Програма за управление на отпадъците на община твърдица 2010 2020 г. Община Твърдицастраница17/26
Дата19.07.2018
Размер3.08 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   26

ПРЕДВИЖДАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

1.26.Система за управление на отпадъците на Регионално ниво


Предвидено е изграждане на РЦУО – Ст. Загора, включващ общините Чирпан, Ст. Загора, Раднево, Гълъбово, Гурково, Павел баня, Братя Даскалови, Твърдица, Опан, Мъглиж, Николаево и Казанлък.

След 2012 г. битовите отпадъци на община Твърдица ще се транспортират до ПС – Гурково откъдето ще се транспортират до РЦУО - Ст. Загора за последващо депониране. Системата за управление на отпадъците включва изграждане на ПС - Гълъбово, ПС - Казанлък и ПС - Гурково.


1.26.1.Регионален център за управление на отпадъците


Площадката определена за РЦУО се намира на територията на община Стара Загора в землището на с. Ракитница, североизточно от селото. Тя се намира на около 2 км преди центъра на селото и на 1 км от покрайнините му, в ляво от пътя Ст. Загора – Чирпан (път №66). До площадката се достига по асфалтов път 0.5 км, започващ от път №66 и преминаващ през централната и част в посока североизток.

На североизток площадката на депото граничи с терена на находище “Аламура” /Акт №773/10.12.2003 г. за изключителна държавна собственост/ за подземно богатство – варовици и долерити. С решение на МС (№390/10.05.2004 г.) находище “Аламура” е предоставено на концесия със срок от 10 г. за добив на подземни богатства – строителни материали.

Предвижданият терен за за изграждане на РЦУО е с площ 325.080 дка, в която са включени – застроена площ 265.070 дка и зелени площи 60.01 дка.

Площадката условно е разделена на 4 зони и външни комуникации: • Приемна зона и Общински център за рециклиране (събирателен център);

 • Зона за депониране – 4 бр. клетки за неопасни отпадъци;

 • Зона на инсталация за сепариране и закрито компостиране;

 • Зона за събиране и пречистване на замърсени води;

 • Външен път за достъп;

 • Външен водопровод;

 • Външно ел. захранване;

 • Отвеждане на чистите води от РЦУО.

Площадката/площта понастоящем определена за центъра е достатъчна за съоръженията за Етап I включително депо за период от 20 год. Мерките, които трябва да се изпълнят в регионалната система за Етап II ще изискват евентуално увеличение на наличната в момента площ за РЦУО

Първоначално РЦУО в Ракитница - Изток ще включва следните ключови елементи: • Закрито съоръжение за предварително третиране и компостиране на битови отпадъци и зелени отпадъци;

 • Етап I на регионалното депо;

 • Необходима инфраструктура (вкл. кантар, административни и технически сгради) и мерки за мониторинг и защита на околната среда;

 • Площадка за съхранение и третиране на едрогабаритни и зелени отпадъци;

 • ЦР.

Депото е проектирано за период на запълване 23 години. Обема за депониране на общинските отпадъци за 20 годишен период е около 3,8 милиона м3.

1.26.2.Претоварни станции за ТБО (Претоварна станция – Гурково)


РСУО в регион Стара Загора включва изграждане на три ПС:

 • ПС - Казанлък (близо до с. Черганово) [20-год. товар ~39,000 тона/год.];

 • ПС - Гурково [20-год. товар ~9,100 тона/год.];

 • ПС - Гълъбово [20-год. товар~ 5,400 - 5,500 тона/год].

Действителното проектно натоварване за строителство и монтаж на всички инсталации ще бъде за 20-годишно натоварване при среден растеж на генериране на отпадъци плюс 10%, за да се осигури възможно развитие при висок растеж за генериране на отпадъци. Мобилното оборудване, например броя на контейнерите и камионите за дълги разстояния ще са адаптирани към действителното развитие при генерирането на отпадъци. ПС - Гълъбово е много по-малка в сравнение с другите две и ще бъде оборудвана с различни и малко по-евтини съоръжения за уплътняване и уплътняващи контейнери. Все пак, от експлоатационна гледна точка и целите на поддръжката, е икономически благоприятно оборудването на всички три ПС да са със свободен обмен на уплътняващите контейнери и на камионите за дълги разстояния.

Всички камиони за дълги разстояния ще са разположени и ще се управляват от РЦУО в Ракитница. Съвместното управление на камионите ще служи, за да се намали необходимият брой камиони и шофьори. Възможно е цялото транспортиране на дълги разстояния да се проведе с камион за големи разстояния с 2 контейнера с уплътнени отпадъци.

Трите ПС ще са оборудвани с подходящи по размер кантари за мониторинг на входящите потоци отпадъци от общините и частни клиенти (предприятия и търговски сектор). Изходящи отпадъци ще бъдат регистрирани само при пристигането им в РЦУО за депониране или друго третиране.

Изготвен е идеен проект за изграждането на ПС – Гурково.ПС за неопасни общински отпадъци в Община Твърдица е част от поект за регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора. Основната причина за изграждане на ПС е улесняване процеса на транспортиране на генерираните в общини Гурково, Николаево и Твърдица отпадъци до регионалния център за управление на отпадъците. Площадката за ПС покрива площ от 9800m3.

На територията на обекта са обособени следните няколко зони:

 • Приемна зона – това е зоната в коато се извършва входящия контрол на отпадъците, тяхното класифициране (количество, вид, произход, време на постъпване на обекта и др.). В приемната зона на обекта са разположени следните съоръжения:

  • Портал с бариера

  • Портален монитор за лъчение

  • Електронна везна

  • Административна сграда

  • Паркинг за служители

 • Работна зона – това е зоната определяща характера на обекта, основната дейност извършвана на териториата му. Тук са разположени следните съоръжения:

  • Преса за уплътняване на отпадъци

  • Високо обемни контейнери за отпадъци

  • Релсов път за преместване на контейнерите

  • Стоянка (паркинг) за сметовозните автомобили

  • Контейнеровоз с ремарке

  • Площадка за разтоварване на сметовозните автомобили.

 • Общински събирателен център – център за рециклиране – това е зоната в която ще се позиционират различни видове отпадъци за разделно събиране на отпадъци за рециклиране, както и специализирани контейнери за опасни отпадъци от бита. Общинският събирателен център се състои от:

  • Площадка за временно съхранение на зелени маси

  • Площадка за временно съхранение на едрогабаритни отпадъци

  • Общински център за рециклиране

 • Обслужваща зона – това е зона с общ характер за обекта в нея влизат следните съоръжения:

  • Транспортно комуникативни връзки

  • Площадкова инфраструктура

  • Резервоар за битови нужди

  • Резервоар за технически води

  • Охранителни канавки

  • Ограда и др.

 • Зона за озеленяване – това е зона свободна от съоръжения предназначена за затревяване и залесяване

Технологичният процес е условно разделен на два потока:

 • Входящ поток

  • Входящ поток сметовозни автомобили – отпадъците генерирани на територията на общините Гурково, Николаево и Твърдица се извозват до обекта посредством сметовозни автомобили, преминават през портала и електронната везна след което се разтоварват в приемен бункер. Разтоварените отпадъци се уплътняват посредством преса във високообемни контейнери.

  • Входящ поток лични автомобили – разделно събраните отпадъци на територията на общината като картон, пластмаси и гуми, домакинско оборудване, стъкло, хартия, желязо и др. постъпват на обекта през отделен вход и се разтоварват на територията на Общинския събирателен център в съответните контейнери до изчерпване на обема на съответния контейнер.

 • Изходящ поток

  • Изходящ поток отпадъци – След запълването на високообемните контейнери, те се транспортират до РЦУО за ТБО Стара Загора

  • Изходящ поток зелени отпадъци – след натрупване на необходимия обем те се шредират на площадката и се транспортират до РЦУО за компостиране.

  • Изходящ поток едрогабаритни отпадъци - след натрупване на необходимия обем те се шредират на площадката и се транспортират до РЦУО .

Изходящ поток суровини – разделно събраните отпадъци в Общинския събирателен център се извозват от специализираните организации по оползотворяване до съответните предприятия за рециклиране и обезвреждане на съответните отпадъци. След запълването на съответния тип контейнер се уведомява съответната организация по оползотворяване.

Подробна оценка на разходите за всяка ПС е дадена в таблица по-долу. Разходите за външни връзки и други местни разходи са предоставени главно от приемащата община. Уплътняващите контейнери и камионите за дълги разстояния се приема, че следва да бъдат доставени отделно.Обобщение на инвестициите за ПС, фиксирани цени към началото на 2010 г.

ПС

Разходи за външни връзки и ТП

Строителство

M&E

10% непредвидени

Други разходи

Общо, без ДДС

Общо, с ДДС

 

лв.

лв.

лв.

лв.

лв.

лв.

лв.

Казанлък

450,000

3,574,060

780,000

470,406

409,741

5,684,207

6,821,049

Гурково

313,500

741,520

434,900

141,742

128,592

1,760,254

2,112,305

Гълъбово

1,077,500

681,698

421,200

210,790

179,414

2,570,601

3,084,722

Междинна сума

 

 

 

 

 

10,015,063

12,018,075

Уплътняващи контейнери

18 бр.

 

315,000

15,750

16,538

347,288

416,745

Камиони за големи разстояния

2 компл.

 

350,000

17,500

18,375

385,875

463,050

Обща стойност

 

 

 

 

 

10,748,225

12,897,870

*Таблицата не включва предвидените ЦР на обектите

1.26.3.Център за рециклиране и други отпадъци


ЦР са една от много важните мерки за осигуряване на адекватно ниво на обслужване за всички граждани за отпадъци, различни от битовите отпадъци. Населението и малките предприятия ще се опитат да се освободят от специалните си отпадъци на определени съоръжения за приемане на отпадъците. От съображения за сигурност и безопасност на широката общественост, в съоръженията за управление на отпадъците, не трябва да се допускат лица без специални разрешителни. Затова се предлага винаги да се изгражда ЦР до входа на всички регионални съоръжения за приемане на отпадъците.

Общинските зелени отпадъци ще се складират на площадки, за да чакат за необходимото допълнително шредиране, преди да бъдат натоварени на контейнери за транспорт на отпадъци на дълги разстояния за компостиране на зелени отпадъци в съоръжение в Ракитница. Оборудването за шредиране е разположено в РЦУО и според нуждата ще обслужва и децентрализираните площадки.

Временните площадки за съхранение на зелени отпадъци и ЕГО представляват обикновени настлани площадки със система за събиране на замърсения повърхностен отток.

ЦР който ще се намира ПС - Гурково ще бъде с подходящ, но малък по размер..


1.26.4.Предвиждана система за управление на отпадъците на регионално ниво


Предложената система за управление на отпадъците предвижда три оперативни нива:

Обхват

Отговорна институция

Вид на услугата

Регионален

Регионално Сдружение за управление на отпадъците;

Регионално депо

Компостиране на зелени отпадъци

Третиране на отпадъците


Децентрализиран

Регионално Сдружение за управление на отпадъците/община

Претоварна станциия за отпадъци - Гурково

Центрър за рециклиранеМестен

Община

Събиране и временно съхранение на отпадъците съгласно Закона за управление на отпадъците

Закриване на старо депоРСУО в Стара Загора включва само необходимите мерки за първоначална регионализация при управлението на отпадъци. Тя включва нови схеми за сметосъбиране и транспортиране, заедно с основите за модерна система за управление и депониране на отпадъци.

Поради ограничените първоначални финансови възможности на Регионалното сдружение за управление на отпадъците, се изисква дългосрочната стабилна РСУО да се разработи на два етапа.

Етап I е предвидено да покрие експлоатационен период от 2012 до 2019 г. и включва мерки имащи за цел намаляване на депонирането на биоразградими материали.Етап I (2012-2019):

 • Регионализиране на системата за транспортиране на отпадъците;

 • Разширение на разделно събиране при източника и рециклиране;

 • Закрито компостиране на зелени и биоразградими битови отпадъци;

 • Третиране и рециклиране на едрогабаритни отпадъци;

 • Депо – I етап.

Етап II (2020 -):

 • Надграждане на третирането на отпадъци с МБТ или изгаряне на битови отпадъци.

Етап II започва през 2020 г. и ще бъде проектиран въз основа на подробен мониторинг и анализи, проведени през първите 3-4 години на експлоатация. Етап I е замислен да представлява преходен период, в който дейностите по информиране на обществеността ще послужат за подобряване на техническата, икономическата и не на последно място екологична ефективност на мерките, които ще се въведат за Етап II. Чрез дейностите по повишаване на информираността, изпълнявани от общините и техните концесионери, се очаква постепенно да се повиши нивото на разделяне при източника и разделното събиране на съответните отпадъци, например материали за рециклиране, градински и други биоразградими материали.

Регионализирането на системата за транспортиране на отпадъците включва изграждане и въвеждане в експлоатация на трите ПС за отпадъци, три ЦР и съоръжения за приемане на едрогабаритни и зелени отпадъци. ЦР ще позволят на жителите и на малкия и среден бизнес прилагане на безопасно екологично депониране на всички видове отпадъци, несъбрани с отпадъците от домакинствата.

Общината и региона за управление на отпадъците трябва ефективно да прилагат съществуващите регулаторни мерки за минимизиране на отпадъците. В тяхна подкрепа те ще провеждат мерки за повишаване на информираността, насочени към жителите, търговския сектор, а също и индустриите. Годишните бюджети за управление на отпадъците трябва да отделят достатъчно средства за изпълнение на дейности за повишаване на информираността и за последващия мониторинг на ефективността им.

Повторната употреба на материали от отпадъци може да бъде насърчавана на местно ниво чрез създаване или подкрепа на съществуващ пазар на търсене за материали, годни за повторна употреба. Необходимата база за повторно използване, вече е установена в етапа на проектиране и производство на продукти с повторно използване (стандартизация на бутилки, кутии, палети, контейнери т.н.).

Качеството на материалите за рециклиране зависи от степента на замърсяване по време на доставянето им в съоръжението за рециклиране. Най-високата степен на чистота се получава за материали, събрани при източника, например преди да се смесват с отпадъци от всякакъв вид, които биха ги замърсили. В този контекст е без значение дали материалите за рециклиране ще се използват за производството на нови метали, стъкло, пластмаса, хартия, картон и др, нито дали са биологични отпадъци, предназначени за производство на компост рециклируемо качество.

Етапите на съхраняване и събиране от системата за управление на отпадъците се приемат от решаващо значение за успеха на мерките за рециклиране. Населението, търговския и производствен сектори трябва да участват активно в дейностите по разделяне при източника и системата за управление на отпадъците трябва да осигуряват адекватни съоръжения за разделно съхранение и събиране. Пълноценното участие на населението, обаче, изисква високо ниво на информираност. В момента за регион Стара Загора информираността за рециклиране се счита за недостатъчна. Затова се предлага общините, регионалното сдружение за управление на отпадъците и фирмите по оползотворяване да обединяват усилията си за изграждане на необходимото равнище на информираност. Предлага се да се започне три-годишна високо интензивна програма за постигане на краткосрочен и на дългосрочен устойчив ефект.

Едновременно с това, общината, заедно с компаниите по отолзотворяване, трябва да гарантират наличието на ефективна и цялостна система за разделно събиране и съхранение на отпадъци от опаковки и други материали за рециклиране. Компаниите по оползотворяване вече се финансират за предоставяне на такива услуги за по-големите населени места (> 5000 жители). За по-малките населени места за осигуряване на съоръжения за съхранение и осигуряване на събирането на материалите е отговорна общината. Първоначално размера на материалите за рециклиране, събрани в рамките на малките селища ще бъде твърде малък, за да се оправдае пълноразмерно съоръжение за сортиране. Очаква се да се постигне най-икономически резултат, ако финото сортиране се извършва на вече съществуващите съоръжения, принадлежащи на компаниите по оползотворяване.

Общината трябва да насърчава разширяването на домашното компостиране, както се практикува в селата. Домашното компостиране е приложимо за жилищни райони с доминиране на еднофамилни къщи с градини в крайградски райони на големите градове. Домашното компостиране трябва да се съсредоточи основно върху градински отпадъци и отпадъци от зеленчуци от домакинствата.

Ако горепосочената програма се изпълнява и прилага активно се смята, че след 5-7 г. може да се получи напълно устойчиво ниво на рециклиране и оползотворяване на ресурсите. Това ще направи възможно да се установят по-добре дефинирани и по-осъществими дългосрочни мерки за оползотворяване на ресурсите от остатъците от битови отпадъци за етап II.

1.26.5.Постижения във връзка с опазване на околната среда

1.26.5.1.Етап I (2012-2019 г.) на инвестиция по ОПОС


Ограничените възможности за финансиране не позволяват на Регионалното сдружение за управление на отпадъците Стара Загора прилагането на всички мерки, необходими за постигане на планираните регионални цели за управление на отпадъците за оползотворяване на ресурсите и рециклиране по време на Етап I (2012-2019 г.) на инвестиция по ОПОС.

 • Оползотворяване на ресурсите

Въз основа на сегашното съдържание на разделените при източника и разделно събрани отпадъци може да доведе до рециклиране до 9,7% от общо генерираните битови отпадъци. Приема се, че всички жители имат пълен достъп до услугите за разделно събиране на материали за рециклиране. НПУДО приема, че минимум 80% от населението ще има достъп до тези услуги. За Етап I реалистичната горна граница за рециклиране въз основа на разделянето при източника се приема, че е само 8%. Първоначално стойността ще бъде значително по-малка поради недостатъчно участие на обществеността.

През Етап I на инвестиция по ОПОС се очаква, че ресурсът за възстановяване/рециклиране ще нарасне от първоначалното ниво от 5% до около 8% от общото генериране на неопасни битови отпадъци. Началните и крайни проценти обаче ще зависят от нивото на услуги за действително извършеното разделяне при източника и разделно събиране. Освен това, увеличението на събирането през периода зависи от ефективността на проведените информационни кампании.Не съществува статистическа информация относно настоящите количества за повторното използване на отпадъците, рециклирането и оползотворяването на ресурси от битови и небитови източници в регион за управление на отпадъците Стара Загора. Очаква се, че разделянето при източника и дейностите по възстановяване от търговските предприятия (промишлеността и търговията на дребно) да увеличат до известна степен тези проценти. Горните суми едва ли представляват минималните стойности за постигнатите материали за оползотворяване в региона.

 • Намаляване на депонирането на биоразградими материали

Количеството на биоразградимите материали, включени в регионалното генериране на отпадъци след разделянето при източника и разделното събиране на материали за рециклиране е обобщено в таблицата по-долу.

Регион Стара Загора

2012

2013

2019

2020

2031

2041

Биоразградими

тон/год.

тон/год.

тон/год.

тон/год.

тон/год.

тон/год.

Общо отпадъци (ТБО, зелени и ЕГО)

134,890

135,950

144,100

146,010

168,580

191,360

Хранителни

29,544

29,835

31,881

32,307

37,356

42,454

Хартия

10,125

10,220

10,899

11,044

12,751

14,475

Картон

3,440

3,477

3,736

3,789

4,413

5,044

Текстили

4,927

4,971

5,295

5,368

6,233

7,105

Кожа

1,160

1,172

1,259

1,279

1,518

1,760

Дървени

2,292

2,312

2,463

2,498

2,909

3,324

Градински отпадъци

11,706

11,821

12,697

12,901

15,313

17,749

Зелени

9,400

9,300

9,000

9,000

9,000

9,000

ЕГО

2,800

2,800

2,720

2,720

2,720

2,720

Общо биоразградими

75,394

75,908

79,951

80,906

92,214

103,630

Позволени за депониране

84,169

56,652

54,859

39,340

39,340

39,340

Необходимост от намаляване

0

19,257

25,092

41,567

52,875

64,291

(био)

25%

31%

51%

57%

62%

(ТБО)

16%

19%

31%

34%

36%

Таблицата показва, че нуждите от третиране на биоразградими материали нараства от около 20000 през 2013 г. до 25000 т/год. през 2019 г. За 2020 г. необходимостта от намаляване се очаква да стане 41500 т/год. Подробните проучвания на количествата и морфологията на отпадъците, които ще се прилагат през първите години на експлоатация, ще послужат за да се дефинират по-точно настоящите и бъдещи нужди. За 2020 г. и следващите години повече от 50% от всички биоразградими отпадъци, генерирани в региона трябва да се третират, отколкото депонират. Това ниво на третиране не може да се постигне само чрез разделно събиране и третиране. Третирането на ЕГО ще се изисква от 2020 г.

Предложените мерки за третиране на отпадъци за Етап I от инвестиция по ОПОС осигуряват следните резултати: • Компостиране на 20,000 тона/год. органични отпадъци (общински зелени и органични битови отпадъци);

 • Производство на RDF от ЕГО (до 2,800 тона/год); и

 • Домашно компостиране или регионално компостиране на до 50% или 6,000 тона/год. градински отпадъци.

Предложените мерки за третиране на органични отпадъци през Етап I ще надхвърля необходимите 25 000 тона/год. намаляване на депонираните биоразградими отпадъци. В действителност домашното компостиране е необходимо само за преработка на количество от 2500 т/год. или около 20% от количеството, което се очаква да бъде събрано с битовите отпадъци през 2019 г. при сценарий за градински отпадъци "да не се прави нищо".

Процентът на битовите отпадъци, които трябва да се третират, за да се намали на депонирането на биоразградими отпадъци първоначално ще е около 22%, но до края на Етап I ще се намали до около 20%. Намаляването се дължи на увеличаване на генерирането на отпадъци.

Общи екологични достижения са:


 • Възстановяване на ресурси: първоначално 5% от битовите отпадъци с увеличение от около 0.5% годишно до общо 8% (измерено като тегло на платените материали от рециклиращото производство);

 • Рециклиране чрез третиране на органични отпадъчни материали ~22-20% от общо генерираните отпадъци.

Общото ниво на рециклиране за Етап I ще стане 27-28% или приблизително 80% от регионалните цели.

1.26.5.2.Етап II (2020 г. и след това)


От 2020 г. ще се прилагат по-строги мерки за депониране на биоразградими отпадъци. Това драстично увеличава необходимостта от третиране на органична материя, включена в остатъците битови отпадъци.

Потенциалът за намаляване на депонирането на биоразградими отпадъци чрез разделно събиране на лесно разпознаваеми органични видове отпадъци се очаква да бъдат почти изчерпани към края на Етап I. Следователно ще бъде възможно допълнително намаление само чрез третиране на хранителните отпадъци и другите органични вещества изхвърлени като част от остатъчните битови отпадъци.

Необходимото намаление след 2020 г. може да бъде постигнато само чрез масово изгаряне на битови отпадъци или разширено МБТ третиране със широкообхватно компостиране.

1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   26


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница