Програма за управление на отпадъците на община свиленград, 2017-2020 г. Съдържание I. Въведение 6страница7/26
Дата14.01.2018
Размер4.06 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   26

Описание на дейностите, които са общи за разгледаните подходи

    1. Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъците


Европейското и националното законодателство по управление на отпадъците поставят като първи приоритет предприемането на мерки за предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъците, които да водят до намаляване на количеството на образуваните отпадъци и намаляване на вредното въздействие върху околната среда. Предотвратяването и намаляването на образуването на отпадъците се осъществява през целия жизнен цикъл на продуктите от проектирането им до превръщането им в отпадъци и включва следните основни елементи:

 • влагане на по-малко количество материали за производството на даден продукт;

 • удължаване полезния живот на продуктите - произвеждане на по-трайни продукти и осигуряване възможности за ремонтиране и поправка на продуктите;

 • намаляване на опасните свойства на отпадъците, образувани след употреба на продуктите;

 • произвеждане на продукти, които могат да се използват повторно и влагане на материали, които могат да се рециклират;

 • ограничаване на ненужната употреба на продукти (напр. продукти за еднократна употреба, замяна на стари с нови модели продукти и т.н.) и по-ефективното използване на продуктите.

Правилно прилаганата политика за предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъци може да доведе до съществени съкращения, както на разходите за събиране, транспортиране и обезвреждане на отпадъците, така и на разходите за контрол по прилагането на нормативните изисквания.

Мерките за предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъците, които следва да се предприемат на регионално и местно ниво, могат да се обобщят както следва:

 • Икономически стимули за намаляване образуването на отпадъци - препоръчва се обсъждане на възможността за определянето на размера на такса битови отпадъци въз основа на реално образуваните количества, чрез което да се насърчават предприятията и домакинствата за минимизиране на отпадъците;

 • Повишаване на общественото съзнание, стимулиране на многократната употреба на продукти, прилагане на комуникационни инструменти, с цел насърчаване търсенето на екологосъобразни продукти, популяризиране на схемите за „еко-маркировка” - чрез провеждане на мероприятия за повишаване на екологичното съзнание на населението, насочени към разясняване на ролята на купувачите в намаляване на образуването на отпадъци и предизвикване на промяна в поведението им при покупката на продукти.

Детайлно описание на мерките за предотвратяване на отпадъците е представено в Раздел V.1 Програма за намаляване образуването на отпадъци.
    1. Рециклиране на масово разпространени и други рециклируеми отпадъци


Понастоящем отговорността за разделното събиране на масово разпространените отпадъци (отпадъците от опаковки, батерии и акумулатори, отработени масла, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и др.) е възложена на Организациите на оползотворяване (ООп). Все пак, община Свиленград трябва да играе активна роля при планиране и определяне на изискванията към системите за събиране на тези отпадъчни потоци, с цел постигането на високи нива на рециклиране. За тази цел се препоръчва:

 • Сключване на договори с ООп за всички видове масово разпространени отпадъци

 • Включване в местната нормативна уредба на подробни изисквания към физическите и юридическите лица за разделно събиране на масово разпространените отпадъци и други рециклируеми материали;

 • Установяване на постоянен диалог и редовни срещи с Организациите по оползотворяване, действащи на територията на общинната;

 • Осъществяване на професионално разработени кампании за повишаване на информираността на обществеността, организирани на общинско ниво;
    1. Разделно събиране на биоотпадъци.


За оползотворяване на биоотпадъците е предвидено отклоняване на зелените отпадъци от поддържане на обществени зелени площи, паркове и градини, разделно събиране на биоразградими отпадъци от домакинства, магазини, заведения за обществено хранене, пазари, хотели, лечебни заведения, училища и др. и изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани подходящи за оползотворяване биоотпадъци и други биоразградими отпадъци.
    1. Събиране на опасни отпадъци от домакинствата


Прието е системата да включва събиране чрез провеждане на периодични кампании с мобилен събирателен пункт както и поставяне на контейнери в регионалния център, които ще служат за междинно съхранение на опасните отпадъци събрани от домакинствата, до момента на тяхното транспортиране до заводите за третиране на опасни отпадъци.

Вариантите не предвиждат обезвреждане на опасни отпадъци от домакинствата на територията на общината и региона.

    1. Събиране на рециклируеми отпадъци от бита, за които не се прилага принципът „отговорност на производителят”


Във връзка с изискването на чл. 19, ал. 3, т. 11 от ЗУО се предвижда доизграждане и дооборудване на площадката за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. рециклируеми отпадъци, едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други. На площадката ще бъдат приемани разделно събрани отпадъци от домакинствата, както и „подобни” на домакинствата източници, в съответствие с местната нормативна уредба по управление на отпадъците и изградената система за разделно събиране на територията на община Свиленград. Предвижда се да бъдат събирани всички фракции битови отпадъци, с цел да се даде възможност домакинствата да се освободят от разделно събраните отпадъци на едно място.

Площадката ще бъде обособена и като център за приемане за повторна употреба на отпадъци от домакинствата, с което ще се даде възможност на гражданите да върнат ненужни предмети, от които желаят да се освободят и същите да бъдат използвани повторно.

За изпълнение на целите по чл. 31, ал. 1, т. 1 ЗУО за рециклиране на битови отпадъци на площадката ще се приемат също и рециклируеми отпадъци от бита, за които не се прилага принципът „отговорност на производителят” - хартия, пластмаси, стъкло, метали.

Предварителните очаквания са, че осигуряването на площадка за предаване на рециклируемите отпадъци няма да бъде достатъчно за изпълнение на целите за рециклиране на битови отпадъци, поради което ще се наложи стартиране на система за разделно събиране на този вид отпадъци.


    1. Третиране на разделно събраните биоотпадъци чрез компостиране


За биологично третиране на разделно събраните биоотпадъци ще се използва инсталация за компостиране, разположена на територията на общината. Описание на процесите за биологично третиране и използваното оборудване са представени в подраздел V.3.2 „Инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци“.

Предварително третиране на битови отпадъци

Предварителното третиране на битовите отпадъци, преди тяхното депониране се осъществява чрез съществуващата инсталация за сепариране на битови отпадъци, разположено в регионалния център за третиране на отпадъци до гр. Харманли.

С въвеждането в експлоатация на инсталацията за сепариране в регионалния център за третиране на отпадъци нормативните изисквания за предварително третиране на отпадъците преди тяхното депониране вече се изпълняват.

Поради високите цели за разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъците, въведени с Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци (Приета с ПМС №20/25.01.2017 г.) следва да се осигури събирането и третирането както на зелените отпадъци така и биоразградимите отпадъци. Хранителните отпадъци се считат за странични животински продукти съгласно Регламент (ЕО) № 1069/2009 и трябва да се обеззаразят или чрез анаеробни методи (инсталация за производство на биогаз) или чрез компостиране, което отговаря на следните времеви температурни профили (Таблица А4-1. от Приложение № 4 към цитираната наредба):
Времеви температурни профили за обеззаразяване на материали, различни от странични животински продукти, както и хранителни отпадъци (които не са от международния транспорт)


Система на компостиране

Температура

Време

За всички системи на компо-
стиране е
необходимо да се
извършва аериране (обръщане и смесване на материала), за да се гарантира, че всичкия материал е изложен на
необходимата температура за
определения период.


Компостиране на открито

 • 55 °С

 • 65 °С

10 дни
3 дни


Закрита/реакторна система
за компостиране


> 60 °С

3 дни

За целите на обработката на разделно събраните на територията на общината зелени и биоразградими отпадъци, Община Свиленград планира да изгради инсталация за компостиране в редове без принудителна аерация.

За изграждането на система за компостиране в открити редове без принудителна аерация за обработка на около 3 000 т. е необходима голяма площ, на която трябва да бъдат разположени откритите редове и другата необходима инфраструктура за площадката. Площадката, която е определена за изграждане на инсталацията е с общата площ е 12 893 м 2 .

Оценени са предимствата и недостатъците на два варианта за разделно събиране на биоотпадъците:Вариант 1: Система за смесено разделно събиране на хранителни и зелени (градински) отпадъци

Вариант 2: Отделни системи за разделно събиране отделно на хранителните и отделно на градинските отпадъци

Разгледаните варианти се различават по вида на използваните съдове за разделно събиране и съответно вида на събираните био-отпадъци в тях.

И в двата разглеждани варианта е приета система за събиране „от врата до врата", при която биоотпадъците се събират в биоконтейнер (кафяв), разположен в непосредствена близост до мястото на образуване на биоотпадъците. Тази система позволява индивидуално да се избира обемът на всеки контейнер в зависимост от количеството на биоотпадъците, което се образува от едно лице (генератор) или няколко лица (домакинства) в случай на жилищни блокове, многоетажни сгради и т.н

Системата за разделно събиране на биоотпадъци (и в двата варианта) ще се прилага за общината предвид количествата на образуваните биоотпадъци и разстоянието до съоръжението за компостиране. Всички домакинства и другите генератори на отпадъци от тези населени места ще имат възможността да доставят обемистите зелени отпадъци в контейнери 4м3 , които общината ще извозва до инсталацията за компостиране. Структурата на селските райони позволява оползотворяване на хранителните отпадъци, като храна за животни ( на ниво домакинство);


    1. Система за събиране на ТБО след въвеждане на общинска система за разделно събиране на биоотпадъци


С въвеждането на общинска системата за разделно събиране на биоотпадъците, ще се наложи преструктуриране на системата за сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъците. Успешното отклоняване на биоотпадъците ще даде възможност за намаляването на честотата на събиране на остатъчната фракция от потока битови отпадъци. Двата разгледани алтернативни варианта са оценени с допускането, че след въвеждане на общинската система за разделно събиране на биоотпадъци, честотата на извозване на контейнерите за битови отпадъци ще се намали двойно (от два пъти седмично на веднъж седмично). В Таблица 6 е направено сравнение на данните за общия обем на извозените съдове през годината и общия обем на образуваните отпадъци в гр. Свиленград. Резултатите показват, че средната запълняемост на съдовете е 45,89%, което означава, че когато се отделят биоотпадъците (25.10% хранителни и градински отпадъци, съгласно морфологичния анализ на отпадъците, проведен през 2015 г. и актуализиран през юли 2016г.) запълняемостта на съдовете ще е около 30%. За сравнение съгласно Ръководството за определяне броя и вида на необходимите съдове и техника за събиране и транспортиране на отпадъци (МОСВ, 2004 г.) коефициентът за запълняемост се приема в границите на 70%-95%. Следователно намаляването на честотата на събиране на контейнерите няма да доведе до тяхното препълване.

 1. Запълняемост на съдовете за сметосъбиране в гр. Свиленград

Контейнери

(1100 l)

/Кофи (110 l)

(бр.)

Честота на събиране - пъти седмично

Количество на отпадъците

[t и m3]

Брой извозени контейнери на година

Обем на контейнерите извозени на година [m3/г.]

Запълняемост на контейнерите

400

2

2 565

20 585

41600

45760

45,89%

3000

2

2 192

17 598

312000

37440

След въвеждане на общинска системата за разделно събиране биоотпадъци се очаква, количеството на смесените битови отпадъци да намалее с 25%, колкото е теглото на хранителните и градинските отпадъци в общия отпадъчен поток. Въпреки това за да се запази същото ниво на удобство за населението не се предвижда намаляване на броя на вече разположените съдове за битови отпадъци – 400 бр. 1100 л. контейнери и 3000 бр. 120 л. кофи.При тези параметри след въвеждане на общинска системата за разделно събиране на биоотпадъци е направена калкулация на разходите за обслужване на контейнерите за битовите отпадъци. Резултатите за извозване на 1100 л. контейнери и 120 л. кофи са представени съответно в Таблица 7 и Таблица 8.

 1. Система за събиране на 1100 л. контейнери за ТБО след въвеждане на общинска система за разделното събиране на био-отпадъци

 

2016

2017

2018

2019

2020

Обхванати жители

10 784

10 663

10 543

10 424

10 307

Брой домакинства

3 509

3 470

3 431

3 392

3 354

Брой 1100 л. контейнери заТБО

400

400

400

400

400

Общо количество събрани отпадъци

1 902

1 900

1 901

1 903

1 907

Стойност на използваните контейнери (1100 л)

231 000

0

0

0

0

Амортизации на контейнери

53 355

53 355

53 355

53 355

53 355

Транспортни средства Обем 16 [м3]

 

 

 

 

 

Дял на използване на камион за 1100 л. контейнери за ТБО

30,5%

30,5%

30,5%

30,5%

30,5%

амортизации на камиони

10 551

10 551

10 551

10 551

10 551

Разходи за експлоатация и поддръжка за 1100 л. контейнери за ТБО

37 226

37 221

37 223

37 229

37 239

Персонал

 

 

 

 

 

Шофьори

4 396

4 396

4 396

4 396

4 396

Товарачи

9 341

9 341

9 341

9 341

9 341

Горива

5 233

5 229

5 231

5 236

5 245

Други консумативи

523

523

523

524

525

Поддръжка

14 482

14 482

14 482

14 482

14 482

Застраховки

3 251

3 251

3 251

3 251

3 251

Оперативни разходи и амортизация за 1100 л. контейнери за ТБО

101 132

101 127

101 129

101 135

101 145

Разходи на контейнер

4,86

4,86

4,86

4,86

4,86

Разходи на тон ТБО

53,17

53,21

53,20

53,14

53,04

Разходи на жител

9,38

9,48

9,59

9,70

9,81
 1. Система за събиране на 110 л. кофи за ТБО след въвеждане на общинска система за разделното събиране на био-отпадъци

 

2016

2017

2018

2019

2020

Обхванати жители

9 219

9 116

9 013

8 911

8 811

Брой домакинства

3 000

2 966

2 933

2 900

2 867

Брой 110 л. кофи заТБО

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

Общо количество събрани отпадъци

1 626

1 625

1 625

1 627

1 630

Стойност на използваните контейнери (1100 л)

198 000

0

0

0

0

Амортизации на контейнери

45 733

45 733

45 733

45 733

45 733

Транспортни средства Обем 16 [м3]

 

 

 

 

 

Дял на използване на камион за 110 л. кофи за ТБО

58,8%

58,7%

58,7%

58,8%

58,9%

амортизации на камиони

17 926

17 910

17 916

17 938

17 974

Разходи за експлоатация и поддръжка за 1000 л. контейнери за ТБО

52 929

52 887

52 903

52 960

53 056

Персонал

 

 

 

 

 

Шофьори

8 464

8 457

8 459

8 470

8 487

Товарачи

17 986

17 970

17 976

17 998

18 034

Горива

4 211

4 207

4 208

4 213

4 222

Други консумативи

436

436

436

436

437

Поддръжка

15 258

15 251

15 253

15 263

15 278

Застраховки

6 575

6 567

6 570

6 581

6 599

Оперативни разходи и амортизация за 1000 л. контейнери за ТБО

116 588

116 531

116 552

116 631

116 763

Разходи на контейнер

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

Разходи на тон ТБО

71,70

71,73

71,72

71,68

71,62

Разходи на жител

12,65

12,78

12,93

13,09

13,25

За да се осигури удобна услуга за гражданите, честотата на събиране на хранителните биоотпадъци се планира да бъде еднаква с тази на събиране на остатъчната фракция от потока битови отпадъци. И двата разгледани варианта са оценени при честота веднъж седмично за събиране на смесените биоотпадъци при Вариант 1 и веднъж седмично за събиране на хранителните биоотпадъци. Приетата честота за събиране на зелените биоотпадъци при Вариант 2 е два пъти месечно от април до ноември, а през останалите месеци зелени на два месеца един път.

Съгласно Глава втора, чл. 6 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци (Приета с ПМС №20/25.01.2017 г.), при двата разгледани варианта се предвижда:

- Безвъзмездно раздаване на домакинствата на съдове за събиране на биоотпадъците при източника на образуване. Съдовете за многократно използване ще са кафяви на цвят, водоустойчиви, достатъчно здрави и устойчиви на скъсване или напукване, при нормални условия на ползване, ще се затварят плътно и ще се почистват и дезинфекцират лесно. Тези Съдове ще са обозначени с ясно видим надпис, съдържащ информация за вида на събираните в тях биоотпадъци. Съдовете, които се използват за разделно събиране на хранителните отпадъци от обекти за производство и търговия с храни, и които попадат в категория 3 съгласно Регламент (ЕО) № 1069/2009, ще са маркирани и обозначени в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 1069/2009.

- Безвъзмездно раздаване и/или на биоразградими торби (от модифицирано нишесте или хартия), като по този начин няма да е необходимо допълнително оборудване на съоръженията за компостиране (оборудване за разопаковане на полиетиленови торби и въздушен сепаратор). Биоторбичките, които ще се предоставят на домакинствата, ще бъдат или от хартия или от биоразградими материали, в съответствие със стандартните методи за изпитване за биоразградимост / компостируемост (например стандарта БДС EN 13432:2004 – Опаковане. Изисквания, свързани с опаковките, оползотворявани чрез компостиране и биологично разграждане. Програма за изпитване и критерии за оценка за окончателно приемане на опаковките).

Вариант 1: Система за смесено разделно събиране на хранителни и зелени (градински) отпадъци

Тази система за разделно събиране включва събирането на биоотпадъци от домакинствата с помощта на биоконтейнер с колела (110 л), обозначен с ясно видим надпис, съдържащ информация за вида на събираните в тях биоотпадъци, водоустойчив, достатъчно здрав и устойчив на скъсване или напукване, при нормални условия на ползване, ще се затваря плътно и ще се почиства и дезинфекцира лесно за всяко домакинство или няколко домакинства в случай на многоетажни сгради (240 л). Съставът на биоотпадъците следователно е смес от хранителни и градински отпадъци, тъй като специфичните обеми за всяко домакинство позволяват събирането на сезонно различни количества градински отпадъци.


ДОПУСТИМИ БИООТПАДЪЦИ И БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА КОМПОСТ И ФЕРМЕНТАЦИОНЕН ПРОДУКТ

  Таблица A1-1 към Приложение №1 към чл. 2, ал. 2, т. 2 и 3 от Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци (Приета с ПМС №20/25.01.2017 г.):

Разделно събрани биоотпадъци и други биоразградими отпадъци, допустими за про-
изводство на компост и ферментационен продуктОписание на отпадъците

Допълнителна информация

Код и наименование на отпадъците съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО

(а)

(б)

(в)

(г)

(д)

1

Отпадъци за биологично третиране изключително от растителен произход (без странични животински продукти или месо)

1.1.

Органични растителни отпадъци от градините и парковете и други зелени биоотпадъци

1.1.01.

Смеси от органични отпадъци в съответствие с т. 1.1

зеленчуци, плодове и градински отпадъци, разделени в зависимост от техния произход

20 02 01

биоразградими отпадъци

1.1.02.

Трева, сено, листа
20 02 01

биоразградими отпадъци

1.1.03.

Листа
20 02 01

биоразградими отпадъци

1.1.04.

Растителни отпадъци, цветя

от пазари и домакинства

20 02 01

биоразградими отпадъци

1.1.08.

Отпадъци от гробищните паркове - разделено събрани

растителни отпадъци, цветя, дървесина

20 02 01

биоразградими отпадъци

1.2.

Растителни отпадъци от производството и консумацията на храна и напитки

1.2.06.

Зеленчуци, хранителни отпадъци

разделно събрани биоотпадъци от централната градска част, както и от кухните в домакинствата и заведенията за обществено хранен

20 01 08

биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене
 1. Видове отпадъци допустими и недопустими за поставяне в биоконтейнеритеКакви видове биоотпадъци се поставят в биоконтейнера?

Какви видове биоотпадъци не се поставят в биоконтейнера?

Хранителни отпадъци

Зелени (градински) отпадъци

Други биоразградими отпадъци

хляб;

храсти;

пера;

кости;

сладкарски изделия;

трева;

коса

прах;

пакетчета и филтри за кафе;

листа;

животинска козина;

Памперси

готвена и сурова храна;

шишарки;

хартия;

продукти за лична хигиена;

мазнини;

растения;

хартиени опаковки (без стиропор);

цигарени фасове;

млечни продукти;

дървесни отпадъци;

хартиени салфетки и хартиени кърпи;

химически пръскана трева, плевели;

яйца и черупки от яйца;

стърготини;

цветя;

дрехи и парцали;

плодове/зеленчуци;

семена;

корк;

чашки и чинии от храна;

пакетчета отчай;

слама и сено;
мъх;

месо, риба;

клони; (максимум 2 мм диаметър);
стъкло, метал пластмаси;

макаронени изделия;
кутии за пица.

медицински отпадъци;


керемиди, чакъл;

ядки.

семена.
бои, масла и други петролни продукти;


найлонови торбички


отпадъци от прахосмукачки.

Хранителните биоотпадъци ще се събират биоконтейнери, разположени по системата „от врата до врата“ с честота на извозване веднъж седмично. Обемът на биоконтейнерите ще бъде: • 110 литрови кафяви кофи обозначени с ясно видим надпис, съдържащ информация за вида на събираните в тях биоотпадъци, водоустойчиви, достатъчно здрави и устойчиви на скъсване или напукване, при нормални условия на ползване, ще се затварят плътно и ще се почистват и дезинфекцират лесно за домакинствата, които разполагат с индивидуални кофи за смесени битови отпадъци;

 • 240 литрови кафяви контейнери, обозначени с ясно видим надпис, съдържащ информация за вида на събираните в тях биоотпадъци, водоустойчиви, достатъчно здрави и устойчиви на скъсване или напукване, при нормални условия на ползване, ще се затварят плътно и ще се почистват и дезинфекцират лесно, ще бъдат поставени до местата, където са разположени 1100 литровите контейнери за събиране на смесените битови отпадъци ;

Вариант 2: Отделни системи за разделно събиране отделно на хранителните и отделно за градинските отпадъци.

Характерно за тази система е ясното разграничение между управлението на хранителните отпадъци и управлението на градинските отпадъци, като тази система основно е насочена към събирането на хранителните отпадъци или храната с изтекъл срок на годност, или най-постоянната и "мокра" фракция от потока битови отпадъци, включително обработени храни, месо и риба.

Поради наличието на дървесни отпадъци и храсти, смесените градински отпадъци са обемисти и богати на структурни компоненти с много ниска обемна плътност (0,15 до 0,25 kg/l). За тяхното събиране се предлага използването на превозни средства с компактор/уплътнител или се надробяват/шредират директно на площадката за компостиране.

За разлика от хранителните и кухненските отпадъци, градинските отпадъци изискват най - малко двоен обем на превозните средства за събиране в сравнение с теглото си. За разделно събиране на хранителните отпадъци могат да се използват превозни средства без компактор

В сравнение с тях, влажните и с нисък обем хранителни отпадъци позволяват използването на много по-обикновени и по-евтини камиони с ремарке без необходимост от механизъм за уплътняване.

Друг важен аспект е, че при хранителните отпадъци няма значителни сезонни колебания, но променливият модел на образуване на градинските отпадъци е значителен (от 50 до 100% отклонение между лятото и зимата) и е от значение и за двете системи за събиране и третиране.Системата за разделно събиране на хранителни отпадъци ще бъде класическа „от врата до врата“ с честота на извозване веднъж седмично:

 • 120 литрови кафяви кофи, обозначени с ясно видим надпис, съдържащ информация за вида на събираните в тях биоотпадъци, водоустойчиви, достатъчно здрави и устойчиви на скъсване или напукване, при нормални условия на ползване, ще се затварят плътно и ще се почистват и дезинфекцират лесно, за домакинствата, които разполагат с индивидуални кофи за смесени битови отпадъци – по един за всяко домакинство;

 • 240 литрови кафяви контейнери, обозначени с ясно видим надпис, съдържащ информация за вида на събираните в тях биоотпадъци, водоустойчиви, достатъчно здрави и устойчиви на скъсване или напукване, при нормални условия на ползване, ще се затварят плътно и ще се почистват и дезинфекцират лесно ще бъдат поставени до местата, където са разположени 1100 литровите контейнери за събиране на смесените битови отпадъци;

Зелените отпадъци ще бъдат разделно събирани и доставяни на площадката чрез система „на доставяне“ с контейнери (3м 3) поставени на тротоара. Ще се постави по един контейнер на всеки 150 жители. Събирането ще се осъществява веднъж на две седмици от месец май до месец октомври и веднъж месечно за останалите месеци.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   26


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница