Програма за управление на отпадъците на община свиленград, 2017-2020 г. Съдържание I. Въведение 6страница5/26
Дата14.01.2018
Размер4.06 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

Анализ на инфраструктурата за управление на отпадъците

Събиране и транспортиране на отпадъци


Община Свиленград чрез общинското дружество извършва дейностите по събиране и транспортиране на отпадъците от домакинствата, административните сгради и търговските предприятия до претоварна станция и впоследствие до регионалния център за третиране на отпадъци в гр. Харманли . Обхванати са всички населени места. Общия обем на поставените съдове е 800 000 литра, което се равнява на 35,13 литра на жител. В това отношение община Свиленград има по-добри показатели от община Харманли (24,68 л./ж.), която е общината със сходен брой жители от област Хасково, но по-малките общини от регион имат повече контейнери на жител – Любимец (49,31 л./ж.), Маджарово (72,95 л./ж.), Симеоновград (65,78 л./ж.) и Стамболово (42,69 л./ж.).

Община Свиленград има сключени договори с организации по оползотворяване за изграждане на система за събиране на отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори, ИУМПС, но все още няма сключени договори за отработени масла, излезли от употреба гуми.

В Община Свиленград не е организирана Система за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата.

Изградена е площадка, предназначена за събиране и временно съхраняване на разделно събрани отпадъци от бита, на която да се извършва безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата (чл. 19, ал. 3, т. 11 от Закона за управление на отпадъците).


Предварително третиране на отпадъци


На територията на общината се извършва претоварване на отпадъка с цел транспортирането му до регионалното съоръжение, където се извършва сепариране и депониране.

Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци


Понастоящем прилагането на дейности по оползотворяване в община Свиленград е ограничено до материали, които имат търговска стойност.

Депонирането на отпадъци остава основния метод за обезвреждане на отпадъците, образувани в Община Свиленград, което се извършва на регионалното депо в гр. Харманли.


  1. Анализ на замърсени в миналото площадки за обезвреждане на отпадъци и осъществени мерки за тяхното възстановяване


Нерегламентираните сметища на територията на общината са закрити. На старото общинско сметище, разположено в местността „Червената пръст” се извършва периодичен мониторинг.

Все още не са предприети мерки за окончателно решаване на проблемите със съхраняваните пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност.


  1. Анализ на институционалния капацитет


Дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване се извършват от частна фирма „Волф Милениум” ООД, гр. Хасково по силата на договор за възлагане от 07.07.2014г. Общинската администрация, по-специално, дирекция "ОСУТ", упражняват системен контрол върху събирането, извозването и третирането на различните отпадъци на територията на Общината. По действащите общински наредби за поддържане на чистотата и управление на отпадъците за календарната 2016 г. са съставени 20 бр. глоби с фиш.

Община Свиленград участва в “Регионално сдружение за управление на отпадъците-Харманли”


  1. Анализ на организационните схеми и форми за управление на отпадъците; планиране, финансиране и определяне на цени и такси за услугите


Финансирането на услугите и дейностите по събиране, транспортиране и обезвреждане на битови отпадъци се осъществява чрез събиране на такса "Битови отпадъци", определена в годишен размер, въз основа на одобрена План-сметка за приходите и разходите за поддържане на чистотата, сметопочистването и сметоизвозването на територията на Общината за съответната година. За физически лица и икономически субекти се използва различен промил от стойността на имота за определянето на такса битови отпадъци. В резултат на тази политика се получават диспропорции и кръстосано финансиране.

При средногодишен доход от 9685 лв. на домакинство, през 2016 г. границата на поносимост за услуги по управление на отпадъците, които едно домакинство може да си позволи (1% от доход) възлиза на 96,85 лв./дом./г. или 630 396,65 лв./г. при 6509 бр. домакинства. Събраните от домакинствата средства за управление на отпадъците от населението за 2016 г. са 550 505 лв. т.е. под границата на поносимост.


  1. Анализ на информирането на обществеността по въпросите на управление на отпадъците


Повишаването на общественото съзнание на населението за дейности с широко обществено значение се извършва основно чрез сайта на Община Свиленград, чрез провеждане на конкурси, празненства, обществени мероприятия, организирани специално за целта, или включени като част от програмите за честване на празници на общината или конкретно населено място, като специално внимание следва се отделя на работата с подрастващите.

Към настоящия момент на актуализация на програмата се разработва специализирана информационна кампания, насочена към гражданите с цел да ги информира относно наличните системи за екологосъобразно събиране и третиране на отпадъци, задълженията и отговорностите на населението, ползите за околната среда от прилагане на отделните мерки и по специално от ползите от намаляване на количеството генерирани отпадъци и оползотворяване на отпадъците.  1. Анализ на информационното обезпечаване за отпадъците и дейностите с отпадъците


Общинската администрация предоставя информация в съответствие с документите, определени с нормативната уредба по управление на отпадъците. Не е създадена вътрешноведомствена уредба и специализирана информационна система, която да покрива основните направления на дейностите по управление на отпадъците в общината.

SWOT анализ


SWOT анализът изхожда от идеята за разделянето на обекта на стратегическия анализ от средата, в която той функционира. Обектът на стратегически анализ се разглежда откъм неговите "силни страни" и "слаби страни". Средата, в която функционира обектът на стратегически анализ, се диференцира на "възможности" и "заплахи".

Силни страни. Силните страни са ресурс, умение или друго преимущество, което притежава секторът. Силната страна е отличителна компетенция, която дава сравнително предимство.

Слаби страни. Слабите страни представляват ограниченията или недостигът на ресурси, умения и способности, които сериозно възпрепятстват развитието на сектора.

Възможности. Възможностите представляват най-благоприятните елементи на външната среда. Това са благоприятни външни фактори, от които секторът се възползва или би могъл да се възползва.

Заплахи. Заплахите са най-неблагоприятните сегменти на външната среда. Те поставят най-големи бариери пред настоящото или бъдещото (желаното) състояние.
1. Достижения и силни страни

 • Разработени са дългосрочни планове за реализация на необходимите инвестиции в инфраструктура за управление на отпадъците на ниво регион за управление на отпадъците и в частност за общината.

 • Изграден е необходимия административен капацитет на различните нива на управление на отпадъците – регионално сътрудничество, планиране, разработване на програми и нормативни документи и осъществяване на контрол

 • Установена е практика за налагане на законодателството, чрез ефективен контрол в сектора.

 • Инвестициите за изграждане на необходимата допълнителна инфраструктура за предварително третиране и депониране на отпадъците са направени и предвидените съоръжения и инсталации за региона са пуснати в експлоатация.

 • Нормата на натрупване на отпадъци е близка до средната за страната, а България е една от страните с много ниско ниво на генерирани отпадъци на 1 жител в ЕС.

 • Принципът „разширена отговорност на производителят” се прилага в общината по отношение на отпадъците от опаковки, без да се отделят публични средства за разделно събиране и третиране.

 • Приложен е регионален принцип за управление на битовите отпадъци.


2. Проблеми и слаби страни

 • По-нататъшното повишаване на такса битови отпадъци може да доведе до надхвърляне на границата на поносимост за домакинствата.

 • Недостатъчна координация между общините участващи в регионалното сдружение и забавяне при вземане на решения за разпределение на задълженията за изпълнение на регионалните цели за рециклиране на битови отпадъци и разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъци.

 • Недостатъчна активност на гражданите и неправителствените организации в началните фази на планиране и проектиране на съоръжения и разработването на местната нормативна уредба, програми и стратегии.

 • Липса на система за събиране на опасни отпадъци от домакинствата и осигуряване на тяхното екологосъобразно третиране.

 • Липса на общинска система за събиране на подходящите за оползотворяване биоотпадъци и други биоразградими отпадъци от домакинства, магазини, заведения за обществено хранене, пазари, хотели, лечебни заведения, училища и др., обхванати от общинските системи за събиране на смесени битови отпадъци.

 • Високо ниво на депониране на различните видове отпадъци.

 • Липса на план за изграждане на съоръжения за оползотворяване на биоотпадъците, ако такива са предвидени на територията на общината, съгласно решение по чл. 26, ал. 1, т. 4 ЗУО, в т.ч. определяне на местоположението, необходимия капацитет и технология за третиране;

 • Недостатъчно добро ниво на информационно обезпечаване за проследяване изпълнението на целите за рециклиране и на процесите, свързани с вземането на информирани управленски решения и изготвяне на стратегически документи.

 • Липса на целенасочени мерки и стимули, които да допринесат за предотвратяване образуването на отпадъци и насърчаване на разделното събиране на отпадъци при източника на образуване и домашно компостиране.

 • Липса на специално разработена програма за провеждане на информационни кампании за информиране на обществеността и повишаване на общественото съзнание по въпросите на управление на отпадъците.

 • Няма изградена мониторингова система, която да отчита удовлетвореността на обществеността и заинтересованите лица от резултатите. свързани с дейности по управление на отпадъците.

3. Възможности

 • Използване на публично частното партньорство и финансовите инструменти на ЕС за решаване на проблемите, свързани с ефективното управление на отпадъците.

 • Промяна на обществените нагласи в полза на екологосъобразното и ефективно управление на отпадъците.

 • Разрастване на пазара на суровини от рециклируеми отпадъци.

 • Изграждане на единна интегрирана информационна система за управление на отпадъците.

 • Въвеждане на нови ефективни технологии, допринасящи за ефективно рециклиране и оползотворяване на отпадъците.

 • Подобряване на ефективността на системите за управление на масово разпространени отпадъци с цел осигуряване на висококачествено рециклиране и прилагане на принципа за разширена отговорност на производителя.

 • Осигуряване на прозрачност при определяне на такса битови отпадъци за гражданите и бизнеса и въвеждане на принципа „заплащане според количеството на образуваните отпадъци".

4. Заплахи

 • Слаба покупателна способност на домакинствата и трудност на нискодоходните групи да отделят допълнителни средства за услуги и дейности, свързани с управление на отпадъците.

 • Необходимите средства за експлоатация на новоизградените съоръжения са значителни.

 • Значително увеличение на разходите за управление на битови отпадъци и необходимостта за повишаване на такса битови отпадъци за населението.

 • Въведените в законодателството количествени цели са високи и съществува опасност да не се постигнат чрез съществуващите съоръжения, което ще наложи въвеждането на други практики, като събиране на биоотпадъци, биоразградими и рециклируеми отпадъци, за които не се прилага принципа „разширена отговорност на производителят” и третиране на подходящите за това биоразградими отпадъци.

 • Инфраструктурата за управление на отпадъците е планирана преди въвеждането в националното законодателство на амбициозни цели за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци. Не е предвидено изграждане на инстлации и съоръжения за оползотворяване чрез третиране на по-голямата част от тези видове отпадъци.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница