Програма за управление на отпадъците на община твърдица 2010 2020 г. Община Твърдицастраница25/26
Дата19.07.2018
Размер3.08 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ


Планът за действие обхваща периода 2011 – 2030 година и включва основните мерки и дейности, предвидени за изпълнение на поставените в Програмата цели. Структурата на Плана за действие е съобразена с целите и приоритетите на програмата.

Планът отразява основно регионализацията в УО в контекста на Кандидатстване по ОПОС за изграждане на РЦУО - Стара Загора и произтичащите от това действия

Краткосрочният план за действие обхваща период 2011 – 2015 г.

Средносрочният план за действие обхваща период - 2016 – 2020 г.Дългосрочният план за действие обхваща период 2021 – 2030 г.


Краткосрочен план за действие 2011 – 2015


Цел/дейност

Начален срок

Краен срок

Отговорна институция

Очаквани разходи лева

Предлагани източници за финансиране

1.

Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъците
1.1.

Информационна кампания за насърчаване въвеждането на схеми за повторна употреба, разделно събиране и предаване за рециклиране на отпадъци

2011

2015

Общината - Отдел „Екология”

1100

Общински бюджет

1.2

Организиране на кампании за информиране и обучение на обществеността за прилаганите схеми за еко-маркировка – Празници на града, пролетно и есенно почистване

2011

Общината – Отдел „Екология”

500

Общински бюджет

Възможности за финанасиране по оперативни програми1.3

Провеждане на информационни кампании за въвеждане на “чисти технологии” от производителите на продукти и повишаване обществената информираност и екокултура

2011

2012

Общината – Отдел „Екология”

Фирмите производители в региона

Организацията по оползотворяване


2000

Организацията по оползотворяване

и

Фирмите производители в региона1.4

Организиране на мероприятията за популяризиране на схемите за „екомаркировка” и повишаване на екологичното съзнание на купувачите

2012

2013

Общината – Отдел „Екология”

500

Организацията по оползотворяване

и

Фирмите производители в региона1.5

Провеждане на информационни кампании за въвеждане на “чисти технологии” от производителите на продукти и повишаване обществената информираност и екокултура

2012

2015

Общината - Отдел ООС

Фирмите производители в региона

Организацията по оползотворяване


5000

Организацията по оползотворяване

И

Фирмите производители в региона

Цел/дейност

Начален срок

Краен срок

Отговорна институция

Очаквани разходи лева

Предлагани източници за финансиране

2

Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци
2.1

Запознаване на обществеността с Център за Рециклиране , като място за предаване на битови опасни отпадъци, зелени отпадъци и разделно събрани отпадъци – разпечатване на информационни брошури

2011

2012

Общината – Кмет и Отдел „Екология”
Регионалното сдружение за Управление на отпадъците

500

Общински бюджет
Бюджет на Регионалното сдружение за Управление на отпадъците


2.2

Включване на повече населени места от общината в схемата за разделно събиране – доставка на съдове

2011

2015

Общината - Отдел „Екология”
Организация по оползотворяване
Организация по оползотворяване

2.3

Закупуване на контейнери за домашно компостиране на биоразградими отпадъци и раздаване на населението

2011

2015

Общината - Отдел „Екология”

5000

Общински бюджет

2.4

Контрол и мониторинг на системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки от населението

2011

2015

Общината - Отдел „Екология”
Общински бюджет

2.5

Упълномощаване на длъжностни лица, които да контролират спазването на забраната за изхвърляне на отпадъци, обозначени с маркировка за разделно събиране, в контейнери за смесени битови отпадъци.

2011

2015

Общината – кмет
Общински бюджетЦел/дейност

Начален срок

Краен срок

Отговорна институция

Очаквани разходи лева

Предлагани източници за финансиране

3.

Подобряване на организацията по разделяне, временно съхранение, събиране и транспортиране на отпадъците
3.1.

Повишаване качеството на предлаганите услуги за събиране и транспортиране на битовите отпадъци, автопарк

2011

2015

Общината – кмет

-

Общински бюджет


3.2.

Осигуряване на контейнери за сметосъбиране /подмяна на амортизирани/

2011

2015

Общината – кмет


163,427

Общински бюджет


3.3

Оптимизиране на честотата и маршрутите за събиране и транспортиране на битови отпадъци

Периодично

Общината

-
4.

Екологосъобразно обезвреждане на отпадъци
4.1

Изграждане на РЦУО-Стара Загора и ПС - Гурково

2011

2012

Изпълнител

Кмет на общината

Отдел „Екология”

Рег. сдружение2071102

ОПОС

Национален бюджет

Общински бюджети на общините в сдружението


5.

Предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания с отпадъци
5.1.

Възлагане на дейностите по подръжка на съществуващото общинско старо депо и предотвратяване на създаването на нови нереглементирани сметища

2011

2012

Кмет на общината

Отдел „Екология”
14 000

Общински бюджет


5.2

Закриване и рекултивация на съществуващото депо за ТБО/ разходи по СМР/

2012

2013

Община – кмет

826 955

Общински бюджет

Национален бюджет ПМС 2095.3

Засилено прилагане на контрола върху неконтролирано изхвърляне и неконтролирано изгаряне на отпадъци и др. неконтролирани методи за обезвреждане на отпадъците

ежегодно

Кмет на общината

Отдел „Екология”Цел/дейност

Начален срок

Краен срок

Отговорна институция

Очаквани разходи лева

Предлагани източници за финансиране

6.

Осигуряване база данни за отпадъците
6.1.

Разработване и прилагане на централизирана информационна система за отпадъците – създаване на база данни за количества и вид отпадъци

2011

Общинска администрация

Регионално Сдружение за управление на отпадъците500

Общински бюджет

7.

Правно регулиране на управлението на отпадъците и ускоряване прилагането на законодателството и политиката в областта
7.1

Актуализиране на наредбата за управление на отпадъците и поддържане на чистотата издадена съгласно разпоредбите на чл. 19 от ЗУО

2011

2012


Общински съвет

Кмет на общината

Отдел „Екология”


500

Общински бюджет

8.

Укрепване на административния капацитет на община / сдружение
8.1.

Назначаване/определяне на един общински служител, който да администрира единствено въпросите на управлението на отпадъците

2011

2012


Кмет на общината

Отдел „Екология”


Общински бюджет

8.2

Подбор на персонал за работа в РЦУО


2012

2013

Кмет на общината

Отдел „Екология” Регионалното сдружение500

Общински бюджет

8.3

Провеждане на обучения по управление на отпадъците на общинската администрация/сдружение

Ежегодно

Отдел „Екология”

Регионалното сдружение500

Общински бюджетЦел/дейност

Начален срок

Краен срок

Отговорна институция

Очаквани разходи лева

Предлагани източници за финансиране

9.

Увеличаване на инвестициите в сектора и прилагане на принципите „отговорност на производителя” и „замърсителят плаща” при интегрирано управление на отпадъците
9.1

Определяне на такса БО –такса вход РЦУО

Ежегодно

Общински съвет

Регионалното сдружение

9.2

Привличане на инвестиции от частния сектор, под формата на публично-частни партньорства

Ежегодно

Кмет на общината

Отдел „Екология”

10.

Участие на обществеността
10.1

Провеждане на информационни кампании за повишаване на общественото съзнание, за осъзнаване на екологимните рискове, свързани с изчерпване на ресурсите, генерирането и обезвреждането на отпадъците

2011

2015

Кмет на общината

Отдел „Екология” Организации по оползотворяване1000

Общински бюджет/ Организации по оползотворяване

11.

Управление на специфични отпадъчни потоци
11.1

Сключване на договори с фирми по оползотворяване/контрол върху дейностите по третиране на отпадъците от специфичните потоци

2011

2015

Кмет на общината

Организации по оползотворяване


Бюджет на фирмите по оползотворяване

11.2

Разработване и прилагане на информационна система за количеството на приетите опасни отпадъци от домакинствата на РЦ в РЦУО-Стара Загораи отчитането им пред ОбС и Регионалното сдружение


2012

2013

Общинска администрация

Общински съветОбщински бюджет


Средносрочен план за действие 2016 – 2020
Цел/дейност

Начален срок

Краен срок

Отговорна институция

Очаквани разходи лева

Предлагани източници за финансиране

1.

Подобряване на организацията по разделяне, временно съхранение, събиране и транспортиране на отпадъците
1.1.

Осигуряване на контейнери за сметосъбиране

2016

2020

Общината – кмет

174,259

Общински бюджет /Концесионер

1.2

Осигуряване на сметосъбиращ автомобил

2016

2020

Общината – кмет

590,000

Общински бюджет /Концесионер

2.

Екологосъобразно обезвреждане на отпадъци
2.1

Изграждане на междинна фаза на ново РД на РЦУО- Стара Загора

2016

2020

Изпълнител

Кмет на общината

Отдел ООС

Рег. сдружение374,656

Общински бюджети на общините в сдружението

2.2

Закрито компостиране /МБТ – Етап І и Етап ІІ елемент на РЦУО

2016

2020

Изпълнител

Кмет на общината

Отдел ООС

Рег. сдружение3,953,334 *

Общински бюджети на общините в сдружениетоДългосрочен план за действие 2021 – 2030


1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница