Програма за управление на отпадъците на община твърдица 2010 2020 г. Община Твърдицастраница1/26
Дата19.07.2018
Размер3.08 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА – 2010 – 2020 г.


Община Твърдица

гр. Твърдица, обл. Сливен

пл. „Свобода” № 1
ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ
ОБЩИНА ТВЪРДИЦА
за период 2010 – 2020 г.

2010 г.
СЪДЪРЖАНИЕ

СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА 4

ВЪВЕДЕНИЕ 5

ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА 6

ПРИНЦИПИ НА УПРАВЛЕНИЕ 81.1. Устойчиво развитие 9

1.2. Принцип на предотвратяване и йерархия на управлението на отпадъците 9

1.3. Принцип на превантивността 10

1.4. Принцип на самостоятелността при управлението на отпадъците 10

1.5. Принцип на съседство (близост) 11

1.6. Най-добри налични техники (НДНТ), неизискващи прекомерни разходи 11

1.7. „Замърсителя плаща” и в частност „отговорност на производителя” 12

1.8. Разширена отговорност на производителя 12

1.9. Участие на обществеността 13

1.10. Прилагане на принципите в случай на безвъзмездна схема на плащане 13

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА 141.11. Географско местоположение 14

1.12. Административно – териториална характеристика 20

1.13. Социално демографска характеристика 26

1.14. Икономическо развитие на общината 30

1.15. Екологична характеристика 36

СЪЩЕСТВУВАЩО СЪСТОЯНИЕ И ПРАКТИКИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 431.16. Анализ на генерираните отпадъци. Оценка по видове 43

1.17. Съществуващи практики и системи за сметосъбиране, транспортиране и третиране на отпадъците 49

АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 591.18. Отговорни звена и лица за управлението на отпадъците в общинската администрация 59

1.19. Общинска комисия по смисъла на ЗМСМА, отговорна за решаване на проблемите за отпадъците 59

1.20. Местна нормативна уредба, имаща отношение към управление на отпадъците 59

1.21. Организационната структура и предприети действия за съвместно решаване на проблемите по отпадъците с другите общини 61

1.22. Контролно звено в рамките на общината или друга структура за контрол, брой и статут на контрольорите, брой на съставените актове, наложени глоби през последните две години, териториално разпределение и обхват на контрола. 63

ПРОУЧВАНЕ, ПРОГНОЗИРАНЕ, ПЛАНИРАНЕ 651.23. Прогноза за населението 65

1.24. Икономически показатели при прогнозирането 66

1.25. Прогноза на генерираните отпадъци 67

ПРЕДВИЖДАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 741.26. Система за управление на отпадъците на Регионално ниво 74

1.27. Система за управление на отпадъците – община Твърдица 82

ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 891.28. Разходи за дейността 89

1.29. Приходи 93

ЦЕЛИ 981.30. Описание на целите 98

1.31. Подходи за постигане на целите – определяне на тактиката за решаване на проблемите 111

ПРОГРАМА ЗА КАПИТАЛОВИ ИНВЕСТИЦИИ 1151.32. Безвъзмездно финансиране на инвестиционни проекти 115

1.33. Инвестиционен план за системата за управление на отпадъците – Община Твърдица 120

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 124

МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА 129

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПРОГРАМАТА 1301.34. Нормативни документи взети под внимание при изготвяне на програмата - опис 130

1.35. Органи, отговорни за управлението на отпадъците: адреси, длъжности и имена 131

1.36. Име, длъжност и адрес за контакти на отговорника за изпълнението на програмата 131СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА


ТБО

Твърди битови отпадъци

ЕГО

Едрогабаритни отпадъци

ПО

Производствени отпадъци

ЦР

Център за рециклиране

РД

Регионално депо

СО

Отпадъци от строителна дейност и разрушаванеЕвропейска Комисия

ЕС

Европейски съюз

Зелени отпадъци

Растителност, растения, зеленчуци, др.

ОО

Опасни отпадъци

ИПРУО

Инвестиционен план за развитие на управлението на отпадъците

МОСВ

Министерство на околната среда и водите

ИАОС

Изпълнителна агенция по околна среда

РСУО

Регионална система за управление на отпадъците

НПУО

Национална програма за управление на отпадъците

ДДС

Данък добавена стойност

ПС

Претоварна станция

ПСОВ

Пречиствателна станция за отпадни води

ГПСОВ

Градска пречиствателна станция за отпадни води

КПП

Контролна пропускателен пункт

РЦУО

Регионален център за управление на отпадъците Стара Загора

ОбС

Общински съвет

НСИ

Национален статистически институт

НП

Национален парк

ПЗ

Природни забележителности

ЗМ

Защитени местности

ЗЗ

Защитена зона

PVC

Поливинил хлорид

БТС

Българска туристическа служба

РИОСВ

Регионална инспекция по околната среда и водите

ЗУО

Закон управление на отпадъците

ИУМПС

Излезли от употреба моторни превозни средства

БВП

Брутен вътрешен продукт

СОЗ

Санитарно – охранителна зона

ЗМДТ

Закон за местните данъци и такси

ЗМСМА

Закон за местната администрация и местното самоуправление

ЗОП

Закон за обществените поръчки

ООС

Опазване на околната среда

ЗБР

Закон за биоразнообразието

НПО

Неправителствена организация

ОПУ(Д)О

Общинска програма за управление (дейностите по) отпадъците

ДЛ

Държавно лесничейство

НСЕМ

Национална система за мониторинг на околната среда

БВП

Брутен Вътрешен Продукт

КПП

Контролно Пропускателен Пункт

СВ

Сухо вещество

МБАЛ

Многопрофилна болница за активно лечение

ОЕEО

Отпадъци от електрическо и електронно оборудване
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница