Програма за управление на отпадъците на община свиленград, 2017-2020 г. Съдържание I. Въведение 6страница8/26
Дата14.01.2018
Размер4.06 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   26

Преценка на алтернативите


В тази част от проучването е направено сравнение от техническа гледна точка на сценариите, описани в предишния раздел. Финансовата оценка на алтернативите е показана в следващия раздел.

Целесъобразността на двата варианта беше преценена по следните критерии:

 • сравнение на масовите баланси;

 • нива на рециклиране и оползотворяване;

 • пазар на продуктите от инсталациите за третиране;

 • зависимост от пазарите;

Важно е да се отбележи следното:

 • Всички варианти постигат изпълнението на заложените индикативни цели за рециклиране на отпадъци;

 • Сценариите се различават основно по начина на разделно събиране на биоотпадъците като биологично третиране е идентично;

Техническо сравнение на вариантите


В тази част е направено сравнение от техническа гледна точка на сценариите, описани в предишния раздел.
    1. Баланс на масите


И при двата варианта се очаква количеството отпадъци за депониране да се намали с около 25 % , колкото е количеството на биоотпадъците в потока на битовите отпадъци вследствие, на което ще се реализира значително удължаване на полезния живот на депото и ще се редуцират разходите за претоварване и транспортиране до регионалното депо.
    1. Нива на рециклиране и оползотворяване


Друг важен критерий за сравнение на алтернативите е степента на рециклиране и оползотворяване на енергията. Това е от значение, защото в съответствие с йерархията за управление на отпадъците, рециклирането се разглежда като много по-важно от енергийното оползотворяване.

Чрез разделното събиране при източника може да се осигури висока степен на отделяне на оползотворимите материали (биоотпадъци, подходящи за компостиране) и да се постигне по-висока чистота на отделените материали и следователно по-качествен компост. Успехът на разделното събиране обаче зависи от заинтересоваността на населението, която се определя от информационните кампании за повишаване на общественото съзнание и прилагането на икономически инструменти, като например определяне размера на такса битови отпадъци спрямо количеството на изхвърляните отпадъци в контейнерите за смесени битови отпадъци.
В Инструкциите за прилагане на нормативните изисквания, свързани с управлението на биоотпадъците, одобрени с Заповед № РД-687/05.09.2014 г. на Министъра на околната среда и водите е посочено че когато се прилага „система „от врата до врата" за събиране само на хранителни отпадъци съдържанието на хранителните отпадъци (органичната фракция) в състава на остатъчната фракция от потока битови отпадъци, е средно 15%, а понякога и по-ниска (в границите от 10 до 20% от общото количество на остатъчната фракция от потока битови отпадъци)”. Показано е графично сравнение на състава на остатъчната фракция от потока битови отпадъци при прилагане на различни системи за разделно събиране на биоотпадъците. От нея е видно, че в битовите отпадъци остават по-малко биоотпадъци, ако се извършва разделното събиране в отделни съдове за хранителни и зелени отпадъци (т.е. разглеждания Вариант 2).
Фиг. 4 Състав на остатъчната фракция от потока битови отпадъци при прилагане на различни системи за разделно събиране на биоотпадъците.


    1. Пазар на продуктите от инсталацията за компостиране


Инсталацията за компостиране ще може да приема, както доставени отделно зелени и хранителни отпадъци така и смесени биоотпадъци. Компостът, произведен от биоотпадъци независимо по кой от двата варианта са доставени ще е с еднакви характеристики.

Към компоста от разделно събрани био-отпадъци към момента има ограничен интерес. Очаква се пазарът да е развит, по време на производството на първия компост.

Инсталацията за компостиране ще приема единствено разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, като избраната технология гарантира за производството на компост с високи характеристики.

От проведени през 2016 г. и 2017 г. анкетни проучвания за нагласите на населението се наблюдава видимо нарастване на интересите и заинтересоваността, както сред жителите на общината и производителите на селскостопански култури в района, така и сред биопроизводители.
    1. Зависимост от пазарите


Потреблението на компост за нуждите на поддържането на зелената система в общината не е достатъчно високо за осигури потреблението на цялото количество произведен компост. За реализацията на компоста, произведен от биоотпадъци независимо по кой от двата варианта са доставени ще е необходимо намирането на външни потребители.

Финансова оценка на предложените варианти


Оценката на предложените варианти е направена въз основа на сравнение на паричните потоци, формирани от инвестиционна и от оперативна дейност.

Вариант 1 Система за смесено разделно събиране на хранителни и зелени (градински) отпадъци
При параметрите на системата за разделно събиране на биоотпадъци, посочени в подраздел IV.4.2.2 е направена калкулация на разходите за обслужване на контейнерите за био отпадъци. Резултатите за извозване на 240 л.био-контейнери и 110 л.био- кофи са представени съответно в Таблица 10 и Таблица 11

 1. Система за събиране на 240л. био-контейнери за разделното събиране на био-отпадъци

 

2016

2017

2018

2019

2020

Обхванати жители

10 784

10 663

10 543

10 424

10 307

Брой домакинства

3 509

3 470

3 431

3 392

3 354

Брой 240 л. контейнери за био отпадъци

400

400

400

400

400

Общо количество събрани отпадъци

663

662

662

663

664

Стойност на използваните контейнери (240 л)

50 400

0

0

0

0

Амортизации на контейнери

11 641

11 641

11 641

11 641

11 641

Транспортни средства Обем 16 [м3]

 

 

 

 

 

Дял на използване на камион за 240 л. био-контейнери

28,1%

28,1%

28,1%

28,1%

28,2%

амортизации на камиони

9 709

9 700

9 704

9 715

9 735

Разходи за експлоатация и поддръжка за 240 л. био-контейнери

19 538

19 522

19 528

19 550

19 586

Персонал

 

 

 

 

 

Шофьори

4 045

4 041

4 043

4 048

4 056

Товарачи

8 595

8 588

8 591

8 601

8 618

Горива

1 723

1 721

1 722

1 724

1 727

Други консумативи

172

172

172

172

173

Поддръжка

3 868

3 866

3 867

3 869

3 873

Застраховки

1 135

1 133

1 134

1 136

1 139

Оперативни разходи и амортизация за 240 л. био-контейнери

40 888

40 863

40 873

40 906

40 962

Разходи на контейнер

1,97

1,96

1,97

1,97

1,97

Разходи на тон био-отпадъци

61,71

61,73

61,72

61,70

61,66

Разходи на жител

3,79

3,83

3,88

3,92

3,97
 1. Система за събиране на 110 л. био-кофи за разделното събиране на био-отпадъци

 

2016

2017

2018

2019

2020

Обхванати жители

9 219

9 116

9 013

8 911

8 811

Брой домакинства

3 000

2 966

2 933

2 900

2 867

Брой 110 л. био-кофи

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

Общо количество събрани отпадъци

566

566

566

567

568

Стойност на използваните кофи (110 л)

148 500

0

0

0

0

Амортизации на контейнери

34 300

34 300

34 300

34 300

34 300

Транспортни средства Обем 16 [м3]

 

 

 

 

 

Дял на използване на камион за 110 л. био-кофи

55,8%

55,8%

55,8%

55,8%

55,8%

амортизации на камиони

17 019

17 019

17 019

17 019

17 019

Разходи за експлоатация и поддръжка за 110 л. био-кофи

44 109

44 108

44 108

44 110

44 113

Персонал

 

 

 

 

 

Шофьори

8 036

8 036

8 036

8 036

8 036

Товарачи

17 076

17 076

17 076

17 076

17 076

Горива

1 652

1 651

1 651

1 653

1 655

Други консумативи

180

180

180

180

181

Поддръжка

12 022

12 022

12 022

12 022

12 022

Застраховки

5 144

5 144

5 144

5 144

5 144

Оперативни разходи и амортизация за 110 л. био-кофи

95 428

95 426

95 427

95 429

95 432

Разходи на контейнер

0,61

0,61

0,61

0,61

0,61

Разходи на тон био-отпадъци

168,48

168,63

168,57

168,37

168,04

Разходи на жител

10,35

10,47

10,59

10,71

10,83


Вариант 2 Отделни системи за разделно събиране отделно на хранителните и отделно на градинските отпадъци

При параметрите на системата за разделно събиране на хранителни и зелени отпадъци, посочени в подраздел IV.4.2.3 е направена калкулация на разходите за обслужване на контейнерите за хранителни и зелени отпадъци. Резултатите за извозване на 240 л. контейнери и 120 л.- кофи за хранителни отпадъци както и 3м3. контейнери за зелени отпадъци са представени съответно в Таблица 12, Таблица 13 и Таблица 14. 1. Система за събиране на 240 л. контейнери за разделното събиране на хранителни отпадъци

 

2016

2017

2018

2019

2020

Обхванати жители

10 784

10 663

10 543

10 424

10 307

Брой домакинства

3 509

3 470

3 431

3 392

3 354

Брой 240 л. контейнери за хранителни отпадъци

240

240

240

240

240

Общо количество събрани отпадъци

343

343

343

343

344

Стойност на използваните контейнери (240 л)

50 400

0

0

0

0

Амортизации на контейнери

11 641

11 641

11 641

11 641

11 641

Транспортни средства Обем 8 [м3]

 

 

 

 

 

Дял на използване на камион за 240 л. контейнери за хранителни отпадъци

24,8%

24,8%

24,8%

24,8%

24,8%

амортизации на камиони

8 572

8 572

8 572

8 572

8 572

Разходи за експлоатация и поддръжка за 240 л. контейнери за хранителни отпадъци

16 788

16 787

16 787

16 788

16 790

Персонал

 

 

 

 

 

Шофьори

3 571

3 571

3 571

3 571

3 571

Товарачи

7 589

7 589

7 589

7 589

7 589

Горива

940

939

940

941

942

Други консумативи

94

94

94

94

94

Поддръжка

3 657

3 657

3 657

3 657

3 657

Застраховки

936

936

936

936

936

Оперативни разходи и амортизация за 240 л. контейнери за хранителни отпадъци

37 001

37 001

37 001

37 002

37 004

Разходи на контейнер

1,78

1,78

1,78

1,78

1,78

Разходи на тон хранителни отпадъци

107,91

108,00

107,96

107,84

107,63

Разходи на жител

3,43

3,47

3,51

3,55

3,59
 1. Система за събиране на 120 л. кофи за разделното събиране на хранителни отпадъци

 

2016

2017

2018

2019

2020

Обхванати жители

9 219

9 116

9 013

8 911

8 811

Брой домакинства

3 000

2 966

2 933

2 900

2 867

Брой 120 л. кофи за хранителни отпадъци

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

Общо количество събрани отпадъци

293

293

293

293

294

Стойност на използваните кофи (120 л)

148 500

0

0

0

0

Амортизации на контейнери

34 300

34 300

34 300

34 300

34 300

Транспортни средства Обем 8 [м3]

 

 

 

 

 

Дял на използване на камион за 120 л. кофи за хранителни отпадъци

55,8%

55,8%

55,8%

55,8%

55,8%

амортизации на камиони

17 019

17 019

17 019

17 019

17 019

Разходи за експлоатация и поддръжка за 120 л. кофи за хранителни отпадъци

43 388

43 387

43 387

43 388

43 390

Персонал

 

 

 

 

 

Шофьори

8 036

8 036

8 036

8 036

8 036

Товарачи

17 076

17 076

17 076

17 076

17 076

Горива

996

995

996

996

998

Други консумативи

115

115

115

115

115

Поддръжка

12 022

12 022

12 022

12 022

12 022

Застраховки

5 144

5 144

5 144

5 144

5 144

Оперативни разходи и амортизация за 120 л. кофи за хранителни отпадъци

94 706

94 706

94 706

94 707

94 708

Разходи на контейнер

0,61

0,61

0,61

0,61

0,61

Разходи на тон хранителни отпадъци

323,08

323,36

323,25

322,87

322,23

Разходи на жител

10,27

10,39

10,51

10,63

10,75
 1. Система за събиране на 3м 3 л. контейнери за разделното събиране на зелени отпадъци

 

2016

2017

2018

2019

2020

Обхванати жители

20 003

19 778

19 556

19 336

19 118

Брой домакинства

6 509

6 436

6 363

6 292

6 221

Брой 3м 3 контейнери за зелени отпадъци

300

300

300

300

300

Общо количество събрани зелени отпадъци

952

957

962

967

972

Стойност на използваните контейнери (3м 3)

245 438

0

0

0

578

Амортизации на контейнери

56 690

56 690

56 690

56 690

56 823

Транспортни средства Обем 10 [м3]

 

 

 

 

 

Дял на използване на камион за 3м 3. контейнери за зелени отпадъци

6,3%

12,6%

12,6%

12,6%

12,6%

амортизации на камиони

2 172

4 340

4 342

4 347

4 356

Разходи за експлоатация и поддръжка за 3м3. контейнери за зелени отпадъци

19 405

23 024

23 027

23 037

23 091

Персонал

 

 

 

 

 

Шофьори

905

1 808

1 809

1 811

1 815

Товарачи

1 923

3 843

3 844

3 849

3 856

Горива

1 615

1 624

1 624

1 626

1 629

Други консумативи

161

162

162

163

163

Поддръжка

14 221

14 365

14 365

14 366

14 400

Застраховки

580

1 221

1 222

1 223

1 229

Оперативни разходи и амортизация за 3м 3 контейнери за зелени отпадъци

78 267

84 054

84 058

84 074

84 270

Разходи на контейнер

21,74

23,35

23,35

23,35

23,41

Разходи на тон зелени отпадъци

132,00

141,89

141,85

141,70

141,75

Разходи на жител

3,91

4,25

4,30

4,35

4,41

В Таблица 15 е представено сравнение на разходите за реализация на двата варианта за разделно събиране на биоотпадъците.
 1. Сравнение на разходите за реализация на двата варианта за разделно събиране на биоотпадъците
2016

2017

2018

2019

2020

Система за събиране на 1100 л. контейнери след въвеждане на разделното събиране на био-отпадъци

101 132

101 127

101 129

101 135

101 145

Система за събиране на 110 л. кофи след въвеждане на разделното събиране на био-отпадъци

116 588

116 531

116 552

116 631

116 763

Общо за събиране на ТБО след въвеждане на разделно събиране на био отпадъци

217 720

217 658

217 681

217 766

217 908

Система за събиране на 240л. контейнери за разделното събиране на био-отпадъци

40 888

40 863

40 873

40 906

40 962

Система за събиране на 120 л. кофи за разделното събиране на био-отпадъци

95 428

95 426

95 427

95 429

95 432

Общо за събиране на био-отпадъци - Вариант 1

136 315

136 290

136 299

136 335

136 394

 

 

 

 

 

 

Система за събиране на 240л. контейнери за разделното събиране на хранителни отпадъци

37 001

37 001

37 001

37 002

37 004

Система за събиране на 120 л. кофи за разделното събиране на хранителни отпадъци

94 706

94 706

94 706

94 707

94 708

Система за събиране на 3м 3 контейнери за разделното събиране на зелени отпадъци

78 267

84 054

84 058

84 074

84 270

Общо за събиране на хранителни и зелени отпадъци - Вариант 2

209 975

215 760

215 765

215 783

215 982

 

 

 

 

 

 

Общо разходи за събиране преди въвеждане на системата за разделно събиране на био-отпадъци (2014 г. за цялата община) - лв./т. образувани ТБО

61,41

 

 

 

 

Общо разходи за събиране на ТБО и био-отпадъци - Вариант 1 - лв./т. образувани ТБО

60,08

59,37

59,15

58,87

58,55

Общо разходи за събиране на ТБО хранителни и зелени отпадъци - Вариант 2 - лв./т. образувани ТБО

72,58

72,70

72,42

72,08

71,71


Изводи:

Вариант 1 осигурява изпълнението на нормативните изисквания за разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъци при по ниски разходи

Съгласно примерите дадени в Инструкциите за прилагане на нормативните изисквания, свързани с управлението на биоотпадъците при Вариант 2 може да се реализира по-високо ниво на разделно събиране на хранителните отпадъци и съответно по-малко количество хранителни отпадъци в остатъчната фракция. Успехът обаче се определя не от измерими показатели като например степента на автоматизация и механизация, а от субективни фактори като нивото на общественото съзнание по проблемите на опазването на околната среда и манталитета на населението.Цитираните примери в инструкциите са за държави с дългогодишни традиции в управлението на отпадъците. Поради тази причина се препоръчва първоначално да се стартира с по икономически ефективния Вариант 1 докато се натрупа достатъчно опит и практика в разделното събиране на биоотпадъци. При доказана целесъобразност системата позволява да се осъществи плавен преход от Вариант 1 до Вариант 2 с поставянето на допълнителни контейнери за зелени отпадъци.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   26


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница