Програма за управление на отпадъците на община твърдица 2010 2020 г. Община Твърдицастраница21/26
Дата19.07.2018
Размер3.08 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26

ЦЕЛИ

1.30.Описание на целите


Въз основа на анализа на съществуващата практика по управление на отпадъците и идентифицираните проблеми и несъответствия, както и при отчитане на изискванията на националното законодателството и политика и на конкретните условия и нужди на района, са определени основните цели на програмата за управление на отпадъците на Община Твърдица.

Целите на НПУО следват принципите за управление на отпадъците, както са описани в Рамковата директива на ЕС като са адаптирани към националните условия.Основната цел на НПУО в България е да допринесе за устойчивото развитие чрез установяване на интегрирана рамка за управление на отпадъците и стратегия за управление на отпадъците включена в НПУО, която да доведе до:

 • Ограничаване и намаляване на въздействията върху околната среда, причинени от образуваните отпадъци;

 • Подобряване на ефективността на използване на ресурсите;

 • Максимална отговорност на замърсителите;

 • Насърчаване на инвестициите и дейностите, свързани с управление на отпадъците.

НПУО определя следните 11 стратегически цели при управление на отпадъците за периода 2009-2013, които са залегнали в програмата:

 • Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъците;

 • Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци;

 • Подобряване на организацията по разделяне, временно съхранение, събиране и транспортиране на отпадъците;

 • Екологосъобразно обезвреждане на отпадъците;

 • Предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания с отпадъци;

 • Правно регулиране на управлението на отпадъците и ускоряване прилагането на законодателството и политиката в областта;

 • Осигуряване на достатъчни и надеждни данни за отпадъците;

 • Укрепване на административния капацитет на институциите, отговорни за управлението на отпадъците в страната;

 • Увеличаване на инвестициите в сектора и прилагане на принципите „отговорност на производителя” и „замърсителят плаща” при интегрирано управление на отпадъците;

 • Участие на обществеността;

 • Управление на специфични потоци отпадъци.

Община Твърдица като участник в Регионалното сдружение за управление на отпадъците - регион Стара Загора ще участва в постигане на стратегическите цели чрез дейностите, изброени по-долу. Част от стратегически цели ще се управляват и от МОСВ и не са описани в програмата.

1.30.1.Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъците;


Инициативите за предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъци са насочени както към производителите на продукти – да използват така наречените - чисти технологии, така и към домакинствата, учебните заведения, промишлените предприятия, по-малките фирми, строителните предприемачи и т.н. Това ще доведе до повишаване на общественото съзнание. Ролята на общината в този процес е изключително важна и се състои в:

 • Насърчаване въвеждането на схеми за повторна употреба, разделно събиране и предаване за рециклиране на отпадъци;

 • Въвеждане на подходящи икономически инструменти – например определяне на размера на такса „битови отпадъци” съобразно реално образуваните количества от съответното домакинство, а не на база данъчна оценка. Предполага се, че така съответния генератор ще намали генерирането на отпадъци;

 • По-голяма популярност на системата за разделно събиране на отпадъците и др.;

 • Минимизиране и намаляване на образуването на отпадъците чрез провеждане на обществени компании за информираност на населението. Кампаниите ще включват предложения за начините за предотвратяване и минимизиране на битовите отпадъци

 • Организиране на кампании за информиране и обучение на обществеността за прилаганите схеми за екомаркировка.

Кампаниите ще включват и предложения за начините за предотвратяване и минимизиране на битовите отпадъци.

 • Извършване на анализ и изследвания на генерираните количества и видове отпадъци;

1.30.2.Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци


Участие на общината в системата за разделно събиране на отпадъци, за които се прилага принципа „отговорност на производителя”.

Кметът на общината организира изпълнението на задълженията за участие в системите за разделно събиране на територията й в съответствие с чл. 16, ал. 3, т. 5 ЗУО и с наредбата и предаване за оползотворяване на отпадъците.

За тази цел общината осигурява:


 • Достатъчен административен капацитет и заинтересованост от страна на общинската администрация;

 • Участие на общината като допълнително звено между Организациите по оползотворяване и фирмите, извършващи дейности с отпадъците относно забавяне и оскъпяване изпълнението на задълженията на съответните производители и вносители;

Предвидено е следното:

 • Изхвърлянето на отпадъци от опаковки, обозначени с маркировка за разделно събиране в определените за целта съдове

 • Въвеждане на разделна схема за събиране, която допълва и изгражда инфраструктурата в съответствие с целите, определени от действащото законодателство и политика в сектора;

 • Въвеждане на изисквания и процедури за разделяне на отпадъците при източника, разделно събиране и транспортиране на рециклируеми (включително и биоразградими) материали от потоците битови отпадъци в програмите за управление на отпадъците и договори за общински услуги за събиране на отпадъци

 • Разширяване на обхвата за организирано събиране на количествата отпадъци за рециклиране и тяхното оползотворяване;

 • Упълномощаване на длъжностни лица, които да контролират спазването на забраната за изхвърляне на отпадъци, обозначени с маркировка за разделно събиране, в контейнери за смесени битови отпадъци.

Националната програма за управление на отпадъците 2009 - 13 предвижда рециклирането на отпадъците от строителството (СО) да е 20% през 2010 г, като нарасне до 35% през 2013 г.

1.30.3.Подобряване на организацията по разделяне, временно съхранение, събиране и транспортиране на отпадъците


Една от основните мерки, която се предвижда с общинската програма, е разширяването на обхвата на системата за организирано събиране и транспортиране на отпадъци до 100%.

Усилията на общинска администрация ще бъдат насочени към: • Подобряване на съществуващите практики и условия за събиране и транспортиране на битови отпадъци

 • Повишаване качеството на предлаганите услуги за събиране и транспортиране на битовите отпадъци;

 • Разширяване на нивото на услугите на общинските системи за организирано събиране на отпадъци;

 • Осигуряване на съвременни контейнери за събиране на отпадъците и съответното транспортно оборудване ;

 • Оптимизиране на честотата и маршрутите за събиране и транспортиране на битови отпадъци;

 • Създаване на изисквания за допълнителни нови ефективни технологии и специализирани транспортни средства;

 • Изграждане на претоварни станции за битови отпадъци, съобразно икономическата им ефективност, с цел да се оптимизират транспортните разходи;

 • Създаване на системи за интегрирано управление на опасни, широко разпространени и едрогабаритни битови отпадъци (луминесцентни лампи, батерии, акумулатори, бои, лакове, отпадъци от електроника и електронно оборудване, мебели и т.н.);

 • Въвеждане на система за разделно събиране на хартия в държавните и общински администрации, и други административни и обществени сгради. Определяне на изискванията към организациите за оползотворяване, за сътрудничество при въвеждането на разделно събиране в държавните и общинските администрации и институции, на общината, с които те имат договор;

 • Извършване анализ и изследвания на генерирани количества и видове отпадъци особено в малките населени места;

 • Изграждане на пунктове за предаване на опасни битови отпадъци и излезли от употреба гуми (договори за приемането им от лицензирани фирми от площадката на РЦУО);

 • Визуална проверка на системите с индивидуални съдове за събиране на битови отпадъци и отказ за приемане , в случай че бъдат открити забранени за депониране отпадъци;

 • Въвеждане на система за разделно събиране чрез контейнери или чували за биоразградимите отпадъци, с оглед на тяхното последващо компостиране.

 • Информиране на обществеността ;

 • Оптимизиране на разходите за събиране и транспортиране на отпадъците (административни и експлоатационни).

1.30.4.Екологосъобразно обезвреждане на отпадъците


Екологосъобразното обезвреждане на отпадъците е заложено в нормативните документи и международни Директиви за отпадъците, отразени изцяло в българското законодателство.

За да се намали въздействието върху околната среда от депонирането на биоразградими общински отпадъци, Директива 1999/31/ЕС за състава на депонираните отпадъци, съдържа клауза за поетапно намаляване на количествата на депонираните биоразградими отпадъци.

Националната програма за управление на отпадъците 2009 - 13 предвижда рециклирането на отпадъците от строителството.

До изпълнение на крайните цели Националната програма за управление на отпадъците предвижда прилагането на различни мерки.

В общинската програмата за управление на отпадъците са включени следните дейности за екологосъобразно обезвреждане на отпадъците:


 • Закриване и рекултивация на съществуващото депо за ТБО;

 • Засилване прилагането на контрола върху неконтролирано изхвърляне и неконтролирано изгаряне на отпадъци и др. неконтролирани методи за обезвреждане на отпадъци;

 • Поетапно редуциране на количествата на биоразградимите отпадъци от общото количество на биоразградимите отпадъци които се депонират ;

 • Въвеждане на разделно събиране и третиране на зелените отпадъци;

 • Изграждане на претоварна станция, отговаряща на настоящите законови изисквания

 • Насърчаване на домашното компостиране

 • Изграждане на регионално депо, отговарящо на настоящите законови изисквания;

 • Изграждане на съоръжение за закрито компостиране на РЦУО.

 • Редуциране на обема на депонираните рециклируеми отпадъци чрез предварително сепариране и изграждане на центрове за рециклиране;

 • Осигуряване прием на широк спектър отпадъци, различни от обикновените домакински отпадъци, като например: опасни домакински отпадъци, ОЕЕО, ЕГО, градински отпадъци, СО от частни домове, рециклируеми материали и др. на центъра за рециклиране на ПС - Гурково;

 • Всички други фракции домакински отпадъци, като опасни отпадъци, ОЕЕО и СО от домакинствата, които не се приемат от общинската система за сметосъбиране, ще бъдат приемани и сортирани в центъра за рециклиране, за да се гарантира, че отпадъците ще бъдат третирани в съответствие с целите на НПУО.

1.30.5.Предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания с отпадъци


Риска от стари замърсявания се предотвратява с ликвидирането на всички нерегламентирани сметища и тяхното рекултивиране до възможност за използване на терените за селскостопански или горскостопански нужди.

В общината поетапно ще се закрият нерегламентираните сметища.

Предвидено е закриване и рекултивиране на общинското, в съответствие с изискванията на действащите нормативни документи:


 • Наредба №7 от 24.08.2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци (обн. ДВ бр.81 от 2004 г.)м;

 • Наредба №8 от 24.08.2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване на отпадъци (обн. Дв, бр.83 от 2004 г.);

 • Указания за разработване на планове за привеждане на съществуващите депа за отпадъци в съответствие с нормативните изисквания – МОСВ;

 • Наредба №26/1996 г. за рекултивация на нарушени терени подобряване на слабо продуктивни земи и оползотворяване на хумусния слой;

Изготвеният проект за закриване, включва дейностите: предепониране и преоткосиране на съществуващите отпадъци, полагане на запечатващ слой пръст по откоси, берми и билото, предотвратяване постъпването на повърхностни води в тялото на депото, изграждане на газови кладенци, отвеждане на инфилтрата от старото тяло на депото, изграждане на ограда. Предвиден е и мониторинг на съществуващото депо.

За предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания с отпадъци в общинската програма по управление на отпадъците е залегнало следното: • Предприемане на своевременни мерки за ликвидиране и почистване на локално замърсени терени от временно депониране на строителни отпадъци и сезонни отпадъци с битов и растителен произход;

 • Активно участие на всички кметства и кметски наместничества на територията на общината за предотвратяване образуването на локални замърсявания на територията на цялата община както и за тяхното своевременно отстраняване;

 • Засилено прилагане на контрола върху неконтролирано изхвърляне и неконтролирано изгаряне на отпадъци и др. неконтролирани методи за обезвреждане на отпадъци;

Всички тези мерки водят до преустановяване нерегламентираното депониране, предотвратяват замърсяването на почвите и водите в района. Предотвратява се риска за здравето на хората в районите в близост до депото.

С евентуалното разрастване на системата за разделно събиране на отпадъците се надяваме делът на локално натрупване на отпадъци от опаковки, особено в извънградската зона, да намалее значително.


1.30.6.Правно регулиране на управлението на отпадъците на местно ниво


Актуализация на общинските наредби за събиране, съхранение и транспортиране на битови, строителни и широко разпространени отпадъци, в съответствие с изискванията и целите на националното законодателство. Актуализацията ще включва изискванията за събиране на опасни отпадъци от домакинствата, взаимодействие със системите за управление при разделно събиране на отпадъци, участието в сдружения на общините в управлението на отпадъците на регионално ниво.

С настоящата програма се планират и мерки за осигуряване на ефективното прилагане на законодателството на местно ниво: • Идентификация на лицата, образуващи големи количества отпадъци, подлежащи на специално регулиране – биоразградими отпадъци, опаковки и други видове масово разпространени отпадъци

 • Периодични проверки за спазването на изискванията на националното и местното законодателство

 • Прилагане на ефективни санкции и наказания в случай на неспазване на изискванията, с цел постигане на съответствие със законодателството

 • Осигуряване на достатъчен, подходящо квалифициран и мотивиран персонал в общинската администрация

 • Осигуряване на достатъчни и подходящи технически ресурси (оборудване и т.н.)

 • Въвеждане на информационни системи за събиране и обработка на данни

 • Ясно и надлежно документиране на резултатите от проверките.

1.30.7.Осигуряване на достатъчни и надеждни данни за отпадъците


Осигуряването на достатъчни и надеждни данни за образуването, състава, събирането, оползотворяването и обезвреждането на различните видове отпадъци е от съществено значение за правилната оценка на съществуващото състояние и за осъществяване на ефективно планиране и контрол на дейностите по управление на отпадъците.

Предвиждат се следните мерки: • Въвеждане на информационна система за събиране и управление, за да се гарантират коректни данни за характеризиране на отпадъците във връзка с докладването, съгласно Директива 1999/31/ЕО за депонирането на отпадъци

 • Дефиниране на отговорностите на различните звена за обработка на информацията

 • Обезпечаване дейността с достатъчен персонал, техническо оборудване и подходящи софтуерни продукти

 • Оценка на количеството и дела на отделните видове масово разпространени и други отпадъци, за които е въведена системата за разделно събиране

 • Въвеждане на прогнози за евентуалното изменение на количеството и морфологичния съставът на отпадъците

 • Участие в разработването и прилагането на централизирана информационна система за отпадъците за регион Стара Загора.

1.30.8.Укрепване на административния капацитет на институциите, отговорни за управлението на отпадъците в страната


В общинската програма за управление на отпадъците се предвижда следното:

 • Ревизия на административния персонал, отговорен за управление на отпадъците в Община Твърдица;

 • Приоритетно обучение на специалисти в общинската администрация, ангажирани в прилагането на законовите изисквания за управление на отпадъците;

 • Периодично обучение и квалификация на администрацията имаща отношение с контрола и извършването на проверка за спазване на изискванията за управлението на отпадъците;

 • Определяне участието и коопериране с другите общини в регионалното управление на оползотворяването или обезвреждането на отпадъци;

 • Провеждане на процедури и сключване на договори за възлагане на дейностите по управление на отпадъците;

 • Осигуряване на договори с фирми с подходяща техника и оборудване.

1.30.9.Увеличаване на инвестициите в сектора и прилагане на принципите „отговорност на производителя” и „замърсителя плаща” при интегрирано управление на отпадъците


Планирането и установяването на финансово обезпечени и поносими за населението системи за събиране (включително разделно) и транспортиране на отпадъците, изграждането и експлоатацията на съоръжения и инсталации, е предизвикателство за общините като цяло.

За прилагането на принципа „замърсителят плаща”, в съответствие с изискванията на националното и европейското законодателство, се налага бъдещо нарастване на таксите, заплащани от домакинствата до нива, позволяващи възстановяване на всички разходи за извършваните в момента дейности, както и за бъдещото въвеждане на нови съоръжения и услуги.

При повишаването на таксите следва да бъде отчитано състоянието на местната икономика и поносимостта им, съобразно доходите на населението.

Програмата предвижда: • Мерки за реално нарастване на „такса битови отпадъци”, с цел достигане на нива, покриващи дългосрочните разходи

 • Определяне на конкретните дейностите по управление на отпадъците за които ще бъдат изразходвани средствата от постъпващи такси;

 • Определяне на такси за депониране на регионалното депо;

 • Обсъждане на възможностите за определяне и въвеждане на такса битови отпадъци на база обем и/или количества генерирани отпадъци, вместо въз основа на данъчната оценка на имотите;

 • Оценяване на възможности за въвеждане на допълнителна такса за депониране на отпадъците и създаване на по-благоприятни условия за рециклиране и оползотворяване, както и за акумулиране на допълнителни средства за ликвидиране на замърсявания с отпадъци;

 • Проучване на възможности за финансиране на изграждането на инфраструктурата по управление на отпадъците от ДБ национални и международни финансови институции, както и привличане на инвестиции от частния сектор, под формата на публично-частни партньорства с цел намаляване на тежестта върху домакинските бюджети от разходите за управление на отпадъците.

1.30.10.Участие на обществеността


Участието на обществеността в цялостния процес на промени в сектора за управление на отпадъците има голямо значение. Населението е основен участник в процеса на управление на отпадъците, защото то е постоянен техен генератор и поради това трябва да бъде информирано за въздействието върху околната среда, причинено от обезвреждането на отпадъци, както и за възможностите и отговорностите относно предотвратяването и оползотворяването на отпадъците.

За тази цел е предвидено: • Непрекъснат диалог с участниците в дейностите по управление на отпадъците и организирането на кампании за повишаване на общественото съзнание;

 • Редовно предоставяне на информация на населението за състоянието на околната среда по подходящ начин – радио, интернет, частен канал ТV, материали предоставени от общината;

 • Привличането на населението, неправителствени организации и заинтересованата индустрия, в процесите на вземане на решения по въпросите на управление на отпадъците;

 • Запознаване с начина за определяне на „такса битови отпадъци” и отчитането на изразходваните средства;

 • Провеждане на срещи с населението и запознаване с изискванията на законодателството и политиката за управление на отпадъците у нас и в света, с цел повишаване на общественото съзнание и промяна в поведението на населението, чрез осъзнаване на екологичните рискове, свързани с изчерпване на ресурсите, генерирането и обезвреждането на отпадъците;

 • Провеждане на обществени мероприятия свързани с управлението на отпадъците в общината;

 • Отчет за успеха на прилаганите мерки за управление на отпадъците.

1.30.11.Управление на специфични потоци отпадъци, в съответствие с изискванията на националното законодателство


Електрическо и електронно оборудване

Предвидени са следните мерки, които задължително ще бъдат вземани под внимание при сключването на договорите (ако такива не са сключени до момента) с организациите по оползотворяване и/или на лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално: • Определяне на места за разполагане на съдове, места за разделно събиране и площадки за временно съхраняване на ИУЕЕО;

 • При определянето на броя и разположението на местата за разделно събиране на съответния вид ИУЕЕО се отчита броя на жителите в съответното населено място, като създадените от производителите и вносителите на ЕЕО системи за разделно събиране трябва да осигуряват най-малко 1 място на 10 000 жители;

 • Организиране на дейностите по събиране и временно съхраняване на ИУЕЕО и сключване на договор с организация по оползотворяване, с предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) и/или с производителите и вносителите на ЕЕО, изпълняващи задълженията си индивидуално;

 • Производителите и вносителите на ИУЕЕО, предназначено за употреба в бита, създават системи за разделно събиране на ИУЕЕО, които трябва да осигуряват:

 • събиране от крайните потребители: чрез превозни средства – от местата, в които се образува ИУЕЕО, или чрез поставяне на съдове за събиране, разположени на мястото на продажбата на ЕЕО от същия вид или на друго достъпно място в района, в който се образува ИУЕЕО, или чрез оборудване на места за разделно събиране на ИУЕЕО;

 • предаване на събраното ИУЕЕО на площадки за временно съхраняване, съоръжения за предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане;

 • ИУЕЕО, образувано извън бита се събират разделно на мястото на образуване;

 • Изготвяне и утвърждаване на график за събиране на ИУЕЕО, образувано в бита, включващ не по-малко от 2 дати годишно;

Редовно информиране на обществеността за рисковете, свързани с неконтролираното обезвреждане на ИУЕЕО и привличане на потребителите за участие в разделното им събиране.

Батерии и акумулатори

Предвидени са следните мерки, които задължително ще бъдат вземани под внимание при сключването на договорите с организациите по оползотворяване и/или на лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално: • Осигуряване на съдове за събиране на негодни за употреба портативни батерии и акумулатори на 1000 жители на територията на градовете Твърдица и Шивачево;

 • Осигуряване най-малко на едно място за поставяне на съдове за събиране на негодни за употреба автомобилни батерии и акумулатори на 5000 жители;

 • Включване в системата за разделно събиране на всички видове батерии и акумулатори, образувани в бита, които попадат в обхвата на Наредбата за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори;

 • Определяне на изискванията към местата за разполагане на съдове за събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори на територията на общината;

 • Определяне на изискванията към маршрутите за транспортиране на отпадъците;

 • Въвеждане на задължения към собствениците или наемателите на търговски обекти, домсъветите, собствениците (или наематели), на еднофамилни жилища и др. ;

 • Контрол над изхвърлянето на батерии и акумулатори в съдове за смесени битови отпадъци;

 • Контрол над лицата, експлоатиращи системите за разделно събиране и за предоставяне на информация;

 • Редовно информиране на обществеността за рисковете, свързани с неконтролираното обезвреждане на батерии и акумулатори, значението на символите, използувани за маркиране, изискванията при отделяне на батериите от уредите, където те са вградени и възможностите за участие в системите за събиране;

 • Организиране на дейностите по събиране и временно съхраняване на негодни за употреба батерии и акумулатори и предаването им за предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане. Сключване на договор с организациите по оползотворяване и/или с лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално.

 • Предвиждане на контейнери за специални отпадъци на ПС - Гурково

Излезли от употреба моторни превозни средства

 • Изготвяне на планове, утвърдени от Общински съвет гр. Твърдица, за събиране на ИУМПС, които се намират върху държавна или общинска собственост

 • Определя на площадка за временно съхраняване на ИУМПС. Организиране на дейностите по събиране и временно съхраняване на ИУМПС и предаването им за разкомплектоване чрез сключен договор между Общината и съответната фирма

 • Сключване на договор с фирма, притежаваща необходимите документи за извършване на дейностите по събиране, временно съхраняване, транспортиране и разкомплектоване и/или оползотворяване и обезвреждане на образуваните отпадъци от ИУМПС

 • Определяне на задълженията за извършване на контрол над лицата, експлоатиращи площадката за временно съхранение и за предоставяне на навременна информация

 • Редовно информиране на обществеността за рисковете, свързани с неконтролираното разкомплектоване /обезвреждане на ИУМПС, части и елементи от тях и възможностите за предаване на ИУМПС.

Отработени масла

Предвиждат се следните дейности: • Сключване на договор с фирма, притежаваща необходимите документи за извършване на дейностите по събиране на отработените масла и предаването им за предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане;

 • Организиране на дейностите по събиране на отработени масла и предаването им за предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане;

 • Осигуряване най-малко на едно място за смяна на масла на 5000 жители;

 • Определяне на изискванията към местата за смяна на масла на територията на общината;

 • Въвеждане на задължения към лицата, които образуват отработени масла;

 • Контрол над местата за смяна на масла;

 • Редовно информиране на обществеността за рисковете, свързани с неконтролираното обезвреждане на отработени масла и възможностите за смяна на отработени масла на територията на общината.

Поли хлорирани бифенили/ Полихлорирани терфенили

Съгласно действащото законодателство, общината няма задължения за участие в инвентаризацията и постепенното обезвреждане на оборудването, замърсено с ПХБ/ПХТ. В ход са процедурите по инвентаризация. След приемане на съответната наредба и национален план ще се предвидят дейностите за участие на Общината в мерките за обезвреждане на оборудването, което не е обект на инвентаризация.Утайки от градските пречиствателни станции за отпадъчни води

В процеса на пречистване се образуват утайки, които съдържат множество потенциални замърсители и поради това е необходимо да се планира тяхното третиране и обезвреждане, като компонент на системата за интегрирано управление на отпадъците.

Обемът на утайките зависи от вида на отпадъчните води и възприетия начин на пречистване.

В процеса на очистване на отпадъчните води голяма част от замърсителите преминават в първичните утайки, което налага тяхното по-нататъчно третиране и обезвреждане.Отпадъци от опаковки

Общинската програма предвижда за изпълнение следните мерки: • Своевременно сключване на договори с лицензирани фирми за дейността;

 • Съдействие и контрол за включване в системата за разделно събиране на всички видове опаковки, образувани от бита, които попадат в обхвата на Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки

 • Определяне на изискванията към местата за разполагане на съдове за събиране на отпадъци от опаковки на територията на Общината;

 • Определяне на изискванията към маршрутите за транспортиране на отпадъците

 • Задължаване на собствениците или наемателите на търговски обекти, домсъветите, собствениците (или наематели) на еднофамилни жилища и др. да се отнасят съзнателно към разделното събиране и да използват специализираните съдове по предназначение

 • Контрол над изхвърлянето на отпадъци от опаковки в съдове за смесени битови отпадъци

 • Контрол над лицата, експлоатиращи системите за разделно събиране

 • Въвеждане на изисквания и ред за предоставяне на информация на общината от лицата, експлоатиращи системите за разделно събиране

 • Редовно информиране на обществеността за рисковете, свързани с неконтролираното обезвреждане на отпадъците от опаковки, значението на символите, използувани за маркиране и възможностите за участие в системите за разделно събиране.

Отпадъци от хуманната медицина

С въвеждането на изискванията на Директива 1999/31/ЕС за депониране на отпадъци, в българското законодателство се въвежда забрана за депониране на инфекциозни отпадъци от хуманното здравеопазване и налагат търсене и намиране на надеждни методи за тяхното обезвреждане.

Съгласно принципа „замърсителят плаща”, болниците и другите лечебни и здравни заведения са отговорни за безопасното управление на образуваните отпадъци в резултат на тяхната дейност.

За подобряване на практиките по управление на отпадъците от лечебните заведения и създаването на интегрирана мрежа от съоръжения за третирането им са обхванати всички лечебни и здравни заведения на територията на общината.

В тази връзка в програмата е включено:


 • Уточняване и картотекиране на всички на лечебните и здравни заведения разположени на територията на общината, които генерират болнични отпадъци;

 • Специално внимание на новосъздадените ветеринарни лечебници и хосписи.

В картотекирането ще бъде включено:

 • Адрес/местоположение на лечебното заведение

 • Съдебна регистрация на лечебното заведение (по Търговския закон, Закон за кооперациите и други)

 • Вида на собствеността (общинска, държавна, смесена, частна), като се посочва процентното участие на общината/държавата

Ще бъдат уточнени:

 • Видовете отпадъци, които се генерират от съответното лечебно заведение, съгласно Приложение № 1 - Списък на отпадъците на Наредба № 3 от 01.04.2004 г. за класификация на отпадъците (обн., ДВ, бр. 44/25.05.2004г.)

 • Описание на съоръженията и инсталациите за третиране на различните видове отпадъци от лечебните заведения, тяхното местоположение на територията на общината, капацитет

 • Информация за финансовите средства, изразходвани за управление на отпадъците при лечебните заведения с общинско участие.

Поради липса на собствено съоръжение за обезвреждане на опасните болнични отпадъци на територията на болничните заведения и на територията на общината, опасните отпадъци се предават на лицензирана фирма. Предаването на отпадъците се извършва от определения със заповед на Управителя на лечебното заведение дезинфектор, един път месечно, след измерване на количеството и попълване на документация по Наредба 10 на МОСВ.

Едрогабаритни отпадъци

В националното законодателство не са въведени задължения за разделно събиране или ограничаване на депонирането на едрогабаритни битови отпадъци. • Постепенно ще бъдат въведени изисквания и мерки за разделното им събиране и оползотворяване с цел намаляване на обема на депонираните отпадъци и удължаване полезния живот на регионалното депо за отпадъци

 • Ще бъде въведен задължителен и строг контрол при отделянето на неоползотворими материали и опасни вещества (съдържащи се в едрогабаритните отпадъци) и предаването им за обезвреждане

 • Проучване възможността и провеждане на кампании (веднъж или няколко пъти в годината) за събиране на отпадъците от домовете или предаването им на определени от общината места.

 • Ще се популяризира мястото за предаване на ЕГО – ПС – Гурково .

Негодни за употреба автомобилни гуми

С цел изпълнение на забраната за депониране на пневматични и автомобилни гуми на територията на общината в програмата се предвижда следното: • Осъвременяване на организацията за разделно събиране и предаване за оползотворяване на негодните за употреба гуми на лицензирана фирма

 • Сключване на договори с организации по оползотворяване
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница