Програма за управление на отпадъците на община твърдица 2010 2020 г. Община Твърдицастраница22/26
Дата19.07.2018
Размер3.08 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26

1.31.Подходи за постигане на целите – определяне на тактиката за решаване на проблемите


Община Твърдица като участник в Регионалното сдружение за управление на отпадъците - регион Стара Загора ще участва в постигане на стратегическите цели чрез дейностите и мерките, предвидени в програмата, прилагане на националното законодателство и политика на местно ниво.

За да се постигнат националните цели са определени регионални индикативни цели.

МОСВ е разработило индикативни регионални цели за определени фракции отпадъци, с цел да бъдат изпълнени основните национални цели, които отговарят на настоящата Рамкова директива за отпадъците 2008/98/EO, от 22 ноември 2008 година.

Индикативните цели на НПУО, които са от значение за Регионалното сдружение за управление на отпадъците регион Стара Загора, са представени в таблицата по долу:Рециклиране/оползотворяване на отпадъчни фракции

2010

2011

2012

2013

Общински отпадъци (България)

17%

25%

30%

33%

Общински отпадъци (Регион Стара Загора)

16.68%

30.06%

35.35%

35.54%*)

Строителни отпадъци

20%

25%

30%

35%

Отпадъци от опаковки

47%

49%

52%

54.9%

- Хартия

60%

60%

60%

60%

- стъкло

51%

55%

59.6%

60%

- Метал

50%

50%

50%

50%

- дърво

15%

15%

15%

15%

- пластмаси

19%

20%

22%

22.5%

Излезли от употреба автомобили

82%

82%

83%

84%

Отпадъчни батерии и акумулатори1

12%

25%

30%

35%

Отработени масла и петролни продукти

35%

40%

40%

40%

Рециклиране и оползотворяване на общински отпадъци

В съответствие с Рамковата директива за отпадъците България е задължена да рециклира и възстановява 17% от общо генерираните общински отпадъци до 2010 г. като до 2013 г. това изискване се увеличава до 33%.

За да се постигнат националните цели са определени регионални индикативни цели. Министерството на околната среда и водите е разработило индикативни краткосрочни цели (2009-2013 г.) за частта от общинските битови отпадъци в регион Стара Загора, която следва да се рециклира и оползотвори: 16,69% (2010 г.), 30,06% (2011 г.), 35,35% (2012 г.), 35,54% (2013 г.). Не са определени допълнителни индикативни цели за рециклиране и оползотворяване на отпадъци след 2013 г.

Рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци

В България през 2010 г. трябва да бъдат рециклирани 20% от отпадъците от разрушителни дейности и строителни отпадъци, а до 2013 г., трябва да бъдат рециклирани 35%.

Общината следва да разпореди на генераторите на строителни отпадъци да извършват сепариране при източника. Общината определя площадки за временно съхранение на строителни отпадъци до влизане в сила на Националната програма за управление на строителни отпадъци

Рециклиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки

Според законодателството на ЕС, България е задължена да гарантира, че до 2010 г. са рециклирани 47% от всички опаковъчни материали, които да достигнат 54,9% в края на 2013 г. Голяма част от материалите от опаковки за рециклиране се покриват директно от различните търговски сектори преди да се смесят с другите битови отпадъци. Делът на отпадъци от опаковки, който се отделя от общинските отпадъци за регион Стара Загора не е добре известен, защото към днешна дата не съществуват надеждни данни за действителното им наличие и рециклиране.

Националните цели са разделени в 5 фракции: хартия, стъкло, метал, пластмаса и дърво. Целите за оползотворяване на хартия (60%), метал (50%) и дърво (15%) са постоянни през целия период. Оползотворяването на стъкло следва да се увеличи от 46% през 2009 г. до 60% през 2013 г., а целта за пластмасите се очаква да се увеличи от 17% (2009 г.) до 22,5% (2013 г.).

Рециклиране на излезли от употреба моторни превозни средства

България трябва да рециклира от 81% до 84% от излезлите от употреба автомобили. Няма изготвени специфични цели за регион Стара Загора.Рециклиране и събиране на отпадъци от батерии и акумулатори

Събирането на отпадъци от батерии и акумулатори на национално ниво трябва да се увеличи от 5 % през 2009 г. до 35 % през 2013 г.Отработени масла и петролни продукти

Националните цели за повторна употреба на отработени масла и петролни продукти са 30% през 2009 г., които да достигнат 40% през 2013.Депониране на биоразградими отпадъци

Прилагат се следните ограничения за депониране на биоразградимите отпадъци в региона - 224 kg/жит./год. за 2010 г., 152 kg/жит./год. за 2013 г. и 109 kg/жит./год. за 2020 г.


1.31.1.Индикатори за постигане целите на програмата
Цел

Основни индикатори за постигане на цел

1

Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъците

 • сравнение на количеството образувани битови отпадъци спрямо предходни години;

 • процент на обхванато население от системи за събиране на опасни битови отпадъци;

 • работеща база данни.
Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци. Предложена технология за предварително и поетапно постигане на оползотворяване на отпадъците

 • изградена система за събиране, съхранение на ПС - Гурково с работещ ЦР на опасни отпадъци от домакинствата

 • количества разделно събрани опасни отпадъци от домакинствата;

 • количество рециклирани /оползотворени отпадъци и съотношението им спрямо общото количество образувани отпадъци

 • изградена инсталация за компостиране на „зелени отпадъци” и частично битови отпадъци на на РЦУО и площадка за временно съхранение на зелени отпадъци на ПС

 • въведени в експлоатация инсталации за рециклиране

3

Подобряване на организацията по разделяне, временно съхранение, събиране и транспортиране на отпадъците

 • усъвършенствана системата за събиране на зелени отпадъци от общинска фирма по озеленяване и компостиране на РЦУО

 • количества събрани ЕГО на РЦ в ПС - Гурково

 • планиране на система за събиране на отпадъци от отопление на твърдо гориво /сгурия/ в еднофамилни къщи

4

Екологосъобразно обезвреждане на отпадъцитеПредотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания с отпадъци

 • извършена рекултивация на общинското депо за ТБО”

5

Осигуряване на база данни за отпадъците

 • въвеждане на информационна система за събиране и управление на отпадъците

 • дефиниране на отговорностите на различните звена за обработка на информацията

 • оценка на общото количество на образуваните отпадъци и дела на отделните видове

6

Правно регулиране на управлението на отпадъците и ускоряване прилагането на законодателството и политиката в областта

 • актуализирана наредба, издадена съгласно разпоредбите на чл. 19 от ЗУО

7

Укрепване на административния капацитет на община / сдружение

 • създаден и функциониращ екип за управление на Сдружението

 • проведени обучения по управление на отпадъците на общинската администрация/сдружение.

8

увеличаване на инвестициите в сектора и прилагане на принципите „отговорност на производителя” и „замърсителят плаща” при интегрирано управление на отпадъците

9

Участие на обществеността

 • брой проведени информационни кампании

10

Управление на специфични отпадъчни потоци

 • количество приемане на опасни отпадъци от домакинствата в ПС – Гурково

 • сключени договори с фирми по оползотворяване
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница