Програма за управление на отпадъците на община твърдица 2010 2020 г. Община Твърдицастраница2/26
Дата19.07.2018
Размер3.08 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

ВЪВЕДЕНИЕ


Програмата за управление на отпадъците за община Твърдица е изготвена от Консорциум РНЕП в съответствие с изискванията на техническото задание на проекта, съгласно договор EuropeAID/124484/D/SV/BG – „Подготовка на мерки за управление на твърдите битови отпадъци в региони Луковит, Стара Загора, и Костенец България”.

Актуализацията на съществуващата програма се прави във връзка с чл.29, ал.3, т.2 на Закона за управление на отпадъците, съгласно който „програмите се актуализират при промяна във фактическите и/или нормативните условия”.

Основните фактори наложили актуализацията на програмата са:


 • Синхронизация на периода на действие на програмата с програмния период в областта на околната среда в Европейския съюз, определен на национално ниво с Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”;

 • Националната програма за управление на дейностите по отпадъците (2009- 2013 г.);

Актуализацията на Програмата за управление на дейностите по отпадъците на Община Твърдица е разработена с основната цел да се определят необходимите мерки за управление на отпадъците в общината, чрез която да се постигне намаляване на въздействията върху околната среда, причинени от образуваните отпадъци, подобряване на ефективността на използване на ресурсите, увеличаване отговорностите на замърсителите и стимулиране на инвестициите в областта на управление на отпадъците.

Програмата отчита решението на община Твърдица за изграждане на център за управление на отпадъците – Стара Загора, на който да се депонират всички неопасни битови отпадъци, генерирани в Общините Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово, Казанлък, Николаево, Мъглиж, Опан, Павел баня, Раднево Стара Загора, Твърдица и Чирпан и изграждането на претоварна станция Гурково .


ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА


Обхватът и съдържанието на Актуализацията на Програмата за управление на дейностите по отпадъците на Община Твърдица е в съответствие с „Ръководството за разработване на общински програми за управление на дейностите по отпадъците”, утвърдено със Заповед № РД – 167 от 24.03.2006 г. на министъра на околната среда и водите.

Разработването на Програмата за управление на отпадъците в Община Твърдица е продиктувано от ЗМСМА, ЗООС и ЗУО, както и всички подзаконови актове, произтичащи от ЗУО. Основната цел на програмата е да допринесе за устойчивото развитие на община Твърдица чрез интегрална рамка за управление на отпадъците, която да доведе до намаляване на въздействията върху околната среда, причинени от генерираните отпадъци, подобряване ефективността на използване на ресурсите, увеличаване отговорностите на замърсителите, стимулиране на инвестициите за управление на отпадъците.

Настоящата Програма си поставя следните основни цели, свързани с подобряване качеството на околната среда на територията на общината:


 • Намаляване на количеството на отпадъците като се насочи вниманието на потребителите към стоки за многократна употреба, и се търсят възможности за преработка и оползотворяване и обвързване на такса смет с количеството на образуваните БО и разходите за тяхното събиране, депониране и обезвреждане;

 • Подобряване на организацията за събиране и транспортиране на отпадъците, както и разширяване на периметъра на организираното сметосъбиране и в останалите населени места. Прилагане на съвременни многофункционални системи за събиране на отпадъци, в зависимост от различни фактори като интензивността на застрояването, количеството на образуваните отпадъци и транспортно-комуникационните планове. Оптимизиране на управленските и изпълнителски структури;

 • Екологосъобразно обезвреждане на отпадъците - изграждането на Регионален център за управление на отпадъците, позволяващо осъществяването на ефективен мониторинг и контрол. Обединяването на усилията на Общините Стара Загора, Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово, Казанлък, Николаево, Мъглиж, Опан, Павел баня, Раднево, Твърдица и Чирпан. за изграждането на РД и три ПС ще доведе до разрешаване на проблемите свързани с БО;

 • Повторно използване и рециклиране;

 • Закриване на старото депо на гр. Твърдица. Усилване на контрола над старите замърсявания;

 • Нормативно регламентиране на УО на общинско ниво;

 • Работа с обществеността - привличане на обществеността при вземането на решения, свързани с основния проблем „отпадъци”; провеждане на кампании по прилагането на програмата; участие в моделни проекти за управление на отпадъците; прилагане на принципите на „споделена отговорност" и „замърсителят плаща";

 • Повишаване привлекателността на града и околностите му;

 • Подобряване условията за развитие на селското стопанство и икономиката в региона.

ПРИНЦИПИ НА УПРАВЛЕНИЕ


Програмата е разработена в съответствие с принципите на управление на отпадъците, залегнали в международните правни актове, по които Република България е страна, общата европейска и национална политика в тази област, както и основните принципи, на които се основава Националната програма за управление дейностите по отпадъците:

Чиста и здравословна околна среда;

За намаляването на замърсяването на населените места от особено значение е създаването на добра организация за събиране и своевременно извозване на отпадъците.

За опазване на природната среда от замърсяване решително се предприемат действия за преустановяване практиката на незаконно изхвърляне на отпадъци на произволни, неорганизирани за целта места. Осигурява се безопасно депониране, почистване на замърсени и възстановяване на замърсени терени.

Подобряването на условията на жизнената среда ще се постигне по пътя, както на подобряване на организацията за събиране на отпадъците, така и чрез намаляване на опасните им свойства.Пълна отговорност на замърсителите;

Включва в себе си тясно взаимосвързани помежду си принципи на „споделена отговорност" и „замърсителят плаща". Целта на двата принципа е чрез ценовия механизъм да се въздейства и промени човешкото поведение.

Прилагането на тези два принципа осигурява:


 • потребителите да заплащат пълните разходи както по производството и потреблението на продуктите, така и свързаните с тях разходи по опазване на околната среда;

 • превръщането на разходите за околна среда във важен фактор при вземане на решения.

Гореспоменатите принципи се реализират чрез административни разпоредби и икономически регулатори. Най – често прилаганият икономически регулатор в контекста на принципа „замърсителят плаща” е въвеждането на различни такси., а при неизпълнение на регламентираните с нормативните актове задължения, пълната отговорност предполага заплащането на глоби.

Интегрирано управление на отпадъците;

Интегрираното управление на отпадъците гарантира взаимодействието между страните участващи в процеса на взимане на решения и оптимално съчетаване на различни методи и подходи, с цел постигане на икономически ефективно и еколосъобразно управление на отпадъците.

Очертаване на ясно определени цели на основата на система от законови, технически, организационни и икономически мерки, идентифицирани източници на ресурси и определени отговорности на всички заинтересовани страни. Реализиране на целите чрез вземане на управленчески решения, което да гарантира икономическо и екологосъобразно управление на отпадъците.

Задължително условие за постигане на ефективност е наличието на обезпечени финансови ресурси и определени отговорности на страните, участващи в реализацията на процеса.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница