Програма за управление на отпадъците на община свиленград, 2017-2020 г. Съдържание I. Въведение 6страница6/26
Дата14.01.2018
Размер4.06 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

Цели на програмата за управление на отпадъците и алтернативи за постигането им

 1. Стратегически и оперативни цели


В съответствие с изискванията на чл. 52, ал. 4 от ЗУО общинската програма „е разработена в съответствие със структурата, целите и предвижданията на Националния план за управление на отпадъците.” В Националния план за управление на отпадъците 2014-2020 г. е предвидено, че:

Генералната стратегическа цел в сферата на управление на отпадъците е:

Общество и бизнес, които не депонират отпадъци

Стратегическите цели, гарантиращи постигането на генералната стратегическа цел така както са формулирани в Националния план са:

Цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване

Цел 2: Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци, чрез създаване на условия за изграждане на мрежа от съоръжения за третиране на цялото количество генерирани отпадъци, което да намали риска за населението и околната среда

Цел 3: Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда

Цел 4: Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане йерархията на управление на отпадъците

Следвайки структурата, целите и предвижданията на НПУО 2014-2020 г в настоящата програма са разработени девет подпрограми, които чрез своите дейности водят до постигане на изпълнението както на конкретните програмни цели (стратегически/оперативни цели), така и на четирите стратегически цели на националния план.

За достигане на набелязаните цели в настоящата програма са набелязани конкретни мерки, които са описани в отделните подпрограми и обобщени в плановете за действие към тях.Стратегически цели

Оперативни цели

Подпрограма

Цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване

Намаляване на количеството на отпадъците; Намаляване на съдържанието на вредни вещества в материалите и продуктите


• Подпрограма за предотвратяване образуването на отпадъци

Цел 2: Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване и предотвратяване на риска от депонираните отпадъци

Достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на битовите отпадъци от хартия, метали, пластмаса и стъкло

 • Подпрограма за разделно събиране и изпълнение на целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на битовите отпадъци най-малко от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло

 • Подпрограма за разделно събиране и постигане на целите за биоразградимите битови отпадъци в т.ч. за биоотпадъците

 • Подпрограма за изпълнение на изискванията и целите за рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци

 • Подпрограма за предотвратяване и намаляване на риска от депонирани отпадъци

Цел 3: Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда

Достигане на целите и изискванията за биоразградимите отпадъци

• Подпрограма за информационно осигуряване, запазване и подобряване на административния капацитет на общината по управление на отпадъците

Цел 4: Превръщане на обществеността в ключов фактор за прилагане на йерархията на управление на отпадъците

Достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради

• Подпрограма за прилагане на разяснителни кампании и информиране на обществеността по въпросите на управление на отпадъците

Изпълнението на мерки за увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени утайки от ПСОВ в съответствие с изискванията на ЗУО е задължение на съответните оператори при спазване на йерархията за управление на отпадъците. На територията на община Свиленград единствения генератор на утайки от ПСОВ е оператора на ГПСОВ Свиленград (ВиК дружеството) и мерките за управление на утайките се изпълняват в съответствие с разработената за целта Програма за управление на утайките на ГПСОВ Свиленград.


  1. Алтернативи за постигане на целите


Оптималният вариант за управление на отпадъците трябва да бъде устойчива система, която е икономически поносима, социално приемлива и екологично ефективна.

Икономическата поносимост изисква разходите за системите за управление на отпадъците да са икономически приемливи за всички сектори на обслужваното население, включително домакинствата, търговския сектор, индустрията, институциите и правителството.

Социалната приемливост изисква системите за управление на отпадъците да отговарят на потребностите на местното население и да са отражение на ценностите и приоритетите на това общество.

Екологичната ефективност изисква общите екологични тежести от управлението на отпадъците да намаляват, както по отношение на потреблението на ресурси (включително енергия), така също и по отношение на генерирането на емисии във въздуха, водата и земната повърхност.

Оптималната алтернатива предполага въвеждането на интегрираното управление на отпадъците като цялостен подход към гореизложените аспекти, включва използването на различни варианти за третиране на отпадъците и обхваща целия поток отпадъци.

Една интегрирана система за управление на отпадъците се състои от следните етапи, които са анализирани задълбочено в следващите под-раздели:

 • предотвратяване образуването на отпадъците и повторна употреба на отпадъците;

 • технически варианти за събиране и транспортиране на отпадъците (смесени, разделени при източника);

 • съоръжение за сепариране по материали и рециклиране;

 • технически характеристики на инсталация за компостиране;

 • обезвреждане на отпадъците на депо.

Отчитайки анализите, техническата информация за общината и взетото решение на ОС на РСУО за разработените две алтернативи за управление на отпадъците централизиран подход за управление на отпадъците и децентрализиран подход за управление на отпадъците и приетия децентрализиран подход, община Свиленград предприе мерки по изпълнение на децентрализирания подход по чл. 31, ал. 1, т. 2 от ЗУО.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница