Програма за управление на отпадъците на община твърдица 2010 2020 г. Община Твърдицастраница13/26
Дата19.07.2018
Размер3.08 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   26

1.21.Организационната структура и предприети действия за съвместно решаване на проблемите по отпадъците с другите общини


По пътя към постигане на екологосъобразното управление на отпадъците, като съвкупност от права и задължения, решения, действия и дейности, свързани с образуването и третирането им Община Твърдица търси правилните насоки към постигане на основната цел в устойчивото управление на отпадъците, които ще предотвратят, намалят или ограничат вредното им въздействие върху човешкото здраве и околната среда. В тази връзка следвайки политиката на МОСВ общината е предприела действия за съвместно решаване на проблемите с управлението на отпадъците с общините от Региона.

С решение №238 от 5 януари 2009 в гр. Стара Загора, Районния съд на Стара За-гора (Търговски отдел) регистрира юридическо лица – сдружение – организация с нестопанска цел наречена „Регионално сдружение за управление на отпадъците – Стара Загора”. Седалище на управлението на сдружението е гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики №107.

Целите, определени в учредителния документ на Сдружението са:


  • Подобряване на качеството на услугите за събиране на отпадъци, транспортиране, третиране на битови отпадъци, както и други видове отпадъци, с еквивалентни на битовите отпадъци характеристики;

  • Ефективно използване на ресурсите, генерирани в процеса на управление на отпадъците; оптимизиране на процесите, свързани с управлението на отпадъците с оглед намаляване на разходите, свързани с услуги за събиране на отпадъци;

  • Транспортни услуги и третиране на битови отпадъци и приравнени на тях;

  • Постигане на прозрачност и отговорност в процесите, свързани с управлението на отпадъците;

  • Прилагане на националното законодателство за управление на отпадъците;

  • Стимулиране и насърчаване на дейността отделните граждани да участват в дейностите за управление на отпадъците;

  • Насърчаване на диалога между държавата, местната власт и икономическите организации за решаване на конкретни проблеми при управление на отпадъците.

Гореописаните цели ще се постигат чрез предоставяне на консултации на общините-членове на сдружението по въпросите, свързани с управлението на отпадъците; организиране и провеждане на процедури за осъществяване на дейности, свързани с управлението на отпадъците; осъществяване на инвестиционна дейност, включително и за изграждане на регионално депо за битови отпадъци; осъществяване на мониторинг и контрол върху изпълнението на сключени договори или върху отделни дейности, свързани с управлението на отпадъците; Организиране различни форми на обучение; разпространение на информация, свързана с управлението на отпадъците; провеждане на работни срещи, семинари и конференции; публикуване и разпространение на печатни и електронни издания, свързани с дейността на сдружението; подпомагане на дейността на медиите при отразяване на проблемите на управление на отпадъците.

Сдружението е създадено в обществена полза. Сдружението се представлява от Общо събрание, Управителен съвет и Изпълнителен директор. Управителният съвет включва представители на общини Стара Загора, Гурково, както и представител на Община Казанлък. Сдружението се представлява от председателя на управителния съвет - представител на Община Стара Загора.

Освен регионалните дейности в община Твърдица отговорностите се разпределят съгласно ЗУО. Кметовете на отделните общини са отговорни за съхранението, събирането, транспортирането и депонирането на домакинските отпадъци. Те също са отговорни за почистването на обществените зони, като пътища, алеи, тротоари, паркове градини и пр.

ЗУО основно определя отговорностите за управление на отпадъците на общината или на производителите, генериращи отпадъци. ЗУО посочва "специфични потоци отпадъци ", като отпадъци от опаковки, излезлите от употреба превозни средства, отпадъци от батерии и акумулатори, отработени масла, отпадъци от електрическо и електронно оборудване и т.н., които трябва да бъдат управлявани чрез специализирани национални инициативи, при които общината осигурява само подкрепящи функции. За "специфичните потоци отпадъци" кметовете на общините са длъжни да определят площадки и други зони за временното им съхранение или за строителните отпадъци площадки за окончателно депониране.

Кметовете на общините ще организират и контролират закриването, рекултивацията на площадките и ще извършват мониторинг след закриване на депата, разположени на територията на съответната община. Тъй като общините са отговорни за експлоатацията и поддръжката на депата, те също са отговорни и за покриване на всички задължения на директивата на ЕО (1999/31/ЕО) за депониране, включително Приложение II "Приемане на отпадъците и депониране”, които са напълно хармонизирани в ЗУО. Кметовете са отговорни за прилагане на необходимите мерки за третиране, включително намаляването на депонираните органични отпадъци.

Предметът на основна дейност на сдружението е осъществяване на дейности и проекти, свързани с управлението на отпадъците и по-конкретно на битовите отпадъци и на приравнените на тях отпадъци, строителните отпадъци и масово разпространени отпадъци.

Предметът на допълнителна стопанска дейност е всякакъв вид търговски сделки, не забранени от закона и свързани с предмета на основната дейност. Приходите от тази дейност следва да се разходват изцяло за постигане на целите на сдружението.

Общото събрание включва всички членове на общините, участващи в сдружението, всяка община е представена от кмета на общината. Общото събрание одобрява промени в устава, одобрява вътрешни актове и взема решение за прекратяване на дейността или преобразуване. Общото събрание решава относно включване или изключване на някои от членовете на сдружението, избира членовете на управителния съвет, решава плащането на годишната такса за участие, също така решава относно участието на сдружението в други организации или създаването на търговски дружества и други юридически лица; утвърждава основните насоки и програми за дейността на сдружението; одобрява бизнес плана на сдружението, бюджета на сдружението; и др.


1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   26


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница