Програма за управление на отпадъците на община твърдица 2010 2020 г. Община Твърдицастраница20/26
Дата19.07.2018
Размер3.08 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   26

1.29.Приходи

1.29.1.Такса „битови отпадъци”


Такса битови отпадъци е основният механизъм за покриване на разходите за дейностите с битови отпадъци.

Със ЗМДТ се определя вида на данъците и таксите, които се събират в общинския бюджет. Съгласно чл. 6, ал. 1 от ЗМДТ, общината събира такса за битови отпадъци(ТБО). Размерът на таксите се определя въз основа на необходимите материално-технически и административни разходи за предоставяне на услугите (чл.7, ал.1). Общинският съвет приема наредба за определянето и администрирането на местните данъци и цени на услуги. ( чл.9).

Регламентацията на ТБО се съдържа в ЗМДТ, Глава трета “Местни Такси”, Раздел 1 “Такса за битови отпадъци”. Чл. 62 повелява, че ТБО се събира за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. За имоти намиращи се извън районите, в които общината е организирала събиране и извозване на битови отпадъци, се събира такса за ползване на депо за битови отпадъци и/или за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване. Таксата се заплаща от собственика на имота или от ползвателя, спрямо одобрените от общинския съвет разходи за съответната година за всяка от дейностите по чл. 62.

Изискванията за определянето на таксата се съдържат в чл. 66 от ЗМДТ. Той гласи: ”Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на ОбС въз основа на одобрена план – сметка за всяка дейност, включваща необходимите разходи за :  1. Осигуряване на съдове за съхранение на битовите отпадъци – контейнери, кофи и други;

  2. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депото или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им;

  3. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битовите отпадъци.

  4. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

В таблицата е дадена справка за планираните и отчетените приходи от такса битови отпадъци за периода 2006-2009 г.

Приходи (лв.)

2006

2007

2008

2009

%

Планирани приходи от такса “Битови отпадъци”

98000

116000

140000

159000

 

Твърдицаa

62000

76000

91000

98360
Шивачевоo

19000

21200

26000

31534
Сборище

7000

8000

9800

11852
Боров долl

2000

2300

2800

4017
Бяла паланка

3800

4000

4800

6079
Жълт бряг

900

900

1100

1395
Червенаково

1200

1200

1500

2151
Близнецs

800

800

1000

727
Сърцево

0

0

0

320
Оризари

1300

1600

2000

2565
Отчетени приходи от такса “Битови отпадъци”

105168

179564

158357

117294

 

Физически лица

57245

72056

75344

64110

 

Юридически лица

47923

107508

83013

53184

 

Изпълнение в %

107%

155%

113%

74%

 

Общо планирана такса “Битови отпадъци” на човек

6,24

7,43

9,03

10,28

 

Общо планирана такса битови отпадъци на човек за Твърдица

9,48

11,72

14,13

15,35

 

Общо планирана такса битови отпадъци на човек в селата

 

 

 

6,69

 

Събраните такси се използват за заплащане на предоставените услуги в съответствие с договорените начини на заплащане на услугите в споразуменията на концесионерите.

1.29.1.1.Начин на определяне на таксата


Съгласно разпоредбите на чл. 67 от ЗМДТ, размерът на ТБО се определя в левове според количеството на битовите отпадъци. Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци, размерът на таксата се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена от Обс.

Масова практика е таксата за битови отпадъци да се определя върху данъчната оценка на недвижимите имоти на физическите лица и върху отчетната стойност на недвижимите имоти на юридическите лица.

Не се допускат изменения в приетите от общинския съвет начин за определяне и размер на таксата битови отпадъци в течение на годината /чл.68 от ЗМДТ/

Когато до края на предходната година Общинският съвет не е определил размера на таксата за битови отпадъци за текущата година, таксата се събира на база действащия размер към 31 декември на предходната година.

Таксата се събира от общинската администрация.

В таблицата по-долу са дадени таксите битови отпадъци на база данъчна оценкаМестонахождение

Данъчна оценка на жилищни и нежилищни имоти на физически лица

Данъчна оценка на жилищни имоти на фирми

Твърдица

15367033

11278643

Шивачево

9638095

4622400

Сборище

5015549

331559

Боров дол

1084375

358574

Бяла паланка

2270002

82156

Жълт бряг

553706

10085

Червенаково

831468

352327

Близнец

371314

13223

Сърцевое

144927

20408

Оризари

1409917

135226

ОБЩО

36686386

17204601

За отделните видове имоти се прилагат различни промили. Имотите се различават по предназначение (жилищни, нежилищни, смесени, земи – незастроени), стопански имоти, по собствеността (на физически лица, на юридически лица), по местоположение (градски, селски, в регулация , извън регулация .Местонахождение

%о

Вкл. съдове за съхраняване на битовите отпадъци

Вкл. транспортиране на битовите отпадъци

Вкл. депониране на битовити отпадъци

Вкл почистване на места предназначени за общ. ползване

2006

Жилищни имоти на граждани

Твърдица, Шивачево, Сборище, Оризари, Боров долl, Бяла паланка, Жълт бряг

0


Близнец, Сърцево, Червенаково

0


Притежавани сгради собственост на предприятия
9

5

2

2

2007

Жилищни имоти на граждани

Твърдица, Шивачево, Сборище, Оризари, Боров долl, Бяла паланка, Жълт бряг

3

2

0,5

0,5

Близнец, Сърцево, Червенаково

2

1

0,5

0,5

Притежавани сгради собственост на предприятия
9

5

2

2

2008

Жилищни имоти на граждани

Твърдица, Шивачево, Сборище, Оризари, Боров долl, Бяла паланка, Жълт бряг

3

2

0,5

0,5

Близнец, Сърцево, Червенаково

2

1

0,5

0,5

Притежавани сгради собственост на предприятия
9

5

2

2

2009

Жилищни имоти на граждани

Твърдица, Шивачево, Сборище, Оризари, Боров долl, Бяла паланка, Жълт бряг

2,5

1,5

0,5

0,5

Близнец, Сърцево, Червенаково

2

1

0,5

0,5

Притежавани сгради собственост на предприятия
9

5

2

2

1.29.1.2.Ред за заплащане на таксата, необходимост от промяна


Таксата се заплаща на четири равни вноски в следните срокове:

  • до 31 март, до 30 юни, до 30 септември и до 30 ноември на годината, за която се дължи.

  • На гражданите, предплатили пълен годишен размер на такса „битови отпадъци” в срок до 31 март, се прави отстъпка от 5 на сто.

Собственикът на ново придобити имоти дължи такса от началото на месеца, следващ месеца на придобиване на имота.

Когато ползването е започнало преди окончателното завършване на сградата, таксата се дължи от началото на месеца, следващ месеца, през който ползването е започнало.

За сгради, подлежащи на събаряне, таксата се дължи включително за месеца, през който е преустановено ползването й.

За незавършени сгради, които не са водоснабдени и електрозахранени не се дължи такса битови отпадъци след представяне на служебни бележки от съответните организации.

Лицата декларирали до 31.12. на предходната година, че няма да ползват услугата „сметосъбиране и сметоизвозване” поради неползване на даден имот през следващата година, се освобождават от заплащане на същата. Декларацията се подава в съответното кметство, по местонахождение на имота.

Имотите декларирани от граждани като основни жилища не се освобождават от такса битови отпадъци.В програмата е залегнало проучване и обсъждане на възможностите за определяне и въвеждане на такса битови отпадъци на база обем и/или количества генерирани отпадъци, вместо въз основа на данъчната оценка на имотите.

1.29.1.3.Процент на събираемост и разходи на жите


Процент на събираемост
2006

2007

2008

2009

Планирани приходи

лв.

98000

116000

140000

181355

Твърдица

лв

44615

61339

66182

98051

Шивачево

лв

24135

22104

30977

34521

Сборище

лв

7435

7978

9812

12123

Боров дол

лв

5310

5724

7039

7981

Бяла паланка

лв

5710

7661

8844

10181

Жълт бряг

лв

1850

2850

3500

3600

Червенаково

лв

1650

1300

1700

1700

Bliznets

лв

1200

1000

1700

1700

Сърцево

лв

600

800

1200

1200

Оризари

лв

5495

5244

9046

10298

Общо

лв.

53385

54661

73818

83304

Отчетени приходи

лв.

91979

137851

331743

51374

% на събираемост

%

94%

119%

237%

28%

Разходи на човек

%

5,89

8,89

21,45


1.29.1.4.Очаквана промяна на таксата, следствие на изпълнението на заложените в програмата мерки за прилагане на законодателството и подобряване на качеството на услугите


За да се постигне пълно покритие на разходите по системата за управление на отпадъците от 2012 г. (регионално управление на отпадъците) ще се наложи поетапно увеличение на таксите за населението.

В таблицата е предложен модел на нарастване на таксите на населението в регион Стара Загора за периода 2010 - 2033 (фиксирани цени 2009 г.). Моделът е на регионално ниво/години

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Фактор на нарастване, предлагани такси

-

1.30

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.02

1.03

/години

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Фактор на нарастване, предлагани такси

1.02

1.02

1.00

1.00

1.00

1.01

1.00

1.02

1.02

/години

2028

2029

2030

2031

2032

2033


Фактор на нарастване, предлагани такси

1.03

1.04

1.02

1.02

1.02

1.02


В таблицата е предложен фактор на растеж на бизнес таксата в регион Стара Загора за периода 2010 - 2033 (фиксирани цени 2009 г.).

/години

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Фактор на нарастване, предлагани такси

1.00

1.00

0.70

0.80

0.80

0.80

0.85

0.80

0.90

/години

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Фактор на нарастване, предлагани такси

1.00

0.96

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

/години

2028

2029

2030

2031

2032

2033


Фактор на нарастване, предлагани такси

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.29.2.Приходи от предоставяне на услуги за дейностите със строителни и производствени отпадъци


Общината ще организира площадка за временно съхранение и последваща обработка на строителни отпадъци за рециклиране.

За тази дейност общината ще начислява такса вход, достатъчна за възстановяване на разходите по извършените инвестиции и разходите за раздробяване и сортиране на отпадъците.


1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   26


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница