Програма за управление на отпадъците на община твърдица 2010 2020 г. Община Твърдицастраница23/26
Дата19.07.2018
Размер3.08 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26ПРОГРАМА ЗА КАПИТАЛОВИ ИНВЕСТИЦИИ

1.32.Безвъзмездно финансиране на инвестиционни проекти


Мерките по управление на отпадъците, планирани в обхвата на проектите за региона са получили финансова подкрепа от Програма ИСКА – проект към договор за техническа помощ EuropeAID/124484/D/DV/BG „Управление на отпадъците в регион Луковит, Стара Загора и Костенец”. От Структурните фондове/ Кохезионния фонд в съответствие с Националната стратегическа референтна рамка (НСРР), Националния план за развитие и ОП „Околна среда 2007-2013 г” е предвидено финансиране на РЦУО Стара Загора в рамките на програмен период 2009-2013 г.

Прилагането на мерките по ОПОС ще допринесе за изпълнението на основния приоритет на НСРР, а именно „подобряване на базисната инфраструктура”, чрез инвестиции в инфраструктура свързана с опазване на околната среда и в частност – управление на отпадъците.

На територията на страната са обособени няколко региона, в които се базират регионални съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци.

Един от тези региони е регион Стара Загора, който включва общините Чирпан, Ст. Загора, Раднево, Гълъбово, Гурково, Павел баня, Бр. Даскалови, Опан, Мъглиж, Николаево и Казанлък, област Стара Загора и община Твърдица, област Сливен. Местоположението на основната площадка избрана за РД е в Стара Загора.

Регистрирано е сдружение по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел „Регионално сдружение за управление на отпадъците – регион Стара Загора”.

Подготвя се пълен пакет документация и формуляр за кандидатстване за финансиране със средства от Структурните /Кохезионния фондове на краткосрочните приоритетни инвестиционни компоненти от 20-годишните инвестиционни програми.

Максималната налична безвъзмездна финансова помощ по ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“ възлиза на приблизително 49,435,800 лв., като 85% са от ЕС и 15% от Държавния бюджет

Общата инвестиция предвидена за Етап І по ОПОС включва РЦУО – Ст. Загора, инсталация за сепариране и закрито компостиране, три претоварни станции (Гълъбово, Казанлък и Гурково) и 4 Общински центъра за рециклиране (Казанлък, Гурково, Ст. Загора и Гълъбово) и е в размер на 52,037,750 лв.

Финансирането на Фаза 1 на проекта „Изграждане на регионално депо за управление на отпадъците” се предвижда да се извърши по Приоритетна ос 2 на „ОПОС 2007-2013г.”с помощта на следните финансови източници:

Задължителният финансов принос на бенифициента определен от МОСВ е 5,49% от допустимите разходи

Безвъзмездна помощ – в размер до 94,51% от допустимата инвестиционна стойност на проекта.

Безвъзмездната помощ се формира със средства от ЕФРР (85% от безвъзмездното финансиране) и Националния бюджет на РБ (15% от безвъзмездното финансиране).

Собственото финансиране се формира със средства на общините, формиращи Регионалното сдружение в регион Стара Загора. Тези средства се разпределят пропорционално спрямо населението на всяка една община.

Инвестиционните разходи свързани с бъдещо регионално управление на отпадъците са съгласно изготвеното „Предпроектно проучване за управление на отпадъците в регион Стара Загора” и отчитат капиталовите инвестиции свързани с реализацията на инвестиционния проект

Регионалният център за управление на отпадъците е близо до гр. Ст. Загора.

Първоначално на РЦУО – Ст. Загора ще се изградят следните елементи (фаза 1):  • Външни връзки;

  • Клетка I за регионалното депо с полезен обем 1,2 2млн. m3;

  • Вътрешните пътища и съпътстващата инфраструктура, обслужваща клетка I на регионалното депо;

  • Мерки за мониторинг и защита на околната среда (Пречиствателна станция за инфилтрат, резервоари за техническа вода, мониторингови кладенци и др.)

  • Инсталация за механично сепариране и инсталация за закрито компостиране на зелени маси и на общински битови отпадъци;

  • Необходима инфраструктура (вкл. кантар, административни и технически сгради, охранителни канавки, ограда и др.);

  • Център за Рециклиране

Предвижда се финансиране на фаза I на проекта за „Изграждане на регионален център за управление на отпадъците да се изпълни със средства по „ОПОС 2007-2013г.”. Първоначалните инвестиции за изпълнението на фаза I на проекта са както следва:Инвестиционни разходи за фаза I на проекта с финансиране по „ОПОС 2007-2013г.”

Стойност без ДДС

(лева)

Стойност с ДДС

(лева)

1

Строителство и оборудване на Етап I за регионалното депо (клетка 1, всички вътрешни пътища и съпътстващата инфраструктура, Мерки за мониторинг и защита на околната среда (Пречиствателна станция за инфилтрат, резервоари за техническа вода, монито рингови кладенци и др.)

17,309,697

20,591,63

2

Площадка за механично сепариране и компостиране на зелени отпадъци от паркове и градини и шредирани общински отпадъци

12,937,625

15,525,150

3

Общински център за рециклиране (общински събирателен център)

540,757

648,909

4

Съоръжение за третиране на едрогабаритни отпадъци

840,000

1,008,0000

5

Строителство и оборудване на ПС Казанлък

6,918,957

8,302,749

6

Строителство и оборудване на ПС Гурково

1,915,654

2,298,785

7

Строителство и оборудване на ПС Гълъбово

2,644,101

3,172,922

8

Доставка на контейнеровози

340,000

408,000

Общо инвестиционни разходи

43,514,792

52,037,750

Инвестиционните разходи са представени в Инвестиционния план

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПЛАН

ПЪРВОНА-ЧАЛНИ

ИНВЕСТИЦИИ

БЪДЕЩИ ИНВЕСТИЦИИ И РЕИНВЕСТИЦИИ

2011

2016

2017

2019

2021

2023

2024

2029

2030

2031

2036

лв.

лв.

лв.

лв.

лв.

лв.

лв.

лв.

лв.

лв.

лв.

Разходи за придобиване на земя

900,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разходи за подготовка на проекта (проектиране и др.

595,000

 

 

 

 

 

 

Разходи за строителство

31,503,044

4,400,672

2,233,207

70,000,000

1,627,500

3,151,801

2,911,957

0

1,686,260

5,799,295

1,467,110

Разходи за доставка на мобилно оборудване

4,113,900

0

0

0

756,650

0

0

1,000,000

0

1,562,400

0

Разходи за строителен надзор

1,896,362

242,037

122,826

3,850,000

999,578

173,349

160,158

0

92,744

397,081

80,691

Разходи за управление на проекта и публичност

948,181

121,018

61,413

1,925,000

163,712

86,675

80,079

0

46,372

198,541

40,346

Непредвидени разходи

3,150,304

440,067

223,321

7,000,000

162,750

315,180

291,196

0

168,626

579,929

146,711

Доставка на контейнеровози

340,000


340,000

340,000
ОБЩА СТОЙНОСТ, без ДДС

43,514,792

5,203,795

2,640,767

82,775,000

4,050,191

3,727,004

3,443,389

1,000,000

1,994,002

8,877,246

1,734,857

ОБЩА СТОЙНОСТ, с ДДС 

52,037,750

6,244,554

3,168,920

99,330,000

4,860,229

4,472,405

4,132,066

1,200,000

2,392,802

10,652,695

2,081,829


1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница