Програма за управление на отпадъците на община твърдица 2010 2020 г. Община Твърдицастраница12/26
Дата19.07.2018
Размер3.08 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   26

АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

1.18.Отговорни звена и лица за управлението на отпадъците в общинската администрация


Във връзка с чл.16 от Закона за управление на отпадъците е издадена Заповед с която кмета възлага функциите си по чл.15 от ЗООС и чл. 92, ал. 1 от ЗУО на кметовете на кметства в община Твърдица.

Институционалната рамка при управление на отпадъците в Община Твърдица е дадена в таблицата по- долу:Община

Ресорен кмет

Отговорни лица

Административно задължения

Твърдица

Кмет

Заместник кмет

Сметосъбиране и сметоизвозване

Експерт

С решение № 238 от 5 януари в гр. Стара Загора, Районен съд на Стара Загора (Търговски отдел) ,регистрира юридическо лице – сдружение – организация с нестопанска цел наречена “Регионално сдружение за управление на отпадъците- Стара Загора”, в което са включени общините Братя Даскалови, Чирпан, Гълъбово, Гурково, Казанлък, Мъглиж, Николаево, Опан, Павел баня, Раднево, Стара Загора, Твърдица.

1.19.Общинска комисия по смисъла на ЗМСМА, отговорна за решаване на проблемите за отпадъците


Общинската комисия е постоянно оперативна структура към Общинския съвет на общината за координиране и подпомагане работата на общинската администрация по управлението на отпадъците.

Всички въпроси, касаещи управлението на отпадъците на територията на общината се внасят за обсъждане от комисията. След дебатиране, изготвяне на становище и проект за Решение, обсъждания материал се внася за разглеждане на заседание на Общинския съвет.


1.20.Местна нормативна уредба, имаща отношение към управление на отпадъците


На територията на община Твърдица действат следните Наредби, Програми и Правилници приети от Общински съвет на община Твърдица, имащи отношение към управлението на отпадъците:

 • Наредба №1 за обществения ред, сигурността на гражданите, чистотата и опазването на общинските имоти на територията на община Твърдица, приета с решение № 102 на ОбС – Твърдица от 18.07.2000 г.; Решение № 145/29.01.2009 г.;

 • Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Твърдица;

 • Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет на Община Твърдица, Наредбата е приета с Решение № 160/23.12. 2004 г.на Общински съвет Твърдица, изменена и допълнена с Решение № 235/01.10.2009 г., Наредбата се приема на основание чл. 9 а от Закона за общинските бюджети;

 • Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Твърдица /Приета с Решение на ОбС-Твърдица № 21/31.01.2008г.,в сила от 01.01.2008г.,изм. с Решение №143/29.01.2009г. в сила от 01.01.2009г.,изм.с Решение №169/27.03.2009г.в сила от 01.01.2009г.,изм.с Решение №282/28.01.2010г.в сила от 01.01.2010 г.;

 • Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Твърдица/ изменена и допълнена с Решение №142 от 29.01.2009 г. и Решение №183 от 27.03.2009 г.

Въз основа на идентифицираните пропуски във въвеждането на националното законодателство и политика на местно ниво, се извършват измененията и допълненията в Наредбата по чл. 19 от ЗУО и Програмата по чл. 29, ал. 1, т. 1 от ЗУО.

Като се вземат предвид избраните решения и набелязаните мерки за управление на отпадъците, са определени задълженията, отговорностите и взаимоотношенията между съществуващите звена, които се отразяват в наредбата и съответните правилници. Предвиждат се и задълженията на собствениците или наемателите на търговски обекти (магазини) и заведения за обществено хранене, домсъветите, собствениците (или наематели), на еднофамилни жилища за изпълнение на новите изисквания, произтичащи от националното законодателство – разделно събиране на масово разпространени и биоразградими отпадъци, негодни за употреба пневматични гуми, ИУМПС и др. Планирани са въвеждането на допълнителни забрани и санкции.

С настоящата програма се планират мерки за осигуряване на ефективното прилагане на законодателството на местно ниво:


 • Идентификация на лицата, образуващи големи количества отпадъци, подлежащи на специално регулиране – биоразградими отпадъци, опаковки и други видове масово разпространени отпадъци ;

 • Периодични проверки за спазването на изискванията на националното и местното законодателство ;

 • Прилагане на ефективни санкции и наказания в случай на неспазване на изискванията, с цел постигане на съответствие със законодателството;

 • Осигуряване на достатъчен, подходящо квалифициран и мотивиран персонал в общинската администрация ;

 • Осигуряване на достатъчни и подходящи технически ресурси (оборудване и т.н.);

 • Въвеждане на информационни системи за събиране и обработка на данни;

 • Ясно и надлежно документиране на резултатите от проверките.

Кметът на общината съставя проект на текущ бюджет на местните дейности. Текущите разходи за местните дейности се финансират от собствени приходи и изравнителна субсидия. Собствените приходи включват местни данъци и местни неданъчни приходи.

Проектът е съставен на основата на: • Прогнозните разработки за местните приходи на общинската администрация, както и прогнозата на отдел „Местни данъци и такси” при Община Твърдица за данъчните приходи и такса битови отпадъци;

 • Приходите от такси и цени на услуги, операции с общинско имущество, глоби, лихви и други неданъчни приходи;

 • Определените със Закона за държавния бюджет на Република България трансфери от Централния бюджет.

Към средствата по Текущите разходи за местните дейности финансирани от собствени приходи може да се включи преходния остатък от предходната година;

Постъпленията от наказателни лихви и неустойки се планират само, ако има достатъчни основания за тяхното постъпване – съдебни решения, изпълнителни листове, споразумения и др.

Текущите постъпления от дарения не се планират – всяка постъпила сума се отразява със заповед на кмета на общината по прихода и по видове разходи според волята на дарителя.

Общинският съвет, при недостиг на средства за местните дейности, определя приоритети и/или приема допълнителни мерки за увеличаване на приходите, както и за преструктуриране и/или намаляване на разходите.


1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   26


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница