Програма за управление на отпадъците на община твърдица 2010 2020 г. Община Твърдицастраница19/26
Дата19.07.2018
Размер3.08 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   26

ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

1.28.Разходи за дейността

1.28.1.Общо разходи и приходи за дейностите по управление на отпадъците за последните 2-3 години.


Разходите за услуги по управлението на отпадъците се възстановяват от събрани от населението чрез данък „такса битови отпадъци” (промил от данъчната оценената на имота) така, че жителите плащат за услугите по управление на отпадъците в съответствие с техния стандарт на живот/жилищен стандарт. Промилните степени за такса смет са определени за три различни типа потребители: жители, промишлен сектор и търговския сектор.

Таксата се определя ежегодно от Общински съвет - Твърдица на база одобрена План – сметка.

Дейностите по събиране, транспортиране и обезвреждане на битовите отпадъци се финансират съгласно разпоредбите на Закона за местни данъци и такси и определените от Общински съвет ставки.

В таблицата е даден План-сметка за необходимите средства за услугите по събирането, извозването и обезвреждането на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване на община Твърдица през 2006 - 2009 гДейности

Разход /лв./
2006

2007

2008

2009

Осигуряване на контейнери за събиране на битовите отпадъци, изграждане на площадки за поставянето им и ремонт на съдове

26805

27,35%

30000

25,86%

41000

29,29%

50000

27,57%

Сметосъбиране и сметоизвозване на БО до депо или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им

51695

52,75%

74000

63,79%

80500

57,50%

116355

64,16%

Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депо за БО и съоръжения за обезвреждането им

8000

8,16%

6000

5,17%

7000

5,00%

7000

3,86%

Почистване на уличните платна, площадите, алеите, паркове и др. територии от населените места, предназначени за обществено ползване

11500

11,73%

6000

5,17%

11500

8,21%

8000

4,41%

ОБЩО

98000

100%

116000

100%

140000

100%

181355

100%1.28.1.1.Бюджет за управление на отпадъците


Общинският бюджет за управление на отпадъците през 2009 г. е даден в таблицата по-долу. Общата сума в общинския бюджет включва разпределения за:

  • Разходи за закупуване на съдове за отпадъци;

  • Разходи за сметосъбиране и транспорт на отпадъците до депото;

  • Разходи за депониране;

  • Разходи за почистване на обществени места.

Бюджета за управление на отпадъците включват ДДС за съответните разходи.

Община

Жители 2009

Прогноза за сметосъбиране 2009

Общо

Съдове за отпадъци

Сметосъбиране и транспорт

Депониране

Почистване обществени места

Брой

тон/год.

лв.

лв.

лв.

лв.

лв.

Твърдица

15,402

3,819

181,355

50,000

116,355

7,000

8,000

Общо бюджет на всички общини в региона

385,134

118,883

12,780,591

721,020

7,114,532

1,496,043

3,448,996

Среден дял в бюджетите за УО

100%

5.6%

55.7%

11.7%

27.0%

В таблицата е даден Общинския бюджет за управление на отпадъците за 2009 г., - единични цени вкл. ДДС.

Община

Прогноза за сметосъбиране 2009

Общо

Съдове за отпадъци

Сметосъбиране и транспорт

Депониране

Почистване обществени места

Общо

т/год.

лв.

лв./тон

лв./тон

лв./тон

лв./тон

лв./тон

Твърдица

3,819

181,355

13,1

30,5

1.8

2.1

47.5

ОБЩО бюджет за всички 12 общини участващи в регионалното сдружение

118,883

12,780,591

6.1

59.8

12.6

29.0

107.5

1.28.2.Разходи за изплащане на възнагражденията на фирмите, извършващи дейностите по третиране на отпадъците.


Депото на което се депонират битовите отпадъци се експлоатира и поддържа от община Твърдица.. Стойността на услугата се променя, съгласно утвърдена от Общинския съвет Твърдица план – сметка за всяка дейност. Актуализацията на цената се прави при промяна на анализите цени на отделните показатели за всяка една от дейностите. Отчитането на изпълнения обем работа се извършва с протокол.

1.28.3.Анализ на очакваните допълнителни разходи


Регионализирането на дейностите по управление на отпадъците значително промени разстоянията за транспортиране на отпадъци в сравнение със сегашното положение. Транспорирането на битови отпадъци на големи разстояния със съвременни уплътняващи превозни средства, ще възлиза на около 0,6 лв./км за тон, без ДДС. Тази цена включва експлоатацията и поддръжката на сметосъбиращото превозно средство заедно със заплатата на сметосъбиращия екип за времето, изразходвано за транспорт. Оценените допълнителни разходи за тон за транспортиране до новите регионални приемни центрове за отпадъци са показани в таблицата, като е взето под внимание изграждането на три ПС в региона.

Горепосочените единични цени и транспортните разходи ще останат валидни, докато общината и нейните концесионери продължават да използват втора ръка напълно амортизирана техника за събиране и транспортиране. Веднага след като се закупи ново оборудване, разходите за амортизация ще доведат до увеличаване на разходите за събиране и транспортиране.Транспортиране до Ракитница с 3 ПС лв./тон с вкл. ДДС

Община

Общински ( ПС, изплащани от ползвателите)

Регионални цени

2012


Съдове за отпадъци

Почистване

Сметосъбиране и транспорт

Транс. на дълги разстояния

3 ПС

Сметосъбиране и транспорт

Общо

Общо общински разходи

лв./тон

лв./тон

лв./тон

лв./тон

лв./тон

лв./тон

лв./тон

лв./тон

Твърдица

9.6

2.1

30.5

1.9

34.5

66.9

78.6

34.5

ОБЩО/средно

9.6

29.4

60.9

4.5

9.6

75.0

114.0

34.5Оперативните разходи на Сдружението през периода на етап I на бъдещата регионална система за управление на отпадъците са 34,5 лв./тон, вкл. ДДС. Тези разходи включват и разходите за реинвестиране и изграждане на следващите етапи на депото. Разходите за амортизация или за финансиране на първоначалните инвестиции, не са включени.

Общите средни експлоатационни разходи за етап I на новата система е установено, че са около 40% по-високи от усреднените предвидени общински разходи / тон за 2009 г. Увеличението се дължи основно на третирането на отпадъците и екологично устойчивото им депониране. Увеличението на разходите на всяка община до голяма степен зависи от текущите нива на разходите.

Предполага се, че всички инвестиции са финансирани изцяло като безвъзмездна помощ. Всички оперативни разходи и разходи за ре-инвестиции се плащат само от общините, които ползват съоръженията на ПС-Гурково и РЦУО.

За закриване на старото депото след въвеждане в експлоатация на регионалния център за управление на отпадъците-Твърдица са предвидени инвестиции от 826955лв. без ДДС.

1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   26


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница