. разделно събиране, транспортиране и екологосъобразно обезвреждане на опасните битови отпадъци;

4. прилагане на схемата за „Разширена отговорност на производителя" посредством сключване на договори с организации по оползотворяване за отработени масла и излезли от употреба гуми.

Икономически инструменти и стимули в сектора на управлението на отпадъците


Разходите за услуги по управлението на отпадъците се възстановяват от събрани от населението чрез „такса битови отпадъци”.

Таксата за битови отпадъци, която дължат предприятията се изчислява според количеството на битовите отпадъци и/или пропорционално върху по-високата между отчетната им стойност и данъчната оценка за не жилищните недвижими имоти и върху данъчната оценка за жилищните имоти. Таксата за битови отпадъци, която дължат физическите лица се изчислява според количеството на битовите отпадъци и/или пропорционално върху данъчната оценка за жилищните имоти или нежилищни недвижими имоти.

В случаите когато размерът на таксата за битови отпадъци се определя в левове, според количеството на битовите отпадъци се подават заявление – декларация, в което се посочва броя на съдовете за изхвърляне на битовите отпадъци, които ще се използват през годината, съобразно обявената от общината честота за извозването на битовите отпадъци. В този случай се заплаща такса за услугите почистване на териториите, предназначени за обществено ползване, пропорционално върху данъчната оценка на имота. Когато не е подадена декларация в срок или не може да се установи количеството на битовите отпадъци, размерът на таксата се определя пропорционално върху данъчната оценка на имота.

Различните промилни ставки за такса битови отпадъци са определени в зависимост от групата, в която попада съответното населено място и в зависимост от това да ли имота е жилищен или нежилищен. 1. Промилни ставки на такса „битови отпадъци” за периода 2012 – 2016 г.- ‰ за услугите по сметоизвозване; депониране; улично почистване на ф.л. и ю.л.

Наименование на населеното място

Събиране и транспортиране на битови отпадъци в промили

/чл.15 ал.1 т.2/

Обезвреждане на битови отпадъци в депа

в промили

/чл.15 ал.1 т.3/

Поддържане чистота на населените места за обществено ползване в промили

/чл.15 ал.1 т.4/

Общо

в промили

Жилищни имоти на граждани и предприятия

1.гр.Свиленград

1,34

1,08

0,33

2,75

2.села

Първа група

1,71

1,46

0,33

3,50

-Кап.Андреево, Мезек, Момково, Сладун, Сива река, Левка, Студена, Младиново, Райкова могила, Мустрак, Генералово, Димитровче, Пъстрогор

Втора група

1,59

1,08

0,33

3,00

-Варник, Дервишка могила, Чернодъб, Равна гора, Костур, Щит, Пашово, Михалич, Маточина, Лисово

Нежилищни имоти

10 ‰

Общината определя „такса битови отпадъци”, с планирането на бюджета, който се планира веднъж годишно и се гласуват на Общински съвет всяка година.

Събраните такси се използват за заплащане на предоставените услуги.

Събираемостта на таксата за битови отпадъци за 2016 г. е 78 %, а за 2012г. - 73%, а средно за периода е 75%

При средногодишен доход от 9685 лв. на домакинство, през 2013 г. границата на поносимост за услуги по управление на отпадъците, които едно домакинство може да си позволи (1% от доход) възлиза на 96,85 лв./дом./г. или 630 396,65 лв./г. при 6509 бр. домакинства. Както се вижда събираните от домакинствата средства за управление на отпадъците са под границата на поносимост.


Понастоящем, общината разпределя по план-сметка приходите си от такса смет в няколко групи разходи за управление на отпадъците. Най-голям дял има сметосъбирането и сметоизвозването. Друга част от събраните средства се изразходват за осигуряване на съдове за съхраняване на бит.отпадъци, транспортни средства, отчисления по чл. 71 а и чл.71е от Закона за управление на отпадъците. Трета част се разходват в улично почистване и поддържане чистота на зелени площи и парковете.


 1. Разходи за управление на отпадъците.ГОДИНИ

2012

2013

2014

2015

2016
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

889234

1021872

938148

970623

1039636

1

Осигуряване на съдове за съхраняване на битови отпадъци - контейнери, кофи и други
2

Събиране на битови отпадъци и транспорта им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им

469543

481351

448220

469577

472442

2.1

Съгласно Договор с фирма за сметосъбиране

404950

378786

365183

389042

393775

2.2

Транспорт до регионалното депо-Харманли

64593

102565

83037

80536

78667

3

Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на ДБО и др. инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците, в т. ч. депониране

171913

336443

283990

284386

365041

3.1

Депа - Свиленград и Харманли

87504

109800

107295

38208

125917

3.2

Отчисления

51683

105163

131943

139967

239124

3.3

Претоварна станция

32726

45444

44752

43991

-

3.4

Закупуване на транспортни средства
58036
12200

-

3.5

РП "Закриване и рекултивация на общ. Сметище за битови / неопасни отпадъци"
18000
-
4

Почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и др. територии на населените места, предназначени за обществено ползване и нерегламентираните сметища

149713

107248

106233

120325

96483

5

ДДС по реда на гл. 19а от ЗДДС

98065

96830

99705

96334

105670

За община Свиленград приходите от такса смет покриват разходите за управление на отпадъците през разглеждания период. За да се постигнат изискванията на новоприетото законодателство и по-конкретно изискванията за постигане на количествени цели за събиране и оползотворяване на био-отпадъци и рециклируеми битови отпадъци е необходимо приходите от ТБО да нарастват, за да покриват оперативните и инвестиционните разходи.


Анализ на информирането на обществеността по въпросите на управление на отпадъците


Разяснителни и образователни дейности и привличане на обществеността

За повишаване на общественото съзнание по проблемите на управлението на отпадъците Община Свиленград редовно информира населението за дейности с широко обществено значение. Използват се разнообразни канали за връзка с обществеността - подаване на информация на сайта на Община Свиленград, провеждане на конкурси, празненства, обществени мероприятия, организирани специално за целта, или включени като част от програмите за честване на празници на общината или конкретно населено място, като специално внимание следва се отделя на работата с подрастващите.

Информацията за вземането на управленски решения и определянето на необходимите и фактически изразходваните средства за управление на отпадъците ед достъпна за обществеността. Въпреки това могат да бъдат предприети и допълнителни мерки по отношение привличането на населението, неправителствени организации и заинтересованата индустрия, в процесите на вземане на решения по въпросите на управление на отпадъците, включително за начина за определяне на 'Такса битови отпадъци" и отчитането на изразходваните средства.

Наличие на стратегически подход в информационно-разяснителната политика на общината във връзка с дейностите по управление на отпадъците

Въпреки, че през последните години са изпълнение редица мероприятия по отношение на повишаване на общественото съзнание досега не е прилаган стратегически подход в информационно-разяснителната политика на общината във връзка с дейностите по управление на отпадъците. Не е разработена специализирана информационна кампания, насочена към гражданите с цел да ги информира относно наличните системи за екологосъобразно събиране и третиране на отпадъци, задълженията и отговорностите на населението, ползите за околната среда от прилагане на отделните мерки и по специално от ползите от намаляване на количеството генерирани отпадъци и оползотворяване на отпадъците. Заложените в действащите общински секторни стратегически и планови документи са включени мерки и дейности в тази област, но поради това че главната насоченост на тези документи не е повишаване на общественото съзнание мерките в тях не са достатъчно конкретни и изчерпателни.

Начини за предоставяне на информация относно общинските услуги в областта на управление на отпадъците

Информация за услугите свързани с дейностите с отпадъци, които общината предоставя както и цените на тези услуги и съответните задължения на гражданите и фирмите е налична на интернет страницата на общината. Могат да бъдат публикувани допълнителни данни например за: • график и места за събиране и транспортиране на ТБО, вкл. данни от кого се извършват дейностите, с адрес, телефон и лицата за контакт;

 • график и места за разделно събиране на зелени и биоотпадъци (след въвеждане на съответните системи на територията на общината);

 • реда и начина за изхвърляне на строителни отпадъци, образувани в резултат от строително-ремонтни дейности в жилища, офиси, търговски обекти, административни сгради и др.;

 • реда и начина за прилагане на системата за разделно събиране на опасни отпадъци, образувани от домакинствата (след въвеждане на системата на територията на общината);

 • списък на местата, в които гражданите могат да предават излезли от употреба гуми и отработени масла (след въвеждане на системата на територията на общината);

Анализ на информационното обезпечаване за отпадъците и дейностите с отпадъците


Общинската администрация предоставя информация в съответствие с документите, определени с Наредба № 1 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (обн., ДВ, бр. 51 от 20.06.2014 г.) и в наредбите по чл. 43, алинеи 3, 4, 5 и 6 от ЗУО. Получава се и информация от организациите по оползотворяване и други дружества, извършващи дейности с отпадъци по силата на сключените с тях договори.

Не е създадена вътрешноведомствена уредба и специализирана информационна система, която да покрива основните направления на дейностите по управление на отпадъците в общината: • Предварително планиране;

 • Последващо планиране;

 • Договори и управление на договорите;

 • Събиране и транспортиране на отпадъци;

 • Поддържане на чистотата на територията на общината;

 • Третиране и обезвреждане на отпадъци;

 • Разделно събиране на масово разпространени отпадъци;

 • Контрол по изпълнение на дейности;

 • Проучване, проектиране и изграждане на нови съоръжения;

 • Рекултивация на депа.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница